Ar šimtai Šiaulių daugiabučių liks be renovacijos?

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Rė­ky­vos se­niū­ni­jo­je re­no­vuo­tas pa­sta­tas Lie­tu­vo­je pri­pa­žin­tas 2019 me­tų re­no­va­ci­jos pro­jek­tu, ta­čiau Šiau­liuo­se iš be­veik 1000 dau­gia­bu­čių re­no­vuo­ti 44, tri­jų re­no­va­ci­ja dar bus už­baig­ta šį­met.
Šiau­liuo­se iš maž­daug 1000 dau­gia­bu­čių na­mų re­no­vuo­ti 44. Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis in­for­ma­vo, kad pa­skelb­tas nau­jas kvie­ti­mas da­ly­vau­ti vals­ty­bi­nė­je dau­gia­bu­čių mo­der­ni­za­vi­mo pro­gra­mo­je. Di­rek­to­rius ra­gi­na gy­ven­to­jus pa­si­nau­do­ti vals­ty­bės pa­ra­ma ir su­tau­py­ti sa­vo iš­lai­das šil­dy­mui. Ak­ty­viau da­ly­vau­ti šia­me pro­ce­se ir ne­klai­din­ti gy­ven­to­jų di­rek­to­rius pra­šo ir dau­gia­bu­čius ad­mi­nist­ruo­jan­čių įmo­nių, nes Šiau­liai ga­li lik­ti mies­tu, taip ir neat­si­nau­ji­nu­siu sa­vo pa­sta­tų.

Po re­no­va­ci­jos – pi­giau

A. Bar­tu­lis ti­ki­na, kad re­no­vuo­tų ir ne­re­no­vuo­tų se­nų dau­gia­bu­čių na­mų su­var­to­ja­mos ši­lu­mos kie­kiai ski­ria­si 3-4 kar­tus. Ati­tin­ka­mai ir iš­lai­dos. Pa­vyz­džiui, Drau­gys­tės pro­spek­to Nr. 7 na­mo vie­nam kvad­ra­ti­niam met­rui ap­šil­dy­ti su­var­to­ja­ma per 164 ki­lo­vat­va­lan­des ener­gi­jos. To­kiam pa­čiam dau­gia­bu­čiui Vil­niaus gat­vė­je Nr.123 po re­no­va­ci­jos – kiek dau­giau nei 51 ki­lo­vat­va­lan­dę.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas ža­dė­jo, kad šie są­ra­šai bus iš­vie­šin­ti ir gy­ven­to­jai ga­lės "pa­si­ma­tuo­ti" sa­vo su­var­to­ja­mą ši­lu­mą.

Di­rek­to­rius ra­gi­no dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jus priim­ti spren­di­mus ir da­ly­vau­ti re­no­va­ci­jos pro­ce­se. Ir ne pa­vie­niais na­mais, o net kvar­ta­lais.

Rugp­jū­čio mė­ne­sį Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­skelb­ta­me kvie­ti­me teik­ti pa­raiš­kas pa­sta­tų mo­der­ni­za­vi­mui ak­cen­tuo­ja­ma, kad vie­nas pa­grin­di­nių pro­jek­tų at­ran­kos kri­te­ri­jų – kvar­ta­li­nė re­no­va­ci­ja. 35 ša­lies sa­vi­val­dy­bės yra pa­tei­ku­sios 117 kvar­ta­li­nės re­no­va­ci­jos pro­jek­tų. Tarp jų – vie­nas iš Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės. Kvar­ta­li­nė re­no­va­ci­ja bus at­lie­ka­ma Drau­gys­tės pro­spek­to ir ap­lin­ki­nių gat­vių ri­bo­ja­ma­me kvar­ta­le.

