A.Visockio akvarelės – Lietuvos ir užsienio parodose

As­me­ni­nė nuo­tr.
Jūr­ma­lo­je (Lat­vi­ja) vei­kian­čio­je pa­ro­do­je "Štor­mas" eks­po­nuo­ja­mas An­ta­no Vi­soc­kio pa­veiks­las kal­ba apie gy­ve­ni­miš­kas aud­ras.
Šiau­lie­čio dai­li­nin­ko, pro­fe­so­riaus An­ta­no Vi­soc­kio va­sa­ra – in­ten­sy­vi pa­ro­do­mis. Dai­li­nin­ko ak­va­re­lės eks­po­nuo­ja­mos Šau­kė­nuo­se (Kel­mės r.), Jūr­ma­lo­je (Lat­vi­ja), ga­le­ri­jo­je „Ar­ka“ Vil­niu­je ir Ita­li­jo­je, Fab­ria­no mies­te. Per „Šiau­lių die­nas“ Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jo­je bus pri­sta­ty­ta šiau­lie­čių že­mai­čių pa­ro­da, jos ku­ra­to­rius – A. Vi­soc­kis.

Ke­tu­rios pa­ro­dos

Į re­dak­ci­ją A. Vi­soc­kis at­si­ne­ša sun­kų ne­šu­lį: pa­sta­rų­jų me­tų pa­ro­dų, ku­rio­se da­ly­va­vo, ka­ta­lo­gus.

Šiuo me­tu dai­li­nin­ko kū­ry­bą ga­li­ma pa­ma­ty­ti ke­tu­rio­se pa­ro­do­se.

Šau­kė­nuo­se, Kul­tū­ros cent­re, eks­po­nuo­ja­mi ple­ne­ro, ku­ria­me da­ly­va­vo ir dau­giau šiau­lie­čių, kū­ri­niai. Šau­kė­nai šie­met mi­ni 520 metų ju­bi­lie­jų.

Iki rug­sė­jo 1 die­nos Jūr­ma­lo­je veiks tarp­tau­ti­nė kon­kur­si­nė pa­ro­da „Štor­mas“.

Ma­ri­nis­ti­nė­je pa­ro­do­je da­ly­vau­ja apie 150 dai­li­nin­kų, iš jų apie 120 lat­vių, lie­tu­vių – apie de­šimt.

„Pa­te­kau į pa­ro­dą su puan­ti­liz­mu. Pa­tei­kiau pa­ra­dok­sa­lų dar­bą: se­no­viš­ki laip­tai, sti­chiš­kai su­griau­ti, pa­se­nę, tu­rin­tys po­teks­tę – ne tiek jū­riš­kos aud­ros, kiek gy­ve­ni­miš­kos. Ki­tų au­to­rių dar­bai bu­vo nuo hi­per­rea­lis­ti­nių iki abst­rak­čių, amp­li­tu­dė la­bai pla­ti“, – sa­ko pa­ro­dos ati­da­ry­me Jūr­ma­lo­je da­ly­va­vęs šiau­lie­tis.

Dar vie­na kon­kur­si­nė pa­ro­da vei­kia Vil­niu­je, ga­le­ri­jo­je „Ar­ka“, ji skir­ta Bal­ti­jos ke­lio 30-me­čiui at­min­ti. Pla­nuo­ja­ma, kad vė­liau ši pa­ro­da ke­liaus į Tar­tu (Es­ti­ja) ir Ry­gą (Lat­vi­ja).

„Tai – dva­si­nis-kū­ry­bi­nis ak­va­re­lis­tų su­si­jun­gi­mas“, – sa­ko A. Vi­soc­kis. Bal­ti­jos ke­liui skir­to­je pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mas šiau­lie­čio pa­veiks­las „Lais­vės ir ti­kė­ji­mo pa­mink­lai“.

Kry­žių kal­no aso­cia­ci­jos pa­grin­du dai­li­nin­kas ak­va­re­le su­kū­rė ap­švies­tus kry­žius – ne rea­lis­tiš­kai, bet aso­cia­ty­viai ma­to­mus, be­veik abst­ra­huo­tus.

Dar vie­na A. Vi­soc­kio kū­ry­bos ke­lio­nių kryp­tis – Ita­li­ja. Šiau­lie­tis penk­tą kar­tą da­ly­va­vo Fab­ria­no mies­te vyks­tan­čia­me fes­ti­va­ly­je „Fab­ria­no in Aqua­rel­lo“.

„Ita­lai tu­ri pui­kias tra­di­ci­jas, su­kvie­čia pa­sau­lio dai­li­nin­kus ak­va­re­li­nin­kus. Bu­vo at­vy­ku­sios 76 ša­lys, 2 500 da­ly­vių iš vi­so pa­sau­lio: Šri Lan­kos, Aust­ra­li­jos, Ame­ri­kos... Iš Lie­tu­vos bu­vo de­šimt da­ly­vių. Eks­po­nuo­ja­mi dar­bai ba­lan­suo­ja nuo rea­lis­ti­nių iki abst­rak­tes­nių“, – sa­ko A. Vi­soc­kis.

