Benamius apnakvindins prie policijos

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Be­na­mius lai­ki­nai nak­vy­nei Sa­vi­val­dy­bė pla­nuo­ja priim­ti šia­me "Bus­tu­rui" ne­be­rei­ka­lin­ga­me pa­sta­te su fon­ta­nu ir ža­liąja zo­na.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė su­ra­do vie­tą, kur ga­lė­tų ap­gy­ven­din­ti be­na­mius, ku­rie iki šiol glaus­da­vo­si Nak­vy­nės na­muo­se. Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis ir me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius paaiš­ki­no, kad lai­ki­no­jo ap­gy­ven­di­ni­mo pa­da­li­nys ga­lė­tų įsi­kur­ti "Bus­tu­ro" te­ri­to­ri­jo­je esan­čio­se lais­vo­se ga­my­bi­nėse pa­tal­po­se, ne­to­li po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to. Tam, kad čia įsi­kur­tų be­na­miai rei­kės iš­pirk­ti pa­tal­pas, jas su­re­mon­tuo­ti ar­ba pa­sta­ty­ti nau­jas ir nu­ties­ti ke­lią.

"Sau­giau jau ne­ga­li bū­ti", – džiau­gė­si A. Bar­tu­lis ir sa­kė, kad su po­li­ci­jos va­do­vy­be jau ap­ta­rė bū­si­mą kai­my­nys­tę. – Po­li­ci­ja ne­tu­ri to­kio sta­tu­so su­rea­guo­ti ar pi­ke­tuo­ti".

Pu­rie­nų gat­vė bai­gia­si ak­li­gat­viu ties Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tu. Už ak­li­gat­vio pra­si­de­da Sa­vi­val­dy­bės bend­ro­vės "Bus­tu­ras" te­ri­to­ri­ja. Jo­je sto­vi apie 400 kvad­ra­ti­nių met­rų dy­džio ne­nau­do­ja­mos įmo­nės pa­tal­pos. Kaip tik to­kio dy­džio pa­tal­pų Sa­vi­val­dy­bei ir rei­kia, kad ga­lė­tų įkel­ti nuo Nak­vy­nės na­mų at­skir­tą lai­ki­no­jo ap­gy­ven­di­ni­mo ar­ba dar va­di­na­ma "vie­nos nak­ties" nak­vy­nės pa­slau­gą. Lai­ki­nai nak­vy­nei už­klys­ta apie 40 aso­cia­lių as­me­nų.

Di­rek­to­rius paaiš­ki­no, kad "Bus­tu­ras", op­ti­mi­zuo­da­mas įmo­nės kaš­tus, sa­vo elekt­ri­kus per­kė­lė į ki­tas pa­tal­pas, to­dėl dvie­jų aukš­tų sta­ti­nys ne­nau­do­ja­mas. Įmo­nės ba­lan­se jo ver­tė 0,29 eu­ro, ta­čiau pa­gal tei­sės ak­tus Sa­vi­val­dy­bė pa­sta­tą tu­rės nu­si­pirk­ti rin­kos kai­na.

"Pas­ta­tas tu­ri gra­žų kie­me­lį, fon­ta­ną, ža­liąją zo­ną. Šie žmo­nės pri­va­lo tu­rė­ti mi­ni­ma­liai pa­to­gias są­ly­gas", – ko­men­ta­vo A. Bar­tu­lis.

Sta­ti­nys yra ne­gy­ve­na­mos pa­skir­ties, to­dėl jam teks su­for­muo­ti skly­pą ir pa­keis­ti pa­skir­tį. Ką da­ry­ti to­liau, Sa­vi­val­dy­bė dar neap­sisp­ren­dė.

Ga­li­mi du va­rian­tai – nu­griau­ti ir sta­ty­ti nau­ją ar­ba ap­šil­tin­ti ir re­no­vuo­ti esa­mą. Spren­di­mai bus aiš­kes­ni, kai bus įver­tin­ta tech­ni­nė in­ži­ne­ri­nė pa­sta­to būk­lė. Kiek lė­šų tam rei­kės, Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai šian­dien at­sa­ky­mų dar ne­tu­ri.

Kaip ir ne­ga­li pa­sa­ky­ti, kiek kai­nuos Pu­rie­nų gat­vės pra­tę­si­mas. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius sa­kė, kad bū­ti­na iki mi­nė­to pa­sta­to pra­tęs­ti Pu­rie­nų ga­vę – ak­li­gat­vį nu­kel­ti to­liau. Ki­taip į jį pa­tek­ti bū­tų ga­li­ma tik per "Bus­tu­ro" te­ri­to­ri­ją.