A. Bar­tu­lis sa­kė, jog ad­mi­nist­ra­ci­ja ver­ti­na in­for­ma­ci­ją ir no­rė­tų for­muo­ti dar vie­ną kvar­ta­lą re­no­va­ci­jai. Toks bū­das tu­ri pri­va­lu­mų. Api­ma ne tik dau­gia­bu­čių na­mų ar vie­šų­jų pa­sta­tų mo­der­ni­za­vi­mą, bet ir ki­tas prie­mo­nes, su­tvar­kant gy­ve­na­mą­ją ap­lin­ką, lais­va­lai­kio ir poil­sio zo­nas, pri­va­žia­vi­mo ke­lius, kie­mus, spren­džiant au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo klau­si­mus ir pa­na­šiai.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas pa­ste­bė­jo, kad da­ly­va­vi­mo mo­der­ni­za­vi­mo pro­gra­mo­je są­ly­gos šiek tiek kei­čia­si. Kaip ir šį­met, ki­tais me­tais vals­ty­bė 100 pro­cen­tu fi­nan­suos pro­jek­ta­vi­mo iš­lai­das ir 30 pro­cen­tų ener­ge­ti­nį efek­ty­vu­mą di­di­nan­čių prie­mo­nių įren­gi­mą. Dar 10 pro­cen­tų pro­jek­to ver­tės vals­ty­bės lė­šo­mis pla­nuo­ja­ma kom­pen­suo­ti, jei bus mo­der­ni­zuo­tas dau­gia­bu­čio ši­lu­mos punk­tas, bu­tuo­se ir ki­to­se pa­tal­po­se įreng­ti in­di­vi­dua­lūs ši­lu­mos ap­skai­tos prie­tai­sai.

Tie pro­jek­tai, ku­rie jau tu­rės sta­ty­bos lei­di­mus, bus tei­kia­mi fi­nan­sa­vi­mui gau­ti prio­ri­te­ti­ne tvar­ka ne­lau­kiant kvie­ti­mo pa­bai­gos – 2020 me­tų sau­sio 31 die­nos, o pa­raiš­kų ver­ti­ni­mas vyks iki ko­vo 1 die­nos.

A. Bar­tu­lis ak­cen­ta­vo, kad pa­si­kei­tė leng­va­ti­nio kre­di­to tei­ki­mo tvar­ka. Sa­vi­val­dy­bės dau­gia­bu­čių na­mų mo­der­ni­za­vi­mo pro­gra­mą ad­mi­nist­ruo­ja AB "Šiau­lių ener­gi­ja". Šios įmo­nės Dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kė Ju­di­ta Ki­vy­liū­tė paaiš­ki­no, kad vals­ty­bė gy­ven­to­jams pen­ke­rius me­tus ap­mo­kės me­ti­nių pa­lū­ka­nų da­lį, vir­ši­jan­čią 3 pro­cen­tus. Po 5 me­tų teks mo­kė­ti to­kias pa­lū­ka­nas, ko­kios bus su­tar­tos su ban­ku.

J. Ki­vy­liū­tė pa­ste­bė­jo, kad anks­čiau 3 pro­cen­tai bu­vo ban­kams nu­sta­ty­tos pa­lū­ka­nų lu­bos. Šiuo me­tu leng­va­ti­nius kre­di­tus dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jai tei­kia du ban­kai. Vie­nas jų tai­ko 3 pro­cen­tų pa­lū­ka­nas, o ki­tas prie 3 pro­cen­tų pa­lū­ka­nų pri­dės 6 mė­ne­sių eu­ro­ri­bo­rą.

"Gy­ven­to­jams su­teik­ta ga­li­my­bė anks­čiau lai­ko grą­žin­ti kre­di­tą ir yra ten­den­ci­ja, kad dau­ge­lis gy­ven­to­jų tuo pa­si­nau­do­ja", – aiš­ki­no ar­gu­men­tus sky­riaus vir­ši­nin­kė.

Ji pa­tvir­ti­no, kad "Šiau­lių ener­gi­ja" iki pat pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo iš gy­ven­to­jų nei­ma jo­kio ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­čio. Tik pa­si­ra­šius kre­di­to su­tar­tį su ban­ku, ren­ka po 3 cen­tus (be PVM) už kvad­ra­ti­nį met­rą už to­kios su­tar­ties ad­mi­nist­ra­vi­mą.

