Meksikietiškos salotos

As­me­ni­nė nuo­tr.

Še­du­vie­tė Ag­nė ŽU­KAUS­KIE­NĖ „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams siū­lo pa­si­ga­min­ti ne­su­dė­tin­gas, ta­čiau ypač gar­džias sa­lo­tas.

Mek­si­kie­tiš­kos sa­lo­tos

4 as­me­nims rei­kės: 500 g viš­tie­nos krū­ti­nė­lės, skar­di­nės vir­tų rau­do­nų­jų pu­pe­lių, skar­di­nės kon­ser­vuo­tų ku­ku­rū­zų, 2 pa­pri­kų, 2 svo­gū­nų, sa­lo­tų la­pų, ke­lių vyš­ni­nių po­mi­do­rų, če­da­rio sū­rio, ku­ku­rū­zų traš­ku­čių, šaukš­to po­mi­do­rų pa­stos.

Pa­da­žui: 1 avo­ka­do, 2–3 šaukš­tų na­tū­ra­laus jo­gur­to, mal­tų ait­rių­jų pa­pri­kų, drus­kos, 2 skil­te­lių čes­na­ko bei šaukš­te­lio gars­ty­čių.

Iš pra­džių kep­tu­vė­je pa­ke­pin­ti svo­gū­ną ir pa­pri­kas. Kai dar­žo­vės iš­ke­pa, įdė­ti ne­di­de­liais ga­ba­lė­liais su­pjaus­ty­tą viš­tie­nos krū­ti­nė­lę, ją pa­gar­din­ti drus­ka, pi­pi­rais bei mal­ta ait­rią­ja pa­pri­ka ir kep­ti, kol iš­keps. Pa­bai­go­je su­dė­ti kon­ser­vuo­tas pu­pe­les ir ku­ku­rū­zus, įdė­ti po­mi­do­rų pa­stos ir ke­lias mi­nu­tes vis­ką pa­troš­kin­ti.

Pa­da­žą pa­ga­min­ti taip pat ne­su­dė­tin­ga. Į smul­kin­tu­vę su­dė­ti avo­ka­dą, na­tū­ra­lų jo­gur­tą, gars­ty­čias, drus­ką, pi­pi­rus bei čes­na­ką ir su­smul­kin­ti iki ma­jo­ne­zo kon­sis­ten­ci­jos.

Troš­kin­tas dar­žo­ves bei mė­są pa­tiek­ti su švie­žiais po­mi­do­rais, sa­lo­tų la­pais, rau­do­nuo­ju svo­gū­nu, če­da­rio sū­riu ir ku­ku­rū­zų traš­ku­čiais.Taip pat pa­gar­din­ti pa­ga­min­tu pa­da­žu.

Ska­naus!