Namas po renovacijos – lenda darbų defektai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Vil­niaus 123 na­mo gy­ven­to­jas Ri­man­tas Rup­šys pik­ti­no­si, kad "Šiau­lių ener­gi­ja" me­tus ne­ga­li pri­vers­ti ran­go­vo lik­vi­duo­ti de­fek­tus.
Dau­gia­bu­tis na­mas Šiau­liuo­se, Vil­niaus gat­vė­je 123, re­no­vuo­tas dau­giau nei prieš tre­jus me­tus. Žmo­nės pri­pa­žįs­ta, kad po re­no­va­ci­jos ši­lu­mos su­nau­do­ja ge­ro­kai ma­žiau ir iš es­mės re­zul­ta­tu yra pa­ten­kin­ti. Ta­čiau prieš me­tus pra­dė­jo lįs­ti at­lik­tų dar­bų de­fek­tai. Ga­ran­ti­nis ter­mi­nas tik­si, o sta­ty­bi­nin­kų gy­ven­to­jai ne­su­lau­kia.

Po re­no­va­ci­jos iš­lin­do de­fek­tai

Vil­niaus 123 na­mas iš to­lo švie­čia re­no­vuo­tu fa­sa­du. Gy­ven­to­jai iš­puo­se­lė­ję ap­lin­ką. Džiaugs­mą tem­do tik akis ba­dan­tys re­no­va­ci­jos de­fek­tai. Ini­cia­ty­vus gy­ven­to­jas Ri­man­tas Rup­šys sa­ko jau me­tus ata­kuo­jan­tis AB "Šiau­lių ener­gi­ja", ku­ri įgy­ven­di­no mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­tą, sam­dė dar­bų ran­go­vą, ta­čiau de­fek­tų ša­li­ni­mo dar­bai nė iš vie­tos.

Žmo­gus ro­do iš­si­krai­piu­sias ir su­ski­li­nė­ju­sias be­to­ni­nes nuo­grin­das ap­link pa­sta­tą, van­de­nį pra­lei­džian­tį ir jau pil­ko­mis dė­mė­mis iš­va­go­tą laip­ti­nės sto­ge­lį. Vie­na­me bal­ko­ne pa­kan­ka­mai neuž­san­da­rin­ta, žie­mą įstik­lin­to bal­ko­no vi­du­je ka­bo var­vek­liai. Neuž­san­da­rin­ta ap­link an­gą, per ku­rią ga­li­ma už­lip­ti per sto­gą. Kiek anks­čiau po liū­ties van­duo pliūp­te­lė­jo į laip­ti­nę. Tie­sa, R. Rup­šys pa­tvir­ti­no, kad sta­ty­bi­nin­kai bu­vo pa­si­ro­dę ir už­dė­jo slenks­tį, ta­čiau pa­li­ko ply­šius.

Žmo­nes ne­ra­mi­na, kad pra­si­dė­jus liū­čiai ir šal­čiams de­fek­tų vie­to­se be­si­kau­pian­tis van­duo pa­da­rys dar dau­giau bė­dos.

R. Rup­šys pri­si­me­na, kad ir re­no­va­ci­jos me­tu dėl dar­bų ko­ky­bės ne kar­tą ra­šė skun­dus. Da­bar jau bank­ru­ta­vu­si Šiau­lių re­gio­no plėt­ros agen­tū­ra gy­ven­to­jų in­te­re­sų ne­gy­nė.

Įmo­nės pik­ty­biš­kai ne­rea­guo­ja į rei­ka­la­vi­mus?

Pa­ko­men­tuo­ti Vil­niaus 123 na­mo si­tua­ci­ją pa­pra­šė­me AB "Šiau­lių ener­gi­ja". Įmo­nės at­sto­vė ži­niask­lai­dai Ma­ri­na Vi­soc­kie­nė in­for­ma­vo, kad UAB "Ai­ba" at­li­ko dau­gia­bu­čio na­mo re­no­va­ci­jos dar­bus pa­gal 2014 me­tais bir­že­lio 30 die­ną pa­si­ra­šy­tą at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) tech­ni­nio dar­bo pro­jek­to ir sta­ty­bos ran­gos dar­bų pir­ki­mo su­tar­tį. Ši su­tar­tis bu­vo pa­si­ra­šy­ta tarp UAB "Ai­ba" bei bank­ru­ta­vu­sios vie­šo­sios įstai­gos Šiau­lių re­gio­no plėt­ros agen­tū­ros. Ran­go­vas re­no­va­ci­jos dar­bus už­bai­gė 2016 metų ge­gu­žės 25 die­ną.

