Ar Šiauliai ieškos naujų žemių?

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Gin­kū­nai rea­liai jau yra ta­pę Šiau­lių prie­mies­čiu.
Kau­nas tai­ko­si at­si­riek­ti da­lį Kau­no ra­jo­no že­mių ir gy­ven­to­jų. Di­džių­jų mies­tų žie­di­nių sa­vi­val­dy­bių kū­ri­mo idė­ja nė­ra nau­ja, bet be­ne pir­mą kar­tą dėl to ofi­cia­liai krei­pia­ma­si į Vy­riau­sy­bę. Ar jun­gi­mo­si vi­ru­sas neišp­lis iki Šiau­lių?
Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras kol kas juo­kau­ja: "Mes mies­tą ga­lė­tu­me pri­si­jung­ti, nes yra ra­jo­no ap­sup­ty­je."
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras pa­ste­bi, jog prieš rin­ki­mus po­li­ti­kams vis ky­la no­ras per­brai­žy­ti sa­vi­val­dy­bių ri­bas.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas svars­to, jog lo­giš­ka bū­tų jung­ti Gin­kū­nus prie Šiau­lių, bet ini­cia­ty­vos lauk­tų iš gin­kū­niš­kių.

Kau­no ar­gu­men­tai

Kau­no mies­to ta­ry­ba nu­spren­dė, jog rei­kia keis­ti mies­to ri­bas ir pra­šo Vy­riau­sy­bės ini­ci­juo­ti Kau­no ra­jo­no da­lies te­ri­to­ri­jos pri­jun­gi­mą prie mies­to. No­ri pri­si­jung­ti net 13 ra­jo­no se­niū­ni­jų, tik spren­di­mą siū­lo priim­ti po gy­ven­to­jų ap­klau­sos.

Kau­no mies­to me­ras Vis­val­das Mati­jo­šai­tis ti­ki­na, jog gy­ve­ni­mas glo­ba­lė­ja, vis­kas kei­čia­si ir ypač jau­ni­mas bū­tų už to­kį jun­gi­mą.

Ar­gu­men­tuo­ja­ma, jog jau da­bar Kau­nas rea­liai yra di­des­nis, nei jo ad­mi­nist­ra­ci­nės ri­bos, o ra­jo­no gy­ven­to­jai glau­džiai su­si­ję su mies­tu eko­no­mi­niais ir so­cia­li­niais ry­šiais. Su­si­jun­gę su mies­tu esą gau­tų ko­ky­biš­kes­nes pa­slau­gas.

Ra­jo­no val­džia tam griež­tai prie­ši­na­si ir to­kius ar­gu­men­tus va­di­na ma­ni­pu­lia­ci­ja, kai no­ri­ma pri­si­jung­ti stip­riau­sias au­gan­čio ra­jo­no da­lis.

Sa­val­dy­bių te­ri­to­ri­jų kei­ti­mui rei­kė­tų ir Sei­mo pri­ta­ri­mo.

Šiau­lių me­ras – už gy­ven­to­jų ini­cia­ty­vą

Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, "Šiau­lių kraš­to" klau­sia­mas, ar pa­na­šus sa­vi­val­dy­bių per­brai­žy­mas bū­tų ak­tua­lus Šiau­liams, svars­to, jog bū­tų lo­giš­ka prie mies­to jung­ti kai ku­rias Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­vie­tes.

"Pa­vyz­džiui, Gin­kū­nus ar ki­to­je Ar­chi­tek­tų gat­vės pu­sė­je esan­čias gy­ven­vie­tes – čia eko­no­miš­ku­mas svar­biau­sias kri­te­ri­jus, – sa­ko A. Vi­soc­kas. – Bet apie ki­tas ra­jo­no gy­ven­vie­tes ne­drįs­čiau svars­ty­ti."

Ar kel­tų klau­si­mą mies­to Ta­ry­bo­je, ro­dy­tų ini­cia­ty­vą, kaip Kau­no me­ras Vis­val­das Mati­jo­šai­tis?

"Aš mąs­tau at­virkš­čiai – pir­miau­sia gin­kū­niš­kiai tu­rė­tų ro­dy­ti ini­cia­ty­vą, ta­da svars­ty­tu­me", – tei­gia Šiau­lių mies­to me­ras.

Pats ma­no, jog gin­kū­niš­kams bū­tų nau­din­ga pri­si­jung­ti prie mies­to: "Jie jau yra tar­si mies­te. Į Gin­kū­nus va­žiuo­ja mies­to marš­ru­tų au­to­bu­sai, gy­ven­vie­tę ap­tar­nau­ja "Šiau­lių van­de­nys". Gin­kū­niš­kiai va­žiuo­ja į dirb­ti į mies­tą, vai­kus ve­ža į mies­to mo­kyk­las."

