Šeduvietė rekomenduoja studentišką receptą

As­me­ni­nė nuo­tr.

Še­du­vie­tė Vil­niaus uni­ver­si­te­to stu­den­tė Ne­da ČES­NAUS­KAI­TĖ sa­ko, jog ga­mi­na ne­daž­nai, ta­čiau, kai ga­mi­na, jos pa­tie­ka­lai vi­sa­da bū­na ne­su­dė­tin­gi ir la­bai gar­dūs. „Šiau­lių kraš­to“ skai­ty­to­jams ji siū­lo pa­si­ga­min­ti daug ing­re­dien­tų ne­rei­ka­lau­jan­čias, bet so­čias kep­tas bul­ves.

Stu­den­tiš­kai kep­tos bul­vės

Vie­nai po­rci­jai rei­kės: 5–6 vi­du­ti­nio dy­džio bul­vių, pu­sės svo­gū­no, 250 gra­mų viš­tie­nos far­šo, ma­žos skar­di­nės kon­ser­vuo­tų žir­ne­lių, 2–3 šaukš­tų po­mi­do­rų pa­da­žo, bul­vių prie­sko­nių, drus­kos, pi­pi­rų, čes­na­kų gra­nu­lių, ke­fy­ro.

Bul­ves nu­skus­ti ir su­pjaus­ty­ti vie­no­do dy­džio grie­ži­nė­liais ir, už­bė­rus šiek tiek bul­vių prie­sko­nių, įdė­ti kep­ti.

Ki­to­je kep­tu­vė­je įdė­ti viš­tie­nos far­šą, pa­gar­din­ti drus­ka, pi­pi­rais bei čes­na­kų gra­nu­lė­mis. Far­šui šiek tiek ap­ke­pus, su­dė­ti smul­kiai pjaus­ty­tą svo­gū­ną ir žir­ne­lius. Kai svo­gū­nas iš­ke­pa, įdė­ti 2–3 šaukš­tus po­mi­do­rų pa­da­žo ir leis­ti vis­kam trum­pai pa­si­troš­kin­ti. Kai iš­ke­pa bul­vės, ant jų su­dė­ti far­šą su žir­ne­liais ir iš­mai­šy­ti.

Pa­tie­ka­lą pa­ta­ria­ma val­gy­ti už­si­ge­riant ke­fy­ru.

Ska­naus!