Violeta Bubelytė pristatė parodą "Savas kūnas"

Ed­var­do TA­MO­ŠIŪ­NO nuo­tr.
Šiau­lių Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­ju­je pa­ro­dą "Sa­vas kū­nas" pri­sta­tė vie­na iš ryš­kiau­sių ir sa­vi­čiau­sių Lie­tu­vos fo­to­me­ni­nin­kių Vio­le­ta Bu­be­ly­tė.
Ket­vir­ta­die­nį Šiau­lių Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­jaus ga­le­ri­jo­je ati­da­ry­ta Vio­le­tos Bu­be­ly­tės ret­ros­pek­ty­vi­nė fo­tog­ra­fi­jų pa­ro­da "Sa­vas kū­nas".
V. Bu­be­ly­tė – vie­na iš ryš­kiau­sių ir sa­vi­čiau­sių Lie­tu­vos fo­to­me­ni­nin­kių.

Pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi pa­grin­di­nę au­to­rės kū­ry­bos se­ri­ją su­da­ran­tys cik­lai, taip pat nau­jau­si au­toak­tai.

Pa­ro­dos ati­da­ry­me lan­ky­to­jai įsi­jun­gė į V. Bu­be­ly­tės, Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­jaus va­do­vės Vi­li­jos Ulins­ky­tės-Bal­zie­nės, pa­ro­dos ku­ra­to­riaus Da­riaus Vai­če­kaus­ko po­kal­bį apie au­to­rės kū­ry­bi­nį ke­lią, apie fo­tog­ra­fi­jas.

Po­kal­biui per­si­kė­lus į mu­zie­jaus sto­go te­ra­są, kon­cer­ta­vo Ra­sos ir Dei­vi­do due­tas.

V. Bu­be­ly­tės kū­ry­ba lai­ko­ma iš­skir­ti­niu reiš­ki­niu Lie­tu­vos fo­tog­ra­fi­jo­je.

Pa­sak me­no­ty­ri­nin­kės, fo­tog­ra­fi­jos ir dai­lės kri­ti­kės Ag­nės Na­ru­šy­tės, nuo 1981 me­tų V. Bu­be­ly­tės fo­tog­ra­fuo­ja­mus au­toak­tus ga­li­ma įra­šy­ti ša­lia to­kių pa­sau­lio gar­se­ny­bių kaip Clau­de Ca­hun ir Fran­ces­ca Wood­man: tik ji dir­ba kur kas il­giau ir re­zul­ta­tai pra­tur­tė­ja lai­ko di­men­si­ja.

Dau­giau nei tris de­šimt­me­čius fo­tog­ra­fuo­ja­mas kū­nas kei­čia­si, kei­čia­si ir au­to­rės po­žiū­ris į jį, į sa­ve, į fo­tog­ra­fi­ją.

Pa­ro­da Fo­tog­ra­fi­jos mu­zie­ju­je veiks iki rugp­jū­čio 28 die­nos.

Pa­ro­dos or­ga­ni­za­to­rius – Lie­tu­vos fo­to­me­ni­nin­kų są­jun­gos Klai­pė­dos sky­rius.