Pamintijimai

Apie uni­ka­lu­mą ir per­dė­tą pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vi­mi

Ga­li­ma ne­ži­no­ti dau­gy­bės da­ly­kų ir bū­ti pro­tin­gam. Pa­kan­ka ne­ži­no­ti vie­no – ir bū­si kvai­las. Ne­ži­no­ti, kad ži­nai ne vis­ką.

2015

Kvai­lam bū­ti ne­drau­džia­ma. Drau­džia­ma bū­ti niek­šu!

2016

Veiks­ma­žo­džių lai­kas ne­kei­čia, lai­kas kei­čia tik daik­ta­var­džius ir keiks­ma­žo­džius.

2014

Uni­ka­lu­mas (1)

Bu­vo Di­džio­ji Lie­tu­va, bu­vo Ma­žo­ji Lie­tu­va, bu­vo Tau­tos vals­ty­bė Lie­tu­va, bus ... Glo­ba­lio­ji Lie­tu­va, t.y. pa­sau­lio im­pe­ri­ja.

Užuo­jau­ta ki­nams.

Glo­ba­lio­ji Lie­tu­va pri­lygs­ta glo­ba­liam svai­čio­ji­mui, tik pa­sta­ra­sis yra rea­les­nis.

2020

Uni­ka­lu­mas (2)

Per „Glo­ba­lią Lie­tu­vą“ – link kos­mo­po­li­ti­nės tau­tos!

2019

Uni­ka­lu­mas (3)

Ar ne­tap­si­me uni­ka­lia tau­ta, iš­ko­vo­ju­sia sa­vo Tė­vy­nei lais­vę tam, kad iš jos pa­bėg­tų?!

2016

De­pat­ria­ci­ja

At­ro­do, kad per šiuos 30 lais­vės me­tų mes iš­si­lais­vi­no­me ne tik nuo sve­ti­mų­jų prie­spau­dos, bet ir ... nuo Tau­tos, nuo Tė­vy­nės.

2019

Rep­li­ka vie­ša­jai erd­vei

Kol bu­vo aukš­tas ne­raš­tin­gu­mas, bu­vo aukš­tas raš­tų ly­gis.

2018

Anks­čiau bū­da­vo su­dė­tin­ga ras­ti aiš­ku­mą, ži­no­ji­mą, vi­si jo sie­kė;

Da­bar su­dė­tin­ga ras­ti neaiš­ku­mo, abe­jo­nės, juo la­biau – pa­slap­ties.

Links­ma. San­ty­ky­je su my­li­muo­ju, su vy­ru ar žmo­na – vien neaiš­ku­mai; ta­čiau san­ty­ky­je su vals­ty­be ir po­li­ti­ka – vi­siems vis­kas aiš­ku.

2019

Kai žmo­gus kal­ba – dau­giau taš­kų ne­gu klaus­tu­kų.

Kai gy­ve­na – dau­giau klaus­tu­kų.

Ką gal­vo­ti apie žmo­gų, ku­rio kal­bo­je daug … šauk­tu­kų?

2018

Siek­da­mi dau­giau, ver­tin­kim tai, ką tu­rim, nes tu­rė­ji­mas ma­žiau – taip pat ša­lia, tik už kam­po.

2020

Die­vo mums duo­tas gy­ve­ni­mas yra nuo­sta­bus, jei­gu mes pa­tys (dar­bais ar ver­ti­ni­mais) jo ne­su­si­ga­di­na­me.

2016

Daž­nai sa­ko­ma, kad Lie­tu­vo­je kaip Ro­ju­je gra­žu...

Gai­la tik, kad Že­mė ir Ro­jus ski­ria­si ne gro­žiu, o gė­riu.

2017

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.