Joniškio meras turi patarėją

Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės nuo­tr.
Jo­niš­kio ra­jo­no me­ro ko­man­dą pa­pil­dė nau­ja dar­buo­to­ja – pa­ta­rė­ja In­ga Kar­baus­kie­nė.
Jo­niš­kio ra­jo­no me­ro Vi­ta­li­jaus Gai­liaus ko­man­dą pa­pil­dė nau­ja dar­buo­to­ja – pa­ta­rė­ja In­ga Kar­baus­kie­nė. Iki šiol me­rai tu­rė­da­vo pa­dė­jė­ją, ku­rio at­sa­ko­my­bė ir pa­rei­gos men­kes­nės.

Nuo rugp­jū­čio 1 die­nos dar­bą sa­vi­val­dy­bė­je pra­dė­ju­si po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­ja me­ro pa­ta­rė­ja In­ga Kar­baus­kie­nė me­rui pa­dės or­ga­ni­zuo­ti ir koor­di­nuo­ti pro­jek­tus, ska­ti­nan­čius pri­trauk­ti in­ves­ti­ci­jas, kur­ti dar­bo vie­tas, di­din­ti Jo­niš­kio ra­jo­no tarp­tau­ti­nį ir eko­no­mi­nį ži­no­mu­mą, koor­di­nuos me­ro bend­ra­dar­bia­vi­mą su vi­suo­me­ni­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, kon­sul­tuos kai­mo ir mies­to bend­ruo­me­nių veik­los klau­si­mais.

In­ga Kar­baus­kie­nė 2005 me­tais Šiau­lių uni­ver­si­te­te įgi­jo so­cia­li­nio dar­bo ba­ka­lau­ro kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį. Ji jau tu­ri pa­tir­ties vie­tos sa­vi­val­do­je – dir­bo Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Eko­no­mi­nės plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­riu­je. Iki da­bar ji taip pat bu­vo UAB „Že­mės ūkio ino­va­ci­jų cent­ras“ eko­no­mi­nės plėt­ros va­dy­bi­nin­kė, VšĮ „Nai­sių va­sa­ros teat­ras“ di­rek­to­rė, VšĮ „Bal­tų are­na“ di­rek­to­rė.