Dėl stringančių projektų kaltina neįgaliųjų atstovą

Vytauto RUŠKIO nuotr.
P. Višinskio gatvės 8 – vienas iš trijų namų, kuriame kol kas stringa renovacija dėl reikalavimų pritaikyti ten įsikūrusias komercines ir administracines patalpas neįgaliesiems. VR_Visinskio_8_011_VRs.jpg
Neį­ga­lių­jų rei­ka­la­vi­mai Šiau­liuo­se stab­do vie­šų­jų pa­sta­tų ir dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­ją – vie­nu bal­su tvir­ti­na at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų, Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai. Esą Žmo­nių su ne­ga­lia ap­lin­kos pri­tai­ky­mo aso­cia­ci­jai at­sto­vau­jan­tis Ri­man­tas Lau­ri­na­vi­čius ne­de­ri­na pro­jek­tų, jei­gu juo­se ne­nu­ma­ty­ta ap­lin­ką pri­tai­ky­ti neį­ga­lie­siems. Pats R. Lau­ri­na­vi­čius tvir­ti­na, jog tai ne jo – įsta­ty­mų rei­ka­la­vi­mai.

Vė­la­vo dar­že­lių ap­šil­ti­ni­mas

Pir­ma­die­nį vy­ku­sio­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Sta­ty­bos ir re­no­va­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Eval­das Vai­če­liū­nas ak­cen­ta­vo, kad ren­giant pa­sta­tų mo­der­ni­za­vi­mo, re­mon­to pro­jek­tus bū­ti­na nu­ma­ty­ti pri­tai­ky­mo prie­mo­nes neįgaliems žmonėms.

"Šiais me­tais pa­si­ren­gė­me tri­jų dar­že­lių lau­ko sie­nų šil­ti­ni­mo pro­jek­tus, Žmo­nių su ne­ga­lia aso­cia­ci­ja jų ne­de­ri­no, ne­ga­vo­me sta­ty­bos lei­di­mo. Jie aiš­ki­no, kad ne­svar­bu, ko­kia pro­jek­to da­lis ren­gia­ma, tu­ri bū­ti nu­ma­ty­tas vi­daus pri­tai­ky­mas neį­ga­lių­jų po­rei­kiams: tua­le­tai pri­tai­ky­ti žmo­nėms, turintiems fi­zi­ną ne­ga­lią, įreng­ti pan­du­sai, pri­va­žia­vi­mo ke­liai, nu­ma­ty­tos vie­tos sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­se", – sa­kė E. Vai­če­liū­nas.

Sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją, į Neį­ga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tą ir ga­vo at­sa­ky­mą, kad pro­jek­te tai tu­ri bū­ti nu­ma­ty­ta.

"Ka­dan­gi dis­ku­si­ja už­si­tę­sė, tau­py­da­mi lai­ką pa­pil­dė­me pro­jek­tą neį­ga­lie­siems pri­tai­ky­tu sa­ni­ta­ri­niu maz­gu ir pra­dė­jo­me dar­bus. Dar­bai su­si­vė­lin­to", – sa­kė ve­dė­jas, ta­čiau su­pro­jek­tuo­to tua­le­to neį­ga­lie­siems kol kas neį­ren­gi­nės. Tą da­rys atei­ty­je iš ki­tų lė­šų.

E. Vai­če­liū­nas sa­kė, kad svars­tė kreip­tis į teis­mą, ta­čiau pro­jek­to pa­pil­dy­mas nors ir pa­bran­gi­no pro­jek­ta­vi­mo dar­bus, kai­na­vo ma­žiau pa­stan­gų ir lai­ko.

Stri­go ir Šiau­lių ap­skri­ties po­li­ci­ja

Šiau­lių ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ne­ri­jus Pu­pi­nin­kas pa­sa­ko­jo, kad yra pa­ren­gę tri­jų pa­sta­tų Šiau­liuo­se, Pak­ruo­jy­je ir Jo­niš­ky­je re­no­va­ci­jos pro­jek­tus. Pri­rei­kė tri­jų pa­pil­do­mų mė­ne­sių, kol su­de­ri­no su Žmo­nių su ne­ga­lia aplinkos pritaikymo aso­cia­ci­jos at­sto­vu.

