Ar Šiauliai ieškos naujų žemių?

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Gin­kū­nai rea­liai jau yra ta­pę Šiau­lių prie­mies­čiu.
Kau­nas tai­ko­si at­si­riek­ti da­lį Kau­no ra­jo­no že­mių ir gy­ven­to­jų. Di­džių­jų mies­tų žie­di­nių sa­vi­val­dy­bių kū­ri­mo idė­ja nė­ra nau­ja, bet be­ne pir­mą kar­tą dėl to ofi­cia­liai krei­pia­ma­si į Vy­riau­sy­bę. Ar jun­gi­mo­si vi­ru­sas neišp­lis iki Šiau­lių?
Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras kol kas juo­kau­ja: "Mes mies­tą ga­lė­tu­me pri­si­jung­ti, nes yra ra­jo­no ap­sup­ty­je."
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras pa­ste­bi, jog prieš rin­ki­mus po­li­ti­kams vis ky­la no­ras per­brai­žy­ti sa­vi­val­dy­bių ri­bas.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas svars­to, jog lo­giš­ka bū­tų jung­ti Gin­kū­nus prie Šiau­lių, bet ini­cia­ty­vos lauk­tų iš gin­kū­niš­kių.

Kau­no ar­gu­men­tai

Kau­no mies­to ta­ry­ba nu­spren­dė, jog rei­kia keis­ti mies­to ri­bas ir pra­šo Vy­riau­sy­bės ini­ci­juo­ti Kau­no ra­jo­no da­lies te­ri­to­ri­jos pri­jun­gi­mą prie mies­to. No­ri pri­si­jung­ti net 13 ra­jo­no se­niū­ni­jų, tik spren­di­mą siū­lo priim­ti po gy­ven­to­jų ap­klau­sos.

Kau­no mies­to me­ras Vis­val­das Mati­jo­šai­tis ti­ki­na, jog gy­ve­ni­mas glo­ba­lė­ja, vis­kas kei­čia­si ir ypač jau­ni­mas bū­tų už to­kį jun­gi­mą.

Ar­gu­men­tuo­ja­ma, jog jau da­bar Kau­nas rea­liai yra di­des­nis, nei jo ad­mi­nist­ra­ci­nės ri­bos, o ra­jo­no gy­ven­to­jai glau­džiai su­si­ję su mies­tu eko­no­mi­niais ir so­cia­li­niais ry­šiais. Su­si­jun­gę su mies­tu esą gau­tų ko­ky­biš­kes­nes pa­slau­gas.

Ra­jo­no val­džia tam griež­tai prie­ši­na­si ir to­kius ar­gu­men­tus va­di­na ma­ni­pu­lia­ci­ja, kai no­ri­ma pri­si­jung­ti stip­riau­sias au­gan­čio ra­jo­no da­lis.

Sa­val­dy­bių te­ri­to­ri­jų kei­ti­mui rei­kė­tų ir Sei­mo pri­ta­ri­mo.

Šiau­lių me­ras – už gy­ven­to­jų ini­cia­ty­vą

Šiau­lių me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, "Šiau­lių kraš­to" klau­sia­mas, ar pa­na­šus sa­vi­val­dy­bių per­brai­žy­mas bū­tų ak­tua­lus Šiau­liams, svars­to, jog bū­tų lo­giš­ka prie mies­to jung­ti kai ku­rias Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­vie­tes.

"Pa­vyz­džiui, Gin­kū­nus ar ki­to­je Ar­chi­tek­tų gat­vės pu­sė­je esan­čias gy­ven­vie­tes – čia eko­no­miš­ku­mas svar­biau­sias kri­te­ri­jus, – sa­ko A. Vi­soc­kas. – Bet apie ki­tas ra­jo­no gy­ven­vie­tes ne­drįs­čiau svars­ty­ti."

Ar kel­tų klau­si­mą mies­to Ta­ry­bo­je, ro­dy­tų ini­cia­ty­vą, kaip Kau­no me­ras Vis­val­das Mati­jo­šai­tis?

"Aš mąs­tau at­virkš­čiai – pir­miau­sia gin­kū­niš­kiai tu­rė­tų ro­dy­ti ini­cia­ty­vą, ta­da svars­ty­tu­me", – tei­gia Šiau­lių mies­to me­ras.

