Apie lais­vę, ma­lo­nu­mus ir cha­miz­mą

PAMINTIJIMAI

 

Ko­vo 11

Ne­daž­nai ten­ka veik­ti Is­to­ri­jos įpa­rei­go­tam.

2019

 

Pa­tai­sa

Bol­še­vi­kų cre­do: „Pra­džio­je bu­vo žodis”.

Krikš­čio­nių cre­do – pra­džio­je bu­vo Die­vo žo­dis.

2017

 

Sa­vi­va­lė

Nor­ma­liems is­to­ri­ja aiš­ki­na da­bar­tį, bol­še­vi­kams – da­bar­tis aiš­ki­na ir įpras­mi­na is­to­ri­ją.

2019

 

Ma­lo­nu­mai

Var­to­to­jui ma­lo­nu bū­ti de­pi­liuo­tam, de­pi­lie­ti­zuo­tam ir de­po­li­ti­zuo­tam.

2018

 

(Ne)ži­no­ji­mas

Kas bus ry­toj ži­no po­li­ti­kai, kas bus po mė­ne­sio ar me­tų – po­li­to­lo­gai, kas bus po pen­ke­rių ar de­šim­ties me­tų ži­no fi­lo­so­fai.

2019

 

Rea­ly­bė

Lais­vo­ji rin­ka yra mi­tas: jei­gu jos ne­re­gu­liuo­ja vi­suo­me­nė (po­li­ti­ka), ją „su­re­gu­liuo­ja“stam­bie­ji ka­pi­ta­lai.

2012

 

Ci­vi­li­za­ci­nis cha­miz­mas

Tam­suo­me­nė ne­si­mo­ko, ji ... mo­ko!

2006

 

Ne­vil­tis

„Vil­tis – jau­no­ji karta”.

2017

 

Gi­mi­nys­tė

Bro­liu­kas po­pu­liz­mas tu­ri vy­res­nią­ją se­su­tę plu­tok­ra­ti­ją (tur­tin­gų­jų val­džią).

Jei­gu po­li­ti­kai ne­gir­di žmo­nių, ne­krei­pia dė­me­sio į dau­gu­mos in­te­re­sus, žmo­nės nu­si­su­ka nuo po­li­ti­kų.

Po­pu­liz­mas, gel­bė­to­jų paieš­ka ir jų at­si­ra­di­mas, yra žmo­nių pa­stan­ga at­kur­ti ry­šį su po­li­ti­niu eli­tu.

To­dėl dar tei­sin­giau bū­tų sa­ky­ti, kad po­pu­liz­mas tu­ri ne se­sę, bet gim­dy­to­ją – ma­my­tę plu­tok­ra­ti­ją.

2017

 

Ap­lin­ka ne­kal­ta

Jei­gu esi na­pa­ten­kin­tas ap­lin­ka, kal­ta ne ji, o tu, nes per daug iš jos rei­ka­lau­ji.

2009

 

Abe­jo­nė

Lais­vė – pi­liai ar ... Pa­pi­lei?

2017

 

Kas yra lais­vė

Lais­vė – ne bū­se­na, ji – veiks­mas.

Lais­vė – ne na­mai, ji – kelias*.

Lais­vė – ne tiks­las, ji – inst­ru­men­tas tikslui** pa­siek­ti.

 

........

*kelias į šven­to­vę (ku­rio­je yra Mei­lė. Jei­gu šven­to­vė­je die­vy­bė pasikeičia//atsiranda ki­ta ver­ty­bė, ke­lias pa­srū­va aša­ro­mis ir krau­ju)

**meilė, hu­ma­niz­mas

 

Komentarai

Be pykčio    Pen, 2020-03-20 / 08:58
Kirpėja tampama po metų mokymosi, o politiku per vieną vakarą.
miestietis    Pir, 2020-03-23 / 09:31
Perfrazavus garsiąją frazę, galiu pasakyti taip- yra užsigimę ir prigimtiniai patriotai, yra ir slidūs nomenklatūrininkai, it unguriai, taip kaip, tokie ir KPSS rajono antrojo sekretoriaus kėdėje minkštai pasėdės, ir prie vsio zakonno dešinės prisišlies, ir bankyro odinės kėdės neišsižadės, tačiau paskui gražias ir prasmingas sentencijas plieks, kad net man patiks.Kaip prancūzai pasakytu- toks gyvenimas.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.