Joniškietis pasižymėjo paplūdimio imtynėse

Ry­čio KER­ŠIO al­bu­mo nuo­tr.
Po per­ga­lės tei­sė­jas ke­lia į vir­šų Do­na­to Gud­mo­no ran­ką.
Rug­jū­čio 10 die­ną Klai­pė­do­je Smil­ty­nės pa­plū­di­my­je su­reng­ta­me at­vi­ra­ja­me Lie­tu­vos pa­plū­di­mio im­ty­nių čem­pio­na­te bron­zos ir si­dab­ro me­da­lius iš­ko­vo­jo jo­niš­kie­tis graikų–romėnų im­ty­nių at­sto­vas Do­na­tas Gud­mo­nas (tre­ne­ris Ry­tis Ker­šys).

At­vi­ra­ja­me tur­ny­re var­žė­si apie 30 im­ty­ni­nin­kų iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos (Lie­po­jos) ir Ru­si­jos (Ka­li­ning­ra­do). Čem­pio­na­te ant smė­lio jė­gas iš­ban­dė ir trys jo­niš­kie­čiai. Do­na­tas Gud­mo­nas, ku­ris da­ly­va­vo dvie­jo­se svo­rio ka­te­go­ri­jo­se – iki 90 ki­log­ra­mų ir ab­so­liu­čio­je – se­kė­si ge­rai. Jis iš­ko­vo­jo tre­čią vie­tą tarp iki 90 ki­log­ra­mų sve­rian­čių at­le­tų ir ant­rą vie­tą ab­so­liu­čio­je svo­rio ka­te­go­ri­jo­je, ku­rio­je run­gė­si įvai­raus svo­rio im­ty­ni­nin­kai.

Ki­tiems dviem jo­niš­kie­čiams, Ša­rū­nui Gul­bi­nui ir Sau­liui Ur­bo­nui, šį­kart per­ga­lių iš­ko­vo­ti ne­pa­vy­ko.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.