"Jo­niš­kio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te no­ri­me tik pa­keis­ti sto­go dan­gą, mums neiš­da­vė sta­ty­bos lei­di­mo dėl prie­mo­nių neį­ga­lie­siems pri­tai­ky­mo. Ak­las ne­lei­di­mas, ne­si­gi­li­ni­mas", – ma­no pa­va­duo­to­jas. Jis sa­kė jau ga­vęs įspė­ji­mą, kad pro­jek­tas vė­luo­ja.

Ko­mi­sa­ria­to spe­cia­lis­tė Jo­lan­ta Šim­kie­nė paaiš­ki­no, kad su­ta­ri­mą su de­rin­to­jais pa­vy­ko ras­ti, nes įro­dė, kad mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­tai ir sta­ty­bos reg­la­men­to rei­ka­la­vi­mai neį­ga­lie­siems tu­ri būt tai­ko­mi tik tiek, kiek lie­čia at­nau­ji­na­mą pa­sta­to da­lį, o ne vi­są pa­sta­tą. Ta­čiau ko­mi­sa­ria­tas raš­tu įsi­pa­rei­go­jo iki me­tų pa­bai­gos pri­tai­ky­ti pa­grin­di­nius pa­sta­to laip­tus Šiau­liuo­se, Pu­rie­nų gat­vė­je esan­čia­me po­li­ci­jos pa­sta­te, su­tvar­kys Pak­ruo­jy­je pan­du­są, o Jo­niš­ky­je – jo žy­mė­ji­mą. Tam rei­ka­lui Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas skirs lė­šų.

Sus­to­jo tri­jų dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ja

Prob­le­mų ki­lo tri­juo­se dau­gia­bu­čiuo­se P. Vi­šins­kio ir P. Cvir­kos gat­vė­se, kur pir­muo­se aukš­tuo­se yra įreng­tos ko­mer­ci­nės ar­ba ad­mi­nist­ra­ci­nės pa­tal­pos.

Dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ją vyk­dan­čios UAB "Mū­sų būs­tas" di­rek­to­rė Ro­ma Ja­nu­šo­nie­nė in­for­ma­vo, kad neį­ga­lių­jų at­sto­vai ne­de­ri­na tech­ni­nių pro­jek­tų. Rei­ka­lau­ja­ma, kad dau­gia­bu­čiuo­se esan­čias ko­mer­ci­nes ar­ba ad­mi­nist­ra­ci­nes pa­tal­pas pri­tai­ky­tų neį­ga­lie­siems. Dau­giau­siai triukš­mo ke­lia rei­ka­la­vi­mas įsi­reng­ti neį­ga­lie­siems pri­tai­ky­tus sa­ni­ta­ri­nius maz­gus.

"Jei mes kaž­ką da­ro­me, gy­ven­to­jai tu­rės pri­si­dė­ti, išaugs pro­jek­to kai­na. Kas ap­ra­še su­ra­šy­ta, tą mes pa­da­ro­me, pa­pil­do­mi dar­bai nė­ra vals­ty­bės fi­nan­suo­ja­mi ir tu­ri bū­ti ap­mo­kė­ti bend­ra­sa­vi­nin­kų. Vals­ty­bė ski­ria pa­ra­mą tik ši­lu­mos ener­gi­ją tau­so­jan­čioms prie­mo­nėms įgy­ven­din­ti, mes nei­na­me į pa­sta­tų vi­dų", – aiš­ki­no R. Ja­nu­šo­nie­nė.

Va­do­vė ne­ri­ma­vo, kad jau tris kar­tus yra at­mes­ti sta­ty­bos lei­di­mai.

"Tai mums yra skaus­min­ga, ka­dan­gi mes tu­ri­me 24 mė­ne­sių ter­mi­ną pro­jek­tui įgy­ven­din­ti. Kiek­vie­na die­na mums – auk­so ver­tės. Jei bū­tu­me lie­pos mė­ne­sį ga­vę sta­ty­bos lei­di­mą, iki šil­dy­mo se­zo­no pra­džios bū­tu­me spė­ję pa­da­ry­ti šil­dy­mo sis­te­mos re­konst­ruk­ci­jas. Da­bar vi­sa re­no­va­ci­ja nu­si­kels į ki­tus me­tus, jei dar ap­skri­tai gau­si­me sta­ty­bos lei­di­mą", – ap­gai­les­ta­vo di­rek­to­rė.