Pats ma­no, jog gin­kū­niš­kams bū­tų nau­din­ga pri­si­jung­ti prie mies­to: "Jie jau yra tar­si mies­te. Į Gin­kū­nus va­žiuo­ja mies­to marš­ru­tų au­to­bu­sai, gy­ven­vie­tę ap­tar­nau­ja "Šiau­lių van­de­nys". Gin­kū­niš­kiai va­žiuo­ja į dirb­ti į mies­tą, vai­kus ve­ža į mies­to mo­kyk­las."

Tik pa­ste­bi, kad ra­jo­no žmo­nės ne­re­tai tu­ri ieš­ko­ti, kur Šiau­liuo­se dek­la­ruo­ti gy­ve­na­mą­ją vie­tą, kad vai­kas ga­lė­tų lan­ky­ti mies­to dar­že­lius ar mo­kyk­las. Me­ro žo­džiais, kam to­kie "vė­jai" rei­ka­lin­gi?

"Jung­ti Gin­kū­nus prie mies­to bū­tų lo­giš­ka ir žmo­nėms ne­rei­kė­tų ble­fuo­ti", – pa­brė­žia mies­to me­ras.

Ran­da ir dau­giau ar­gu­men­tų. Tvir­ti­na, jog leng­viau bū­tų spręs­ti ir inf­rast­ruk­tū­ros plėt­ros klau­si­mus, jei­gu mies­tą su­pan­ti te­ri­to­ri­ja pri­klau­sy­tų vie­nai sa­vi­val­dy­bei. Pa­vyz­džiui, gat­vių san­kry­žų įren­gi­mo ar dvi­ra­čių ta­kų tie­si­mo link už­mies­čio, Kry­žių kal­no.

Ta­čiau at­me­ta, jog mies­tui ra­jo­no gy­ven­to­jus nau­din­ga pri­si­jung­ti dėl di­des­nių gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio įplau­kų į biu­dže­tą.

"Gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­tis yra ant­raei­lis klau­si­mas, mo­kes­ti­nė ba­zė ir me­to­di­ka yra pa­si­kei­tu­si, sa­vi­val­dy­bės gau­na­me tam tik­rą pro­cen­tą nuo su­ren­ka­mo gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio – jis vi­so­je Lie­tu­vo­je to­ly­giai pa­skirs­to­mas", – ti­ki­na A.Vi­soc­kas.

Ant­ra ver­tus, pa­svars­to, "koks skir­tu­mas kas kam pri­klau­so?"

"Lie­tu­va yra vie­na, – pa­brė­žia. – Klau­si­mas, tik ar ga­li­me su to­kio­mis pa­čio­mis ga­li­my­bė­mis pa­da­ry­ti dau­giau? Jei­gu ga­li­ma krei­de­lę pa­siė­mus te­ri­to­ri­jas per­brai­žy­ti ir vi­siems bus ge­riau, kur ta­da pro­ble­ma?"

Gal mies­tas no­ri tap­ti ra­jo­no se­niū­ni­ja?

Šiau­lių ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras pa­si­da­li­ja ste­bė­jęs te­le­vi­zi­jos lai­do­je Kau­no me­ro Vis­val­do Mati­jo­šai­čio ir Kau­no ra­jo­no me­ro Va­le­ri­jaus Ma­kū­no dis­ku­si­ją: "Ma­nau, kad V. Mati­jo­šai­tis ne vis­ką pa­sa­ko, vei­kia ir kaž­ko­kios po­van­de­ni­nės sro­vės".

Kaip rea­guo­tų, jei­gu Šiau­liai tai­ky­tų­si į ra­jo­no že­mes?

"Juo­kau­da­mas jau esu sa­kęs, kad ra­jo­nas mies­tą ga­lė­tų pri­si­jung­ti. Mies­tas yra ra­jo­no ap­sup­ty­je, vie­nuo­li­ka se­niū­ni­jų tu­ri­me, dvy­lik­ta se­niū­ni­ja ga­lė­tų bū­ti – mies­tas, – pa­šmaikš­tau­ja A. Be­za­ras. – Ra­jo­ne ge­rai fi­nan­siš­kai tvar­ko­mės ir ži­no­tu­me, kur pa­dė­ti 1,5 mi­li­jo­no eu­rų eu­ro­pi­nių lė­šų, ku­rių, kaip gir­džiu, mies­tas ne­tu­ri, kur dė­ti. O mums kaip tik jų trūks­ta pro­jek­tams įgy­ven­din­ti – tuo­se pa­čiuo­se Gin­kū­nuo­se rei­kia ir dar­že­lius plės­ti, ir san­kry­žą įren­gi­nė­ti."

