Ant van­da­lų nu­pjau­to Ve­ly­kų me­džio – mar­gu­čių re­kor­das

Laimos AGANAUSKIENĖS nuotr.
Stry­pais su­tvir­tin­tą ir bal­tu au­dek­lu pri­deng­tą Še­du­vos Ve­ly­kų me­dį šie­met pa­puo­šė 8483 mar­gu­čiai.
Gar­su­sis Še­du­vos (Rad­vil­iš­kio r.) Ve­ly­kų me­dis va­kar bu­vo pa­da­bin­tas įvai­riau­siais mar­gu­čiais. Ant me­de­lio pa­ka­bin­tas re­kor­di­nis mar­gu­čių skai­čius – 8 483. Van­da­lams ne­pa­vy­ko atim­ti šven­tės: nors me­dį jie nu­pjo­vė, še­du­viai jį su­tvir­ti­no me­ta­li­niais stry­pais.

Pra­dė­jo puoš­ti šeš­ta­die­nį

Gra­žus ir sau­lė­tas pir­ma­die­nio ry­tas prie Še­du­vos lop­še­lio-dar­že­lio te­ri­to­ri­jo­je puo­šia­mo Ve­ly­kų me­džio su­kvie­tė bū­rį še­du­vių ir sve­čių.

Baig­ti šeš­ta­die­nį pra­dė­tą puoš­ti Ve­ly­kų me­dį va­kar su­si­rin­ko ne tik Še­du­vos dar­že­li­nu­kai bei moks­lei­viai. Į ren­gi­nį at­vy­ko Sa­vi­val­dy­bės, se­niū­ni­jos va­do­vai, ne­ši­ni krep­še­liu mar­gu­čių atė­jo ke­li Še­du­vos glo­bos na­mų se­ne­liai, gru­pė Še­du­vos pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­ro dar­buo­to­jų, at­va­žia­vo ko­le­gų iš Bai­so­ga­los, Pa­ne­vė­žio iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų. Dau­gu­ma tu­rė­jo po ke­lis ar ke­lias de­šim­tis mar­gu­čių.

Me­ras An­ta­nas Če­po­no­nis ant me­džio pa­ka­bi­no še­šių mar­gu­čių py­nę ir paaiš­ki­no, ko­dėl: ka­bi­na bū­tent tiek, kiek tu­ri anū­kų ir ti­ki­si, kad šis skai­čius augs.

Ve­ly­kų me­džio puo­ši­mo idė­ją iš už­sie­nio par­si­ve­žu­si dar­že­lio di­rek­to­rė Dai­va Staš­kū­nie­nė "Šiau­lių kraš­tui" pa­si­džiau­gė, kad jau de­vin­tus me­tus puo­šia­mas dar­že­lio Ve­ly­kų me­dis at­ro­do nuo­sta­biai, o gra­žios tra­di­ci­jos ne­su­ga­di­no pik­ta­va­liš­kas poel­gis – prieš sa­vai­tę pik­ty­biš­kai nu­pjau­tas kas­met puo­šia­mas ab­ri­ko­so me­dis.

Dar­buo­to­jų ir ge­ros va­lios žmo­nių pa­stan­go­mis me­dis bu­vo su­tvir­tin­tas ke­liais į že­mę gi­liai įleis­tais me­ta­li­niais stry­pais.

Mar­gu­čiai – tik­ri me­no kū­ri­niai

"Šie­met, kaip ir kas­met, mar­gu­čius da­bi­no vi­si – auk­lė­to­jos, vai­ku­čiai, jų tė­ve­liai. Ga­vo­me ne­ma­žai do­va­nų, tarp jų – ir iš už­sie­nio. Pa­žiū­rė­ki­te, ko­kie me­niš­ki mar­gu­čiai gu­li šio­je pin­ti­nė­je. Jų au­to­rė – bu­vu­si dar­že­lio dar­buo­to­ja Ves­ti­na Mor­ky­tė. Jie vi­si – tar­si me­no kū­ri­niai", – gra­žuo­liais mar­gu­čiais neat­si­džiau­gė D. Staš­kū­nie­nė.

Pa­sak jos, ne­beį­ma­no­ma iš­var­dy­ti nei gra­žiau­sių mar­gu­čių au­to­rių, nei tech­ni­kų, ku­rio­mis jie pa­da­bin­ti.

