Gabija Šimkūnaitė pagrindiniame turnyre iškovojo antrąją vietą

"Juo­da­bal­ta chess" nuo­tr.
XVI tarp­tau­ti­nia­me šach­ma­tų tur­ny­re "Bal­ti­jos tau­rė-2019" var­žė­si ir suau­gu­sie­ji, ir vai­kai iš pen­kių ša­lių.
Pa­lan­go­je sa­vait­ga­lį vy­ko XVI tarp­tau­ti­nis šach­ma­tų tur­ny­ras "Bal­ti­jos tau­rė-2019", ku­ria­me da­ly­va­vo šach­ma­ti­nin­kai iš Lie­tu­vos, Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos. Da­ly­viai pa­gal am­žių ir meist­riš­ku­mo ly­gį var­žė­si A (pa­grin­di­nia­me), B ir C tur­ny­ruo­se.

Ge­rai var­žy­bo­se pa­si­ro­dė Šiau­lių spor­to cent­ro "Du­by­sa" auk­lė­ti­niai. Pag­rin­di­nia­me tur­ny­re, kur ko­vo­jo 61 pa­ty­ręs šach­ma­ti­nin­kas (vy­rai ir mo­te­rys kar­tu), 17-me­tė šiau­lie­tė Ga­bi­ja Šim­kū­nai­tė bend­ro­je įskai­to­je pel­nė de­vin­tą­ją vie­tą, o tarp mo­te­rų bu­vo ant­ra. Iš ga­li­mų 7 taš­kų Ga­bi­ja, kaip ir pir­mą vie­tą lai­mė­ju­si lat­vė Il­zė Ber­zi­ne, su­rin­ko 5 taš­kus.

Pa­ke­liui į pri­zi­nę vie­tą G. Šim­kū­nai­tė ly­gio­sio­mis su­žai­dė su pa­grin­di­nė­mis var­žo­vė­mis Sa­lo­mė­ja Zak­sai­te, daug­kar­ti­ne Lie­tu­vos čem­pio­ne Si­mo­na Li­mon­tai­te (ji tur­ny­re tarp mo­te­rų bu­vo tre­čia), o le­mia­mo­je ko­vo­je įvei­kė Go­dą Per­mi­nai­tę.

Iš­ko­vo­da­ma ant­rą­ją vie­tą tarp­tau­ti­nia­me tur­ny­re G. Šim­kū­nai­tė šok­te­lė­jo rei­tin­ge į 1 850 vie­tą. Vos prieš me­tus šiau­lie­tė bu­vo be­veik 200 po­zi­ci­jų že­miau.

Šios var­žy­bos per­spek­ty­viai šach­ma­ti­nin­kei bu­vo pa­si­ruo­ši­mas kla­si­ki­nių šach­ma­tų pa­sau­lio čem­pio­na­tui, ku­ris šie­met vyks In­di­jo­je spa­lio 1–13 die­no­mis.

Pa­sak šach­ma­ti­nin­kės tre­ne­rio Vik­to­ro Čmi­lio, Ga­bi­ja pa­sta­rai­siais me­tais lai­mė­jo be­veik vi­suo­se tur­ny­ruo­se, ku­riuo­se da­ly­va­vo: ta­po Lie­tu­vos kla­si­ki­nių šach­ma­tų, grei­tų­jų šach­ma­tų ir "Žai­bo" čem­pio­ne. Pa­sau­lio grei­tų­jų šach­ma­tų tur­ny­re, ku­ris per­nai vy­ko Grai­ki­jo­je, G. Šim­kū­nai­tė pel­nė aukš­tą 11 vie­tą. Spor­ti­nin­kė no­rė­tų ir šie­met su­da­ly­vau­ti šia­me čem­pio­na­te (jis vyks ru­de­nį Is­pa­ni­jo­je), ta­čiau pro­ble­ma – fi­nan­sa­vi­mas. Lė­šų pa­kan­ka nu­skris­ti tik į čem­pio­na­tą In­di­jo­je.

Tre­ne­ris sa­ko, kad jei­gu per­spek­ty­viems šach­ma­ti­nin­kams bū­tų ski­ria­mas di­des­nis fi­nan­sa­vi­mas, bū­tų ga­li­ma iš­va­žiuo­ti į dau­giau tarp­tau­ti­nių tur­ny­rų, at­si­ras­tų dau­giau pa­tir­ties, dar la­biau kil­tų re­zul­ta­tai.

G. Šim­kū­nai­tė tu­ri ne­blo­gų ga­li­my­bių pa­tek­ti į Lie­tu­vos mo­te­rų šach­ma­tų rink­ti­nę, į ku­rią pa­ten­ka 5 stip­riau­sios Lie­tu­vos šach­ma­ti­nin­kės.

"Šiau­liuo­se da­bar au­ga tarp­tau­ti­nio ly­gio žai­dė­ja, to­kia kaip Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė ir Dei­man­tė Dau­ly­tė", – sa­ko V. Čmi­lis.

Neb­lo­gai tur­ny­re se­kė­si ir ki­tiems šiau­lie­čiams. B tur­ny­re, ku­ria­me var­žė­si 73 da­ly­viai nuo 10 iki 15 me­tų. Dvy­li­ka­me­čių gru­pė­je ant­rą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Da­niel Šer (tre­ne­ris Rai­mon­das Nar­mon­tas), o Jo­gai­la Gir­kan­tas (tre­ne­ris Ser­ge­jus Pe­tu­chovs­kis) – tre­čią­ją.

C tur­ny­re, ku­ria­me žai­dė 84 šach­ma­ti­nin­kai iki 10 me­tų, tre­čią­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Igor Ge­ra­si­mov, nu­si­lei­dęs tik stip­riems var­žo­vams iš Mask­vos.

Šach­ma­ti­nin­kams se­zo­nas dar ne­si­bai­gia. Va­sa­rą vyks­ta įvai­rūs tarp­tau­ti­niai tur­ny­rai, ku­riuo­se da­ly­vau­ja ir šiau­lie­čiai. Jie pel­no me­da­lių ir se­mia­si pa­tir­ties.