Bet ir jis, kaip Šiau­lių mies­to me­ras, ma­no, jog sa­vo nuo­mo­nę pir­miau­sia tu­rė­tų iš­sa­ky­ti gy­ven­to­jai.

"Ne tik Gin­kū­nai, Vi­jo­liai taip pat yra prie pat mies­to, ma­nau, žmo­nės ak­ty­viai to­kio­je ap­klau­so­je da­ly­vau­tų, – svars­to A. Be­za­ras. – Žmo­nės čia sta­to­si na­mus, bet gy­ve­na­mą­ją vie­tą dėl įvai­rių prie­žas­čių to­liau dek­la­ruo­ja mies­te. Ar­ba šei­mos na­riai pa­si­da­li­ja: vie­nas dek­la­ruo­ja mies­te, ki­tas – ra­jo­ne. Jei­gu vi­si, rea­liai ra­jo­ne gy­ve­nan­tys, dek­la­ruo­tų, dar dau­giau gy­ven­to­jų tu­rė­tu­me. Da­bar jau ša­ly­je esa­me tarp sa­vi­val­dy­bių, ku­rios au­ga pa­gal gy­ven­to­jų skai­čių."

Gy­ven­to­jų skai­čius nė­ra ant­raei­lis da­ly­kas, tu­ri reikš­mės sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to dy­džiui.

A. Be­za­ras pri­si­me­na, jog dėl ra­jo­no gy­ven­to­jų in­te­re­sų su mies­tu yra te­kę tu­rė­ti teis­mi­nių pro­ce­sų. Vie­nas – dėl ra­jo­no vai­kų tei­sės lan­ky­ti mies­to švie­ti­mo įstai­gas.

"Net tris by­las anks­tes­nę ka­den­ci­ją tu­rė­jo­me, bet da­bar su me­ru A. Vi­soc­ku ge­ra­no­riš­kai spren­džia­me pro­ble­mas", – pa­ti­ki­na A. Be­za­ras.

Jis ma­no, jog kau­nie­čiai da­lies ra­jo­no te­ri­to­ri­jų no­ri, nes ten daug pra­mo­nės su­telk­ta.

"Pas mus si­tua­ci­ja ki­to­kia – ra­jo­ne ap­link mies­tą ple­čia­si gy­ve­na­mie­ji kvar­ta­lai, o ta­da pra­si­de­da gy­ven­to­jų rei­ka­la­vi­mai – rei­kia gat­ves tvar­ky­ti, as­fal­tuo­ti, ap­švie­ti­mą įreng­ti," – var­di­ja me­ras.

Gal no­rė­tų tą rū­pes­tį per­duo­ti mies­tui?

"Nė vie­nas va­do­vas sa­vo že­mių ir te­ri­to­ri­jų ne­no­rės ati­duo­ti", – vie­na­reikš­miai pa­ti­ki­na A. Be­za­ras.

Ki­ta ver­tus, abe­jo­jąs, ar mies­to Ta­ry­ba teiks prio­ri­te­tą Gin­kū­nų, Vi­jo­lių ar Vinkš­nė­nų inf­rast­ruk­tū­rai, kai yra ką tvar­ky­ti pa­čia­me mies­te.

Jis pa­ste­bi, jog po­li­ti­kų ini­cia­ty­vos dėl sa­vi­val­dy­bių ri­bų per­brai­žy­mo ky­la prieš kiek­vie­nus rin­ki­mus. Kur­šė­nų sa­vi­val­dy­bės kū­ri­mo – taip pat, nors ji vi­siš­kai ne­pa­to­gi bū­tų Bu­bių, Aukš­tel­kės ar Kai­rių gy­ven­to­jams.