Gy­ven­to­jai ga­li lik­ti be vals­ty­bės pa­ra­mos

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kvie­tė ir dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­to­rius dirb­ti ak­ty­viau su tais na­mais, ku­riuo­se nė­ra bend­ri­jų. A. Bar­tu­lis spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ne­gai­lė­jo kar­čių žo­džių dau­gia­bu­čių ad­mi­nist­ra­to­riams.

"No­ri­me at­kreip­ti gy­ven­to­jų dė­me­sį, kad ad­mi­nist­ra­to­riai daž­nai pri­sta­to pa­čių vyk­do­mą eta­pi­nę re­no­va­ci­ją ir nei žo­džio neuž­si­me­na apie vals­ty­bi­nę dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos pro­gra­mą", – pa­ste­bė­jo A. Bar­tu­lis, iša­na­li­za­vęs vie­šai skel­bia­mą in­for­ma­ci­ją.

Jis ap­gai­les­ta­vo, kad gy­ven­to­jai, pa­ti­kė­ję eta­pi­ne re­no­va­ci­ja, pra­ran­da ga­li­my­bę pa­si­nau­do­ti vals­ty­bės tei­kia­ma pa­ra­ma ir leng­va­to­mis.

"Ad­mi­nist­ra­to­rius sa­ko: jūs ne­si­ner­vin­kit, aš su­skal­dy­siu bū­si­mus dar­bus eta­pais ir jums taip ne­skau­dės", – aiš­ki­no di­rek­to­rius, pri­min­da­mas, kad taip gy­ven­to­jams re­no­va­ci­ja pa­brangs­ta ma­žiau­siai 30 pro­cen­tų.

Ka­dan­gi dau­gia­bu­čiuo­se Sa­vi­val­dy­bės tu­ri so­cia­li­nių bu­tų ir da­ly­vau­ja na­mų rei­ka­luo­se, di­rek­to­rius ste­bi­si, kad ad­mi­nist­ruo­jan­čios įmo­nės daž­nai pa­si­ren­ka ga­na bran­gias ran­go­vų pa­slau­gas, nors ir vyk­do kon­kur­sus.

"Pa­vyz­džiui, atei­na kon­kur­si­niai pa­siū­ly­mai už sto­go su­tvar­ky­mą. Pa­si­da­ro­me ap­klau­są ir ma­to­me, kad tuos dar­bus ga­li­ma at­lik­ti pi­giau. Da­bar ad­mi­nist­ra­to­riai pra­dė­jo pra­kti­ką, kad ne­bek­vie­čia gy­ven­to­jų su­si­rin­ki­mų, su­ren­ka pa­ra­šus raš­tu, ne­paaiš­ki­na žmo­nėms, ne­tei­kia pa­ra­le­li­nių pa­siū­ly­mų. Žmo­nės per­mo­ka ir dar ne­gau­na 30 pro­cen­tų pa­ra­mos iš vals­ty­bės", – pik­ti­no­si va­do­vas, ma­ny­da­mas, kad ad­mi­nist­ra­to­riai su gy­ven­to­jais tu­rė­tų elg­tis są­ži­nin­giau bei pa­ro­dy­ti eta­pi­nės ir vals­ty­bi­nės re­no­va­ci­jos al­ter­na­ty­vas.

"Ir taip van­giai iš­ju­di­na­me pro­ce­są. Jau nuo 50 pro­cen­tų vals­ty­bės pa­ra­ma su­ma­žė­jo iki 30. Kas ži­no, kiek liks po po­ros me­tų. Taip ir lik­si­me mies­tas, ne­su­sit­var­kęs sa­vo pa­sta­tų, de­šimt­me­tį ne­pa­si­nau­do­ję vals­ty­bės pa­ra­ma", – ap­gai­les­ta­vo A. Bar­tu­lis.