Premjeras pinigų per langą nemėtys

Loretos RIPSKYTĖS nuo­tr.
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis at­vi­rai pa­reiš­kė, jog kol kas ša­ly­je me­di­ci­na yra nee­fek­ty­viai fi­nan­suo­ja­ma sis­te­ma.
Ket­vir­ta­die­nį Jo­niš­ky­je lan­ky­da­ma­sis Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis į pra­šy­mą iš­lai­ky­ti Jo­niš­kio li­go­ni­nę, nes da­bar net dėl įstri­gu­sios aša­kos ten­ka va­žiuo­ti pas me­di­kus į Šiau­lius, mįs­lin­gai at­sa­kė, kad pi­ni­gų per at­vi­rą lan­gą mė­ty­ti ne­ga­li­ma, bet siū­lė stip­rin­ti re­gio­nuo­se tas pa­slau­gas, ku­rių po­rei­kis yra. Prem­je­ras su­lau­kė ir ūki­nin­kų ne­pa­si­ten­ki­ni­mo dėl ta­ria­mų, o ne tik­rų pro­gre­si­nių mo­kes­čių. Tuo tar­pu, prem­je­ras vil­tin­gai kal­bė­jo apie re­gio­nų plėt­rą ir ak­cen­ta­vo, kad 2018-ai­siais pir­mą kar­tą po dau­ge­lio me­tų li­ku­sio­je Lie­tu­vo­je įkur­ta dau­giau dar­bo vie­tų ne­gu Vil­niaus re­gio­ne.

Me­di­ci­na fi­nan­suo­ja­ma nee­fek­ty­viai

Jo­niš­ky­je su gy­ven­to­jais, žem­dir­biais, vie­tos po­li­ti­kais, vers­li­nin­kais su­si­ti­kęs Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis su­lau­kė vers­li­nin­ko Vard­ge­so Mov­ses­ja­no pra­šy­mo „bea­to­dai­riš­kai neuž­da­ri­nė­ti ra­jo­nų li­go­ni­nių“. Jo­niš­kie­tis pik­ti­no­si, kad jam vien dėl to, kad iš­trauk­tų įstri­gu­sią aša­ką, te­ko va­žiuo­ti į Šiau­lius, kur pro­ce­dū­ra už­tru­ko vos mi­nu­tę, nes Jo­niš­kio li­go­ni­nė­je ne­bu­vo tai ga­lin­čio pa­da­ry­ti chi­rur­go.

Prem­je­ras at­sa­kė, kad kol kas ša­ly­je me­di­ci­na yra nee­fek­ty­viai fi­nan­suo­ja­ma sis­te­ma. Jo nuo­mo­ne, kiek­vie­no ra­jo­no li­go­ni­nė tu­ri orien­tuo­tis stip­rin­ti tas pa­slau­gas, ku­rių po­rei­kis jau­čia­mas, kad dirb­da­mi pa­tys me­di­kai ga­lė­tų to­bu­lė­ti. Da­bar pa­si­tai­ko, kad ra­jo­no li­go­ni­nės kar­dio­lo­gi­jos sky­riu­je li­go­nis pa­gul­do­mas 10 die­nų vien tam, kad bū­tų gau­na­mos lė­šos iš Te­ri­to­ri­nės li­go­nių ka­sos, o po to pa­cien­tas iš­ga­be­na­mas į San­ta­riš­kes, kur te­lie­ka du ke­liai: ar­ba tie­siai į mor­gą, ar­ba gal­būt ta­len­tin­gas chi­rur­gas dar „iš­trauks iš mir­ties na­gų“.

„Pi­ni­gų ša­ly­je yra, bet mė­ty­ti juos per at­vi­rą lan­gą ne­ga­li­ma!“ – tei­gė S. Skver­ne­lis, siū­ly­da­mas su­si­rin­ku­siems ne­veng­ti nau­do­tis pre­ven­ci­nė­mis pro­gra­mo­mis ir taip lai­ku pa­si­rū­pin­ti svei­ka­ta.

Apie pro­ble­mas kal­bė­jo ūki­nin­kai

Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos (to­liau – LŪS) pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja, Jo­niš­kio sky­riaus pir­mi­nin­kė Li­li­ja Šer­mukš­nie­nė pra­šė ką nors da­ry­ti su ko­mer­ci­niais me­džiok­lės plo­tais, nes jie uži­ma di­de­lę te­ri­to­ri­ją ra­jo­ne, o ten be­si­ga­nan­tys el­nių bū­riai pri­da­ro nuo­sto­lių, bet me­džio­to­jai žvė­rių šau­dy­ti lais­vai ne­ga­li.

Taip pat LŪS pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja prie­kaiš­ta­vo, kad žem­dir­biai ne­ma­to mo­kes­čių pro­gre­sy­vu­mo. Ji pa­tei­kė ap­skai­čia­vi­mus: ūki­nin­kas, dir­ban­tis iki 150 hek­ta­rų že­mės, gau­na apie 50 tūks­tan­čių eu­rų pel­ną ir iš jo tu­ri su­mo­kė­ti 10 tūks­tan­čių so­cia­li­nio drau­di­mo fon­dui. Tai su­da­ro 67 eu­rus už hek­ta­rą. O ūki­nin­kas, ku­ris dir­ba 800–1000 ir dau­giau hek­ta­rų, ir­gi mo­kės tik 10 tūks­tan­čių eu­rų ar­ba – vos po 10 eu­rų nuo hek­ta­ro, nes yra pa­tvir­tin­tos 10 tūks­tan­čių eu­rų mo­kes­čių „lu­bos“. Jos nuo­mo­ne, tai ne­tei­sin­ga.

S. Skver­ne­lis at­sa­kė, kad ga­li­ma bū­tų įves­ti ūki­nin­kus į bend­rą mo­kes­ti­nę sis­te­mą, bet „ne­ži­nau, ar tai bū­tų la­bai ge­rai ir priim­ti­na“.

Prem­je­ras, pa­si­rin­kęs te­mą kal­bė­ti apie re­gio­nų plėt­rą, džiu­giai in­for­ma­vo, kad praė­ju­siais 2018 me­tais pir­mą kar­tą po dau­ge­lio me­tų li­ku­sio­je Lie­tu­vos da­ly­je bu­vo įkur­ta dau­giau dar­bo vie­tų nei Vil­niaus ap­skri­ty­je. Į „Šiau­lių kraš­to“ klau­si­mą, ko­kios ir kur tos vie­tos at­si­ra­do, Prem­je­ras at­sa­kė, kad tai įvai­rios ga­my­bi­nio po­bū­džio įmo­nės nuo PET pa­kuo­čių iki me­ta­lo pra­mo­nės Kau­no, Ak­me­nės, Šiau­lių ir ki­tuo­se ra­jo­nuo­se, o pa­jū­rio re­gio­ne to­kio­se įmo­nė­se vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas sie­kia net iki 3000 eu­rų. Be to, jis pa­brė­žė, kad daug kur in­ves­tuo­ja ne tik už­sie­nio in­ves­tuo­to­jai, bet ir vie­tos vers­li­nin­kai.

Vė­liau Prem­je­ras ap­si­lan­kė Vals­ty­bi­nės miš­kų urė­di­jos Jo­niš­kio ra­gio­ni­nia­me pa­da­li­ny­je.