Debesys muselių atakuoja renovuotą namą

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Mu­se­les ne kar­tą nai­ki­no de­zin­fek­to­riai, ta­čiau ko­va su jo­mis kol kas pra­lai­mi­ma.
Į "Šiau­lių kraš­to" re­dak­ci­ją už­su­kęs šiau­lie­tis, Drau­gys­tės pro­spek­to gy­ven­to­jas Au­gus­ti­nas Vai­tai­tis sa­kė jau ku­ris lai­kas pri­vers­tas kęs­ti ma­žų mu­se­lių – dro­zo­fi­lų – ata­kas, ku­rios, at­vė­rus lan­gą, juo­du de­be­sim skren­da į kam­ba­rį. Šiau­lie­tis įsi­ti­ki­nęs, kad tai per­nai at­lik­tos na­mo re­konst­ruk­ci­jos bro­kas, esą sta­ty­bi­nin­kai na­mą ga­lė­jo ap­šil­tin­ti ne­ko­ky­biš­ka me­džia­ga.
Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Šiau­lie­čiui Au­gus­ti­nui Vai­tai­čiui pik­ta, kad dėl mu­se­lių ata­kų ne­be­ga­li at­si­da­ry­ti mie­ga­mo­jo lan­go. Vy­ras įsi­ti­ki­nęs, kad tai na­mo re­konst­ruk­ci­ją at­li­ku­sios Šiau­lių bend­ro­vės dar­bo bro­kas.

Mu­se­lės – tik vie­na­me na­mo kam­pe

Anot A. Vai­tai­čio, mu­se­lių pro­ble­mą jis pa­ste­bė­jo prieš ke­le­tą sa­vai­čių, kai nie­ko neį­tar­da­mas at­vė­rė sa­vo mie­ga­mo­jo lan­gą. Po ku­rio lai­ko su­grį­žęs į kam­ba­rį nu­stė­ro: lu­bos, sie­nos, lan­gas bu­vo tar­si nu­da­žy­ti juo­da spal­va – tiek mu­se­lių spė­jo su­skris­ti į kam­ba­rį. Te­ko ge­ro­kai pa­varg­ti, kol dūz­gian­tį de­be­sį pa­vy­ko su­nai­kin­ti.

Paž­vel­gęs pro mie­ga­mo­jo lan­gą, vy­ras sa­ko pa­ma­tęs ge­ro­kai su­ne­rim­ti ver­čian­tį vaiz­dą – pul­kai vabz­džių vaikš­čio­jo ne tik ant lan­go stik­lo, gau­sy­bė jų bu­vo ir ant lan­go rė­mo, taip pat ant sie­nų ap­link lan­gą.

A. Vai­tai­čio bu­tas penk­ta­me aukš­te, to­dėl vy­ras ne­no­ri ti­kė­ti, kad mu­se­lės – nuo me­džių.

Įdo­miau­sia, kad gre­ta gy­ve­nan­tys kai­my­nai, nors ir ne­si­gi­na su­lau­kian­tys sa­vo bu­tuo­se skrai­dan­čių sve­čių, ta­čiau to­kio pul­ko, koks ata­ka­vo A. Vai­tai­tį, nė vie­nam iš gy­ven­to­jų ma­ty­ti ne­te­ko. Ir iš­ties, iš lau­ko ma­ty­ti, kad ken­kė­jai ap­li­pę tik tos na­mo išo­ri­nės sie­nos kam­pą, ku­ria­me ir yra jau mi­nė­tas A. Vai­tai­čio bu­to mie­ga­ma­sis.

Kad su­nai­kin­tų ken­kė­jus, vy­ras jau ke­lis kar­tus krei­pė­si į UAB "De­zin­ta", ta­čiau kri­tu­sias dro­zo­fi­las per ke­lias die­nas pa­keis­da­vo nau­ja jų kar­ta.

Šiau­lie­tis įsi­ti­ki­nęs, kad mu­sės – per­nai baig­tos na­mo re­no­va­ci­jos pa­sek­mė. Gal­būt re­no­va­ci­jos dar­bus at­li­ku­si bend­ro­vė su­dė­jo mu­se­lių kiau­ši­nė­liais už­krės­tą eko­va­tą, gal­būt ta eko­va­ta ne­tin­ka­mo­mis są­ly­go­mis lai­ky­ta san­dė­liuo­se. Jis pa­ste­bė­jo, kad mu­se­lės bu­ria­si bū­tent ties ven­ti­liuo­ja­mo fa­sa­do su­dū­ri­mais, o tai ir per­ša min­tį, kad jas do­mi­na bū­tent ap­šil­ti­ni­mo me­džia­ga.

