Nauji rinkimai – naujos partijos?

ELTA nuotr.
Lie­tu­vo­je įre­gist­ruo­tos 25 par­ti­jos, bet po­li­ti­kai jo­se neiš­si­ten­ka. Ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams skel­bia­si nau­jų par­ti­jų ini­cia­to­riai. Vie­ni iš jų pa­lie­ka sa­vo par­ti­jas, ki­ti į po­li­ti­nį lau­ką ban­do grįž­ti po de­šimt­me­čių. Ne­ty­la svars­ty­mai, kas dar kurs par­ti­jas: gal Prem­je­ras, gal bu­vęs su­si­sie­ki­mo mi­nist­ras?
Ar yra ni­ša nau­joms par­ti­joms? Nuo­mo­nė­mis su "Šiau­lių kraš­tu" da­li­ja­si bu­vę ak­ty­vūs po­li­ti­kos vei­kė­jai, pa­tys kū­rę par­ti­jas šiau­lie­čiai Vi­da SKAČ­KAUS­KAI­TĖ (Sta­siū­nai­tė), Vac­lo­vas VING­RAS ir bu­vęs eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas MA­ZU­RO­NIS.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Vac­lo­vas Ving­ras po­li­ti­nia­me lau­ke la­biau­siai pa­si­gen­da idė­jų, ta­ri­mo­si dėl bend­rų tiks­lų ir su­si­ta­ri­mo: "Iki šiol nė­ra san­tal­kos, apie ku­rią vis kal­bė­da­vo Ro­mual­das Ozo­las".

"San­tal­kos nė­ra iki šiol"

Šiau­lius ga­li­ma lai­ky­ti cent­ris­tų lop­šiu. Vac­lo­vas Ving­ras bu­vo vie­nas iš cent­ris­ti­nio ju­dė­ji­mo, ku­rio stei­gia­ma­sis su­va­žia­vi­mas įvy­ko Šiau­liuo­se 1992 me­tų rug­sė­jį, kū­rė­jų, Ro­mual­do Ozo­lo bend­ra­žy­gis, Lie­tu­vos cent­ro są­jun­gos stei­gė­jas.

"Cent­ris­tų rei­kė­jo, nes Są­jū­dy­je jau bu­vo įsi­vy­ra­vę kraš­tu­ti­nu­mai: balta–juoda, draugas–priešas, – pri­si­me­na V. Ving­ras. – Ta­da ir­gi ren­gė­mės Sei­mo rin­ki­mams. R. Ozo­las vi­sa­da bu­vo san­tal­kos ša­li­nin­kas, vi­sa­da pa­brėž­da­vo, jog rei­kia tel­kian­čios idė­jos. La­bai gai­la, kad tos san­tal­kos iki šiol nė­ra. Da­bar­ti­nė Cent­ro par­ti­ja – vi­siš­kai ne­be ta, ne tas in­te­lek­ti­nis po­ten­cia­las."

Ver­tin­da­mas par­ti­jų kū­ri­mo­si pro­ce­sus ir sa­vo pa­tir­tį, tei­gia, jog bu­vo klai­da Lie­tu­vos cent­ro są­jun­gai "su­si­dė­ti" su li­be­ra­lais. Li­be­ra­lų ir cent­ro są­jun­ga su­by­rė­jo, o po to by­rė­jo, sky­rė­si ir li­be­ra­lų ku­ria­mos par­ti­jos. Iki šiol tas pro­ce­sas ne­sus­to­jęs.

"Iš li­be­ra­lų da­bar dar Lais­vės par­ti­ja at­si­ra­do. Kas tai yra?! Tai tik idė­jų ne­bu­vi­mas. Ne­kal­bė­kim apie ideo­lo­gi­jas – ne­su­ge­ba­me idė­jų iš­kel­ti, ne­su­ge­ba­me su­si­telk­ti, ne­mo­ka­me su­for­mu­luo­ti bend­rų tiks­lų, – įvar­di­ja V. Ving­ras. – Vi­sa tai ro­do mū­sų silp­nu­mą."

Jis vie­na­reikš­miai ne­ga­ty­viai ver­ti­na nau­jų par­ti­jų kū­ri­mą skai­dant par­ti­jas. Iro­ni­zuo­ja, jog "skai­dy­ma­sis ta­po ma­da, sky­ry­bo­mis iš rei­ka­lo". Su­sis­kai­dė li­be­ra­lai, so­cial­de­mok­ra­tai, o da­bar nuo Tė­vy­nės są­jun­gos ban­do­ma at­skel­ti krikš­čio­nis-de­mok­ra­tus.

Sei­mo na­rys Ri­man­tas Da­gys, ku­rio na­rys­tę Tė­vy­nės są­jun­ga-krikš­čio­nys de­mok­ra­tai su­stab­dė, kar­tu su Vy­tau­tu Radž­vi­lu, Vy­tau­tu Si­ni­ca ini­ci­juo­ja nau­ją par­ti­ją.