Tik pa­ste­bi, kad ra­jo­no žmo­nės ne­re­tai tu­ri ieš­ko­ti, kur Šiau­liuo­se dek­la­ruo­ti gy­ve­na­mą­ją vie­tą, kad vai­kas ga­lė­tų lan­ky­ti mies­to dar­že­lius ar mo­kyk­las. Me­ro žo­džiais, kam to­kie "vė­jai" rei­ka­lin­gi?

"Jung­ti Gin­kū­nus prie mies­to bū­tų lo­giš­ka ir žmo­nėms ne­rei­kė­tų ble­fuo­ti", – pa­brė­žia mies­to me­ras.

Ran­da ir dau­giau ar­gu­men­tų. Tvir­ti­na, jog leng­viau bū­tų spręs­ti ir inf­rast­ruk­tū­ros plėt­ros klau­si­mus, jei­gu mies­tą su­pan­ti te­ri­to­ri­ja pri­klau­sy­tų vie­nai sa­vi­val­dy­bei. Pa­vyz­džiui, gat­vių san­kry­žų įren­gi­mo ar dvi­ra­čių ta­kų tie­si­mo link už­mies­čio, Kry­žių kal­no.

Ta­čiau at­me­ta, jog mies­tui ra­jo­no gy­ven­to­jus nau­din­ga pri­si­jung­ti dėl di­des­nių gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įplau­kų į biu­dže­tą.

"Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tis yra ant­raei­lis klau­si­mas, mo­kes­ti­nė ba­zė ir me­to­di­ka yra pa­si­kei­tu­si, sa­vi­val­dy­bės gau­na­me tam tik­rą pro­cen­tą nuo su­ren­ka­mo gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio – jis vi­so­je Lie­tu­vo­je to­ly­giai pa­skirs­to­mas", – ti­ki­na A.Vi­soc­kas.

Ant­ra ver­tus, pa­svars­to, "koks skir­tu­mas kas kam pri­klau­so?"

"Lie­tu­va yra vie­na, – pa­brė­žia. – Klau­si­mas, tik ar ga­li­me su to­kio­mis pa­čio­mis ga­li­my­bė­mis pa­da­ry­ti dau­giau? Jei­gu ga­li­ma krei­de­lę pa­siė­mus te­ri­to­ri­jas per­brai­žy­ti ir vi­siems bus ge­riau, kur ta­da pro­ble­ma?"

Gal mies­tas no­ri tap­ti ra­jo­no se­niū­ni­ja?

Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras pa­si­da­li­ja ste­bė­jęs te­le­vi­zi­jos lai­do­je Kau­no me­ro Vis­val­do Mati­jo­šai­čio ir Kau­no ra­jo­no me­ro Va­le­ri­jaus Ma­kū­no dis­ku­si­ją: "Ma­nau, kad V. Mati­jo­šai­tis ne vis­ką pa­sa­ko, vei­kia ir kaž­ko­kios po­van­de­ni­nės sro­vės".

Kaip rea­guo­tų, jei­gu Šiau­liai tai­ky­tų­si į ra­jo­no že­mes?

"Juo­kau­da­mas jau esu sa­kęs, kad ra­jo­nas mies­tą ga­lė­tų pri­si­jung­ti. Mies­tas yra ra­jo­no ap­sup­ty­je, vie­nuo­li­ka se­niū­ni­jų tu­ri­me, dvy­lik­ta se­niū­ni­ja ga­lė­tų bū­ti – mies­tas, – pa­šmaikš­tau­ja A. Be­za­ras. – Ra­jo­ne ge­rai fi­nan­siš­kai tvar­ko­mės ir ži­no­tu­me, kur pa­dė­ti 1,5 mi­li­jo­no eu­rų eu­ro­pi­nių lė­šų, ku­rių, kaip gir­džiu, mies­tas ne­tu­ri, kur dė­ti. O mums kaip tik jų trūks­ta pro­jek­tams įgy­ven­din­ti – tuo­se pa­čiuo­se Gin­kū­nuo­se rei­kia ir dar­že­lius plės­ti, ir san­kry­žą įren­gi­nė­ti."

Bet ir jis, kaip Šiau­lių mies­to me­ras, ma­no, jog sa­vo nuo­mo­nę pir­miau­sia tu­rė­tų iš­sa­ky­ti gy­ven­to­jai.

"Ne tik Gin­kū­nai, Vi­jo­liai taip pat yra prie pat mies­to, ma­nau, žmo­nės ak­ty­viai to­kio­je ap­klau­so­je da­ly­vau­tų, – svars­to A. Be­za­ras. – Žmo­nės čia sta­to­si na­mus, bet gy­ve­na­mą­ją vie­tą dėl įvai­rių prie­žas­čių to­liau dek­la­ruo­ja mies­te. Ar­ba šei­mos na­riai pa­si­da­li­ja: vie­nas dek­la­ruo­ja mies­te, ki­tas – ra­jo­ne. Jei­gu vi­si, rea­liai ra­jo­ne gy­ve­nan­tys, dek­la­ruo­tų, dar dau­giau gy­ven­to­jų tu­rė­tu­me. Da­bar jau ša­ly­je esa­me tarp sa­vi­val­dy­bių, ku­rios au­ga pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių."

