Ar šimtai Šiaulių daugiabučių liks be renovacijos?

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Rė­ky­vos se­niū­ni­jo­je re­no­vuo­tas pa­sta­tas Lie­tu­vo­je pri­pa­žin­tas 2019 me­tų re­no­va­ci­jos pro­jek­tu, ta­čiau Šiau­liuo­se iš be­veik 1000 dau­gia­bu­čių re­no­vuo­ti 44, tri­jų re­no­va­ci­ja dar bus už­baig­ta šį­met.
Šiau­liuo­se iš maž­daug 1000 dau­gia­bu­čių na­mų re­no­vuo­ti 44. Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis in­for­ma­vo, kad pa­skelb­tas nau­jas kvie­ti­mas da­ly­vau­ti vals­ty­bi­nė­je dau­gia­bu­čių mo­der­ni­za­vi­mo pro­gra­mo­je. Di­rek­to­rius ra­gi­na gy­ven­to­jus pa­si­nau­do­ti vals­ty­bės pa­ra­ma ir su­tau­py­ti sa­vo iš­lai­das šil­dy­mui. Ak­ty­viau da­ly­vau­ti šia­me pro­ce­se ir ne­klai­din­ti gy­ven­to­jų di­rek­to­rius pra­šo ir dau­gia­bu­čius ad­mi­nist­ruo­jan­čių įmo­nių, nes Šiau­liai ga­li lik­ti mies­tu, taip ir neat­si­nau­ji­nu­siu sa­vo pa­sta­tų.

Po re­no­va­ci­jos – pi­giau

A. Bar­tu­lis ti­ki­na, kad re­no­vuo­tų ir ne­re­no­vuo­tų se­nų dau­gia­bu­čių na­mų su­var­to­ja­mos ši­lu­mos kie­kiai ski­ria­si 3-4 kar­tus. Ati­tin­ka­mai ir iš­lai­dos. Pa­vyz­džiui, Drau­gys­tės pro­spek­to Nr. 7 na­mo vie­nam kvad­ra­ti­niam met­rui ap­šil­dy­ti su­var­to­ja­ma per 164 ki­lo­vat­va­lan­des ener­gi­jos. To­kiam pa­čiam dau­gia­bu­čiui Vil­niaus gat­vė­je Nr.123 po re­no­va­ci­jos – kiek dau­giau nei 51 ki­lo­vat­va­lan­dę.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas ža­dė­jo, kad šie są­ra­šai bus iš­vie­šin­ti ir gy­ven­to­jai ga­lės "pa­si­ma­tuo­ti" sa­vo su­var­to­ja­mą ši­lu­mą.

Di­rek­to­rius ra­gi­no dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jus priim­ti spren­di­mus ir da­ly­vau­ti re­no­va­ci­jos pro­ce­se. Ir ne pa­vie­niais na­mais, o net kvar­ta­lais.

Rugp­jū­čio mė­ne­sį Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­skelb­ta­me kvie­ti­me teik­ti pa­raiš­kas pa­sta­tų mo­der­ni­za­vi­mui ak­cen­tuo­ja­ma, kad vie­nas pa­grin­di­nių pro­jek­tų at­ran­kos kri­te­ri­jų – kvar­ta­li­nė re­no­va­ci­ja. 35 ša­lies sa­vi­val­dy­bės yra pa­tei­ku­sios 117 kvar­ta­li­nės re­no­va­ci­jos pro­jek­tų. Tarp jų – vie­nas iš Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės. Kvar­ta­li­nė re­no­va­ci­ja bus at­lie­ka­ma Drau­gys­tės pro­spek­to ir ap­lin­ki­nių gat­vių ri­bo­ja­ma­me kvar­ta­le.