V. Ving­ras ne­sle­pia tu­rė­jęs pro­gos pa­žin­ti ir V. Si­ni­cą, ir V. Radž­vi­lą, ku­riuos ver­ti­na kaip as­me­ny­bes.

Pats pa­lai­ko Ar­vy­do Juo­zai­čio ini­cia­ty­vą kur­ti nau­ją par­ti­ją. Ma­no, jog jis tę­sia R. Ozo­lo dar­bą, kel­da­mas tau­ti­nio iden­ti­te­to, tė­vy­nės mei­lės, pa­trio­tiz­mo, šei­mos stip­ri­ni­mo svar­bą.

To­kiai par­ti­jai ma­to ni­šą: "Gy­ven­se­nos su­si­ni­ve­lia­vo, o kas da­ro mus tau­ta? Kul­tū­ra, kal­ba, tra­di­ci­jos, ku­rias tu­ri­me iš­sau­go­ti, tu­ri­me lik­ti sa­vi­mi ir bū­da­mi Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Lie­tu­va yra tik čia, taip sa­kė ir R. Ozo­las."

"Bet nei­gia­mai ver­ti­nu, kad at­ski­rai par­ti­jas ku­ria ir tar­pu­sa­vy­je ne­ga­li su­si­tar­ti Ar­vy­das Juo­zai­tis ir Vy­tau­tas Radž­vi­las, nors tas pa­čias idė­jas ke­lia. Ne­ga­li įta­ko­mis pa­si­da­lin­ti, nu­spręs­ti, ku­ris bus pir­mas?" – ak­cen­tuo­ja bu­vęs po­li­ti­kas.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis ge­rai ver­ti­na nau­jų par­ti­jų stei­gi­mą: " Evo­liu­ci­ja yra ge­rai, o se­no­sios par­ti­jos tu­ri trans­for­muo­tis, ki­taip tų nau­jų da­ri­nių bus nu­šluo­tos."

Krū­va prie­lai­dų nau­joms at­si­ras­ti

Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis, bu­vęs eu­ro­par­la­men­ta­ras, jo­kiai par­ti­jai ne­bep­rik­lau­so, o po­li­ti­nę kar­je­rą pra­dė­jo su li­be­ra­lais. Bu­vo vie­nas iš pir­mų­jų At­gi­mi­mo me­tais įkur­tos Li­be­ra­lų sa­jun­gos na­rių, va­do­va­vo Šiau­lių mies­to li­be­ra­lams.

Kaž­ka­da vis juo­kau­da­vo, kad "bu­vau ir li­kau to­je pa­čio­je li­be­ra­lų par­ti­jo­je, nuo ku­rios ki­ti at­si­skir­da­vo."

Žvelg­da­mas į šian­dien vyks­tan­čius po­li­ti­nius pro­ce­sus, tei­gia, jog juos le­mia ne tik vi­di­nis Lie­tu­vos, bet ir pa­sau­li­nis kon­teks­tas.

"Nau­jų par­ti­jų, gir­džiu, bus daug, o vie­na iš prie­lai­dų joms at­si­ras­ti yra ta, kad pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį Lie­tu­vo­je nuo­sek­liai bu­vo dau­žo­mos vei­kian­čios di­džio­sios par­ti­jos, – pa­ste­bi V. Ma­zu­ro­nis. – Prie to Da­lia Gry­baus­kai­tė daug pri­si­dė­jo – iš­mu­šė ko­ne vi­sas, iš­sky­rus vie­ną. O tuš­čia erd­vė ne­bū­na – at­si­ran­da vie­ta nau­jiems da­ri­niams."

Ki­ta ver­tus, pa­ste­bi, jog vi­sos nau­jos par­ti­jos iš pra­džių va­di­na­mos "iš­si­šo­kė­lė­mis", po to "tra­di­ci­nė­mis", o vė­liau tam­pa "stag­nuo­jan­čio­mis", "mirš­tan­čio­mis".

"Nau­jus ju­dė­ji­mus vi­sur gim­do tra­di­ci­nių ideo­lo­gi­jų su­stin­gi­mas, ne­su­ge­bė­ji­mas rea­guo­ti į po­ky­čius, – ak­cen­tuo­ja bu­vęs eu­ro­par­la­men­ta­ras. – At­si­ran­da at­si­sky­ri­mo nuo Eu­ro­pos Są­jun­gos, pa­bė­gė­lių rė­mi­mo, vi­so­kių ma­žu­mų ju­dė­ji­mai, at­si­ran­da ir pa­si­prie­ši­ni­mas – ko­va už tau­tą, už vals­ty­bę, už tra­di­ci­nius da­ly­kus. Tai vyks­ta ir Vo­kie­ti­jo­je, ir Len­ki­jo­je, ir Veng­ri­jo­je, ir Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, ir Pran­cū­zi­jo­je. Nea­be­jo­ti­nai tai per­si­duo­da ir Lie­tu­vai."