Abu še­du­viai at­si­pra­šė už kvai­lą poel­gį, su­mo­kė­jo nu­sta­ty­tą pi­ni­gi­nę bau­dą, pa­den­gė pa­da­ry­tą ža­lą ir pa­ža­dė­jo kom­pen­sa­ci­ją.

Sku­ti­nė­ti, ap­kli­juo­ti ka­ro­liu­kais, ap­li­ka­ci­jo­mis, gė­ly­tė­mis, siū­lais, ne­tgi ma­ka­ro­nais, ap­megz­ti ir ap­ner­ti – toks spal­vų ir gro­žių mar­gu­my­nas kas­met su­spin­di ant Še­du­vos sim­bo­liu ta­pu­sio ve­ly­ki­nio me­de­lio.

Dar­že­lio dar­buo­to­jos su­skai­čia­vo – dar šeš­ta­die­nį ant me­de­lio bu­vo pa­ka­bin­ta 7 950 mar­gu­čių. Va­kar, me­de­lį pa­pil­džius nau­jo­mis gro­žy­bė­mis, jų bu­vo su­skai­čiuo­ta net 8 483. Ir tai – di­džiau­sias ant Ve­ly­kų me­de­lio su­ka­bin­tų mar­gu­čių skai­čius. Pir­mai­siais me­tais me­de­lį puo­šė 1 662 mar­gu­čiai ir kas­met jų vis dau­gė­jo.

Ren­gi­nio ve­dė­ja gar­siai skel­bė: "Pe­liu­kų" gru­pė šie­met me­de­liui su­kū­rė 255 mar­gu­čius, "Pe­lė­džiu­kai" – 159, "Ka­ti­nė­lių" gru­pė – 157... Vi­siems, pri­si­dė­ju­siems prie me­de­lio puo­ši­mo, kuo nuo­šir­džiau­sias ačiū".

Pa­sak D. Staš­kū­nie­nės, ki­tą­met, de­šim­tai­siais me­de­lio puo­ši­mo me­tais, nu­spręs­ta vi­sus nu­ste­bin­ti nau­jo­mis idė­jo­mis. Ko­kio­mis, dar­že­lis dar lai­ko pa­slap­ty­je.

Pik­ta­va­liai at­si­pra­šė

"Šiau­lių kraš­te" jau bu­vo ra­šy­ta apie tai, kad į Ve­ly­kų me­dį ba­lan­džio 7-osios ryt­me­tį pa­si­kė­si­no du vie­tos gy­ven­to­jai.

Abu dėl sa­vo poel­gio pri­si­pa­ži­no tą pa­čią die­ną ir pa­ža­dė­jo at­ly­gin­ti pa­da­ry­tus nuo­sto­lius. Išaiš­kė­jo, jog ran­ki­niu pjūk­lu me­dį nu­pjo­vė du al­ko­ho­lio pa­ra­ga­vę suau­gę vie­tos gy­ven­to­jai.

Abu – še­du­viams ge­rai pa­žįs­ta­mi žmo­nės, ak­ty­viai da­ly­vau­jan­tys bend­ruo­me­nės gy­ve­ni­me. Vie­nas iš jų – Še­du­vos bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kės vy­ras, ne vie­ne­rius me­tus vai­di­nan­tis hu­mo­ro gru­pė­je "Spran­dži­na".

Ant­ra­sis per­nai, šven­čiant Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-me­tį, Še­du­vo­je su­ma­nė iš­kel­ti Tris­pal­vę į 30 met­rų aukš­čio Še­du­vos ko­mu­ni­ka­ci­jos bokš­tą. To­dė še­du­viai ne­sup­ran­ta abie­jų vy­rų poel­gio mo­ty­vų: kal­ti gal­vas abiem su­su­kę vel­nio la­šai ar bū­ta dar ko­kių nors prie­žas­čių?

D. Staš­kū­nie­nė pa­ti­ki­no re­dak­ci­ją: abu še­du­viai at­si­pra­šė jos ir vi­sos dar­že­lio bend­ruo­me­nės už kvai­lą poel­gį, su­­mo­kė­jo nu­sta­ty­tą pi­ni­gi­nę bau­dą, pa­den­gė pa­da­ry­tą ža­lą ir kaip kom­pen­sa­ci­ją pa­ža­dė­jo dar­že­liui įreng­ti nau­ją poil­sio aikš­te­lės sto­gi­nės sto­gą.