Pagerbtas jubiliatas ir Europos čempionato medalininkai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Sa­vi­val­dy­bė­je pa­gerb­ti IFBB Eu­ro­pos kul­tū­riz­mo ir fit­ne­so čem­pio­na­to Is­pa­ni­jo­­je da­ly­viai ir jų tre­ne­riai (iš kai­rės): Šiau­lių ap­skri­ties fe­de­ra­ci­jos at­sto­vė Aud­ro­nė Lu­kie­nė, Jus­tė Ta­ma­šaus­kai­tė, Žy­gi­man­tas Mi­lius, Eu­ro­pos čem­pio­nė Li­na Kud­ric­kė, Jus­tas Po­lia­kus, Auk­sė Van­die­nė, Arū­nas Van­dys, Vi­ta­li­jus Smac­kis ir Aud­rius Pet­rė­nas.
Pir­ma­die­nį Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je 90-me­čio pro­ga pa­svei­kin­tas il­ga­me­tis Šiau­lių plau­ki­mo cent­ro "Del­fi­nas" tre­ne­ris Apo­li­na­ras Damb­raus­kas ir pa­gerb­ti IFBB Eu­ro­pos kul­tū­riz­mo ir fit­ne­so čem­pio­na­te Is­pa­ni­jo­je, San­ta Su­sa­no­je, pui­kiai pa­si­ro­dę ir me­da­lių iš­ko­vo­ję šiau­lie­čiai spor­ti­nin­kai.

Pa­sie­ki­mai pra­no­ko lū­kes­čius

Ge­gu­žės 1–6 die­no­mis vy­ku­sia­me Eu­ro­pos čem­pio­na­te kla­si­ki­nio kul­tū­riz­mo ka­te­go­ri­jo­je Aud­rius Pet­rė­nas pel­nė tre­čią­ją vie­tą ("Spor­to ko­das", tre­ne­ris Vi­ta­li­jus Smac­kis), suau­gu­sių­jų fit­ne­so, bi­ki­nio gru­pės ka­te­go­ri­jo­je Li­na Kud­ric­kė iš­ko­vo­jo pir­mą­ją vie­tą ("Fit Hou­se", tren. Žy­gin­tas Mi­lius), suau­gu­sių­jų fit­ne­so bi­ki­nio ka­te­go­ri­jo­je Jus­tė Ta­ma­šaus­kai­tė pel­nė ant­rą­ją vie­tą ("For­tu­na", tren. Arū­nas Van­dys), kul­tū­riz­mo ka­te­go­ri­jo­je Jus­tas Po­lia­kus pel­nė ket­vir­tą­ją vie­tą ("For­tu­na", tren. A. Van­dys).

J. Ta­ma­šaus­kai­tė sa­kė, kad no­rė­jo pa­tek­ti bent į de­šim­tu­ką ir apie pri­zi­nę vie­tą net ne­drį­so sva­jo­ti. Iš­ko­vo­ta ant­ro­ji vie­ta su­tei­kė la­bai daug džiugs­mo ir no­ro ei­ti pir­myn.

L. Kud­ric­kė ti­kė­jo­si me­da­lio ir jo sie­kė, bet kad lai­mės aukš­čiau­sios pra­bos me­da­lį, ne­si­ti­kė­jo nei ji, nei tre­ne­ris. Spor­ti­nin­kei bu­vo be ga­lo ge­ra gir­dė­ti čem­pio­na­te skam­bant Lie­tu­vos him­ną.

A. Pet­rė­nas Eu­ro­pos čem­pio­na­te da­ly­va­vo pir­mą kar­tą ir la­bai pa­ten­kin­tas, kad pa­vy­ko iš­ko­vo­ti tre­čią­ją vie­tą.

J. Po­lia­kus sa­kė, kad no­rė­jo­si me­da­lio, ta­čiau pa­ten­kin­tas ir pel­ny­ta ket­vir­tą­ją vie­ta.

Gar­bin­gas ju­bi­lie­jus

Il­ga­me­čiui plau­ki­mo tre­ne­riui A. Damb­raus­kui 90 me­tų su­ka­ko ge­gu­žės 16 die­ną.

