Ūkininkų protesto akcijoje Briuselyje dalyvavo ir kelmiškis

As­me­ni­nė nuo­tr.
Žem­dir­bių pro­tes­to ak­ci­jo­je da­ly­va­vęs Kel­mės ra­jo­no ūki­nin­kas Vy­tau­tas Bar­kaus­kas sa­ko, jog jį su­jau­di­no net ke­lių ša­lių ūki­nin­kų vie­nin­gu­mas ko­vo­jant už sa­vo tei­ses ir pa­ro­dant, jog vė­liau į ES įsto­ju­sios ša­lys nė­ra ant­ra­rū­šės.
Drau­ge su bū­riu Lie­tu­vos ūki­nin­kų, vy­ku­sių į pro­tes­to ak­ci­ją Briu­se­ly­je dėl iš­mo­kų žem­dir­biams su­vie­no­di­ni­mo da­ly­va­vo ir kel­miš­kis ūki­nin­kas, Vy­tau­tas Bar­kaus­kas. Šis ūki­nin­kas au­gi­na mė­si­nius gal­vi­jus ir yra Kel­mės ra­jo­no ūki­nin­kų są­jun­gos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas.

Pa­sak V. Bar­kaus­ko, trys de­šim­tys ak­ci­jo­je da­ly­va­vu­sių Lie­tu­vos ūki­nin­kų drau­ge su Len­ki­jos, Lat­vi­jos, Če­ki­jos , Slo­va­ki­jos žem­dir­biais Eu­ro­pos par­la­men­tui da­vė su­pras­ti, kad jie nė­ra ant­ra­rū­šiai ir rei­ka­la­vo, jog tie­sio­gi­nės iš­mo­kos bū­tų vie­no­dos vi­sų ES ša­lių ūki­nin­kams.

Dar 2002 me­tais Eu­ro­pos są­jun­gos Va­do­vų ta­ry­ba įsi­pa­rei­go­jo iki 2013 me­tų su­vie­no­din­ti tie­sio­gi­nes iš­mo­kas žem­dir­biams. Ta­čiau atei­na 2020 – ie­ji me­tai, o iš­mo­kos kaip sky­rė­si taip ski­ria­si. 2019 me­tų pa­bai­go­je Lie­tu­vos ūki­nin­kai gaus 196 eu­rus už hek­ta­rą. Tuo tar­pu Ny­der­lan­dų ūki­nin­kams ski­ria­ma po 403 eu­rus už hek­ta­rą, Bel­gi­jos – 386 eu­rus.

Lie­tu­va pa­gal tie­sio­gi­nių iš­mo­kų dy­dį žem­dir­biams Eu­ro­pos ša­ly­se yra tre­čia nuo ga­lo. Žem­dir­biai gau­na 181 eu­rą už hek­ta­rą, ES vi­dur­kis – 266 eu­rai.

Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ža­da, jog 2027 me­tais Lie­tu­vos žem­dir­biams mo­ka­mos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos pa­sieks 80 pro­c. ES vi­dur­kio.

"Skau­džiau­sia, jog Kai­mo plėt­ros pro­gra­mo­je 2020 – 2027 me­tų lai­ko­tar­piui nu­ma­ty­ta skir­ti 1,241 mlrd. eu­rų, tai yra 26 pro­c. ma­žiau ne­gu praė­ju­sia­me lai­ko­tar­py­je", – "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė V. Bar­kaus­kas.

Briu­se­ly­je, prie Eu­ro­pos par­la­men­to su­si­rin­kę Lie­tu­vos ir dar ke­le­to anks­čiau mi­nė­tų ša­lių ūki­nin­kai įtei­kė Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai rei­ka­la­vi­mus pa­di­din­ti iš­mo­kas tiek, kad jos ne­bū­tų ma­žes­nės už ES vi­dur­kį. Rei­ka­lau­ja ne­ma­žin­ti Kai­mo plėt­ros pro­gra­mos, su­pap­ras­tin­ti pa­ra­mos ūki­nin­kams tei­ki­mo są­ly­gas, dau­giau dė­me­sio skir­ti jau­nie­siems ūki­nin­kams.

Prie Lie­tu­vos ūki­nin­kų de­le­ga­ci­jos pri­si­jun­gė ir Briu­se­ly­je tuo me­tu lan­kę­sis Lie­tu­vos pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da bei Eu­ro­pos par­la­men­to na­rys Bro­nis Ro­pė.

As­me­ni­nė nuo­tr.
Briu­se­ly­je ūki­nin­kai rei­ka­la­vo ly­gių tei­sių su ki­to­mis Eu­ro­pos są­jun­gos ša­li­mis.

Susijusios naujienos