Į "gudragalvio" pinkles pateko ir automobilio savininkė

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Gud­rus pla­nas par­duo­ti sve­ti­mą au­to­mo­bi­lį 23 me­tų šiau­lie­čiui "ne­pras­ly­do", jis ir vėl stos prieš teis­mą.
51 me­tų šiau­lie­tė, su­ta­ru­si dėl sa­vo au­to­mo­bi­lio "Hon­da Accord" re­mon­to, įgi­jo kar­čios pa­tir­ties. Paaiš­kė­jo, kad jos ma­ši­na bu­vo ne­su­re­mon­tuo­ta, o par­duo­ta vie­nai Šiau­lių įmo­nei.

Pa­ža­dė­jo su­re­mon­tuo­ti, bet par­da­vė

Vie­no­je Šiau­lių par­duo­tu­vė­je dir­ban­ti mo­te­ris su­si­pa­ži­no su pas ko­le­gas daž­nai ap­si­lan­kan­čiu 23 me­tų vai­ki­nu. Po­kal­bių me­tu paaiš­kė­jo, kad vai­ki­nas tu­ri pa­žįs­ta­mą au­to­mo­bi­lių re­mon­to meist­rą, o mo­te­riai kaip tik rei­kė­jo pa­si­re­mon­tuo­ti sa­vo 1992 me­tais pa­ga­min­to au­to­mo­bi­lio "Hon­da Accord" kė­bu­lą.

Bir­že­lio 23 die­ną šiau­lie­tė vai­ki­nui pa­da­vė 50 eu­rų, vi­sus trans­por­to prie­mo­nės do­ku­men­tus ir už­ve­di­mo rak­te­lius. Su­ta­rė, kad po ke­tu­rių die­nų su­re­mon­tuo­tas au­to­mo­bi­lis bus su­grą­žin­tas šei­mi­nin­kei.

Ta­čiau po su­tar­to ter­mi­no hon­da į mo­ters kie­mą neat­va­žia­vo. Jai paaiš­kin­ta, esą meist­ras "už­gė­rė" ir ne­spė­jo baig­ti vi­sų dar­bų. Po to "tar­pi­nin­kas" te­le­fo­nu ne­beat­si­lie­pė. Tik, kai šiau­lie­tė ži­nu­te pa­gra­si­no kreip­tis į po­li­ci­ją, vai­ki­nas pa­skam­bi­no ir pa­sa­kė, kad jos au­to­mo­bi­lis yra par­duo­tas.

Iš pra­džių pa­ma­niu­si, kad vai­ki­nas po­kštau­ja, ne­tru­kus ma­ši­nos sa­vi­nin­kė su­pra­to, kad hu­mo­ru čia ne­kve­pia.

Šiau­lie­tė pra­dė­jo nar­šy­ti po in­ter­ne­ti­nes au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mo sve­tai­nes ir vie­no­je jų pa­ma­tė už 550 eu­rų par­duo­da­mą sa­vo "Hon­da Accord". Pas­kam­bi­nu­si nu­ro­dy­tu te­le­fo­nu ir ap­si­me­tu­si pir­kė­ja, ji su­ži­no­jo, kad au­to­mo­bi­lį ga­li­ma ap­žiū­rė­ti Šiau­liuo­se, Ga­myk­los gat­vė­je esan­čios įmo­nės aikš­te­lė­je. Čia ma­ši­ną ir su­ra­do. Ta­čiau ją at­gau­ti pri­rei­kė po­li­ci­jos pa­gal­bos, mat hon­dą paė­męs ir su­re­mon­tuo­ti ža­dė­jęs vai­ki­nas ją įmo­nei bu­vo par­da­vęs.

Suk­čių su­kčius

23-ejų šiau­lie­čiui su­kčia­vi­mas – ne nau­jie­na. 2018 me­tų rug­sė­jį nuo jo nu­ken­tė­jo vie­nas Klai­pė­dos gy­ven­to­jas, ku­ris už no­ri­mą įsi­gy­ti pre­kę mi­nė­tam šiau­lie­čiui per­ve­dė 180 eu­rų, ta­čiau pre­kės ne­ga­vo. Už tai teis­mas šių me­tų sau­sį sky­rė aš­tuo­nių mė­ne­sių lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mę.

Baus­mė vai­ki­no ne­sus­tab­dė. Po mė­ne­sio jis ap­ga­vo Kel­mės ra­jo­no gy­ven­to­ją, in­ter­ne­te su­si­do­mė­ju­sį skel­bi­mu apie par­duo­da­mą trak­to­riaus hid­ro­siurb­lio re­duk­to­rių. Ta­ria­mam par­da­vė­jui kel­miš­kis per­ve­dė 165 eu­rus, bet pir­ki­nio taip ir ne­su­lau­kė.

Net­ru­kus paaiš­kė­jo ir dar vie­na afe­ra. Vie­na šiau­lie­tė, pa­gal skel­bi­mą su­si­ra­du­si bal­dų meist­rą, ku­ris pa­si­ro­dė esąs tas pa­ts 23 me­tų šiau­lie­tis, už­si­sa­kė dvi vir­tu­vi­nes spin­te­les. Vai­ki­nas paė­mė 60 eu­rų avan­są, spin­te­lių ne­pa­ga­mi­no ir dar su­klas­to­jo avan­so paė­mi­mo kvi­tą, ku­ria­me nu­ro­dė ne sa­vo, o ki­to as­mens duo­me­nis. Už mi­nė­tas nu­si­kals­ta­mas vei­kas jis bu­vo vėl tei­sia­mas, ta­čiau teis­mo nuo­spren­džiu lais­vė jam nea­tim­ta, tik ap­ri­bo­ta ir skir­ta 2 000 eu­rų bau­da.