Maž­daug 120 met­rų as­fal­tuo­tos gat­vės su ap­švie­ti­mu nu­tie­si­mo kai­na pri­klau­sys nuo to, ar yra iš­li­kę ko­kie nors bu­vu­sios gat­vės pa­grin­dai. Šiuo me­tu te­ri­to­ri­ja, per ku­rią bus tie­sia­ma gat­vė, apau­gu­si krū­mais.

Gre­ta yra įsi­kū­ru­sios ke­lios vers­lo įmo­nės. A. Bar­tu­lis ža­dė­jo kal­bė­tis, ar jas do­min­tų gat­vės pra­tę­si­mas.

Maž­daug už pus­ki­lo­met­rio sto­vi vie­nas dau­gia­bu­tis.

"Aiš­ku, ga­lė­si­me su­si­tik­ti, jei gy­ven­to­jai pa­gei­daus, ap­tar­ti, čia mes pro­ble­mos ne­ma­to­me. Ši te­ri­to­ri­ja su tuo gy­ve­na daug me­tų (ne­to­lie­se yra Pak­ruo­jo gat­vė­je įsi­kū­rę Nak­vy­nės na­mai – aut.). Gy­ven­to­jų kon­cent­ra­ci­ja ma­žiau­sia, ko­kią pa­vy­ko ras­ti", – ko­men­ta­vo vi­ce­me­ras.

Mies­to Ta­ry­bai svars­ty­ti šį spren­di­mo pro­jek­tą ke­ti­na­ma teik­ti ru­dens pra­džio­je. Anot D. Griš­ke­vi­čiaus, daug lai­ko Sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri, nes iki 2021 me­tų vis­kas tu­ri bū­ti at­lik­ta.

Ta­ry­ba jau priė­mė spren­di­mą ki­tą da­lį Nak­vy­nės na­mų gy­ven­to­jų ir tei­kia­mų pa­slau­gų per­kel­ti į Tie­sos gat­vė­je esan­tį Sa­vi­val­dy­bės pa­sta­tą, ku­ria­me anks­čiau vei­kė pra­di­nė mo­kyk­la. Nors da­lis gy­ven­to­jų to­kiu spren­di­mu ne­pa­ten­kin­ti ir gra­si­na teis­mu, Sa­vi­val­dy­bė nu­si­leis­ti ne­ke­ti­na. Pas­ta­tą, ku­ria­me da­bar vei­kia Nak­vy­nės na­mai, Sa­vi­val­dy­bė tu­ri per­duo­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Iki pa­sta­to be­na­miams per krū­mais ap­žė­lu­sią te­ri­to­ri­ją rei­kės pra­tęs­ti Pu­rie­nų gat­vę.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Bū­si­mą gat­vę pa­sto­ja ke­lių met­rų gy­lio bun­ke­ris.

Komentarai

Džiaugsmas    Ant, 2019-07-23 / 08:41
Valdžios žmonių troškimas: Po­li­ci­ja ne­tu­ri to­kio sta­tu­so su­rea­guo­ti ar pi­ke­tuo­ti – džiau­gė­si A. Bar­tu­lis
Du bebrai.    Ant, 2019-07-23 / 09:31
Labai rimta darba dirba.. sukure problema o paskui ja sprendzia.. ha, ha, ha..
ir Buratinai gali rasti tinkamą vietą    Ant, 2019-07-23 / 17:25
Matai, kai nori ir Buratinai gali rasti tinkamą vietą benamiams. Tik kam reikėjo erzinti žmones ?
Zita    Ant, 2019-07-23 / 21:41
Policija nepiketuos, o gyventojų niekas neklausia. Butų kainos kris, niekas nenorės pirkti kai šalia gyvens narkomanai. Savivaldybė galėtų tokių patalpų ieškoti už miesto ribų.
NEBOMZAS    Ant, 2019-07-23 / 22:26
,,,nepamirskit,kad ten tures dirbti ir budeti aptarnaujantis personalas,budetojai,soc.darbuotojai ir jiems turi buti sudarytos edakvacios darbines salygos,,neatsizvelgiant i jusu kosmini saiciojima.
Sigitas    Tre, 2019-07-24 / 11:18
Skaitau komentarus ir stebiuosi, didžioji dalis "komentatorių" komentuoja, išsako savo nuomone, neperskaitę straipsnio, nebent jo pavadinimą. Čia kalbama apie "VIENOS NAKTIES" Nakvynės namų paslaugą, o ne apie Nakvynės namus, kurie įsikurs Tiesos gatvėje, tai du atskiri dalykai, suvokite, tuomet komentuokite, dėl sprendimo Tiesos gatvėje, niekas nepasikeitė! O, čia galės pernakvoti bet kas, kad nesušaltu ir nenumirtu gatvėje prie šiukšlių konteinerio. Vienai nakčiai nelaimėlius atveš ir policija, greitoji pagalba, kad jie išmiegotu, išsiblaivytu, nes blaivyklų seniai nebėra.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.