Kraštotyrininkė siūlo išbandyti žydišką patiekalą

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.

Aud­ro­nė KIR­ŠI­NAI­TĖ, kraš­to­ty­ri­nin­kė ir bib­lio­te­ki­ni­n­kė, Šiau­lių ra­jo­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos In­for­ma­ci­jos ir kraš­to­tyros sky­riaus vy­riau­sio­ji me­to­di­nin­kė, siū­lo pa­si­ga­min­ti žy­dų vir­tu­vės pa­tie­ka­lą.

Žy­diš­ki ba­lan­dė­liai

Rei­kės: ko­pūs­to, pa­pri­kų (įvai­rias­pal­vių), smul­kin­tos mė­sos, ry­žių, kiau­ši­nių, bu­ro­kė­lių, mor­kų, svo­gū­nų, prie­sko­nių.

Iš bu­ro­kė­lių ir mor­kų, su­pjaus­ty­tų stam­biais ga­ba­lais, ir svo­gū­no gal­vos, prie­sko­nių iš­ver­da­me sul­ti­nį, dar­žo­ves su­de­dant to­kia ei­ga, kad jos iš­vir­tų kar­tu.

Kol ver­da sul­ti­nys, nu­pli­ko­me ko­pūst­la­pius, pa­si­ruo­šia­me ba­lan­dė­lių įda­rą iš smul­kin­tos mė­sos, vir­tų ry­žių, kiau­ši­nių ir prie­sko­nių. Pu­sę mė­sos ruo­ši­nio de­da­me į ko­pūs­to la­pus, pu­sę – į pa­pri­kas, prieš tai kruopš­čiai iš­pjo­vę pa­pri­kų ko­te­lį taip, kad su­dė­jus įda­rą į pa­pri­kas, kotelis at­lik­tų dang­te­lio funk­ci­ją ir, aiš­ku, išė­mę sėk­las.

Pa­ruo­šus bei ap­ke­pus tra­di­ci­nius ba­lan­dė­lius ir pa­pri­kas de­da­me į šiek tiek praau­šu­sį sul­ti­nį ir troš­ki­na­me. Sul­ti­nys tu­rė­tų ap­sem­ti ba­lan­dė­lius. Jei į sul­ti­nį įdė­si­me dau­giau bu­ro­kė­lių, tai juos ga­li­ma pa­nau­do­ti gar­ny­rui, o ba­lan­dė­liai įgaus gra­žią ro­ži­nę spal­vą. Pa­tie­ka­lą ne­ver­ta su­ga­din­ti grie­ti­ne.

Ska­naus!