Ligoninės įranga – nauja, bet nenaudojama

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nė prieš pust­re­čių me­tų įsi­gy­tą nau­ją įran­gą ty­ri­mams ne­su­ge­ba pa­nau­do­ti.
Prieš pust­re­čių me­tų Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nė nu­si­pir­ko rent­ge­no diag­nos­ti­kos apa­ra­tą ma­mog­ra­fą, ta­čiau šim­tai ak­me­niš­kių kas­met siun­čia­mi ty­ri­mams ki­tur. Pa­si­ro­do, už šim­tą tūks­tan­čių eu­rų iš ra­jo­no biu­dže­to įsi­gy­ta įran­ga – ne­ko­ky­biš­ka.

Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­teik­to­je Nau­jo­sios Ak­me­nės li­go­ni­nės di­rek­to­riaus To­mo Sku­čo in­for­ma­ci­jo­je tei­gia­ma, kad li­go­ni­nė ma­mog­ra­fi­jos sis­te­mą įsi­gi­jo 2017 me­tų pra­džio­je. Pir­mie­ji ban­do­mie­ji ty­ri­mai bu­vo su pra­stais rent­ge­no vaiz­dais. Pre­kės tie­kė­ja UAB "Lit­far­ma" at­li­ko apa­ra­to ir skait­me­nos vaiz­dų ko­ky­bės de­ri­ni­mo dar­bus. Tuo me­tu su­ga­di­no ma­mog­ra­fo va­rik­lį. Kol su­ra­do nau­ją ir pa­kei­tė se­ną­jį – praė­jo ke­li mė­ne­siai. Pri­rei­kė pa­pil­do­mo de­ri­ni­mo.

2018 me­tų vi­dur­va­sa­rį vėl at­lik­ti ke­li ty­ri­mai, ta­čiau vaiz­dai – ne­ko­ky­biš­ki. Dėl to­kios te­le­ra­dio­lo­gi­jos  pa­slau­gas tei­kian­čios įstai­gos "Bal­tic Rad" iš­va­dos li­go­ni­nė vėl kvie­tė­si re­mon­ti­nin­kus.

Ru­de­nį ša­lies Ra­dia­ci­nės sau­gos cent­ras lei­do eksp­loa­tuo­ti ma­mog­ra­fą. Po nau­jų ty­ri­mų gy­dy­to­jai ra­dio­lo­gai vėl kons­ta­tuo­ja: ne­tin­ka­ma vaiz­do ko­ky­bė.

Šie­met žie­mą li­go­ni­nė dar kar­tą pra­šė "Lit­far­mos" im­tis re­mon­to. Iš ten po tri­jų sa­vai­čių pra­neš­ta, kad apa­ra­tas jau tin­ka­mas dar­bui. Ta­čiau vaiz­dai ne­ten­ki­no me­di­kų. Pa­va­sa­rį – nau­jas re­mon­tas.

Dau­giau kaip prieš me­tus UAB "Me­di­ci­nos fi­zi­kai" at­li­ko ma­mog­ra­fi­jos sis­te­mos ko­ky­bės kont­ro­lės ban­dy­mus, ta­čiau iki šiol li­go­ni­nei neat­siun­tė pro­to­ko­lo su at­sa­ky­mais.

"At­ro­dy­tų, kad jie neį­do­mūs li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­jai, ji ne­rei­ka­lau­ja įran­gos tie­kė­jo at­sa­ko­my­bės", – "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Kont­ro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ri­char­das Su­da­ris.

Praė­ju­sią sa­vai­tę Kont­ro­lės ko­mi­te­tas po­sė­dy­je re­ko­men­da­vo li­go­ni­nei pirk­ti ad­vo­ka­to pa­slau­gas dėl at­sto­va­vi­mo teis­me gi­nant įstai­gos in­te­re­sus. Kont­ro­lie­riai pa­ve­dė li­go­ni­nės di­rek­to­riui T. Sku­čui pa­teik­ti ko­pi­jas ieš­ki­nio, teik­ti­no teis­mui.

Iš vi­so nau­ja li­go­ni­nės įran­ga at­lik­tas 61 ty­ri­mas, iš jų tik 33 bu­vo tin­ka­mos ko­ky­bės.

Per vie­ne­rius me­tus, Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos duo­me­ni­mis, ma­mog­ra­fi­jos ty­ri­mų pri­rei­kė dau­giau kaip 400 Ak­me­nės ra­jo­ne gy­ve­nan­čių mo­te­rų. Jos dėl šios pa­slau­gos vy­ko į ki­tas ša­lies me­di­ci­nos įstai­gas.