A. Bar­tu­lis sa­kė, jog ad­mi­nist­ra­ci­ja ver­ti­na in­for­ma­ci­ją ir no­rė­tų for­muo­ti dar vie­ną kvar­ta­lą re­no­va­ci­jai. Toks bū­das tu­ri pri­va­lu­mų. Api­ma ne tik dau­gia­bu­čių na­mų ar vie­šų­jų pa­sta­tų mo­der­ni­za­vi­mą, bet ir ki­tas prie­mo­nes, su­tvar­kant gy­ve­na­mą­ją ap­lin­ką, lais­va­lai­kio ir poil­sio zo­nas, pri­va­žia­vi­mo ke­lius, kie­mus, spren­džiant au­to­mo­bi­lių par­ka­vi­mo klau­si­mus ir pa­na­šiai.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas pa­ste­bė­jo, kad da­ly­va­vi­mo mo­der­ni­za­vi­mo pro­gra­mo­je są­ly­gos šiek tiek kei­čia­si. Kaip ir šį­met, ki­tais me­tais vals­ty­bė 100 pro­cen­tu fi­nan­suos pro­jek­ta­vi­mo iš­lai­das ir 30 pro­cen­tų ener­ge­ti­nį efek­ty­vu­mą di­di­nan­čių prie­mo­nių įren­gi­mą. Dar 10 pro­cen­tų pro­jek­to ver­tės vals­ty­bės lė­šo­mis pla­nuo­ja­ma kom­pen­suo­ti, jei bus mo­der­ni­zuo­tas dau­gia­bu­čio ši­lu­mos punk­tas, bu­tuo­se ir ki­to­se pa­tal­po­se įreng­ti in­di­vi­dua­lūs ši­lu­mos ap­skai­tos prie­tai­sai.

Tie pro­jek­tai, ku­rie jau tu­rės sta­ty­bos lei­di­mus, bus tei­kia­mi fi­nan­sa­vi­mui gau­ti prio­ri­te­ti­ne tvar­ka ne­lau­kiant kvie­ti­mo pa­bai­gos – 2020 me­tų sau­sio 31 die­nos, o pa­raiš­kų ver­ti­ni­mas vyks iki ko­vo 1 die­nos.

A. Bar­tu­lis ak­cen­ta­vo, kad pa­si­kei­tė leng­va­ti­nio kre­di­to tei­ki­mo tvar­ka. Sa­vi­val­dy­bės dau­gia­bu­čių na­mų mo­der­ni­za­vi­mo pro­gra­mą ad­mi­nist­ruo­ja AB "Šiau­lių ener­gi­ja". Šios įmo­nės Dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­kė Ju­di­ta Ki­vy­liū­tė paaiš­ki­no, kad vals­ty­bė gy­ven­to­jams pen­ke­rius me­tus ap­mo­kės me­ti­nių pa­lū­ka­nų da­lį, vir­ši­jan­čią 3 pro­cen­tus. Po 5 me­tų teks mo­kė­ti to­kias pa­lū­ka­nas, ko­kios bus su­tar­tos su ban­ku.

J. Ki­vy­liū­tė pa­ste­bė­jo, kad anks­čiau 3 pro­cen­tai bu­vo ban­kams nu­sta­ty­tos pa­lū­ka­nų lu­bos. Šiuo me­tu leng­va­ti­nius kre­di­tus dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jai tei­kia du ban­kai. Vie­nas jų tai­ko 3 pro­cen­tų pa­lū­ka­nas, o ki­tas prie 3 pro­cen­tų pa­lū­ka­nų pri­dės 6 mė­ne­sių eu­ro­ri­bo­rą.

"Gy­ven­to­jams su­teik­ta ga­li­my­bė anks­čiau lai­ko grą­žin­ti kre­di­tą ir yra ten­den­ci­ja, kad dau­ge­lis gy­ven­to­jų tuo pa­si­nau­do­ja", – aiš­ki­no ar­gu­men­tus sky­riaus vir­ši­nin­kė.

Ji pa­tvir­ti­no, kad "Šiau­lių ener­gi­ja" iki pat pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo iš gy­ven­to­jų nei­ma jo­kio ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­čio. Tik pa­si­ra­šius kre­di­to su­tar­tį su ban­ku, ren­ka po 3 cen­tus (be PVM) už kvad­ra­ti­nį met­rą už to­kios su­tar­ties ad­mi­nist­ra­vi­mą.

Gy­ven­to­jai ga­li lik­ti be vals­ty­bės pa­ra­mos

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kvie­tė ir dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­to­rius dirb­ti ak­ty­viau su tais na­mais, ku­riuo­se nė­ra bend­ri­jų. A. Bar­tu­lis spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je ne­gai­lė­jo kar­čių žo­džių dau­gia­bu­čių ad­mi­nist­ra­to­riams.

