Gaisras pražudė žmogų

Rad­vi­liš­kio PGT nuo­tr.
Kū­ną ug­nia­ge­siai su­ra­do už­ge­si­nę de­gu­sį na­mą.

Nak­tį į ant­ra­die­nį Rad­vi­liš­ky­je, Vil­ties gat­vė­je, me­di­nia­me na­me ki­lu­sia­me gais­re žu­vo žmo­gus.

Po­li­ci­ja ne­lai­mė­lio mir­ties prie­žas­čiai nu­sta­ty­ti pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, gais­ro prie­žas­tis – neat­sar­gus el­ge­sys su ug­ni­mi, grei­čiau­siai rū­ky­mas.

Na­me, ku­rio sa­vi­nin­kai šiuo me­tu yra už­sie­ny­je, glau­dė­si ke­li nuo­la­ti­nės gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­tu­rin­tys žmo­nės. Tra­ge­di­jos iš­va­ka­rė­se, na­me bu­vo tri­se: du vy­rai ir mo­te­ris. Ki­lus gais­rui, vie­nas iš vy­rų ir mo­te­ris spė­jo išei­ti.

1953 me­tais gi­mu­sio vy­ro kū­ną ap­ti­ko ug­nia­ge­siai, kai, už­ge­si­nę gais­rą, pa­te­ko į vi­dų.