A. Damb­raus­kas 1953 me­tais bai­gė Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros ins­ti­tu­tą, įgi­jo fi­zi­nio la­vi­ni­mo mo­ky­to­jo spe­cia­ly­bę ir iš­vy­ko dirb­ti į Turk­mė­ni­ją. Ket­ve­rius me­tus dir­bo Čar­džau vals­ty­bi­nia­me pe­da­go­gi­nia­me ins­ti­tu­te dės­ty­to­ju, ka­ted­ros ve­dė­ju. Vė­liau per­si­kė­lė gy­ven­ti į Le­ning­ra­dą (da­bar Sankt Pe­ter­bur­gas), kur dir­bo pio­nie­rių rū­muo­se, sėk­min­gai tre­ni­ra­vo plau­ki­kus iki 1964 me­tų.

Grį­žęs į Lie­tu­vą iki 1967 me­tų gy­ve­no Vil­niu­je ir dir­bo spor­to drau­gi­jos "Žal­gi­ris" Vil­niaus mies­to spe­cia­li­zuo­to­je plau­ki­mo mo­kyk­lo­je tre­ne­riu.

Šiau­lių plau­ki­mo cent­re "Del­fi­nas" A. Damb­raus­kas dir­bo 1967–2006 me­tais. Per juos tre­ne­ris pa­ren­gė ne vie­ną įvai­raus am­žiaus Lie­tu­vos bei tarp­tau­ti­nių var­žy­bų nu­ga­lė­to­ją ir pri­zi­nin­ką, išug­dė 16 Lie­tu­vos plau­ki­mo meist­rų, 25 kan­di­da­tus į plau­ki­mo meist­rus ir per 700 at­sky­ri­nin­kų.

Tarp aukš­čiau­sius re­zul­ta­tus pa­sie­ku­sių auk­lė­ti­nių – pir­mo­ji plau­ki­mo spor­to meist­rė Šiau­lių mies­te Ema Vie­la­vi­čiū­tė bei tarp­tau­ti­nės kla­sės spor­to meist­rė Vio­le­ta Pen­kaus­kai­tė.

2003–2004 me­tais A. Damb­raus­kas kar­tu su tre­ne­re Na­ta­li­ja Ta­rel­ki­na pa­ruo­šė Atė­nų olim­pi­nių žai­dy­nių da­ly­vį Pau­lių Vik­to­ra­vi­čių.

Už nuo­pel­nus auk­lė­jant jau­ną­ją plau­ki­kų kar­tą A. Damb­raus­kui 1975 me­tais su­teik­tas Lie­tu­vos nu­si­pel­niu­sio tre­ne­rio var­das. Už aukš­tus auk­lė­ti­nių pa­sie­ki­mus tre­ne­ris ne kar­tą ap­do­va­no­tas įvai­rio­mis Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to, Lie­tu­vos spor­to fe­de­ra­ci­jų, mies­to spor­to or­ga­ni­za­ci­jų pa­dė­ko­mis, me­da­liais "Už nuo­pel­nus Šiau­lių spor­tui".

Il­ga­me­tis tre­ne­ris vis dar ak­ty­viai da­ly­vau­ja "Del­fi­no" gy­ve­ni­me: do­mi­si mo­kyk­los auk­lė­ti­nių pa­sie­ki­mais, ge­ra­no­riš­kai pa­ta­ria bu­vu­siems ko­le­goms tre­ne­riams. Kas­met ru­de­nį plau­ki­mo cent­re "Del­fi­nas" vyks­ta tarp­tau­ti­nės var­žy­bos "A. Damb­raus­ko tau­rė". Per­nai su­reng­tos jau 21-osios. A. Damb­raus­kas be­veik vi­sa­da da­ly­vau­ja var­žy­bo­se ir nu­ga­lė­to­jams da­li­ja me­da­lius ir tau­res.