"Į Kur­šė­nus jau per­kė­lė­me kai ku­riuos Sa­vi­val­dy­bės pa­da­li­nius, ku­rie ma­žiau tie­sio­giai bend­rau­ja su gy­ven­to­jais: kul­tū­ros sky­rių, pa­vel­do­sau­gos, jau­ni­mo rei­ka­lų, da­bar švie­ti­mo cent­ras ke­lia­si. Bet iš Šiau­lių ne­ke­ti­na­me kel­ti pa­da­li­nių, ku­riuos gy­ven­to­jams čia pa­to­giau lan­ky­ti, kai rei­kia teik­ti pra­šy­mus, aiš­kin­tis si­tua­ci­ją", – sa­ko me­ras.

Dar pa­ly­gi­na, jog ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė, skir­tin­gai nuo mies­to, nė­ra nuo gy­ven­to­jų už­si­ra­ki­nu­si elekt­ro­ni­niais už­rak­tais. Bet ka­da jie ga­li pa­tek­ti į Sa­vi­val­dy­bės sky­rius.

Kal­ba Gin­kū­nų žmo­nės

1

Re­mi­gi­jus MI­KO­ČIO­NIS, Gin­kū­nų se­niū­ni­jos Ra­sos gat­vės se­niū­nai­tis:

– Nė­ra vie­na­reikš­mio at­sa­ky­mo: no­rė­tu­me ar ne pri­si­jung­ti prie mies­to?

Mums svar­bu, kas ge­riau rū­pin­sis gin­kū­nie­čių rei­ka­lais, kaip spręs esa­mas pro­ble­mas? Tu­ri­me su­kū­rę ini­cia­ty­vi­nę gru­pę, 10 punk­tų esa­me su­ra­šę, ką rei­kia spręs­ti. Daug bend­rau­ja­me su ra­jo­no val­džia, dėl vie­nų da­ly­kų su­tin­ka­me, dėl ki­tų – ne.

No­rė­tu­me pir­miau­sia iš­siaiš­kin­ti, ką mies­tas siū­lo? Štai, tu­rė­jo bū­ti tie­sia­mas mies­to ap­link­ke­lis, tuo­met per Gin­kū­nus sun­ku­sis trans­por­tas ne­be­va­žiuo­tų, bet tie pla­nai pra­din­gę. Ar mies­tui ne­be­rū­pi?

Aš pa­ts dir­bu mies­te, dau­gu­ma gin­kū­nie­čių mies­te dir­ba. Bet nė­ra vie­na­reikš­mio at­sa­ky­mo, ar Gin­kū­nai – mies­to da­lis?

Vie­na aiš­ku, kad Gin­kū­nai – ne kai­mas. Esa­me au­gan­tis mies­te­lis, tik silp­no­kas, o ga­lė­tu­me pa­tys tvar­ky­tis, jei­gu tu­rė­tu­me sa­vo se­niū­ni­jos biu­dže­tą.

Gal yra koks tre­čias ke­lias?

Gin­kū­nai – lyg mie­ga­ma­sis mies­to ra­jo­nas, tai gal Gin­kū­nų pro­ble­mas bend­rai ga­lė­tų spręs­ti ra­jo­no ir mies­to sa­vi­val­dy­bės. Kiek ži­nom, kai ku­rias jau spren­džia.

1

Kęs­tu­tis GAB­RIE­LAI­TIS, Gin­kū­nų se­niū­ni­jos Sva­jo­nių gat­vės ir Žu­vi­nin­kų kai­mo se­niū­nai­tis:

– Jei­gu Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš es­mės pa­dė­tų mums iš­spręs­ti pro­ble­mas: nuo vai­kų lop­še­lių-dar­že­lių plėt­ros – iki san­kry­žos įren­gi­mo, gat­vių tvar­ky­mo, va­ly­mo, gat­vių ap­švie­ti­mo – tai nė ne­svar­ty­tu­me apie jo­kius pri­jun­gi­mus.

Tos pro­ble­mos spren­džia­si, bet no­rė­tu­me, kad grei­čiau spręs­tu­si.

Gin­kū­nuo­se yra apie 3 tūks­tan­čiai gy­ven­to­jų, bet rea­liai gy­ve­na daug dau­giau.