AB "Šiau­lių ener­gi­ja" dau­gia­bu­čių na­mų mo­der­ni­za­vi­mo pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mą pe­rė­mė nuo 2016 me­tų gruo­džio 1 die­nos, kai mi­nė­to dau­gia­bu­čio na­mo mo­der­ni­za­vi­mo sta­ty­bos dar­bai jau bu­vo at­lik­ti.

2018 me­tų rug­sė­jo 3 die­ną bu­vo suor­ga­ni­zuo­ta dau­gia­bu­čio na­mo re­no­va­ci­jos sta­ty­bos ran­gos dar­bų de­fek­tų ap­žiū­ra, ku­rio­je da­ly­va­vo UAB "Ai­ba", na­mą ad­mi­nist­ruo­jan­ti UAB "Šiau­lių būs­tas", AB "Šiau­lių ener­gi­ja" ir dau­gia­bu­čio na­mo at­sto­vai.

"Per me­tus bu­vo or­ga­ni­zuo­tos trys dau­gia­bu­čio na­mo sta­ty­bos ran­gos dar­bų de­fek­tų ap­žiū­ros, po ku­rių į ran­go­vą bu­vo kreip­ta­si še­šis kar­tus su rei­ka­la­vi­mu iš­tai­sy­ti de­fek­tus. Ran­go­vas nuo­la­tos pa­teik­da­vo AB "Šiau­lių ener­gi­ja" me­la­gin­gą in­for­ma­ci­ją – at­vyk­da­vo į ob­jek­tą pa­ša­lin­ti tik da­lies de­fek­tų, ta­čiau vis­ko iki ga­lo neiš­tai­sy­da­vo ir vėl ne­be­rea­guo­da­vo į ra­gi­ni­mus tai­sy­ti de­fek­tus. Ne­ga­vus ran­go­vo at­sa­ky­mo bei jam ne­pra­dė­jus tai­sy­ti de­fek­tų, AB "Šiau­lių ener­gi­ja" krei­pė­si į įmo­nę, ku­ri 2016 me­tais bai­gian­tis ran­gos dar­bams pa­tei­kė kont­ra­lai­da­vi­mą ir įsi­pa­rei­go­jo vi­su at­lik­tų sta­ty­bos ran­gos dar­bų ga­ran­ti­niu lai­ko­tar­piu pa­ša­lin­ti at­si­ra­du­sius de­fek­tus.

Šiuo me­tu nė vie­na įmo­nė ir to­liau pik­ty­biš­kai ne­rea­guo­ja į AB "Šiau­lių ener­gi­ja" ra­gi­ni­mus ša­lin­ti de­fek­tus. Jei iki šių me­tų lapk­ri­čio 1 die­nos ran­go­vas de­fek­tų ne­pa­ša­lins, AB "Šiau­lių ener­gi­ja" rei­ka­la­vi­mą pa­ša­lin­ti de­fek­tus bus pri­vers­ta spręs­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka", – paaiš­ki­no "Šiau­lių ener­gi­jos" po­zi­ci­ją M. Vi­soc­kie­nė.

Sta­ty­bi­nin­kų su­lauks ki­tą sa­vai­tę

UAB "Ai­ba" di­rek­to­rius Ir­man­tas Ba­nys, "Šiau­lių kraš­to" pa­klaus­tas, ko­dėl ne­lik­vi­duo­ja de­fek­tų Vil­niaus 123 na­me, pa­pra­šė lai­ko pa­siaiš­kin­ti. Vė­liau va­do­vas at­sa­kė, kad "dėl dar­buo­to­jų trū­ku­mo taip grei­tai nie­kas ne­si­da­ro".

I. Ba­nys pra­ne­šė, kad de­fek­ti­nis ak­tas jų bend­ro­vei bu­vo su­ra­šy­tas dėl dvie­jų na­mų. Vie­na­me iš jų praė­ju­sią sa­vai­tę jau dar­bus bai­gė. Di­rek­to­rius ža­dė­jo, kad jau šią sa­vai­tę sta­ty­bi­nin­kai at­ke­liaus į Vil­niaus gatvės 123 na­mą.

Šiuo metu nė viena įmonė ir toliau piktybiškai nereaguoja į AB "Šiaulių energija" raginimus šalinti defektus.