Šiaulių rajone daugėja atnaujintų objektų sportuojantiems

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
At­nau­jin­tą Dau­gė­lių sta­dio­no pa­sta­tą įver­ti­no ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gi­pol­das Kark­le­lis.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė per per pa­sta­ruo­sius po­rą me­tų at­nau­ji­no da­lį svar­biau­sių Šiau­lių ra­jo­no spor­to ob­jek­tų, ku­rie il­gus me­tus bu­vo la­bai pra­stos būk­lės. Šie­met baig­tas mo­der­ni­zuo­ti ad­mi­nist­ra­ci­nis pa­sta­tas prie Dau­gė­lių sta­dio­no.

Pas­ta­ruo­ju me­tu di­de­lio spor­ti­nin­kų dė­me­sio su­lau­kė mo­der­ni­zuo­tas ad­mi­nist­ra­ci­nis Dau­gė­lių sta­dio­no pa­sta­tas, ku­ris yra pri­tai­ky­tas spor­to, lais­va­lai­kio ir bend­ruo­me­nės po­rei­kiams. Pas­ta­tas iš pa­grin­dų at­nau­jin­tas ir jau ke­lis mė­ne­sius tar­nau­ja spor­to reik­mėms. Per­si­ren­gi­mo pa­tal­po­mis ak­ty­viai nau­do­ja­si ne tik spor­to mo­kyk­los jau­nie­ji spor­ti­nin­kai, bet ir fut­bo­lo mė­gė­jų ly­gos var­žy­bo­se, or­ga­ni­zuo­ja­mo­se Dau­gė­lių sta­dio­ne, da­ly­vau­jan­tys suau­gu­sie­ji spor­ti­nin­kai.

Sa­vi­val­dy­bė pri­pa­žįs­ta, kad iki mo­der­ni­za­vi­mo per­si­ren­gi­mo pa­tal­pų sta­dio­no ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te fi­zi­nė būk­lė bu­vo la­bai pra­sta. Da­bar vaiz­das vi­siš­kai pa­si­kei­tęs. Sta­dio­ną ap­žiū­rė­ję Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Be­za­ras ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gi­pol­das Kark­le­lis įsi­ti­ki­no, kad at­nau­jin­to­mis sta­dio­no per­si­ren­gi­mo pa­tal­po­mis nau­do­ja­ma­si ak­ty­viai – vyks­ta vai­kų ir suau­gu­sių­jų var­žy­bos. Pa­si­džiaug­ta, kad pa­tal­pos tau­so­ja­mos, pa­lai­ko­ma šva­ra ir tvar­ka.

Už dau­giau nei 120 tūks­tan­čių eu­rų, skir­tų iš Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do ir Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to, at­nau­jin­tas sta­dio­no ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to sto­gas, pa­keis­tos du­rys ir lan­gai, at­lik­tas vi­daus pa­tal­pų re­mon­tas, at­lik­ti san­tech­ni­kos, elekt­ros tink­lų re­mon­to dar­bai, įreng­tos du­ši­nės, per­si­ren­gi­mo pa­tal­pos, ka­bi­ne­tai. Spor­ti­nin­kams čia ma­lo­nu užei­ti, jie pa­tys sten­gia­si pa­lai­ky­ti tvar­ką.

At­nau­ji­nus pa­sta­tą, da­bar pa­gal pro­jek­tą ti­ki­ma­si gau­ti lė­šų ir pa­ties Dau­gė­lių sta­dio­no re­no­va­ci­jai: bū­ti­na keis­ti bė­gi­mo ta­kų dan­gą, at­nau­jin­ti sta­dio­no inf­rast­ruk­tū­rą.

Taip pat ra­jo­no va­do­vai ap­žiū­rė­jo ir Kur­šė­nų spor­to mo­kyk­los pa­sta­tą, at­nau­jin­tą praė­ju­siais me­tais. Jo išo­rė­je pa­keis­tos sto­go si­jos, dan­ga, su­re­mon­tuo­ti laip­tai, pa­keis­ti lan­gai, elekt­ros ins­ta­lia­ci­ja, per­da­žy­tas fa­sa­das, su­dė­tos nau­jos du­rys. Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė šiems dar­bams sky­rė 300 000 eu­rų. Mo­kyk­la vi­daus pa­tal­pas re­mon­tuo­ja­ sa­vo jė­go­mis, ta­čiau Sa­vi­val­dy­bės pa­gal­ba rei­ka­lin­ga sie­kiant at­nau­jin­ti spor­to sa­les, ki­tas pa­tal­pas.

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Spor­tuo­jan­tys Dau­gė­lių sta­dio­ne nuo šiol tu­rės ge­ras są­ly­gas pa­si­reng­ti tre­ni­ruo­tėms – ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te at­nau­jin­ti per­si­ren­gi­mo kam­ba­riai, du­šai ir ki­ta.

Komentarai

leonora    Sek, 2019-09-29 / 13:19
gera naujiena'puiku' kam reikia dekoti'tik daugeliu gatve uxmirsta'salygatviai baisus jei juos butu galima pavadinti 'siaubiga'pijoku'valkatu pilna'kas antram name 'babuses' siulo' baisu ir oki parduotuves nueiti'nera tvarkos'nupirkti butai isnuomojami valkatoms'pasalpiniams su draugeliais nuomininkiu ir mazi vaikai 'vyksta pijokystes'kvieciama policija'po to besilankanciu kerstas uz pakvietimus 112 'ir niekam nerupi'kur ta sakaliene dingo' nezinia....kodel nedirba savo darbo vaiku teisiu ponios darbuotojos daugeliuose....

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.