Ant­ra ver­tus, mes nė ne­ži­no­me, ko­kie bū­tų pliu­sai ir mi­nu­sai pri­si­jun­gus prie mies­to? Ar gau­si­me ge­res­nes pa­slau­gas? Koks bū­tų Gin­kū­nų sta­tu­sas mies­te?

Ma­nau, mies­to me­ras į tuos klau­si­mus pir­miau­sia tu­rė­tų at­sa­ky­ti, jei­gu bus ren­gia­ma ap­klau­sa dėl pri­si­jun­gi­mo.

1

Gin­kū­nų gy­ven­to­ja IND­RĖ:

– Ar rei­kia jung­ti Gin­kū­nus prie mies­to Sa­vi­val­dy­bės?

Aiš­ku, kad jie jau yra mies­to da­lis, nors ad­re­sas Šiau­lių ra­jo­nas, Gin­kū­nų kai­mas, ir žmo­nės tai gir­dė­da­mi, įsi­vaiz­duo­ja, kad esa­me kaž­kur to­li nuo mies­to. Bet pa­tys mes jau­čia­mės šiau­lie­čiai.

Aš gy­ve­nu Gin­kū­nuo­se, dir­bu ra­jo­ne. Ta­čiau neįž­vel­giu jo­kių pliu­sų, kad Gin­kū­nai yra Šiau­lių ra­jo­ne, o ne Šiau­lių mies­te.

1

Gin­kū­nuo­se dir­ban­ti RO­MA:

– Aš Gin­kū­nuo­se dir­bu, o gy­ve­nu už 5 ki­lo­met­rų nuo čia – Sut­kū­nuo­se.

Ką čia dar svars­to? Gin­kū­nai juk yra Šiau­lių prie­mies­tis. Aiš­ku, kad tu­rė­tų bū­ti prie mies­to pri­jung­ti.

Sut­kū­nus ir­gi ga­lė­tų pri­jung­ti, ap­lin­ką gal ge­riau tvar­ky­tų. Ar kai­me, ar mies­te gy­ve­ni – mo­kes­čius juk vi­si mo­ka­me. Ne­ma­nau, kad mies­te jie bū­tų di­des­ni.

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Gin­kū­nų se­niū­nai­čiai Kęs­tu­tis Gab­rie­lai­tis (kai­rė­je) ir Re­mi­gi­jus Mi­ko­čio­nis pir­miau­sia no­rė­tų ži­no­ti, kaip Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė spręs­tų gin­kū­nie­čių pro­ble­mas.

Komentarai

Rimtai    Ant, 2019-09-17 / 15:28
Tai tik gyventojų noras turėtų būti, bet pasisakantieji nesupranta, nei privalumų , nei blogybių - gyvenant mieste ar rajone ? Susipažintų pvz. su kiek darželiai kainuoja, kiek žemės mokėstis, kokie socialiniai skirtumai ( pašalpos, šiukšlių išvežimas, transportas ir t.t. ), tai tada žinotų, ar geriau "kaime" Ginkūnuose gyventi, ar miesto rajone "Ginkūnai" gyventi. Tai tik pavadinimas, bet valdymo struktūra ir teikiamos atskirų Savivaldybių viešosios paslaugos gyventojams visai kitos, skirtingos ir kokybiškai ir kiekybiškai. Nuo to ir reikėtų žurnalistei pradėti diskusijas, kur geriau gyventi ar "kaime " Ginkūnuose už 5 km nuo centro, priklausyti Rajono savivaldybei ar "mieste " pvz. Gytariuose, laukuose, už 15 km nuo centro, bet būti "miestiečiais" ir priklausyti Miesto savivaldybei ? Čia viskas priklauso nuo bendro viešųjų paslaugų lygio ( kur greičiau leidimus statybai gausi, koks žemės mokėstis, kokius medžius savame sklype galėsi pjauti ( ar 12 cm ar 20 cm ?), koks darželių mokėstis , kiek kompensuojama ir t.t.), o ne nuo pavadinimo - pvz. gyvenu Ginkūnų kaime ar Šiaulių mieste ......
Žemės sklypo parinkimas naujai statybai    Ant, 2019-09-17 / 15:42
Paklausimas, kažin kur geriau ar Rajone Voveriškėse, ar Kairiuose, ar mieste už Gegužių kaimo - nauji sklypai parduodami nebrangiai, bet miesto teritorija, ir kelias tik vienas, žvyras per Gegužių kaimą rajone, be jokių komunikacijų, ar Aleksandrijoje ? Ginkūnai per brangūs , per daug save vertina......
Nu jo    Ant, 2019-09-17 / 15:54

