Žadėtasis šilumos atpigimas – ne visur

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
UAB "Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma" di­rek­to­riaus Pra­no Mic­kai­čio tei­gi­mu, bio­ku­ro kai­nos su­ki­lo at­si­ra­dus bio­ku­ro bir­žai.
Rug­sė­jo pa­bai­go­je Radviliškio ra­jo­ne pra­si­dė­jęs šil­dy­mo se­zo­nas ma­žo­mis šil­dy­mo kai­no­mis var­to­to­jų ne­nu­džiu­gi­no – ir rug­sė­jį, ir spa­lį ši­lu­mos kai­na rad­vi­liš­kie­čiams ne­si­kei­tė ir bu­vo ge­ro­kai di­des­nė nei praė­ju­sių me­tų spa­lį, nors bio­ku­ras at­pi­go.
Rad­vi­liš­kio ši­lu­mos tie­kė­jų ti­ki­ni­mu, Vals­ty­bi­nės ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­bos (VERT) kas mė­ne­sį vie­šai pa­tei­kia­ma vi­sų tie­kė­jų kai­nų sta­tis­ti­ka neats­pin­di rea­ly­bės.

Pi­giau­sia – šiau­lie­čių, bran­giau­sia – jo­niš­kie­čių ši­lu­ma

Vals­ty­bi­nė ener­ge­ti­kos re­gu­lia­vi­mo ta­ry­ba ne vie­ne­rius me­tus skel­bia vi­sų ši­lu­mos tie­kė­jų ši­lu­mos kai­nų sta­tis­ti­ką.

Jos pa­tei­kia­mo­se len­te­lė­se ši­lu­mos tie­kė­jai, ku­rių yra be­veik pus­šim­tis, į ei­lę di­dė­jan­čia tvar­ka iš­ri­kiuo­ti pa­gal tie­kia­mos cent­ra­li­zuo­tos ši­lu­mos kai­ną.

Šių me­tų spa­lį iš ap­skri­ties ra­jo­nų aukš­čiau­siai len­te­lė­je sto­vi "Šiau­lių ener­gi­ja" – bend­ro­je len­te­lė­je ji ir jos ši­lu­mos kai­na – 3,1 cen­to už ki­lo­vat­va­lan­dę (su PVM) yra ant­ra.

To­liau ri­kiuo­ja­si rad­vi­liš­kie­čiai – bend­ro­je len­te­lė­je "Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma" ir jos 5,28 cen­to už ki­lo­vat­va­lan­dę ši­lu­mos kai­na yra de­vy­nio­lik­to­je po­zi­ci­jo­je.

"Ak­me­nės ener­gi­ja" spa­lį pa­te­ko į 22-ąją po­zi­ci­ją (5,41 cen­to), "Pak­ruo­jo ši­lu­ma" – į 28-ąją (5,72 cen­to), "Kel­mės ši­lu­ma" – į 41-ąją (6,69 cen­to).

Bran­giau­sia ši­lu­ma tarp ap­skri­ties ra­jo­nų te­bė­ra Jo­niš­ky­je – "Jo­niš­kio ener­gi­ja" var­to­to­jams ši­lu­mą par­duo­da po 7,19 cen­to ir yra 47-oje po­zi­ci­jo­je tarp 49-ių ši­lu­mos tie­kė­jų.

VERT spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, šių­me­čio spa­lio ši­lu­mos kai­na, pa­ly­gi­nus su praė­ju­sių me­tų spa­lio mė­ne­siu pigs dau­giau nei 10 pro­cen­tų, ka­dan­gi at­pi­go ir bio­ku­ras, ir gam­ti­nės du­jos.

Ta­ry­bos duo­me­ni­mis, bio­ku­ro kai­na kri­to maž­daug 26 pro­cen­tais, gam­ti­nių du­jų – apie 30 pro­cen­tų.

Ta­čiau iš ap­skri­ties ra­jo­nų ši­lu­mos kai­na spa­lį, ly­gi­nant su praė­ju­sių me­tų spa­liu, su­ma­žė­jo tik Šiau­liuo­se ir Pak­ruo­jy­je. Ki­tuo­se ra­jo­nuo­se ji pa­di­dė­jo. Dau­giau­sia, 8 pro­cen­tais, ši­lu­mos kai­na išau­go Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne.

Ši­lu­mos tie­kė­jų po­zi­ci­ja

UAB "Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma" di­rek­to­rius Pra­no Mic­kai­čio tei­gi­mu, ši­lu­mos kai­na yra ta­pu­si po­li­ti­ka­vi­mo įran­kiu ir ne vi­sa­da pa­tei­kia­ma rea­ly­bė ati­tin­ka tik­ro­vę.

