PAMINTIJIMAI

Apie bro­lys­tę, gė­rį ir "bo­dy bil­din­gą"

Žmo­gaus gy­ve­ni­mas: de­gan­tis – švie­čia, ru­se­nan­tis – šil­do. Ir vie­na, ir ki­ta yra nuo­sta­bu, tik rei­kia ge­bė­ti re­gu­liuo­ti ug­nį.

2018

Pa­sis­vei­ki­ni­mas

"Svei­ki, bro­liai ir se­sės!"

"Svei­ki, bro­liai ir se­sės Kris­tu­je!"

"Svei­ki, bro­liai ir se­sės lie­tu­viai!"

"Svei­ki, bro­liai ir se­sės bend­ra­pi­lie­čiai!" (šiau­liš­kiai, kel­miš­kiai, Lie­tu­vos pi­lie­čiai ir t.t.)

Taip skam­bė­jo so­li­da­ru­mas! Ar dar gir­dim?

2020

Bend­ra­sis gė­ris

So­vie­ti­jo­je ne­bu­vo gė­rio, šian­dien – bend­ru­mo.

2020

Mas­te­lis

Kuo ski­ria­si di­dis žmo­gus nuo men­ko?

Di­de­lis žmo­gus maz­go­ja ma­žes­niam už jį ko­jas.

Men­kas ne­maz­go­ja ar­ba maz­go­ja, bet tik... di­des­niam už sa­ve.

2019

Skur­das

Skur­džius yra tas, ku­riam ne­pa­kan­ka to, ką tu­ri (ro­mė­nų sen­ten­ci­ja). O di­džiau­sias skur­džius yra tas, ku­ris ne­su­ge­ba da­lin­tis.

2016

Daik­tais ga­li­ma už­pil­dy­ti tik tuš­tu­mą – kuo jos sie­lo­je dau­giau, tuo daik­tų rei­kia dau­giau.

2019

Jaut­ru­mo laik­me­tis

Laik­me­tis, ka­da žmo­gaus jaut­ru­mą žmo­gui kei­čia "žmo­nių jaut­ru­mas kai­noms".

2013

Cik­liš­ku­mas

Kuo to­liau ka­ras – tuo ma­žiau skai­to­mas Šir­vys, kuo ma­žiau skai­to­mas Šir­vys – tuo ar­čiau ka­ras.

2012

Žvaigž­dė ap­švie­čia tik pa­ti sa­ve, au­to­ri­te­tas ap­švie­čia ir jį ma­tan­čius. Apš­vie­čia ir šil­do.

2014

Są­mo­nin­gos drą­sos rei­kia gė­riui da­ry­ti - per žmo­nių gal­vas ve­da ins­tink­tai ir aist­ros.

2018

To­bu­lė­ji­mas

"Bo­dy bil­din­gas", kū­no to­bu­li­ni­mas, yra, o "soul bil­din­gas"?

Kas ug­do sie­lą, žmo­giš­ku­mą?

Kaip pa­siek­ti or­gaz­mą, in­ter­ne­te mo­ko, kas ne­tin­gi.

O kaip pa­siek­ti ka­tar­sį?

Gal net są­vo­ką ne­daug kas ži­no.

2019

Nus­to­ki­me mo­ky­ti bū­ti "kie­tais" (ly­de­riais, ta­len­tais ir t.t.), pra­dė­ki­me mo­ky­ti bū­ti žmo­nė­mis. Ki­taip Lie­tu­va pa­žan­gą ma­tys kaip sa­vo au­sis.

2018