Anų dienų kronika

Gauja arkliavagių: iš kairės į dešinę: 1) Milaševičius Bronius; 2) Bistras Pranas ir 3) Žeromskis Bronius.

Sulaikyti arkliavagiai

Kėdainių ir Raseinių apskrityse paskutiniu metu pastebėta keletas stambesnių vagysčių. Šiose vagystėse tapo įtartas ir sulaikytas pabėgęs iš Grinkiškių daboklės, jau keletą kartų baustas arkliavagis – recidyvistas Žeromskis Bronius, kilęs iš Baisogalos val.

Vedant kvotą nustatyta, kad Br. Žeromskis turėjo ir bendradarbius, kurie padėdavo vogti, paslėpti vogtą turtą ir įsitaisyti ginklus. Sulaikyti ir bendradarbiai: Bistras Pranas ir Milaševičius Bronius.

Iki šiol jau išsiaiškinta, kad jų pavogta iš pil. Gulbino Adomo pora arklių ir vežimas su pakinktais; iš pil. Domo Samaško – kumelė. Be to, pavogtų keliose vietose ir dviračių.

Komunistai iškėlė vėliavą

Šiaulių mieste ant Joniškio plento už Nuroko fabriko š. m. rugsėjo mėn. naktį iš 6 į 7 d. rasta iškelta raudona vėliava, aprašinėta komunistiniai obalsiais.

„Policija“. 1929 m.

Vilkas išnešė vaiką su lopšiu

Vilniaus apskrityje, Daukšų apylinkėje įvyko negirdėtas atsitikimas. Išalkęs vilkas įpuolė į vieno kaimiečio trobą ir pagrobęs su visu lopšiu vaiką leidosi bėgti atgal į mišką. Vilką vijo to paties kaimo gyventojai, policija ir demarkacijos linijos sargybiniai, tačiau nei vilko pagauti, nei vaiko grąžinti nepavyko.

„Policija“ .1929 m.

Kėsinosi nužudyti Ministerį Pirmininką

Gegužės mėn. 6 d. 20 val. 20 min. vykstant į teatrą Ministeriui Pirmininkui prof. Voldemarui su žmona ir dešimties metų sūnėnu, kuriuos lydėjo vyr. leit. Gudynas ir kap. Virbickas, miesto sode buvo padarytas pasikėsinimas. Pasikėsintojai į einančius paleido apie septynis šūvius. Viena kulka sunkiai sužeistas į pilvą ir dviem lengvai į kojas prof. Voldemaro sūnėnas. Vyr. leit. Gudynas su peršauta galva užmuštas vietoje, kap. Virbickui peršautas dešinysis plautis. P. Voldemarienei ties širdim pralėkė kulka paliesdama net apatinius baltinius. Taip pat viena pašalinė panelė lengvai sužeista į koją. Pasikėsintojams, pasinaudojus žmonių panika, pavyko pasprukti. Be to, pasikėsinimo vietoje rastos dvi nesprogusios granatos.

„Policija“. 1929 m. gegužės mėn. 15 d.

 

„Bi­ru­tė“ vei­kia jau 16 me­tų

Šiau­liai. Pir­ma­sis lie­tu­vių ga­ri­nis šo­ko­la­do ir sal­dai­nių fab­ri­kas „Bi­ru­tė“ Šiau­liuo­se pra­ne­ša, kad Ka­lė­dų šven­tėms yra pa­ga­min­ta įvai­riau­sių ir gar­džiau­sių sal­dai­nių, įdė­tų į gra­žius bliz­gu­čius, pri­tai­kin­tus Ka­lė­dų eg­lu­tei... Rei­ka­lau­ki­te vi­suo­se krau­tu­vė­se ir san­dė­liuo­se Šiau­liuo­se, Kau­ne ir Klai­pė­do­je.
Jau 16 me­tų kaip „Bi­ru­tė“ puo­šia sa­vo iš­dir­bi­niais Ka­lė­dų eg­lai­tes Lie­tu­vo­je.
„Že­mai­čių prie­te­lius“, Nr. 1, 1927 m.


Muš­ty­nių pa­sek­mės

Lik­še­lių kai­mas. Šiau­lių ap­sk., Šau­kė­nų valsč., Lik­še­lių kai­me Eka­te­ri­nos Ma­tiu­šen­kie­nės na­muo­se jau­ni­mas su­ruo­šė šo­kių va­ka­rą. Pa­sek­mės: Gri­ša Ri­ba­ko­vas už­muš­tas; jo su­žie­duo­ti­nė Rai­li­so­vai­tė, tai su­ži­no­ju­si, iš­gė­rė uk­su­so; bent du sun­kiai su­žeis­ti.
Pa­žy­mė­ti­na, kad Gri­ša Ri­ba­ko­vas bu­vo ge­ras vai­ki­nas, blai­vus, mo­kė­jo gra­žiai lie­tu­viš­kai, kas šioj apy­lin­kėj yra re­te­ny­bė. Ma­tyt, jis žu­vo nuo gir­tų ir kerš­tin­gų žmo­nių ran­kų.

„Že­mai­čių prie­te­lius“, Nr. 6, 1931 m.


Ūpas kuo ge­riau­sias

Šiau­liai. Sau­sio 31 d. Šiau­liuo­se įvy­ko vi­sos Šiau­lių ap­skr. ka­tal. or­ga­ni­za­ci­jų su­va­žia­vi­mas. Da­ly­va­vo dau­giau 700 at­sto­vų. Pra­ne­ši­mus da­rė p. mi­nis­te­ris Kru­pa­vi­čius ir Sei­mo at­sto­vas dr. Amb­ro­zai­tis. Ūpas kuo ge­riau­sias. So­cia­lis­tai no­sis vi­sai nu­lei­do.

„Že­mai­čių prie­te­lius“, Nr. 6, 1926 m.


Mėgs­ta pa­si­ga­min­ti na­mi­nio alaus

Ža­rė­nai-Lat­ve­liai. Šven­tėms pas mus žmo­nės mėgs­ta pa­si­ga­min­ti na­mi­nio alaus. Jei jį su sai­ku ger­tų, tai nie­ko ne­be­sa­ky­tu­me, bet ne­lai­mė, kad pri­si­ge­ria ir ky­la peš­ty­nės. Per šias šven­tes nu­ken­tė­jo Stu­pu­ras, Mer­nes­ty­je ki­ti su­si­mu­šė, o Bau­žų kai­me nau­ja­lie­tu­vių va­ka­rė­ly­je ge­ro­kai pa­si­dau­žė. Sa­ko, gė­ra­lus kai ku­rie at­si­ne­šė, ki­ti vie­to­je pir­ko pas tam tik­rus be pa­ten­tus pirk­lius. Šiaip vi­si šau­kia, kad kri­zis, o ger­ti tu­ri pi­ni­gų.

„Že­mai­čių prie­te­lius“, Nr. 1, 1933 m.

Kal­ba ir sti­lius ne­tai­sy­ti.