Gy­ven­to­jų skai­čius nė­ra ant­raei­lis da­ly­kas, tu­ri reikš­mės sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to dy­džiui.

A. Be­za­ras pri­si­me­na, jog dėl ra­jo­no gy­ven­to­jų in­te­re­sų su mies­tu yra te­kę tu­rė­ti teis­mi­nių pro­ce­sų. Vie­nas – dėl ra­jo­no vai­kų tei­sės lan­ky­ti mies­to švie­ti­mo įstai­gas.

"Net tris by­las anks­tes­nę ka­den­ci­ją tu­rė­jo­me, bet da­bar su me­ru A. Vi­soc­ku ge­ra­no­riš­kai spren­džia­me pro­ble­mas", – pa­ti­ki­na A. Be­za­ras.

Jis ma­no, jog kau­nie­čiai da­lies ra­jo­no te­ri­to­ri­jų no­ri, nes ten daug pra­mo­nės su­telk­ta.

"Pas mus si­tua­ci­ja ki­to­kia – ra­jo­ne ap­link mies­tą ple­čia­si gy­ve­na­mie­ji kvar­ta­lai, o ta­da pra­si­de­da gy­ven­to­jų rei­ka­la­vi­mai – rei­kia gat­ves tvar­ky­ti, as­fal­tuo­ti, ap­švie­ti­mą įreng­ti," – var­di­ja me­ras.

Gal no­rė­tų tą rū­pes­tį per­duo­ti mies­tui?

"Nė vie­nas va­do­vas sa­vo že­mių ir te­ri­to­ri­jų ne­no­rės ati­duo­ti", – vie­na­reikš­miai pa­ti­ki­na A. Be­za­ras.

Ki­ta ver­tus, abe­jo­jąs, ar mies­to Ta­ry­ba teiks prio­ri­te­tą Gin­kū­nų, Vi­jo­lių ar Vinkš­nė­nų inf­rast­ruk­tū­rai, kai yra ką tvar­ky­ti pa­čia­me mies­te.

Jis pa­ste­bi, jog po­li­ti­kų ini­cia­ty­vos dėl sa­vi­val­dy­bių ri­bų per­brai­žy­mo ky­la prieš kiek­vie­nus rin­ki­mus. Kur­šė­nų sa­vi­val­dy­bės kū­ri­mo – taip pat, nors ji vi­siš­kai ne­pa­to­gi bū­tų Bu­bių, Aukš­tel­kės ar Kai­rių gy­ven­to­jams.

"Į Kur­šė­nus jau per­kė­lė­me kai ku­riuos Sa­vi­val­dy­bės pa­da­li­nius, ku­rie ma­žiau tie­sio­giai bend­rau­ja su gy­ven­to­jais: kul­tū­ros sky­rių, pa­vel­do­sau­gos, jau­ni­mo rei­ka­lų, da­bar švie­ti­mo cent­ras ke­lia­si. Bet iš Šiau­lių ne­ke­ti­na­me kel­ti pa­da­li­nių, ku­riuos gy­ven­to­jams čia pa­to­giau lan­ky­ti, kai rei­kia teik­ti pra­šy­mus, aiš­kin­tis si­tua­ci­ją", – sa­ko me­ras.

Dar pa­ly­gi­na, jog ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė, skir­tin­gai nuo mies­to, nė­ra nuo gy­ven­to­jų už­si­ra­ki­nu­si elekt­ro­ni­niais už­rak­tais. Bet ka­da jie ga­li pa­tek­ti į Sa­vi­val­dy­bės sky­rius.

Kal­ba Gin­kū­nų žmo­nės

1

Re­mi­gi­jus MI­KO­ČIO­NIS, Gin­kū­nų se­niū­ni­jos Ra­sos gat­vės se­niū­nai­tis:

– Nė­ra vie­na­reikš­mio at­sa­ky­mo: no­rė­tu­me ar ne pri­si­jung­ti prie mies­to?

Mums svar­bu, kas ge­riau rū­pin­sis gin­kū­nie­čių rei­ka­lais, kaip spręs esa­mas pro­ble­mas? Tu­ri­me su­kū­rę ini­cia­ty­vi­nę gru­pę, 10 punk­tų esa­me su­ra­šę, ką rei­kia spręs­ti. Daug bend­rau­ja­me su ra­jo­no val­džia, dėl vie­nų da­ly­kų su­tin­ka­me, dėl ki­tų – ne.

