Šiaulių rajone daugėja atnaujintų objektų sportuojantiems

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
At­nau­jin­tą Dau­gė­lių sta­dio­no pa­sta­tą įver­ti­no ra­jo­no me­ras An­ta­nas Be­za­ras ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gi­pol­das Kark­le­lis.
Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė per per pa­sta­ruo­sius po­rą me­tų at­nau­ji­no da­lį svar­biau­sių Šiau­lių ra­jo­no spor­to ob­jek­tų, ku­rie il­gus me­tus bu­vo la­bai pra­stos būk­lės. Šie­met baig­tas mo­der­ni­zuo­ti ad­mi­nist­ra­ci­nis pa­sta­tas prie Dau­gė­lių sta­dio­no.

Pas­ta­ruo­ju me­tu di­de­lio spor­ti­nin­kų dė­me­sio su­lau­kė mo­der­ni­zuo­tas ad­mi­nist­ra­ci­nis Dau­gė­lių sta­dio­no pa­sta­tas, ku­ris yra pri­tai­ky­tas spor­to, lais­va­lai­kio ir bend­ruo­me­nės po­rei­kiams. Pas­ta­tas iš pa­grin­dų at­nau­jin­tas ir jau ke­lis mė­ne­sius tar­nau­ja spor­to reik­mėms. Per­si­ren­gi­mo pa­tal­po­mis ak­ty­viai nau­do­ja­si ne tik spor­to mo­kyk­los jau­nie­ji spor­ti­nin­kai, bet ir fut­bo­lo mė­gė­jų ly­gos var­žy­bo­se, or­ga­ni­zuo­ja­mo­se Dau­gė­lių sta­dio­ne, da­ly­vau­jan­tys suau­gu­sie­ji spor­ti­nin­kai.

Sa­vi­val­dy­bė pri­pa­žįs­ta, kad iki mo­der­ni­za­vi­mo per­si­ren­gi­mo pa­tal­pų sta­dio­no ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te fi­zi­nė būk­lė bu­vo la­bai pra­sta. Da­bar vaiz­das vi­siš­kai pa­si­kei­tęs. Sta­dio­ną ap­žiū­rė­ję Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Be­za­ras ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Gi­pol­das Kark­le­lis įsi­ti­ki­no, kad at­nau­jin­to­mis sta­dio­no per­si­ren­gi­mo pa­tal­po­mis nau­do­ja­ma­si ak­ty­viai – vyks­ta vai­kų ir suau­gu­sių­jų var­žy­bos. Pa­si­džiaug­ta, kad pa­tal­pos tau­so­ja­mos, pa­lai­ko­ma šva­ra ir tvar­ka.

Už dau­giau nei 120 tūks­tan­čių eu­rų, skir­tų iš Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do ir Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to, at­nau­jin­tas sta­dio­no ad­mi­nist­ra­ci­nio pa­sta­to sto­gas, pa­keis­tos du­rys ir lan­gai, at­lik­tas vi­daus pa­tal­pų re­mon­tas, at­lik­ti san­tech­ni­kos, elekt­ros tink­lų re­mon­to dar­bai, įreng­tos du­ši­nės, per­si­ren­gi­mo pa­tal­pos, ka­bi­ne­tai. Spor­ti­nin­kams čia ma­lo­nu užei­ti, jie pa­tys sten­gia­si pa­lai­ky­ti tvar­ką.

At­nau­ji­nus pa­sta­tą, da­bar pa­gal pro­jek­tą ti­ki­ma­si gau­ti lė­šų ir pa­ties Dau­gė­lių sta­dio­no re­no­va­ci­jai: bū­ti­na keis­ti bė­gi­mo ta­kų dan­gą, at­nau­jin­ti sta­dio­no inf­rast­ruk­tū­rą.

Taip pat ra­jo­no va­do­vai ap­žiū­rė­jo ir Kur­šė­nų spor­to mo­kyk­los pa­sta­tą, at­nau­jin­tą praė­ju­siais me­tais. Jo išo­rė­je pa­keis­tos sto­go si­jos, dan­ga, su­re­mon­tuo­ti laip­tai, pa­keis­ti lan­gai, elekt­ros ins­ta­lia­ci­ja, per­da­žy­tas fa­sa­das, su­dė­tos nau­jos du­rys. Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė šiems dar­bams sky­rė 300 000 eu­rų. Mo­kyk­la vi­daus pa­tal­pas re­mon­tuo­ja­ sa­vo jė­go­mis, ta­čiau Sa­vi­val­dy­bės pa­gal­ba rei­ka­lin­ga sie­kiant at­nau­jin­ti spor­to sa­les, ki­tas pa­tal­pas.

Ri­tos ŽA­DEI­KY­TĖS nuo­tr.
Spor­tuo­jan­tys Dau­gė­lių sta­dio­ne nuo šiol tu­rės ge­ras są­ly­gas pa­si­reng­ti tre­ni­ruo­tėms – ad­mi­nist­ra­ci­nia­me pa­sta­te at­nau­jin­ti per­si­ren­gi­mo kam­ba­riai, du­šai ir ki­ta.