"Kaip rei­kia kai­ną at­pi­gin­ti, kai per tą lai­ką vis­kas bran­go – di­dė­jo at­ly­gi­ni­mai, bran­go te­pa­lai, guo­liai, varž­tai? Kin­ta­mą­ją kai­nos da­lį dau­giau­sia su­da­ro ku­ro kai­na. VERT tei­gi­mu, šie­met bio­ku­ro kai­na bus pi­giau­sia vos ne per 20 me­tų, bet prieš bio­ku­ro bir­žos at­si­ra­di­mą bio­ku­ras kai­na­vo daug pi­giau, ne­gu šian­die­nis pa­ts pi­giau­sias bir­žo­je par­duo­da­mas ku­ras. Kad bir­ža kai­ną su­kė­lė – tai fak­tas, bet ki­taip pirk­ti ne­va­lia", – tei­gė P. Mic­kai­tis.

Pa­sak jo, Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne ši­lu­mos kai­ną iš­krai­pė ir tai, jog 2017-2018 me­tais "Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma" tu­rė­jo var­to­to­jams grą­žin­ti per­mo­kas.

"Taip at­si­ti­ko to­dėl, kad Kai­nų ko­mi­si­ja maž­daug tre­jus me­tus, kol bu­vo kei­čia­ma skai­čia­vi­mo me­to­di­ka, ne­bu­vo nu­sta­čiu­si ba­zi­nės kai­nos, nors to pra­šė­me nuo 2014 me­tų. Ji nu­sta­ty­ta tik nuo 2017 me­tų va­sa­rio, to­dėl ir su­si­da­rė per­mo­ka, ku­rią rei­kė­jo grą­žin­ti", – tvir­ti­no P. Mic­kai­tis.

Anot "Rad­vi­liš­kio ši­lu­mos" spe­cia­lis­tų, ne­tei­sin­ga VERT pa­tei­kia­mo­je ši­lu­mos kai­nų len­te­lė­je ly­gin­ti vi­sų be išim­ties ši­lu­mos tie­kė­jų par­duo­da­mos ši­lu­mos kai­nas.

"Ly­gi­na­mos vi­sos, nors ma­žas tie­kė­jas nie­ka­da ne­pri­lygs Vil­niaus ar Kau­no. Ši­lu­mos tie­kė­jai yra su­skirs­ty­ti į pen­kias gru­pes pa­gal ši­lu­mos ga­my­bos kie­kius. Tai gal tei­sin­giau bū­tų ly­gin­ti pa­gal gru­pes?", – svars­tė "Rad­vi­liš­kio ši­lu­mos" vy­riau­sio­ji fi­nan­si­nin­kė Vil­ma Sma­lins­kie­nė.

Pa­sak jos, ski­ria­si ir per­ka­ma bei skel­bia­ma ku­ro kai­na.

"Pa­vyz­džiui, du­jų trans­por­ta­vi­mo kai­na su­da­ro ant­ra tiek, kaip per­ka­ma kai­na. Dar yra ak­ci­zo mo­kes­tis. Tad vi­sa kai­na tam­pa dvi­gu­bai di­des­nė nei skel­bia­ma", – skai­čia­vo V. Sma­lins­kie­nė.

Pa­sak Rad­vi­liš­kio ši­lu­mos tie­kė­jų, pa­ti­ria­mus nuo­sto­lius jiems lei­do su­ma­žin­ti in­ves­ti­ci­jos į ūkį, o tai ir­gi tu­rė­jo įta­kos kai­nai.

"Pa­kei­tus se­nas tra­sas nau­jo­mis ir su­ma­žė­jus jų dia­met­rui, su­ma­žė­jo bend­ri ga­my­bai rei­ka­lin­go van­dens kie­kiai – anks­čiau jo rei­kė­da­vo per 1000 ku­bų, da­bar už­ten­ka 850.

2012 me­tais, pa­ga­min­da­mi 64 tūks­tan­čius me­ga­va­tų ši­lu­mos, tu­rė­jom 11 tūks­tan­čių nuo­sto­lių, 2018 – pa­ga­mi­nom 60 tūks­tan­čių ir tu­rė­jom 8 tūks­tan­čius nuo­sto­lių. Tai lei­džia kai­nas iš­lai­ky­ti sta­bi­lias", – sa­kė P. Mic­kai­tis.

Ši­lu­mos ga­my­bą ma­ži­na ir re­no­va­ci­jos pro­ce­sas, nes ši­lu­mos su­var­to­ji­mas re­no­vuo­tuo­se na­muo­se ski­ria­si dau­giau kaip tris kar­tus nuo ki­tų na­mų su­var­to­ji­mo.

Laimos AGANAUSKIENĖS nuo­tr.
UAB "Rad­vi­liš­kio ši­lu­ma" spe­cia­lis­tų tvir­ti­ni­mu, tei­sin­giau­sia bū­tų ly­gin­ti tai pa­čiai gru­pei pa­gal ši­lu­mos ga­my­bos kie­kius pri­klau­san­čias įmo­nes.