"Kas pa­tars, ką da­ry­ti, kad ga­lė­čiau bent jau lan­gą at­si­da­ry­ti, kam­ba­rį iš­vė­din­ti?", – sa­kė bu­to šei­mi­nin­kas.

Jam pik­ta ir ap­mau­du, kad, gy­ve­nant re­no­vuo­ta­me na­me ir kiek­vie­ną mė­ne­sį mo­kant di­džiu­les su­mas, ten­ka pa­tir­tį to­kį ne­pa­to­gu­mą.

Kal­tės neįž­velg­ta

Drau­gys­tės pro­spek­to 4 na­mo 20-bu­čio, ku­ria­me gy­ve­na A. Vai­tai­tis, re­no­va­ci­jos dar­bus at­li­ko šiau­lie­čių bend­ro­vė. Vy­ras krei­pė­si ne tik į šią bend­ro­vę ir pa­pra­šė paaiš­ki­ni­mo, bet ir į na­mo ad­mi­nist­ra­to­rių AB "Šiau­lių ener­gi­ja".

Pa­sak Ma­ri­nos Vi­soc­kie­nės, AB "Šiau­lių ener­gi­ja" at­sto­vės ži­niask­lai­dai, bend­ro­vės spe­cia­lis­tai ope­ra­ty­viai su­rea­ga­vo į mi­nė­to na­mo gy­ven­to­jo skam­bu­tį su nu­si­skun­di­mu dėl ga­li­mo šil­ti­ni­mo va­tos de­fek­to ir pa­tys nu­vy­ko ap­žiū­rė­ti dau­gia­bu­čio.

Vai­si­nių mu­se­lių gau­sa bu­vo pa­ste­bė­ta tik vie­no­je na­mo da­ly­je, penk­ta­me aukš­te ant vie­nos pa­lan­gės ir ant fa­sa­do da­lies tarp lan­go ir bal­ko­no, ki­to­se vie­to­se jų ras­ta ne­bu­vo.

Įta­ru­si, kad mu­se­lės ga­li veis­tis šil­ti­ni­mo va­to­je, na­mą ad­mi­nist­ruo­jan­ti bend­ro­vė su­si­sie­kė su šil­ti­ni­mo va­tos ga­min­to­jo at­sto­vu Lie­tu­vo­je.

"Mus pa­ti­ki­no, kad mi­nė­tų mu­se­lių at­si­ra­di­mas ne­ga­li bū­ti sie­ja­mas su šil­ti­ni­mo va­tos de­fek­tu", – sa­kė M. Vi­soc­kie­nė. Jos tei­gi­mu, re­no­va­ci­jos dar­bų ran­go­vas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Ci­vi­li­nio ko­dek­so nu­sta­ty­ta tvar­ka ga­ran­ti­niu lai­ko­tar­piu at­sa­ko tik už išaiš­kė­ju­sius at­lik­tų dar­bų de­fek­tus.

Ka­dan­gi mu­se­lių at­si­ra­di­mas nė­ra sie­ti­nas su re­no­va­ci­jos me­tu at­lik­tais dar­bais, bend­ro­vės spe­cia­lis­tų nuo­mo­ne rei­kė­tų šią pro­ble­mą spręs­ti komp­lek­siš­kai su na­mo ad­mi­nist­ra­to­riu­mi, krei­pian­tis į vabz­džių nai­kin­to­jus. Tai, AB "Šiau­lių ener­gi­ja" ži­nio­mis, jau ir bu­vo pa­da­ry­ta.

