Debesys muselių atakuoja renovuotą namą

Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Mu­se­les ne kar­tą nai­ki­no de­zin­fek­to­riai, ta­čiau ko­va su jo­mis kol kas pra­lai­mi­ma.
Į "Šiau­lių kraš­to" re­dak­ci­ją už­su­kęs šiau­lie­tis, Drau­gys­tės pro­spek­to gy­ven­to­jas Au­gus­ti­nas Vai­tai­tis sa­kė jau ku­ris lai­kas pri­vers­tas kęs­ti ma­žų mu­se­lių – dro­zo­fi­lų – ata­kas, ku­rios, at­vė­rus lan­gą, juo­du de­be­sim skren­da į kam­ba­rį. Šiau­lie­tis įsi­ti­ki­nęs, kad tai per­nai at­lik­tos na­mo re­konst­ruk­ci­jos bro­kas, esą sta­ty­bi­nin­kai na­mą ga­lė­jo ap­šil­tin­ti ne­ko­ky­biš­ka me­džia­ga.
Vy­tau­to RUŠ­KIO nuo­tr.
Šiau­lie­čiui Au­gus­ti­nui Vai­tai­čiui pik­ta, kad dėl mu­se­lių ata­kų ne­be­ga­li at­si­da­ry­ti mie­ga­mo­jo lan­go. Vy­ras įsi­ti­ki­nęs, kad tai na­mo re­konst­ruk­ci­ją at­li­ku­sios Šiau­lių bend­ro­vės dar­bo bro­kas.

Mu­se­lės – tik vie­na­me na­mo kam­pe

Anot A. Vai­tai­čio, mu­se­lių pro­ble­mą jis pa­ste­bė­jo prieš ke­le­tą sa­vai­čių, kai nie­ko neį­tar­da­mas at­vė­rė sa­vo mie­ga­mo­jo lan­gą. Po ku­rio lai­ko su­grį­žęs į kam­ba­rį nu­stė­ro: lu­bos, sie­nos, lan­gas bu­vo tar­si nu­da­žy­ti juo­da spal­va – tiek mu­se­lių spė­jo su­skris­ti į kam­ba­rį. Te­ko ge­ro­kai pa­varg­ti, kol dūz­gian­tį de­be­sį pa­vy­ko su­nai­kin­ti.

Paž­vel­gęs pro mie­ga­mo­jo lan­gą, vy­ras sa­ko pa­ma­tęs ge­ro­kai su­ne­rim­ti ver­čian­tį vaiz­dą – pul­kai vabz­džių vaikš­čio­jo ne tik ant lan­go stik­lo, gau­sy­bė jų bu­vo ir ant lan­go rė­mo, taip pat ant sie­nų ap­link lan­gą.

A. Vai­tai­čio bu­tas penk­ta­me aukš­te, to­dėl vy­ras ne­no­ri ti­kė­ti, kad mu­se­lės – nuo me­džių.

Įdo­miau­sia, kad gre­ta gy­ve­nan­tys kai­my­nai, nors ir ne­si­gi­na su­lau­kian­tys sa­vo bu­tuo­se skrai­dan­čių sve­čių, ta­čiau to­kio pul­ko, koks ata­ka­vo A. Vai­tai­tį, nė vie­nam iš gy­ven­to­jų ma­ty­ti ne­te­ko. Ir iš­ties, iš lau­ko ma­ty­ti, kad ken­kė­jai ap­li­pę tik tos na­mo išo­ri­nės sie­nos kam­pą, ku­ria­me ir yra jau mi­nė­tas A. Vai­tai­čio bu­to mie­ga­ma­sis.

Kad su­nai­kin­tų ken­kė­jus, vy­ras jau ke­lis kar­tus krei­pė­si į UAB "De­zin­ta", ta­čiau kri­tu­sias dro­zo­fi­las per ke­lias die­nas pa­keis­da­vo nau­ja jų kar­ta.

