Moksleiviai penkioliktą rudenį asistavo savivaldybėje

Vytauto RUŠKIO nuo­tr.
Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je su­reng­ta asis­ten­to die­na su­bū­rė 67 moks­lei­vius.
Ak­me­nės ra­jo­no moks­lei­viai asis­ta­vo sa­vi­val­dy­bės tar­nau­to­jams, si­mu­lia­vo Ta­ry­bos na­rius, do­mė­jo­si dar­bu ir ki­to­se ra­jo­no biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se.

Pen­kio­lik­tą ru­de­nį Sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo rei­ka­lų ta­ry­bos bei ra­jo­no jau­ni­mo ir jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jų są­jun­gos "Jau­ni­mo ap­skri­ta­sis sta­las" su­reng­to­je jau­ni­mo sa­vi­val­dos die­no­je da­ly­va­vo 67 vy­res­nių­jų kla­sių moks­lei­viai.

Sa­vi­val­dy­bės sve­čius pa­svei­ki­nęs ra­jo­no me­ras Vi­ta­li­jus Mit­ro­fa­no­vas lyg orien­ta­vo: "Jūs ci­vi­li­nė­je gy­ve­ni­mo sri­ty­je el­gia­tės kaip no­ri­te, da­ro­te tai, kas tie­siog ne­drau­džia­ma, o ad­mi­nist­ra­ci­nė­je veik­lo­je tie­siog at­virkš­čiai – mes nie­kaip ne­ga­li­me elg­tis kaip no­ri­me, o tik pa­gal inst­ruk­ci­jas, pa­gal įsta­ty­mus".

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­rių va­do­vai ir ki­ti dar­buo­to­jai priė­mė po vie­ną ar­ba du asis­ten­tus. Da­lis jų li­ko ka­bi­ne­tuo­se. Tuo tar­pu Nau­jo­sios Ak­me­nės kai­miš­ko­sios se­niū­ni­jos se­niū­nas Rim­vy­das Ži­lai­tis abi moks­lei­ves ve­žė­si į kai­mus spręs­ti pro­ble­mų. Vai­kų tei­sių ir ap­sau­gos spe­cia­lis­tai pa­rin­ko pa­žin­tį su vai­kų glo­bos įstai­go­se gy­ve­nan­čiais asis­ten­tų bend­raam­žiais.

Sa­vi­val­dos die­nos da­ly­viai do­mė­jo­si dar­bu ra­jo­no Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te, li­go­ni­nė­je ir ki­to­se įstai­go­se.

Pir­mą kar­tą pa­siū­ly­ta asis­tuo­ti Sei­me. Ten dir­ban­tis Va­lius Ąžuo­las pa­kvie­tė at­vyk­ti dvi ak­me­niš­kes ki­tą die­ną da­ly­vau­ti drau­ge ko­mi­te­to po­sė­dy­je.