Pamintijimai

Naujamečiai įspūdžiai

Ar ži­no­te, kaip pa­ma­ty­ti lai­ką erd­vė­je?

Pa­si­ti­ki­te Nau­juo­sius me­tus ant kal­no.

Ką mes įpras­tai pir­miau­sia pa­da­rom: Se­nuo­sius pa­ly­dim ir ta­da Nau­juo­sius pa­si­tin­kam? Tik ne ant kal­no!

Jei esi ant kal­no, tu žiū­ri į Ry­tus ir ma­tai, jau­ti at­le­kian­čius Nau­juo­sius, pa­si­tin­ki juos, pa­si­svei­ki­ni ir iš­ge­ri už juos šam­pa­no.

Per­virs­ta per kal­ną cu­na­mis, pra­šniokš­čia per ta­ve lai­ko ban­ga, už­lie­ja Nau­jai­siais, gai­viu atei­ties šal­ti­niu. Bet ne­svaik!

Grei­tai pa­si­suk į Va­ka­rus, ir... pa­ma­ty­si nu­tols­tan­čius Se­nuo­sius. Pa­mok jiems ran­ka, pa­siųsk oro bu­či­nį ir dė­ko­da­mas iš­gerk šam­pa­no.

De­ta­lės. Nau­jie­ji at­le­kia 0,3 ki­lo­met­ro per se­kun­dę grei­čiu (Lie­tu­vos geog­ra­fi­nė­je pla­tu­mo­je, maž­daug 55 laips­nių pa­ra­le­lė­je – Že­mės pe­ri­met­ras yra apie 24 000 km). Ant Sprū­dės pi­lia­kal­nio, nuo ku­rio ga­li­ma ma­ty­ti apie 10–15 km į vi­sas pu­ses, šam­pa­nui iš­ger­ti, Nau­jie­siems į akis pa­žiū­rė­ti ir Se­nuo­sius aki­mis pa­ly­dė­ti tu­rė­si maž­daug po 40 se­kun­džių.

P.S. Skai­čia­vi­mai – di­le­tan­to.

Ar dar ti­kiu ka­lė­di­niais ste­buk­lais?

Taip, nes ne­su Die­vas, to­dėl tu­riu nuo­sta­bią ga­li­my­bę ti­kė­ti ste­buk­lu.

Tik Die­vas ne­ži­no, kas yra ste­buk­las, nes jis ži­no ir ga­li vis­ką.

Jei­gu ne­si­jau­ti esąs kie­tas, be­veik vi­sa­ga­lis Die­vas, jei­gu ži­nai, kad ta­vo gy­ve­ni­me daug ką le­mia ap­lin­ky­bės ir net at­si­tik­ti­nu­mai, kad daug kas pri­klau­so nuo ki­tų žmo­nių ir net nuo ta­vo pa­ties silp­ny­bių, ta­da su­pran­ti, kad Ry­to­jus la­bai ir net la­bai ne­nus­pė­ja­mas. Bet ta­da tu įgy­ji Vil­tį ir Sėk­mės troš­ki­mą.

Ka­lė­dos – ne tik vai­kiš­kų ste­buk­lų, bet ir gal­vo­ji­mo apie ste­buk­lą me­tas. Apie ste­buk­lą, ku­ris ga­li at­si­tik­ti bet ku­rią Nau­jų­jų me­tų die­ną: kai jums pa­vyks pa­da­ry­ti tai, ką sten­gia­tės pa­da­ry­ti, kai jūs su­lauk­si­te to, ko la­bai trokš­ta­te, kai at­ra­si­te tai, ko ieš­ko­te, kai jus pa­mils tas ar ta, ką my­li­te jūs...

Sėk­mės, Vil­ties, Ste­buk­lo!

2019

Komentarai

Definicija    Pen, 2020-01-17 / 21:25
Stebuklas - situacija, kuriai suprasti ir logiškai paaiškinti trūksta žinių. Situaciją stebinčio individo ir apskritai - žmonijos.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.