Bend­ro­vės re­no­va­ci­jos pro­jek­tų va­do­vė Edi­ta Skė­rie­nė at­krei­pė dė­me­sį, kad ko­mer­ci­nių ar ad­mi­nist­ra­ci­nių pa­tal­pų sa­vi­nin­kai daž­nai ne­tu­ri net pa­tal­pų, ku­rias ga­lė­tų pri­tai­ky­ti neį­ga­lių­jų sa­ni­ta­ri­niams maz­gams. Įmo­nės veik­lą vyk­do po 10–15 me­tų, vi­sus rei­ka­la­vi­mus yra įvyk­džiu­sios ir jos ka­te­go­riš­kai ne­su­tin­ka, o daž­nai ir ne­tu­ri lė­šų, vyk­dy­ti nau­jus rei­ka­la­vi­mus. Pro­jek­tai su­sto­jo.

"Gy­ven­to­jai daž­niau­siai ima kre­di­tus, mo­ka pa­lū­ka­nas. To­kie rei­ka­la­vi­mai išau­gi­na jų iš­lai­das. Mū­sų įmo­nė re­no­va­ci­ją vyk­do vi­so­je Lie­tu­vo­je, ta­čiau su to­kia pro­ble­ma mes su­si­du­ria­me tik Šiau­liuo­se", – sa­kė E. Skė­rie­nė.

"Mes ne­sa­me prieš pri­tai­ky­mo neį­ga­lie­siems prie­mo­nes. Tai yra svei­kin­ti­nas no­ras. Bet šios prie­mo­nės ne­ga­li bū­ti įgy­ven­di­na­mos re­no­va­ci­jos pro­jek­to apim­ty­je, nes jo pa­skir­tis yra ki­to­kia ir fi­nan­sa­vi­mas ki­toks", – ai­ški­no E. Skė­rie­nė.

Įmo­nė iš­siun­tė už­klau­sas Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai, Neį­ga­lių­jų rei­ka­lų de­par­ta­men­tui, BE­TA. Kol kas at­sa­ky­mų ne­gau­ta.

Ne­są­ži­nin­ga gy­ven­to­jų at­žvil­giu

Su to­kio­mis pat pro­ble­mo­mis su­si­du­ria­ma ir Šiau­lių ra­jo­ne. Ten dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ją vyk­dan­čios UAB Kur­šė­nų ko­mu­na­li­nio ūkio Bū­tų ūkio pa­da­li­nio va­do­vas Ei­man­tas Kir­ku­tis skun­dė­si, kad strin­ga tri­jų na­mų J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je Kur­šė­nuo­se re­no­va­ci­ja.

"Ten yra pro­ble­ma pri­tai­ky­ti įė­ji­mus į pir­mą­jį aukš­tą. Na­mai sta­ty­ti 1958–1959 me­tais, ke­tu­rių ko­mer­ci­nių įstai­gų įė­ji­mai yra la­bai aukš­tai – iki 1,70 m aukš­čio. Pus­rū­sy­je yra dar vie­nos ko­mer­ci­nės pa­tal­pos. Mes ne­ga­li­me įreng­ti pan­du­so, nes nuo­ly­dis ne­ga­li bū­ti di­des­nis nei 5 pro­cen­tai. Kel­tu­vo ir­gi, nes už­sto­tu­me lan­gus pus­rū­sy­je įsi­kū­ru­siai įmo­nei", – aiš­ki­no si­tua­ci­ją E. Kir­ku­tis.

Jis taip pat ak­cen­ta­vo įsta­ty­mo nuo­sta­tą, kad at­nau­ji­nant, mo­der­ni­zuo­jant, re­konst­ruo­jant ar re­mon­tuo­jant sta­ti­nį sta­ty­bos reg­la­men­to rei­ka­la­vi­mai tai­ko­mi tik at­nau­ji­ni­mo, mo­der­ni­za­vi­mo, re­konst­ra­vi­mo ar re­mon­to me­tu per­tvar­ko­moms sta­ti­nio da­lims.

"Mo­der­ni­za­vi­mo me­tu yra at­nau­ji­na­mi bend­ro­jo nau­do­ji­mo dau­gia­bu­čio na­mo ob­jek­tai. Jei įren­gi­nė­tu­me įė­ji­mus į in­di­vi­dua­lias ko­mer­ci­nę veik­lą vyk­dan­čias pa­tal­pas, įgy­ven­din­tu­me vi­sų bu­tų sa­vi­nin­kų lė­šo­mis. Tai yra ne­są­ži­nin­ga gy­ven­to­jų at­žvil­giu", – ste­bė­jo­si rei­ka­la­vi­mais įmo­nės at­sto­vas.

Kas stab­do?

