"Prakalbinto stalo istorija" – knyga apie policijos ekspertą

Ri­man­to BE­NAI­ČIO nuo­tr.
Kny­ga "Pra­kal­bin­to sta­lo is­to­ri­ja" tar­si pa­dė­ka Rad­vi­liš­kio po­li­ci­jos eks­per­tui švie­sios at­min­ties Ka­zi­mie­rui Lie­pai. Šio kri­mi­na­lis­to eks­per­ti­niais dar­bais ža­vė­jo­si ir iki šiol at­si­me­na jo ko­le­gos.
Penk­ta­die­nį Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­re pa­mi­nė­ta Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos die­na. Šven­ti­nia­me ren­gi­ny­je da­ly­va­vę bu­vę ir esa­mi pa­rei­gū­nai šie­met ga­vo iš­skir­ti­nę do­va­ną – kny­gą "Pra­kal­bin­to sta­lo is­to­ri­ja", ski­ria­mą il­ga­me­čiam Rad­vi­liš­kio po­li­ci­jos vy­riau­sia­jam eks­per­tui švie­sios at­min­ties Ka­zi­mie­rui Lie­pai pa­gerb­ti.
Ri­man­to BE­NAI­ČIO nuo­tr.
Kny­gos "Pra­kal­bin­to sta­lo is­to­ri­ja" au­to­riai – bu­vęs kri­mi­na­lis­tas Gin­tau­tas Ša­raus­kas ir žur­na­lis­tas Si­das Ak­so­mai­tis su­vie­ni­jo pro­fe­si­nes ži­nias. Kny­ga die­nos švie­są iš­vy­do prieš pat Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos pro­fe­si­nę die­ną.

Del­no at­spau­das

Kny­gos au­to­riai – du pro­fe­sio­na­lai, bu­vęs il­ga­me­tis Rad­vi­liš­kio Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos va­do­vas Gin­tau­tas Ša­raus­kas ir bu­vęs žur­na­lis­tas Si­das Ak­so­mai­tis į kny­gą su­klo­jo pi­kan­tiš­kiau­sias de­ta­les apie le­gen­da už iš­skir­ti­nį pro­fe­si­nį ta­len­tą ta­pu­sį kri­mi­na­lis­tą K. Lie­pą. Bū­tent pro šio eks­per­to akis ne­pras­lys­da­vo nė men­kiau­sia smulk­me­na, ne­re­tai tap­da­vu­si es­mi­ne, jo pro­fe­sio­na­lu­mo dė­ka pa­vy­ko iš­siaiš­kin­ti ne vie­ną sun­kų nu­si­kal­ti­mą.

Vie­no iš kny­gos au­to­rių G. Ša­raus­ko tei­gi­mu, kny­ga "Pra­kal­bin­to sta­lo is­to­ri­ja" tai tar­si kom­pen­sa­ci­ja po­li­ci­jos eks­per­tams už jų at­lie­ka­mą daž­nai ne­ma­to­mą, ta­čiau ne­pap­ras­tai svar­bų, o kar­tais ir es­mi­nį dar­bą.

Su­ma­ny­mą pa­ra­šy­ti kny­gą apie Rad­vi­liš­kio po­li­ci­jos eks­per­tą K. Lie­pą kny­gos su­ma­ny­to­jas ir bend­raau­to­rius G. Ša­raus­kas bran­di­no ne vie­ne­rius me­tus. Idė­ja gal­būt ir bū­tų li­ku­si tik idė­ja jei ne at­si­tik­ti­nai, vi­sai ki­tais rei­ka­lais su­tik­tas pa­žįs­ta­mas žur­na­lis­tas Si­das Ak­so­mai­tis. Vy­rai grei­tai ra­do su­ta­ri­mą ir su­kir­to ran­ko­mis, kad iki Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos die­nos kny­ga iš­vys die­nos švie­są.

Pag­rin­di­ne kny­gos te­ma neat­si­tik­ti­nai ta­po Lie­tu­vo­je siau­tu­sių žmog­žu­džių ro­mų gau­jos by­la – jų pa­da­ry­ti sun­kūs nu­si­kal­ti­mai bu­vo išaiš­kin­ti bū­tent eks­per­to K. Lie­pos pa­stan­gų dė­ka.

Po vi­są Lie­tu­vą 1995-1998 me­tais siau­tu­si gau­ja de­mas­kuo­ta bu­vo 1998-ai­siais, ti­riant se­nu­kų su­tuok­ti­nių nu­žu­dy­mą Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Liep­kal­nio kai­me. Vie­nas gau­jos na­rys, ieš­ko­da­mas se­nu­kų tur­to, ant na­mų sta­lo pa­li­ko del­no at­spau­dą. Jį ap­ti­ko cen­ti­met­ras po cen­ti­met­ro įkal­čių ieš­ko­jęs eks­per­tas K. Lie­pa. Tas at­spau­das pa­dė­jo at­skleis­ti ne tik šį, bet ir dau­gy­bę ki­tų šios ro­mų gau­jos įvyk­dy­tų sun­kių nu­si­kal­ti­mų.

At­gi­jo pri­si­mi­ni­mai

2009 me­tais Am­ži­ny­bėn išė­ju­siam K. Lie­pai šie­met bū­tų su­ka­kę 60 me­tų. Kny­ga apie šį Lie­tu­vos pa­rei­gū­nų už jo pro­fe­sio­na­lu­mą pa­ži­no­tą kri­mi­na­lis­tą šian­dien ga­li džiaug­tis jo žmo­na Re­gi­na Lie­pie­nė, duk­ra Lau­ry­na ir sū­nus Pau­lius, pa­ts pa­si­rin­kęs pa­rei­gū­no ke­lią.

Rad­vi­liš­kio kul­tū­ros cent­re vy­ku­sia­me Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos va­ka­re da­ly­va­vo ne tik K. Lie­pos šei­ma, bet ir di­džiu­lis bū­rys Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos ve­te­ra­nų bei dar­buo­to­jų.

Šil­ta­me, jau­kia­me ren­gi­ny­je pri­si­mi­ni­mais apie praei­ties dar­bus, su­si­ti­ki­mus, nu­si­kal­tė­lių iš­mo­nę ir kaip pa­vyk­da­vę juos per­gud­rau­ti da­li­jo­si bu­vę Rad­vi­liš­kio po­li­ci­jos va­do­vai, ty­rė­jai pro­ku­ro­rai: An­ta­nas Gai­žaus­kas, Vy­tau­tas Ja­ku­ce­vi­čius, Ole­gas Trav­ki­nas, Al­do­na Strič­kie­nė, gau­sy­bė ki­tų. Va­ka­re da­ly­va­vo ir bu­vęs Lie­tu­vos po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Vis­val­das Rač­kaus­kas.

Lie­tu­vos po­li­ci­jos ve­te­ra­nų aso­cia­ci­jos or­ga­ni­zuo­ta­me va­ka­re skam­bė­jo Ga­bi­jos Luk­re­ci­jos Pet­raus­kai­tės at­lie­ka­mos dai­nos.

Ren­gi­nio da­ly­vius Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos die­nos pro­ga pa­svei­ki­no Rad­vi­liš­kio ra­jo­no me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis. Rad­vi­liš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ta­po vie­na pa­grin­di­nių rė­mė­jų, pa­dė­ju­sių iš­leis­ti kny­gą "Pra­kal­bin­to sta­lo is­to­ri­ja". Kny­gą 500 eg­zemp­lio­rių ti­ra­žu iš­lei­do lei­dyk­la "Sau­lės del­ta".