In reply to by Žemės sklypo parinkimas naujai statybai

Vijoliai - tai miestas ar kaimas ? Lyg ir kaimas būtų ( rajonui priklauso), bet susisiekimas su vadinamu miesto centru, tai 4 km, ko ten neužtenka, vandentiekio, nuotekų, asfalto, kad gyventi, kaip mieste ? bet vis tiek kaimas ..... Argi Zokniai ne kaimas, nors priklauso Miesto savivaldybei ?
Svečias    Ant, 2019-09-17 / 16:27
faktas, kad miesto teritorija turėtų apimti Ginkūnus, Vijolius, Gegužių kaimą ir teritoriją prie Architektų g. Dabar statosi Norfa, tai visiškas nonsensas, statosi rajone.. Nors skirta miestiečiams ir miesto svečiams. Šios teritorijos nenutrūkstamai jungiasi su miestu, tai jos tikrai turėtų būti miesto. Rajonas yra pasklidęs plačiai ir jungia plote toli išsidėsčiusias gyvenvietes, taip turi būti. Reikia Šiauliams augti ir į plotą ir gyventojais.
to svečias    Ant, 2019-09-17 / 16:48
Kokie privalumai gyventojams būtų Ginkūnams prisijungus prie Šiaulių ? Kodėl reikia Šiauliams augti į plotą ( kiekybiškai), o ne kokybiškai - t.y. gerinant jau mieste esančias teritorijas ( vidaus ežeras Talkša, milžiniška buvusi Elnio teritorija ( Menų inkubatorius - kaip šašas, miesto parkas su "giliaus " rūmais, Zokniai, Gytariai ir didžiausios teritorijos, kurios neišnaudotos , nei gyventojų , nei Miesto ( vadinu tik savivaldybės biurokratus ) tikslams. Kam didinti Miesto plotus, jei nesusitvarkoma su esančiomis dykvietėmis ? paaiškinkite prašau, tik be emocijų, logiškai .....
Drąsius    Ant, 2019-09-17 / 20:32
Laiko klausimas kai visus miestus reikėtų sujungti su rajonais, bei sumažinti valdžios aparatą. Juokinga kai su tokiomis gyventojų apimtimis turime po du vadovus!
Ginkūnai    Tre, 2019-09-18 / 09:11

In reply to by Drąsius

Tokių seniūnių ir jos svitos neturėtų būti. Kam valstybei išlaikyti neturinčius noro dirbti žmones. Geriau sutaupytus kaštus valstybė skirtų gerinti žmonių gyvenimą, aplinką
Ginkūnai    Tre, 2019-09-18 / 09:13

In reply to by Drąsius

Tokių seniūnių ir jos svitos neturėtų būti. Kam valstybei išlaikyti neturinčius noro dirbti žmones. Geriau sutaupytus kaštus valstybė skirtų gerinti žmonių gyvenimą, aplinką
Ginkūnai    Tre, 2019-09-18 / 09:13

In reply to by Drąsius

Tokių seniūnių ir jos svitos neturėtų būti. Kam valstybei išlaikyti neturinčius noro dirbti žmones. Geriau sutaupytus kaštus valstybė skirtų gerinti žmonių gyvenimą, aplinką
Hm    Ant, 2019-09-17 / 21:04
neseniai verkė, kad infrastruktūrą sunku aptarnauti su tiek žmonių. Tai ką darys, jei dar teritorija prasiplės? Daugiau bliovimo bus, kad aplinka kalta ir neleidžia dirbti?
Aukštelkė    Ant, 2019-09-17 / 22:23
Kalbant apie kitas gyvenvietes, kurios priklauso Šiaulių rajonui, tai Aukštelkė. Rajonas nenori investuoti pinigų, nes galvoja, kad ateityje Aukštelkė bus prijungta prie Šiaulių. Kai pavyzdys paklausus kodėl nėra asfaltuojami žvyrkeliai, kodėl nėra įrenginėjami nuotekų, geriamojo vandens tinklai, tai trumpas atsakymas neverta pinigų kišti...
Jo    Tre, 2019-09-18 / 07:01