Šiau­lie­tis įsi­ti­ki­nęs, kad mu­sės – per­nai baig­tos na­mo re­no­va­ci­jos pa­sek­mė. Gal­būt re­no­va­ci­jos dar­bus at­li­ku­si bend­ro­vė su­dė­jo mu­se­lių kiau­ši­nė­liais už­krės­tą eko­va­tą, gal­būt ta eko­va­ta ne­tin­ka­mo­mis są­ly­go­mis lai­ky­ta san­dė­liuo­se. Jis pa­ste­bė­jo, kad mu­se­lės bu­ria­si bū­tent ties ven­ti­liuo­ja­mo fa­sa­do su­dū­ri­mais, o tai ir per­ša min­tį, kad jas do­mi­na bū­tent ap­šil­ti­ni­mo me­džia­ga.

"Kas pa­tars, ką da­ry­ti, kad ga­lė­čiau bent jau lan­gą at­si­da­ry­ti, kam­ba­rį iš­vė­din­ti?", – sa­kė bu­to šei­mi­nin­kas.

Jam pik­ta ir ap­mau­du, kad, gy­ve­nant re­no­vuo­ta­me na­me ir kiek­vie­ną mė­ne­sį mo­kant di­džiu­les su­mas, ten­ka pa­tir­tį to­kį ne­pa­to­gu­mą.

Kal­tės neįž­velg­ta

Drau­gys­tės pro­spek­to 4 na­mo 20-bu­čio, ku­ria­me gy­ve­na A. Vai­tai­tis, re­no­va­ci­jos dar­bus at­li­ko šiau­lie­čių bend­ro­vė. Vy­ras krei­pė­si ne tik į šią bend­ro­vę ir pa­pra­šė paaiš­ki­ni­mo, bet ir į na­mo ad­mi­nist­ra­to­rių AB "Šiau­lių ener­gi­ja".

Pa­sak Ma­ri­nos Vi­soc­kie­nės, AB "Šiau­lių ener­gi­ja" at­sto­vės ži­niask­lai­dai, bend­ro­vės spe­cia­lis­tai ope­ra­ty­viai su­rea­ga­vo į mi­nė­to na­mo gy­ven­to­jo skam­bu­tį su nu­si­skun­di­mu dėl ga­li­mo šil­ti­ni­mo va­tos de­fek­to ir pa­tys nu­vy­ko ap­žiū­rė­ti dau­gia­bu­čio.

Vai­si­nių mu­se­lių gau­sa bu­vo pa­ste­bė­ta tik vie­no­je na­mo da­ly­je, penk­ta­me aukš­te ant vie­nos pa­lan­gės ir ant fa­sa­do da­lies tarp lan­go ir bal­ko­no, ki­to­se vie­to­se jų ras­ta ne­bu­vo.

Įta­ru­si, kad mu­se­lės ga­li veis­tis šil­ti­ni­mo va­to­je, na­mą ad­mi­nist­ruo­jan­ti bend­ro­vė su­si­sie­kė su šil­ti­ni­mo va­tos ga­min­to­jo at­sto­vu Lie­tu­vo­je.

"Mus pa­ti­ki­no, kad mi­nė­tų mu­se­lių at­si­ra­di­mas ne­ga­li bū­ti sie­ja­mas su šil­ti­ni­mo va­tos de­fek­tu", – sa­kė M. Vi­soc­kie­nė. Jos tei­gi­mu, re­no­va­ci­jos dar­bų ran­go­vas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Ci­vi­li­nio ko­dek­so nu­sta­ty­ta tvar­ka ga­ran­ti­niu lai­ko­tar­piu at­sa­ko tik už išaiš­kė­ju­sius at­lik­tų dar­bų de­fek­tus.

Ka­dan­gi mu­se­lių at­si­ra­di­mas nė­ra sie­ti­nas su re­no­va­ci­jos me­tu at­lik­tais dar­bais, bend­ro­vės spe­cia­lis­tų nuo­mo­ne rei­kė­tų šią pro­ble­mą spręs­ti komp­lek­siš­kai su na­mo ad­mi­nist­ra­to­riu­mi, krei­pian­tis į vabz­džių nai­kin­to­jus. Tai, AB "Šiau­lių ener­gi­ja" ži­nio­mis, jau ir bu­vo pa­da­ry­ta.