Naują V. Šeinausko vaikiškų dainų knygą išleido seserys

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS repr.
Vai­kiš­kų dai­nų kny­ga "Vai­kys­tės ta­kais" bai­gia­si jų au­to­riaus Vy­tau­to Šei­naus­ko po­rtre­tu.
Mi­nint vai­kiš­kų dai­nų au­to­riaus, Kur­šė­nuo­se gy­ve­nu­sio ir čia se­no­sio­se ka­pi­nė­se pa­lai­do­to kom­po­zi­to­riaus, mu­zi­kos pe­da­go­go, gra­fi­ko Vy­tau­to Šei­naus­ko 80-me­čio ju­bi­lie­jų, jo se­se­rys Ni­jo­lė Da­gie­nė ir Lai­ma Va­si­liaus­kie­nė iš­lei­do dai­ne­lių vai­kams lei­di­nį "Vai­kys­tės ta­kais".

Vy­tau­tas Šei­naus­kas yra pa­ra­šęs dai­nų vai­kams pa­gal Ra­mu­tės Sku­čai­tės, Vio­le­tos Pal­čins­kai­tės, Aliaus Bal­bie­riaus, Vy­tau­to Ba­raus­ko, Ja­ni­nos De­gu­ty­tės, Jur­gio Kun­či­no, Juo­zo Er­lic­ko, Pet­ro Gau­lės, Da­lios Tei­šers­ky­tės, Mar­ty­no Vai­ni­lai­čio, Sta­sio Žli­bi­no ir dau­ge­lio ki­tų gar­sių poe­tų ei­les. 2003 me­tais mi­ru­sio kom­po­zi­to­riaus kū­ry­bi­nį pa­li­ki­mą su­da­ro apie 150 dai­nų vai­kams, iš­leis­ta net 18 jo dai­nų kny­gų.

Kom­po­zi­to­riaus, pe­da­go­go V. Šei­naus­ko šei­mos li­ki­mas glau­džiai su­si­jęs su Kur­šė­nais. Nors jis gi­mė Ši­lu­tės ra­jo­ne, Bal­tu­pė­nų kai­me, ta­čiau tai bu­vo tik lai­ki­na jo tė­vo tar­ny­bos vie­ta. Vy­tau­to ma­ma bu­vo ki­lu­si iš gau­sios šei­mos, ku­ri gy­ve­no Kur­šė­nuo­se.

Vy­tau­tas Šei­naus­kas Kur­šė­nų mo­kyk­lo­je bai­gė 8 kla­ses ir iš­va­žia­vo mo­ky­tis į tuo­me­tę Vil­niaus Juo­zo Tal­lat-Kelp­šos kon­ser­va­to­ri­ją, ku­rią bai­gė 1963 me­tais įgi­jęs cho­ri­nio di­ri­ga­vi­mo spe­cia­ly­bę. Po stu­di­jų dir­bo Ute­nos, Tel­šių kul­tū­ros na­muo­se. Vė­liau at­vy­ko į Šiau­lius, dir­bo Šiau­lių 43-ojo­je pro­fe­si­nė­je mo­kyk­lo­je cho­ro va­do­vu, vė­liau – te­le­vi­zo­rių ga­myk­lo­je "Tau­ras". Be mu­zi­kos V. Šei­naus­ką trau­kė ir dai­lės me­nas – pie­šė pla­ka­tus, po­rtre­tus.

Kū­rė­jas suor­ga­ni­za­vo cho­rą, so­lis­tus, kon­cert­meis­te­rius, or­kest­rą ir 1965 me­tais pa­sta­tė J. Gai­žaus­ko ope­re­tę "Ra­mu­nė" Vy­tau­to Blo­žės lib­re­tu. Ope­re­tė ke­le­tą kar­tų skam­bė­jo Tel­šiuo­se, Pa­lan­go­je, Kre­tin­go­je, Kur­šė­nuo­se, Dau­gė­liuo­se. Bū­da­mas mu­zi­kos mo­ky­to­ju V. Šei­naus­kas pa­ma­tė, kad vai­kams la­bai trūks­ta dai­nų ir pa­ts pra­dė­jo už­pil­dy­ti tą spra­gą.