In reply to by Aukštelkė

Jiems apsimok tik į Ventos pakrantes milijonus kišti Kuršėnų mieste, vo ten tai investicija, kas suskaičiuos kiek kūbų žemės supylė :))))
Petras    Ant, 2019-09-17 / 22:26
Reikėtų prijungti visa teritorija iki vakarinio aplinkelio, Ginkūnus, teritorija iki aplinkelio kuris eina nuo Ginkūnų iki Aleksandrijos žiedo.
Šiaulietė    Tre, 2019-09-18 / 06:50
Gegužius jungti į miestą, kokia prasmė jei viena gatvės pusė Šiaulių miestas kita rajonas...Antra kelią asfaltuoja nuo 2000 metų ir atsimušinėja, kad yra projektas. Vasarą net nesiteikia kažką daryt kad nedulkėtų, nors ir Klaipėdos rajone ir kitur tai yra daroma t.y. barstoma, laistoma specialiomis priemonėmis. Susidaro vaizdas, kad ten sėdi tik dėl to, kad popierius kilnotų ir pensijos sėkmingai sulauktų ir pamatytumėt jų atsakymus į užduotus klausimus, tai kokia biurokratija, kad siaubas ima. Kur vanduo, kur komunikacijos rajonas plečiasi keliasi jaunos šeimos. Kam mums tas rajonas....
O šiaip tai    Tre, 2019-09-18 / 07:14
O šiaip tai būtų teisingiausia, kuo mažiau tų skirstymų Lietuva tai viena ir pradės čia biurokratai peštis dėl įtakos ir pinigų, mums tas pats visiškai, tik norim gyventi civilizuotai su asfaltuotais keliais, komunikacijomis, mokyklomis, darželiais. Visgi 30 metų praėjo, o mūsų gatvė kaip tokiame Rusijos užkampyje:)))
na    Tre, 2019-09-18 / 07:46
Man tai didžiausia nesąmonė, kad Ginkūnai rajonas, o Rėkyva miestas. Kur logika?
Gyventojas    Tre, 2019-09-18 / 09:07
Šiuo metu nei rajono merui su visa administracija ir Ginkūnų seniūnei nerūpi ginkūniečiai ir jų problemos, todėl ir reikia jungtis prie Šiaulių. Ginkūnų gatvės neapšviestos, vakare išjungiamas apšvietimas, amžinai trūksta lėšų... gyvename kaip viduramžiais... Gyventojai patys ieško pagalbos po įvairias įstaigas, deja... čia kaimas kol kas.
tomas    Tre, 2019-09-18 / 09:38
Pavyzdys- Vinkšnėnai, Žemdirbių g. Sovietai šios gatvės dalį buvo išasfaltavę, atėjus nepriklausomybei dar dalį gatvės išasfaltavo gyventojai savo lėšomis.Per 30 metų savivaldybė šia didelę gatvę visiškai apleido. Ant seno asfalto pila neplauta kalkakmenį.Vasara žmonės kvėpuoja tik dulkes. A. BEZARAS kalba nesamones ir užsiima demogogija ir taip tyčiojasi iš gyventojų. Šiaulių raj. būtina prijungti prie Šiauliu miesto.
Justas    Tre, 2019-09-18 / 12:31
TAIP pritariu Šiaulių raj, jungti prie miesto. Žymiai sumažės valdininkų ir korupcijos bei vagių.
Linas    Tre, 2019-09-18 / 14:17
Randasi iniciatyvūs žmonės, kurie ir išspręs kaimo problemą. Patys žmonės turi spręsti. Valdininkams nenaudinga Ginkūnus atiduoti miestui. Dabar rajone gyvenant daugiau minusų nei pliusų. Tuo labiau, kad praktiškai visi ginkūniečiai dirba Šiauliuose, vaikus veža į darželius ir mokyklas taip pat į miestą
Kazimieras    Tre, 2019-09-18 / 16:51
O kur pavogti aplinkelio pinigai,vilniui kelius ,tiltus deda,rajono savivaldybe prasuko diela?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.