Nakvynės namų perkėlimas ir toliau kaitina aistras

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Me­rą pa­va­duo­jan­tis vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius tvir­ti­no, kad gau­tas pa­siū­ly­mas per­kel­ti Nak­vy­nės na­mus į Dau­bos gat­vė­je esan­tį Prik­lau­so­my­bių li­gų cent­ro pa­sta­tą at­kri­to, nes jis užim­tas.

Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos Šiau­lių fi­lia­lo pir­mi­nin­kė Va­le­ri­ja Jo­ku­baus­kie­nė iš­siun­tė at­vi­rą laiš­ką Šiau­lių mies­to me­rui Ar­tū­rui Vi­soc­kui, Tė­vy­nės Są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­kui Gab­rie­liui Lands­ber­giui ir Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kui Vik­to­rui Us­pas­kich.

Or­ga­ni­za­ci­jos va­do­vė pik­ti­na­si vie­šo­je erd­vė­je iš­sa­ko­mais įžei­džian­čiais žo­džiais Nak­vy­nės na­mų gy­ven­to­jų at­žvil­giu. V. Jo­ku­baus­kie­nė krei­pė­si ir į val­dan­čiuo­sius, ir į opo­zi­ci­ją, kvies­da­ma ne­kir­šin­ti mies­to bend­ruo­me­nės ir kar­tu ras­ti tin­ka­mą spren­di­mą.

„Ir Sa­vi­val­dy­bė, ir bend­ruo­me­nė tu­ri ieš­ko­ti komp­ro­mi­so. Ne­mė­ty­kim gy­vų žmo­nių po mies­tą. Jie šiau­lie­čiai. Jie vis tiek liks Šiau­liuo­se. Tik kur?“ – ra­šo­ma laiš­ke.

Aukš­ta­ba­lio bend­ruo­me­nės var­du Eval­das Ku­vi­kas taip pat pra­šo Sa­vi­val­dy­bės ne­prie­šin­ti bend­ruo­me­nės ir pa­nag­ri­nė­ti al­ter­na­ty­vą – Nak­vy­nės na­mus per­kel­ti į Dau­bos gat­vė­je esan­tį Res­pub­li­ki­nio pri­klau­so­my­bių li­gų cent­ro Šiau­lių fi­lia­lo pa­sta­tą.

Atos­to­gau­jan­tį mies­to me­rą pa­va­duo­jan­tis vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius paaiš­ki­no, kad šis pa­siū­ly­mas bu­vo iš­nag­ri­nė­tas, ap­lan­ky­ta gy­dy­mo įstai­ga, ta­čiau paaiš­kė­jo, kad ji yra vei­kian­ti ir jai pa­čiai dar trūks­ta vie­tos plės­tis.

Šiau­lių mies­to ta­ry­ba priė­mė spren­di­mą įkur­din­ti Nak­vy­nės na­mus (iš­sky­rus taip va­di­na­mą „vie­nos nak­ties“ nak­vy­nės pa­slau­gą be­na­miams) Tie­sos g. 3. Opo­zi­ci­nės Dar­bo par­ti­jos Ta­ry­bos na­rių gru­pės at­sto­vas Ma­ri­jus Ve­lič­ka sa­kė, kad šį spren­di­mą ap­skun­dė teis­mui. Jis yra įsi­ti­ki­nęs, kad šis Ta­ry­bos spren­di­mas pa­žei­džia to ra­jo­no gy­ven­to­jų in­te­re­sus. Tei­sė­jas šią sa­vai­tę spręs, ar priims nag­ri­nė­ti po­li­ti­ko skun­dą. Teis­mo pra­šo­ma tai­ky­ti ir lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes – su­stab­dy­ti Nak­vy­nės na­mų per­kė­li­mo pro­ce­są, kol teis­mas priims spren­di­mą.

Komentarai

Buldozeris    Ant, 2019-07-30 / 16:08
Cituoju Klaipėdos miesto valdžios pagrindinį kriterijų, pasirenkant vietą nakvynės namams : " potencialiai tinkama vieta - atitolusi nuo miegamųjų kvartalų, daugiabučių namų ir privačių namų rajonų BENT VIENO KILOMETRO ATSTUMU ". Ką turim dabar, gerbiamieji 19 miesto tarybos narių, - 1 metras nuo Rasos progimnazijos stadiono, 3 metrai nuo Statybininkų g. 13 daugiabučio, 5 metrai nuo Tiesos gatvės 18, 20, 22, 24, 26 privačių namų, 100 metrų nuo pačios mokyklos pastato, 100 metrų nuo vieno darželio, 120 metrų nuo kito darželio ir t.t...??? Nejaugi visame Šiaulių mieste negalima surasti kokio žemės plotelio kitoje, labiau atokioje nuo gyvenamųjų rajonų vietoje, gal pradžiai greitai pastatomiems moduliniams nameliams, kaip padarė Klaipėda savo benamiams ?
Kk    Tre, 2019-07-31 / 09:11
Gal paieškokime vietos ten, kur gyvena Griškevičius? Tada pažiūrėsime, kaip jis pats pašokinės.
Nebomzas    Tre, 2019-08-07 / 13:28
Statykite nauja pastatą kad ir šalia esamų nakvynės namų,vietos giliau laukuose į valias,o kur pieno k.administracinis,namų statybos kombinato adm nuklono kontora gytariose molykla pinigų turite ar sunku surengti naują pastatą ar pastatyti trūkstamą pastato dalį,

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.