No­rė­tu­me pir­miau­sia iš­siaiš­kin­ti, ką mies­tas siū­lo? Štai, tu­rė­jo bū­ti tie­sia­mas mies­to ap­link­ke­lis, tuo­met per Gin­kū­nus sun­ku­sis trans­por­tas ne­be­va­žiuo­tų, bet tie pla­nai pra­din­gę. Ar mies­tui ne­be­rū­pi?

Aš pa­ts dir­bu mies­te, dau­gu­ma gin­kū­nie­čių mies­te dir­ba. Bet nė­ra vie­na­reikš­mio at­sa­ky­mo, ar Gin­kū­nai – mies­to da­lis?

Vie­na aiš­ku, kad Gin­kū­nai – ne kai­mas. Esa­me au­gan­tis mies­te­lis, tik silp­no­kas, o ga­lė­tu­me pa­tys tvar­ky­tis, jei­gu tu­rė­tu­me sa­vo se­niū­ni­jos biu­dže­tą.

Gal yra koks tre­čias ke­lias?

Gin­kū­nai – lyg mie­ga­ma­sis mies­to ra­jo­nas, tai gal Gin­kū­nų pro­ble­mas bend­rai ga­lė­tų spręs­ti ra­jo­no ir mies­to sa­vi­val­dy­bės. Kiek ži­nom, kai ku­rias jau spren­džia.

1

Kęs­tu­tis GAB­RIE­LAI­TIS, Gin­kū­nų se­niū­ni­jos Sva­jo­nių gat­vės ir Žu­vi­nin­kų kai­mo se­niū­nai­tis:

– Jei­gu Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš es­mės pa­dė­tų mums iš­spręs­ti pro­ble­mas: nuo vai­kų lop­še­lių-dar­že­lių plėt­ros – iki san­kry­žos įren­gi­mo, gat­vių tvar­ky­mo, va­ly­mo, gat­vių ap­švie­ti­mo – tai nė ne­svar­ty­tu­me apie jo­kius pri­jun­gi­mus.

Tos pro­ble­mos spren­džia­si, bet no­rė­tu­me, kad grei­čiau spręs­tu­si.

Gin­kū­nuo­se yra apie 3 tūks­tan­čiai gy­ven­to­jų, bet rea­liai gy­ve­na daug dau­giau.

Ant­ra ver­tus, mes nė ne­ži­no­me, ko­kie bū­tų pliu­sai ir mi­nu­sai pri­si­jun­gus prie mies­to? Ar gau­si­me ge­res­nes pa­slau­gas? Koks bū­tų Gin­kū­nų sta­tu­sas mies­te?

Ma­nau, mies­to me­ras į tuos klau­si­mus pir­miau­sia tu­rė­tų at­sa­ky­ti, jei­gu bus ren­gia­ma ap­klau­sa dėl pri­si­jun­gi­mo.

1

Gin­kū­nų gy­ven­to­ja IND­RĖ:

– Ar rei­kia jung­ti Gin­kū­nus prie mies­to Sa­vi­val­dy­bės?

Aiš­ku, kad jie jau yra mies­to da­lis, nors ad­re­sas Šiau­lių ra­jo­nas, Gin­kū­nų kai­mas, ir žmo­nės tai gir­dė­da­mi, įsi­vaiz­duo­ja, kad esa­me kaž­kur to­li nuo mies­to. Bet pa­tys mes jau­čia­mės šiau­lie­čiai.

Aš gy­ve­nu Gin­kū­nuo­se, dir­bu ra­jo­ne. Ta­čiau neįž­vel­giu jo­kių pliu­sų, kad Gin­kū­nai yra Šiau­lių ra­jo­ne, o ne Šiau­lių mies­te.

1

Gin­kū­nuo­se dir­ban­ti RO­MA:

– Aš Gin­kū­nuo­se dir­bu, o gy­ve­nu už 5 ki­lo­met­rų nuo čia – Sut­kū­nuo­se.

Ką čia dar svars­to? Gin­kū­nai juk yra Šiau­lių prie­mies­tis. Aiš­ku, kad tu­rė­tų bū­ti prie mies­to pri­jung­ti.

Sut­kū­nus ir­gi ga­lė­tų pri­jung­ti, ap­lin­ką gal ge­riau tvar­ky­tų. Ar kai­me, ar mies­te gy­ve­ni – mo­kes­čius juk vi­si mo­ka­me. Ne­ma­nau, kad mies­te jie bū­tų di­des­ni.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Gin­kū­nų se­niū­nai­čiai Kęs­tu­tis Gab­rie­lai­tis (kai­rė­je) ir Re­mi­gi­jus Mi­ko­čio­nis pir­miau­sia no­rė­tų ži­no­ti, kaip Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė spręs­tų gin­kū­nie­čių pro­ble­mas.