Tik pa­brė­žia, kad pas mus daug le­mia "spe­ci­fi­niai bruo­žai" – as­me­niš­ku­mai, skal­dan­tis par­ti­jas, jų nie­ki­ni­mas.

Ne­nei­gia, jog par­ti­jo­se yra vis­ko – ir va­gys­čių, ir ne­są­žin­gu­mo.

"Bet kai vi­suo­me­nė­je ku­ria­mas įvaiz­dis, jog par­ti­jos – blo­gis, griau­na­mas de­mok­ra­ti­nės vals­ty­bės pa­ma­tas, – tei­gia V. Ma­zu­ro­nis. – Šian­dien jau tu­ri­me to­kį re­zul­ta­tą, kad Prem­je­ras yra ne­par­ti­nis, Pre­zi­den­tas – ne­par­ti­nis, nuo par­ti­jų at­si­žeg­no­ja­ma. Jei­gu at­me­ta­mas vals­ty­bės val­dy­mas per par­ti­jas, per par­ti­nę sis­te­mą, tai ki­tas žings­nis – dik­ta­tū­ra."

To­dėl tei­gia­mai ver­ti­na ini­cia­ty­vas kur­ti par­ti­jas.

"Par­ti­jas kur­ti ne­leng­va, prie jų vi­so­kių vei­kė­jų pri­si­šlie­ja ir klai­dų da­ro­ma, bet, sa­ko­ma, per kan­čias – į žvaigž­des, – vaiz­džiai pa­ly­gi­na. – Po­li­ti­nia­me lau­ke evo­liu­ci­ja yra ge­rai, o "se­no­sios" par­ti­jos – nors ko­kios jos se­nos, vos tris de­šimt­me­čius vei­kia – tu­ri trans­for­muo­tis, keis­tis ar­ba bus nu­šluo­tos tų nau­jų­jų da­ri­nių. Ži­no­ma, to ne­si­no­rė­tų, bus choa­sas, jei­gu vis­ką griau­si­me."

 

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Vi­da Skač­kaus­kai­tė nau­jų par­ti­jų stei­gi­mo va­rik­liu įvar­di­ja au­gan­tį po­li­ti­kų egoiz­mą: "Ieš­ko me­na­mos idė­ji­nės vė­lia­vos, kad sa­ve po­zi­ci­jo­nuo­tų."

"Ni­šų nė­ra – yra tik au­gan­tis egoiz­mas"

Vi­da Skač­kaus­kai­tė (Sta­siū­nai­tė) bu­vo tarp Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos at­kū­rė­jų. Vė­liau stei­gė Nau­ją­ją są­jun­gą, bu­vo vie­na iš jos va­do­vų.

Šian­dien į nau­jų par­ti­jų stei­gi­mą ji žiū­ri vie­na­reikš­miai kri­tiš­kai.

"Va­rik­lis par­ti­jas steig­ti vie­nas – di­džiu­lis as­mens egoiz­mas, – tvir­ti­na V. Skač­kaus­kai­tė. – Štai, kon­ser­va­to­riu­mi pa­bu­vęs Ri­mas Da­gys, su ku­riuo kar­tu bu­vo­me So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos at­kū­rė­jai, stei­gia nau­ją par­ti­ją, nes jis vie­nin­te­lis ži­no, kaip rei­kia kur­ti Lie­tu­vą. To­dėl jis ne­tel­pa sa­vo bu­vu­sio­je par­ti­jo­je. Jo­kių ni­šų nau­joms par­ti­joms nė­ra – yra tik au­gan­tis egoiz­mas."

Jos žo­džiais, nau­ji da­ri­niai su­lim­pa, nes prie ly­de­rių pri­li­pę ir ki­ti gau­na "do­zę" sa­vo egoiz­mui pa­ten­kin­ti. Be to, nau­dos sau ga­li iš­peš­ti.

"Jei­gu to­kia par­ti­ja atei­na į val­džią, tai jos na­riai įsi­pai­šo ir į dar­bo vie­tas, to­dėl pas mus Lie­tu­vo­je toks ga­jus ne­po­tiz­mas", – tei­gia bu­vu­si par­ti­jų ly­de­rė.

