Kny­gą apie nu­teis­tuo­sius nu­si­pir­ko be­veik vi­si

Redakcijos archyvo nuo­tr.

Nau­jo­sios Ak­me­nės bib­lio­te­ko­je kny­gos "Ir sau­gok mus nuo pik­to­jo" pri­sta­ty­mą su­ren­gu­si au­to­rė Rū­ta Ja­nu­tie­nė su­lau­kė čia ne­bū­to su­si­do­mė­ji­mo. Su­si­rin­ko apie pu­sant­ro šim­to žmo­nių. Dau­gu­ma vie­ti­nių, ki­ti – iš kai­my­ni­nio Ma­žei­kių ra­jo­no bei ato­kes­nių vie­tų.

Vieš­nią pri­sta­čiu­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rės Zi­tos Sin­ke­vi­čie­nės tei­gi­mu, "kny­gą pa­no­ro įsi­gy­ti ko­ne kiek­vie­nas su­si­ti­ki­mo da­ly­vis". Be­veik vi­si ei­lė­je lau­kė au­tog­ra­fo.

5 tūks­tan­čių eg­zemp­lio­rių kny­ga – tai "še­šė­li­nis eli­to gy­ve­ni­mas, pa­pa­sa­ko­tas Hen­ri­ko Dak­ta­ro ir Vla­do Be­lec­ko".

Abu he­ro­jai dėl žmog­žu­dys­čių sė­di ka­lė­ji­me. Kaip tei­gė kny­gos au­to­rė, ji ten daž­nai spe­cia­liai vaikš­čio­ju­si į su­si­ti­ki­mus klau­sy­tis esą tik jai vie­nai pa­pa­sa­ko­tų is­to­ri­jų.

R. Ja­nu­tie­nė už pir­mą­ja kny­gą "Nus­lėp­to­ji Wil­liams atė­ji­mo is­to­ri­ja" ap­do­va­no­ta pres­ti­ži­ne Vin­co Ku­dir­kos pre­mi­ja "Už ti­ria­mą­ją žur­na­lis­ti­ką". Vė­liau pa­ra­šė "Rau­do­no­ji Da­lia", ku­ri pri­sta­to­ma kaip neau­to­ri­zuo­tos Da­lios Gry­baus­kai­tės biog­ra­fi­ja, taip pat – "Di­nas­ti­ja. Lands­ber­gių iš­gy­ve­ni­mo is­to­ri­ja".

Redakcijos archyvo nuo­tr.