Komentarai

miestietis    Tre, 2019-09-18 / 09:34
Tai kuo tos muselės minta, tai ir nuo to reikia pradėti kovoti.
Maniau po renovacijos viskas pigiau kainuoja    Tre, 2019-09-18 / 12:19
gy­ve­nant re­no­vuo­ta­me na­me ir kiek­vie­ną mė­ne­sį mo­kant di­džiu­les su­mas, ten­ka pa­tir­tį to­kį ne­pa­to­gu­mą.
Na    Tre, 2019-09-18 / 12:38
Susieti museles su renovacija reikia daug fantastikos perskaityti... Kikei, tau blogis nes, ko gero, truksta tam tikru lasteliu......
blogis    Tre, 2019-09-18 / 13:29
Blogis yra renovuoti tokį namą, kuriame gyvena tokie augustinai- jis kokį 100 kartų kvietė įvairias tarnybas, jam vis kas nors buvo negerai, o kad jis pats, kaip namo pirmininkas, darė nesąmones, tai tyli. Matyt statybininkai pakišo jam "kiaulę", kad į protą ateitų :DDD
Svečias    Tre, 2019-09-18 / 15:06
Draugystės prospektas pilnas kaštonų, kurių lapai išgraužti keršakandžių. Tai gal ten visai ne drozofilos, o tos keršakandės ieško vietos peržiemoti? Drozofilos atsiranda kai pradeda pūti vaisiai, o kai juos išmeti, nelieka ir drozofilų. Tas namo gyventojas iš nuotraukos matyt nebeturi rimtų problemų, kad vietoj to, kad su siurbliu susiurbtų tas museles ar nusivalytų palangę su šlapiu skuduru, taip jas sunaikindamas, kviečia visokias tarnybas, spaudą ir dar kaltina renovaciją.
svečiui    Tre, 2019-09-18 / 16:57
yra žmonių, kurie sugeba rasti problemų net ten, kur jų nėra- tai šis gyventojas būtent iš tokių. Gaila man namo gyventojų, turinčių tokį kaimyną.
Kaspisija    Tre, 2019-09-18 / 17:25
Ale matai kap gal buti senai sakeu kad nerek jokiu revaciju iki ramonta nebuva jokiu museliu
Dichlafosas    Tre, 2019-09-18 / 18:09
Nusiperki specialu tinkleli uz 4er, prilipini prie remo ir gyveni laimingai atvitais langais. Tiek tos bedos
diedas    Tre, 2019-09-18 / 22:19
Šiaulių ligoninės 2 korpuse- tas pats- pilna muselių po renovacijos(taip pat akmens vata, plokštės)
Svečias    Ket, 2019-09-19 / 08:33

In reply to by diedas

Tai gal ryšys tarp didesnio vabzdžių kiekio ir renovacijos tik toks, kad pastorinus namo sieną 20-30 cm, pagilėja langų angokraščiai. Todėl ten visokie vabzdžiai randa užuovėjas. Jiems ten šilta ir pasislepia nuo vėjų bei lietaus. Be to turbūt priešais namą toje vietoje auga koks didelis medis.
QQ    Ket, 2019-09-19 / 07:59
Koks dar brokas ? Tai ar tuos museles valgo statybines medziagas? Kaip ir kazkas minejo cia viso sito ieskoti tikrai ne statybinese medziagose reikia ieskoti....... Randa tokie ka kaltinti...........
kike    Ket, 2019-09-19 / 16:17
Jeigu prie jūsų langų tokie muselių pulkai blaškytusi, dingtų jūsų optimizmas. Norėčiau pamatyti, kaip tinklelio siūlytojas museles saujomis nuo tinklelio braukia.
O kam jas brauktinuo tinklelio?    Pen, 2019-09-20 / 10:58
Pačios kaip nutūpė, taip ir nuskris, svarbu į vidų nepriskrenda. Gal atliekų konteineriai netoli, o gal ten tikrai kersaksndės žiemot ruošiasi?
Svečias    Pen, 2019-09-20 / 12:22
Gyvenu trečiame aukšte. Kelinti metai, rugpjūčio pabaigoje, šios muselės užpuola mano balkoną, kovoti beviltiška, jų kiekis nenusakomas, šluoju ir semiu .Išbandžiau įvairiausias priemones.o garsas ir vaizdas -galima kurti siaubo filmą. Balkone kasmet reikia atlikti remontą, nes viską padengia šlykšti spalva.
Sonata    Ant, 2020-04-21 / 19:12
Gyvenu Jonavoje, penktame aukšte, namas po renovacijos.Problema ta pati, daugybė mažų muselių

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.