"No­ri­me at­kreip­ti gy­ven­to­jų dė­me­sį, kad ad­mi­nist­ra­to­riai daž­nai pri­sta­to pa­čių vyk­do­mą eta­pi­nę re­no­va­ci­ją ir nei žo­džio neuž­si­me­na apie vals­ty­bi­nę dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­jos pro­gra­mą", – pa­ste­bė­jo A. Bar­tu­lis, iša­na­li­za­vęs vie­šai skel­bia­mą in­for­ma­ci­ją.

Jis ap­gai­les­ta­vo, kad gy­ven­to­jai, pa­ti­kė­ję eta­pi­ne re­no­va­ci­ja, pra­ran­da ga­li­my­bę pa­si­nau­do­ti vals­ty­bės tei­kia­ma pa­ra­ma ir leng­va­to­mis.

"Ad­mi­nist­ra­to­rius sa­ko: jūs ne­si­ner­vin­kit, aš su­skal­dy­siu bū­si­mus dar­bus eta­pais ir jums taip ne­skau­dės", – aiš­ki­no di­rek­to­rius, pri­min­da­mas, kad taip gy­ven­to­jams re­no­va­ci­ja pa­brangs­ta ma­žiau­siai 30 pro­cen­tų.

Ka­dan­gi dau­gia­bu­čiuo­se Sa­vi­val­dy­bės tu­ri so­cia­li­nių bu­tų ir da­ly­vau­ja na­mų rei­ka­luo­se, di­rek­to­rius ste­bi­si, kad ad­mi­nist­ruo­jan­čios įmo­nės daž­nai pa­si­ren­ka ga­na bran­gias ran­go­vų pa­slau­gas, nors ir vyk­do kon­kur­sus.

"Pa­vyz­džiui, atei­na kon­kur­si­niai pa­siū­ly­mai už sto­go su­tvar­ky­mą. Pa­si­da­ro­me ap­klau­są ir ma­to­me, kad tuos dar­bus ga­li­ma at­lik­ti pi­giau. Da­bar ad­mi­nist­ra­to­riai pra­dė­jo pra­kti­ką, kad ne­bek­vie­čia gy­ven­to­jų su­si­rin­ki­mų, su­ren­ka pa­ra­šus raš­tu, ne­paaiš­ki­na žmo­nėms, ne­tei­kia pa­ra­le­li­nių pa­siū­ly­mų. Žmo­nės per­mo­ka ir dar ne­gau­na 30 pro­cen­tų pa­ra­mos iš vals­ty­bės", – pik­ti­no­si va­do­vas, ma­ny­da­mas, kad ad­mi­nist­ra­to­riai su gy­ven­to­jais tu­rė­tų elg­tis są­ži­nin­giau bei pa­ro­dy­ti eta­pi­nės ir vals­ty­bi­nės re­no­va­ci­jos al­ter­na­ty­vas.

"Ir taip van­giai iš­ju­di­na­me pro­ce­są. Jau nuo 50 pro­cen­tų vals­ty­bės pa­ra­ma su­ma­žė­jo iki 30. Kas ži­no, kiek liks po po­ros me­tų. Taip ir lik­si­me mies­tas, ne­su­sit­var­kęs sa­vo pa­sta­tų, de­šimt­me­tį ne­pa­si­nau­do­ję vals­ty­bės pa­ra­ma", – ap­gai­les­ta­vo A. Bar­tu­lis.

 

