Apie lais­vę, ma­lo­nu­mus ir cha­miz­mą

PAMINTIJIMAI

 

Ko­vo 11

Ne­daž­nai ten­ka veik­ti Is­to­ri­jos įpa­rei­go­tam.

2019

 

Pa­tai­sa

Bol­še­vi­kų cre­do: „Pra­džio­je bu­vo žodis”.

Krikš­čio­nių cre­do – pra­džio­je bu­vo Die­vo žo­dis.

2017

 

Sa­vi­va­lė

Nor­ma­liems is­to­ri­ja aiš­ki­na da­bar­tį, bol­še­vi­kams – da­bar­tis aiš­ki­na ir įpras­mi­na is­to­ri­ją.

2019

 

Ma­lo­nu­mai

Var­to­to­jui ma­lo­nu bū­ti de­pi­liuo­tam, de­pi­lie­ti­zuo­tam ir de­po­li­ti­zuo­tam.

2018

 

(Ne)ži­no­ji­mas

Kas bus ry­toj ži­no po­li­ti­kai, kas bus po mė­ne­sio ar me­tų – po­li­to­lo­gai, kas bus po pen­ke­rių ar de­šim­ties me­tų ži­no fi­lo­so­fai.

2019

 

Rea­ly­bė

Lais­vo­ji rin­ka yra mi­tas: jei­gu jos ne­re­gu­liuo­ja vi­suo­me­nė (po­li­ti­ka), ją „su­re­gu­liuo­ja“stam­bie­ji ka­pi­ta­lai.

2012

 

Ci­vi­li­za­ci­nis cha­miz­mas

Tam­suo­me­nė ne­si­mo­ko, ji ... mo­ko!

2006

 

Ne­vil­tis

„Vil­tis – jau­no­ji karta”.

2017

 

Gi­mi­nys­tė

Bro­liu­kas po­pu­liz­mas tu­ri vy­res­nią­ją se­su­tę plu­tok­ra­ti­ją (tur­tin­gų­jų val­džią).

Jei­gu po­li­ti­kai ne­gir­di žmo­nių, ne­krei­pia dė­me­sio į dau­gu­mos in­te­re­sus, žmo­nės nu­si­su­ka nuo po­li­ti­kų.

Po­pu­liz­mas, gel­bė­to­jų paieš­ka ir jų at­si­ra­di­mas, yra žmo­nių pa­stan­ga at­kur­ti ry­šį su po­li­ti­niu eli­tu.

To­dėl dar tei­sin­giau bū­tų sa­ky­ti, kad po­pu­liz­mas tu­ri ne se­sę, bet gim­dy­to­ją – ma­my­tę plu­tok­ra­ti­ją.

2017

 

Ap­lin­ka ne­kal­ta

Jei­gu esi na­pa­ten­kin­tas ap­lin­ka, kal­ta ne ji, o tu, nes per daug iš jos rei­ka­lau­ji.

2009

 

Abe­jo­nė

Lais­vė – pi­liai ar ... Pa­pi­lei?

2017

 

Kas yra lais­vė

Lais­vė – ne bū­se­na, ji – veiks­mas.

Lais­vė – ne na­mai, ji – kelias*.

Lais­vė – ne tiks­las, ji – inst­ru­men­tas tikslui** pa­siek­ti.

 

........

*kelias į šven­to­vę (ku­rio­je yra Mei­lė. Jei­gu šven­to­vė­je die­vy­bė pasikeičia//atsiranda ki­ta ver­ty­bė, ke­lias pa­srū­va aša­ro­mis ir krau­ju)

**meilė, hu­ma­niz­mas