Vie­šo­sios įstai­gos "Ap­lin­ka vi­siems" atstovas Ri­man­tas Lau­ri­na­vi­čius ke­lia klau­si­mą: "Ar žmo­nės su ne­ga­lia tu­ri tei­sę pa­tek­ti į ko­mer­ci­nes, pa­slau­gų pa­tal­pas?"

Pak­lau­sus, ko­dėl esą tik Šiau­lių ap­skri­ty­je strin­ga mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­tai, jis at­sa­kė ne­si­gi­li­nan­tis į sa­vo ko­le­gų dar­bą ki­tuo­se mies­tuo­se.

"Žiū­riu iš sa­vo pu­sės į įsta­ty­mą ir žiū­riu žmo­nių su ne­ga­lia reik­mių. Po tri­jų ne­pri­ta­ri­mų pro­jek­tui ga­li kreip­tis į aukš­tes­nius va­do­vus. Te­gu krei­pia­si į įsta­ty­mų lei­dė­jus, o ne drabs­to­si pur­vais feis­bu­ke", – siū­lė R. Lau­ri­na­vi­čius.

Jis aiš­ki­na, kad gy­ven­to­jų in­te­re­sais yra tik dangs­to­ma­si.

"Dir­bu aso­cia­ci­jai 5 me­tus, ma­tau ten­den­ci­jas, kad Lau­ri­na­vi­čius gar­siai kal­ba, ir bet ko­kiu bū­du rei­kia jį eli­mi­nuo­ti. Ga­liu pa­teik­ti daug pa­vyz­džių Šiau­lių (mies­to) sa­vi­val­dy­bė­je, kur ne­pai­so­ma neį­ga­lių­jų po­rei­kių", – dės­tė de­rin­to­jas.

Ką da­ry­ti gy­ven­to­jams, ta­pu­siems si­tua­ci­jos įkai­tais?

"La­bai pa­pras­tai. Bu­vo si­tua­ci­ja, kai na­mas pa­si­prie­ši­nus ko­mer­ci­nėms pa­tal­poms, re­no­va­ci­ją vyk­dė nuo ant­ro aukš­to", – siū­lo išei­tį R. Lau­ri­na­vi­čius. Jo žo­džiais, na­mas yra vie­nas ob­jek­tas, tad nė­ra ga­li­my­bės ki­taip pri­vers­ti ko­mer­ci­nes įstai­gas vyk­dy­ti rei­ka­la­vi­mus.

Yra dar vie­na išei­tis: "Gau­ki­te de­par­ta­men­to raš­tus su pa­ra­šu, at­lei­džian­čiu nuo rei­ka­la­vi­mų, vis­kas tvar­koj, ei­kit pir­myn, ir vis­kas bus ge­rai. Ko­dėl tik­rin­to­jo pra­šo­ma pa­si­ra­šy­ti už tai, kas neį­gy­ven­din­ta?"

Jis ti­ki­si, kad si­tua­ci­jai pa­sie­kus mi­nis­te­ri­ją ar ki­tas ins­ti­tu­ci­jas, įvyks "džiu­gus da­ly­kas", "bus įneš­tas aiš­ku­mas": ar R. Lau­ri­na­vi­čius, ar įsta­ty­mas stab­do pro­jek­tus.

"Gal dė­ki­me į kiek­vie­ną pro­jek­tą: nė­ra ga­li­my­bės, su­dė­tin­ga įreng­ti – ir ne­da­ry­kim nie­ko žmo­nėms su ne­ga­lia. Tik lai­kas nuo lai­ko nu­fil­muo­si­me, pa­ra­šy­si­me, kad jie nie­kur ne­ga­li pa­kliū­ti", – iro­ni­zuo­ja neį­ga­lių­jų at­sto­vas.

No­ri­me tik pa­keis­ti sto­go dan­gą, mums neiš­da­vė sta­ty­bos lei­di­mo dėl prie­mo­nių neį­ga­lie­siems pri­tai­ky­mo. Ak­las ne­lei­di­mas, ne­si­gi­li­ni­mas.

Vitalio LEBEDŽIO nuotr.
Apie stringančių pastatų modernizavimo projektų grėsmes Šiaulių miesto savivaldybėje kalbėjo (iš kairės) Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojas N. Pupininkas, UAB "Mūsų bustas" direktorė R. Janušonienė, projektų vadovė E. Skėrienė, AB "Šiaulių energija" Daugiabučių namų renovacijos skyriaus viršininkė J. Kivyliūtė. pastatu atnaujinimas3.jpg