Komentarai

Tikra Madam     Ant, 2019-09-17 / 17:53
Gerai, kad žmonės protingesni ir ne pasirašo šiai aferai.
Ar    Tre, 2019-09-18 / 06:01
Tik debilai gali renovuoti tokias hrusciovkas čia tik babkiu pasidaryms valdininkams
Nuomonė    Tre, 2019-09-18 / 06:26
Nesirenovuokime, gyvenime, kaip Rusijos gludūmoje. Bėkim nuo Vokietijos, Estijos. Mūsų šūkis "Arčiau Čeliabinsko". Koks rinkėjęs tokia, ir politika.
Tikrai Madam    Tre, 2019-09-18 / 07:52
Nerašykite komentarų apie tai, ko visiškai nenutuokiate, jei neturite ko veikti, eikite geriau obuolienės virti .
Balamuc    Tre, 2019-09-18 / 08:52
Galėtų Bartulis papasakot ir apie tai, kad tam, jog būtų sutaupytas 1 Eur už šildymą, į renovaciją reikia investuot apie 1,5 Eur. Yra ir mokslininkų ir Valstybės kontrolės atlikti skaičiavimai kurie rodo vieną dalyką (apie kurį Bartulis tyli) - renovacija gyventojams ekonomiškai nėra naudinga, t.y. po renovacijos būsto išlaikymas pabrangsta (šildymo+renovacijos išlaidos). Matematikos neapgausi, Antanai.
renovuotas    Tre, 2019-09-18 / 10:53

In reply to by Balamuc

Sutinku, kad renovacija neatsiperka greitai. O koks remontas apskritai atsiperka? Juk remontuojamės, kad pagerėtų gyvenimo sąlygos, pagražėtų buitis. Jei gerai padaryta renovacija, tai pirmiausia mažos, net labai mažos sąskaitos už šildymą (mano 54 m2 bute nuolat ne mažiau 20-21 laipsnio, o per šildymo sezoną sumoku viso labo tik 100-120 eurų), be to nebešala kraštinių, viršutinių, pirmų aukštų butai, neperkaista vasarą viršutinių aukštų butai, įstiklinti balkonai, sausi rūsiai, nes apšiltintas pamatas, sutvarkyta aplinka. Prieš renovaciją irgi buvo krūvelė rėkiančių, kad nesąmonė, supelysim. Dabar tie patys gyventojai patenkinti, nes gyvena tvarkingame name, jei moka vėdintis, neturi jokio pelėsio, nebebijo šildymo sezono, nes juokingos sąskaitos (už vandenį moku daugiau, nei už šildymą), maloniai nuteikia sutvarkyta aplinka. Mūsų name niekas nebeparduoda butų, o norinčiųjų pirkti - eilutė. Vienintelis dalykas, kas nervina, tai priešais langus stovinčios aptriušusios nerenovuotos chruščiovkės.
ar tu visiškas "renovuotas" ar ne?    Ant, 2019-09-24 / 17:40

In reply to by renovuotas

"nebebijo šildymo sezono, nes juokingos sąskaitos" :DDDDD Gal parašyk, kokio juokingumo sąskaitos ateina iš banko? Greičiausiai, kokie 500 euriukų plius kokie 300 palūkanų per metus. Sutaupai šimtą, o bankui sumoki 800? Ar kaip?
Nesuprantu,    Tre, 2019-09-18 / 09:48
kodėl to pastato nuotraukoje renovacija pripažinta 2019 metų projektu. Dabar tas namas atrodo kaip sandėlis arba autoservisas, arba kažkokios gamyklos kontora. Dengti tokiom plokštėm gyvenamą namą - tai yra pati gryniausia "kolchozinė" renovacija.
Meluoja ir nerausta direktorius bartulis    Ant, 2019-09-24 / 17:36
Kadangi mūsų name viršų paėmė šantažuojami senoliai (atims kompensacijas) ir niekuo nesidomintis jaunimas, renovacija bus. Pagal padarytą investicinį suskaičiavau, kad valstybės renovacijos kainos - dvigubai didesnės negu rinkoje. Tai valstybei negaila ir 30 proc gražinti ir administruoti už dyką. Vistiek gyventojai lieka apmauti. Šildymas atpigs, bet renovacija atsipirks maždaug per 70-80 metų. Per tokį laiką ir apšiltinimą pacukai sugrauš ir tos gražiosios lentelės jau bus apdulkėję ir sutrupėję. Apie vidaus infrastruktūrą net nekalbu - jei špižiniai radiatoriai laikė 60 metų, tai blėkiniai gali ir po penkių prakiurti. Pasidomėjus nekilnojamo turto agentūrose aiškėja, kad renovacija buto vertę padidina apie 10 proc., (kai sukišti reikia 25-30 proc.). Afera ir nieko daugiau.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.