Sau­sai­niai su pli­ky­tu žo­le­lių kre­mu

Ja­ni­nos ŠA­PAR­NIE­NĖS nuo­tr.
Jo­niš­kio ra­jo­no vie­tos veik­los gru­pės vyk­do­mo tarp­tau­ti­nio pro­jek­to "Lau­ki­niai ste­buk­lai" koor­di­na­to­rė Da­lia MO­TIK siū­lo iš­ban­dy­ti ska­nės­tą su lie­tu­viš­ko­mis žo­le­lė­mis. Šį re­cep­tą su­ži­no­jo iš žo­li­nin­kės Kris­ti­nos Ši­lins­kie­nės.

Sau­sai­niai su pli­ky­tu žo­le­lių kre­mu

10 po­rci­jų rei­kės: 100 gra­mų cuk­raus, 4 kiau­ši­nių, 2 šaukš­tų mil­tų, 0,5 lit­ro pie­no, 1 šaukš­te­lio va­ni­li­nio cuk­raus, 100 gra­mų svies­to, 100 gra­mų jau­nų garš­vų la­pų, 0,5 ki­log­ra­mo pli­ky­tų sau­sai­nių ar­ba 100 gra­mų vaf­li­nių sau­sai­nių du­be­nė­lių.

Kiau­ši­nių try­niai iš­su­ka­mi su cuk­ru­mi ir mil­tais, po tru­pu­tį pi­la­mas ir mai­šo­mas pie­nas, su­be­ria­mas va­ni­li­nis cuk­rus. Ma­sę nuo­lat mai­šant šluo­te­le, pa­kai­ti­na­ma iki vi­ri­mo. Su­de­da­mas svies­tas, mai­šo­ma, kol iš­tirps. Sup­jaus­to­mos ir su­de­da­mos garš­vos, vi­sa ma­sė su­tri­na­ma ran­ki­niu smul­kin­tu­vu.

Vės­tan­tis kre­mas kon­di­te­ri­niu švirš­tu su­lei­džia­mas į pli­ky­tų sau­sai­nių vi­dų ar­ba į sau­sai­nių du­be­nė­lius.

Prieš pa­tie­kiant pa­lai­ko­ma šal­dy­tu­ve, kad kre­mas ap­sting­tų.

Ska­naus!