100 dalybų į savus ir ... trukdžius

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pir­mo­sios 100 nau­jo­sios mies­to val­džios die­nų nu­te­kė­jo. Šiau­lie­čių va­lia su­rink­ta nau­jos su­dė­ties mies­to Ta­ry­ba pri­sie­kė są­ži­nin­gai dirb­ti ba­lan­džio 9 die­ną. Mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, at­ve­dęs į aukš­čiau­sią mies­to val­dy­mo ins­ti­tu­ci­ją 16 sa­vo bend­ra­min­čių ir pri­si­jun­gęs tris "vals­tie­čius", tvir­tai paė­mė val­džią, džiū­gau­da­mas, kad da­bar jau nie­kas ne­bet­ruk­dys dirb­ti. De­ja, truk­do.

Šiau­liuo­se opo­zi­ci­ja li­ko grau­džio­je ma­žu­mo­je, ku­rios bal­sas į dan­gų nei­na. O me­ro frak­ci­jos ei­li­niai po­sė­džiuo­se draus­min­gai mai­go jam rei­ka­lin­gus myg­tu­kus. Jei kar­tais ku­ris, kaip vi­suo­me­nė­je sa­ko­ma, drą­sos tab­le­čių pri­val­gęs, ima ko­mi­te­te niur­nė­ti prieš rei­kia­mą spren­di­mą ar net iš­drįs­ta su­si­lai­ky­ti nuo bal­sa­vi­mo "už", tai Ta­ry­bos po­sė­dy­je jau bū­na "įti­kin­tas" bal­suo­ti taip, kaip rei­kia. "Įti­ki­nė­ji­mo" bū­dai dar nė kar­to ne­pa­ve­dė.

Aps­vai­gę nuo val­džios ir la­bai grei­tai pa­mir­šę, kas juos pa­kė­lė į mies­to bend­ruo­me­nės aukš­čiau­sią­ją tri­bū­ną, val­dan­tie­ji sto­jo į at­vi­rą ka­rą su mies­to bend­ruo­me­nės gru­pė­mis – tais pa­čiais rin­kė­jais.

Per 100 die­nų val­džia įklim­po į skan­da­lus dėl vai­kų glo­bos na­mų "Šal­ti­nis" pe­rė­mi­mo, Nak­vy­nės na­mų iš­kė­li­mo, bul­va­ro lie­pų nu­pjo­vi­mo... Į pro­tes­to ak­ci­jas rin­ko­si vai­kų glo­bos na­mų "Šal­ti­nis" ko­lek­ty­vas, bai­min­da­ma­sis dėl sa­vo ir glo­bo­ja­mų vai­kų atei­ties, cent­re įkur­to Šiau­lių uni­ver­si­te­to bend­ra­bu­ty­je bu­tus įsi­ren­gę šiau­lie­čiai – dėl ke­ti­ni­mo į tą pa­tį na­mą įkel­ti Nak­vy­nės na­mus, Lie­po­rių mik­ro­ra­jo­no gy­ven­to­jai – dėl ne­pa­gei­dau­ja­mos kai­my­nys­tės su Nak­vy­nės na­mais, vi­suo­me­ni­nin­kai, sie­kian­tys ne­leis­ti nu­kirs­ti bul­va­ro lie­pas...

"Siek­si­me kuo di­des­nio vi­suo­me­nės įsi­trau­ki­mo į po­li­ti­nius spren­di­mų priė­mi­mo pro­ce­sus", – ra­šo­ma A. Vi­soc­ko rin­ki­mų są­ra­šo "Dir­ba­me mies­tui" pro­gra­mo­je.

Tai bu­vo dar iki rin­ki­mų. Po rin­ki­mų vi­si, ku­rie pa­ban­dė tai pa­da­ry­ti, kel­da­mi val­dan­tie­siems ne­pa­to­gius klau­si­mus, ta­po mies­to kles­tė­ji­mo ir mo­der­nė­ji­mo truk­džiais.

Po rin­ki­mų me­ras sa­vo so­cia­li­nio tink­lo pa­sky­ro­je dė­ko­ja ne jiems: "Ačiū žmo­nėms, ku­rie ins­ti­tu­ciš­kai tai su­pran­ta". Čia apie me­džius bul­va­re, iš se­ri­jos – spe­cia­lis­tai sa­ko "rei­kia pjau­ti", tai ir ne­si­gi­lin­kit.

Ne­pa­mirš­ta – tie pa­tys spe­cia­lis­tai ir Kaš­to­nų alė­jo­je sa­kė, kad rei­kia pjau­ti, bet vė­liau po vi­suo­me­nės pro­tes­tų nuo­mo­nę pa­kei­tė. Ko­kią nuo­mo­nę Sa­vi­val­dy­bė už­sa­ko, to­kią ir gau­na, ir mo­juo­ja ja lyg vė­lia­va prieš mi­nią šiau­lie­čių, ku­riems ne tas pa­ts, ko­kia­me mies­te gy­vens. Ku­riems nau­ja bul­va­ro trin­ke­lė – nė­ra mies­to mo­der­nu­mo at­ri­bu­tas, o pil­ka be­to­no spal­va – ne­by­lio­jo mies­to dva­sia. Bet toks mąs­ty­mas ne ins­ti­tu­ciš­kas. Me­rui jis ne­tin­ka.