"Aš taip pat "ne­til­pau" So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jo­je, – pa­si­da­li­ja sa­vo pa­tir­ti­mi. – Kai Vy­te­nis And­riu­kai­tis pa­reiš­kė: aš bū­siu kū­rė­jas ir jo­kių kon­cep­ci­jų man ne­ra­šyk aš išė­jau. Man to­je par­ti­jo­je trū­ko oro. No­rė­jau reikš­tis, o ne­lei­do, tu­rė­jau pa­klus­ti. To­dėl išė­jau kur­ti ki­tos par­ti­jos, o kai ten egois­tai užau­go, jie ma­ne iš­spjo­vė. Pa­tys no­rė­jo vis­ką gau­ti, pa­siim­ti, o čia, gir­di, tu esi vis­ką ap­žer­gu­si."

Jos nuo­mo­ne, neat­si­tik­ti­nai par­ti­jų ideo­lo­gi­nės ri­bos yra iš­plau­ku­sios, nes nau­dos kri­te­ri­jus vy­rau­ja, yra ta­pęs le­mia­mu.

"Ideo­lo­gi­nė ni­ša bū­tų, jei­gu par­ti­jos pa­dė­tų žmo­nėms su­pras­ti vyks­tan­čius pro­ce­sus ir juo­se su­si­vok­ti, o da­bar tik ieš­ko kaž­ko­kios me­na­mos idė­ji­nės vė­lia­vos, kad ga­lė­tų sa­ve po­zi­ci­jo­nuo­ti", – sa­ko V. Skač­kaus­kai­tė.

"Tad, var­gu, ar su­lauk­siu aš iš R. Da­gio ar ku­rio ki­to "ge­ro­vės vals­ty­bės", – iro­ni­zuo­ja bu­vu­si po­li­ti­kė. – Kai pa­kil­si­me virš sa­vo no­rų var­dan Lie­tu­vos žmo­nių, tik ta­da pa­ma­ty­si­me, kad to­kio kie­kio par­ti­jų ir to­kio­mis for­mo­mis, kaip da­bar yra, vi­siš­kai ne­rei­kia."

Komentarai

Saulius    Sek, 2019-09-08 / 19:28
Ideologijos - kaip religijos.Galima jas išpažint ir tikėt, bet negalima jomis kliautis gyvenime.Šiuo atveju - valstybės valdyme.Tai mačiau, tą visą absurdą po nepriklausomybės atkūrimo, kai ūkis žlugo, o politikai aiškinosi kur dešinė, kur kairė.Todėl nebetikiu nei kairiaisiais, nei dešiniaisiais, nei jokiais per vidurį ar iš kraštų.Juozaitis ir Radžvilas protingi vyrai, bet tik kaip filosofai.Nepatikėčiau jiems administruot net žvakių fabrikėlio.Karbauskis gražiai kalbėjo apie technokratinę vyriausybę, bet sulipdė ją iš profanų su ūkvedžiu priešaky.Didžiausia problema mūsuose dabar ne idėjų, bet jų įgyvendintojų stoka. Kai žmonės ateina tik pavaldyt, be strateginio proveržio.
parcija    Pir, 2019-09-09 / 05:48
naujos partijos,ale taukuoti snukeliai tie patys-smaukosi prie valdisko lovio nieko nenuveike per 30 metu ir nuginti salin niekas anu nesiima-gal toms politinems kiaulems koki drata shnipan reiktu inverti,kad dykai lietuviu zemes neknistu?...
miestietis    Pir, 2019-09-09 / 11:44
Kad tiek gausiai lietuviai turi partijų, tai manęs visiškai nestebina, nes kiekvienas iš mūsų esame kaip atskira partija, o jei kalbėti, pavyzdžiui, apie tą patį R.Dagį, tai to žmogelio bėgiojimai nieko nestebina, nes, patikėkite, pradėjo nuo LDDP, paskui atsirado LSDP, paskui socialdemai 2000, paskui koncervai, paskui jų tik sparnas, o dabar nauja partija, bet finiše neabejotinai vėl grįš prie tradicinių persivadinusių kitaip komunistų. Viską suprantu, ir net tai, kad kiekvienas nori būti būrio priekyje, bet tai kam tiek bėgioti, jei būdamas tikru komunistu šiandien būtų jau prasibrovęs iki priekio.
miestietis    Pir, 2019-09-09 / 11:53
Jei apie straipsnyje pašnekintus, tai apie V.Vingrą susilaikysiu, nes žmogus jis solidus ir susiturėjęs. Apie Vidą Skačkauskaitę, tai neturiu nuomonės, nes daugyba iš nulio yra nelogiška, nes negalima, o dėl Valentino, tai galima ir daug prirašyti, o galima ir keliais žodžiais- jei būtų turėjęs daugiau talento ir užsispyrimo, tai galėjo būti geras architektas, o dabar protingų žmonių akyse tėra tik politinis pajacas, iš kurio juoktis , tai kai juokiamasi iš neįgalaus.
to miestiečiui! Liucijus    Pir, 2019-09-09 / 12:37
Šį kartą pritariu jūsų komentarams, visu 100% pritariu !

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.