Sus­kai­dy­ta vi­suo­me­nė į sa­vus ir ne­sa­vus – di­džiau­sias me­ro ir jo už vir­vu­čių tam­po­mų po­li­ti­kų 100 die­nų dar­bo "pa­sie­ki­mas". Da­bar di­džiau­sias gin­čas – ku­rių dau­giau ir ku­rie ku­riems tu­ri nu­si­leis­ti. Pe­ti­ci­ją dėl me­džių iš­sau­go­ji­mo pa­si­ra­šę per 3000 žmo­nių – yra ne tie. Per 1000 me­ro frak­ci­jos so­cia­li­nių tink­lų pa­sky­ros drau­gų, su­da­ly­va­vu­sių frak­ci­jos su­reng­to­je "a la" ap­klau­so­je ir ne­pa­lai­kę me­džių iš­sau­go­ji­mo rei­ka­la­vi­mo, yra tie, ku­rių nuo­mo­nė svar­bi.

Jei me­ras nu­lip­tų nuo sa­vo he­ro­jiš­ko pje­des­ta­lo ir žmo­nėms skir­tų dau­giau nei 10 se­kun­džių (kaip "Šal­ti­nio" dar­buo­to­jams prie Sa­vi­val­dy­bės), iš­girs­tų, jog ne­men­ka da­lis žmo­nių sa­ko: "Mes už jį bal­sa­vo­me, juo ti­kė­jo­me, o šian­dien mies­to val­džiai esa­me nu­lis".

Val­džios šim­ta­die­nio su­kaup­ta pa­tir­tis – ma­ni­pu­lia­ci­ja in­for­ma­ci­ja ir vie­šą­ja nuo­mo­ne.

"Šiau­lių „Ra­sos“ pro­gim­na­zi­jos ir to ra­jo­no gy­ven­to­jų bend­ruo­me­nės at­sto­vai iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą Ta­ry­bo­je dėl Lai­ki­no­jo ap­gy­ven­di­ni­mo tar­ny­bos per­kė­li­mo į Sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tą Tie­sos g. 3. (...)

To­kia bend­rys­tė ir ne­ti­kė­ta po­žiū­rio bran­da dar la­biau įkve­pia ir mo­ty­vuo­ja siek­ti kuo ge­res­nių re­zul­ta­tų vi­so­se sri­ty­se", – su pa­to­su kal­ba me­ras šven­ti­nia­me šim­ta­die­nio pra­ne­ši­me. O jau ki­tą die­ną mies­to val­džios neiš­girs­ta to ra­jo­no gy­ven­to­jų bend­ruo­me­nė su­si­rin­ku­si nu­spren­dė kreip­tis į teis­mą ir ten gin­ti sa­vo tei­ses. Kaip ir me­džių gy­nė­jai. Me­ro rin­kė­jams ža­dė­tą at­sto­vau­ja­mą­ją de­mok­ra­ti­ją pre­pa­ruos tei­si­nin­kai.

Skan­da­lų tor­na­dus me­ras šį šim­ta­die­nį iš­šau­kė ne tik mies­te, bet ir tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je. Ant­ra jo ka­den­ci­ja pra­si­dė­jo iš­di­džiu žings­niu ant to pa­ties grėb­lio – Uk­rai­nos am­ba­sa­do­riaus vi­zi­to. Am­ba­sa­do­rius jau ki­tas, ta­čiau me­ro pa­si­pū­ti­mas – tas pa­ts. Ir vėl ne­tin­ka­mai jam apie am­ba­sa­do­riaus vi­zi­tą pra­neš­ta, to­dėl jis šeš­ta­die­nį ne­si­var­gins, o ir Sa­vi­val­dy­bę at­ver­ti išei­gi­nę die­ną bai­siai su­dė­tin­gas rei­ka­las. Ge­rai, kad ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės spy­nos leng­ves­nės, o me­ras pa­pras­tes­nis – pri­den­gė sve­ti­mą gė­dą.

Prieš rin­ki­mus, ta­da, kai da­lis šiau­lie­čių mies­to val­džiai dar ne­bu­vo ta­pę nu­liu, A. Vi­soc­kas ža­dė­jo "tei­sės vir­še­ny­bę". Gra­žus žo­džių žais­mas. Šiems me­tams mies­to iž­de tei­si­nėms iš­lai­doms bu­vo su­pla­nuo­ta ne­men­ka 222 tūks­tan­čių su­ma. Me­tai vos įpu­sė­jo, o pi­ni­gų ne tik be­veik ne­bė­ra, bet ir sko­los dar per 120 tūks­tan­čių li­ko, ir pa­lū­ka­nos kap­si. Me­ro "vir­še­ny­bė" tei­sė­je – bran­gus žais­liu­kas, tik mo­ka už jį ne tik tie šiau­lie­čiai, ku­rie "mąs­to ins­ti­tu­ciš­kai", bet ir tie ki­ti, ku­rie truk­do.

Tei­sy­bės dė­lei rei­kia pa­sa­ky­ti, kad per šį 100 die­nų iš mir­ties taš­ko pa­ju­dė­jo praė­ju­sią ka­den­ci­ją jau "ap­dul­kė­ję" di­de­li pro­jek­tai – Cent­ri­nio par­ko re­konst­ruk­ci­jos, Auš­ros alė­jos at­nau­ji­ni­mo, Vil­niaus gat­vės bul­va­ro re­konst­ruk­ci­ja. Džiu­gu, kad Šiau­liuo­se vis dau­giau at­nau­jin­tų vie­šų­jų ob­jek­tų. Tik liūd­na, kad pil­kos spal­vos mies­te vis dau­giau.