Se­ną­ja ar­chi­tek­tū­ra ža­vin­čia­me Fab­ria­ne bu­vo daug ir įvai­raus me­ni­nio, kul­tū­ri­nio vyks­mo. Pa­ro­dos vei­kė baž­ny­čio­se, iš vi­so pa­sau­lio at­ke­lia­vę dai­li­nin­kai ir me­no my­lė­to­jai da­ly­va­vo su­si­ti­ki­muo­se, dis­ku­si­jo­se, kū­rė eksp­rom­tu gat­vė­je.

Fab­ria­ne eks­po­nuo­ja­ma A. Vi­soc­kio ak­va­re­lė „Vi­kin­gų is­to­ri­ja“, įkvėp­ta šve­dų lai­vo „Va­za“ Stok­hol­me. Anks­čiau šis dar­bas bu­vo ro­dy­tas pa­ro­do­je Karlsh­ru­ne prie Mal­mės.

Sa­vo kū­ry­bą Fab­ria­no mies­te pri­sta­tė ir dar du šiau­lie­čiai: Vik­to­ri­ja Vi­soc­ky­tė („Ak­va­riu­mas“) ir Al­gir­das Zi­bo­lis („Ne­rū­pes­tin­ga va­sa­ra“).

Pras­mė – žmo­nių san­ty­kis

A. Vi­soc­kiui pa­ro­do­mis ak­ty­vūs bu­vo ir praė­ju­sie­ji me­tai. Dai­li­nin­kas kū­ry­bą eks­po­na­vo Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čiui skir­to­se pa­ro­do­se Plun­gė­je, Ogins­kių rū­muo­se, Vil­niaus na­cio­na­li­nė­je Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­ko­je, Ga­riū­nuo­se.

Per­nai bu­vo mi­ni­mos ir Tė­vo Sta­nis­lo­vo šim­to­sios gi­mi­mo me­ti­nės, šiai as­me­ny­bei skir­ta pa­ro­da lan­kė įvai­rius Lie­tu­vos mies­tus. Pa­ro­do­je bu­vo ir du A. Vi­soc­kio kū­ri­niai: Šau­kė­nų įkvėp­ti „Var­tai“ ir „Va­ka­ro švie­sa“.

Dai­li­nin­kas da­ly­va­vo ir pa­ro­do­se Kau­ne – „Be gri­mo“, ak­va­re­lės bie­na­lė­je „Bal­ti­jos til­tai“. Kas­met kū­ri­nius pri­sta­to tra­di­ci­nė­je Šiau­lių dai­li­nin­kų pa­ro­do­je.

Ma­lo­nus kū­ry­bos įver­ti­ni­mas – Ri­man­to Di­cha­vi­čiaus su­da­ry­ta­me al­bu­me „Lais­vės pa­ženk­lin­ti“ pub­li­kuo­ja­mi A. Vi­soc­kio ir jo žmo­nos Al­do­nos Vi­soc­kie­nės dar­bai.

„Ga­li­ma klaus­ti, ko tu, Vi­soc­ki, dar vis len­di, da­rai. Bet kol ga­li – kaip Re­nua­ras, ku­ris dir­bo iki pa­sku­ti­nių me­tų, kai tep­tu­kai bu­vo pri­riš­ti prie pirš­tų, nes bu­vo pa­ra­ly­žiuo­ta ran­ka“, – šyp­so­si dai­li­nin­kas.

A. Vi­soc­kis su ke­ra­mi­ke žmo­na A. Vi­soc­kie­ne Šiau­liuo­se yra su­kū­rę ne vie­ną in­ter­je­rą.

„Bet ak­va­re­lė im­po­nuo­ja – įsi­my­lė­jau, li­kau, trau­kia. Taip pat su­do­mi­no ir tarp­tau­ti­niai suė­ji­mai, pa­ma­ty­mai. Ga­na drą­siai sa­ky­čiau, kad tarp­tau­ti­niu mas­tu, tiek In­di­jo­je, tiek Bal­ka­nų ša­ly­se, Ita­li­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, la­bai daug ren­gi­nių ski­ria­ma ak­va­re­lei“, – sa­ko A. Vi­soc­kis.

Anks­čiau dai­li­nin­kui prio­ri­te­tas bu­vo spal­vos, vi­di­nė as­me­ny­bės iš­raiš­ka.

„Tai lie­ka la­bai svar­bu, bet da­bar ky­la klau­si­mas, dėl ko? Man pra­smė yra žmo­nių san­ty­kis. Pa­veiks­las iš­pro­vo­kuo­ja es­mi­nį gy­ve­ni­mo ana­li­za­vi­mą su skir­tin­gais po­žiū­riais ir iš­raiš­ko­mis. Tai ir yra, man at­ro­do, di­de­lis me­no už­da­vi­nys.“

Že­mai­čių kū­ry­ba

Rug­sė­jo 6 die­ną, per „Šiau­lių die­nas“, Šiau­lių uni­ver­si­te­to Dai­lės ga­le­ri­jo­je bus ati­da­ry­ta šiau­lie­čių že­mai­čių kū­ry­bos pa­ro­da. Šie me­tai – Že­mai­ti­jos me­tai.

Pa­ro­dą or­ga­ni­zuo­ja Šv. Ka­zi­mie­ro or­di­no Šiau­lių kom­tū­ras Ka­zi­mie­ras Al­mi­nas, pa­ro­dos ku­ra­to­rius – šio or­di­no na­rys A. Vi­soc­kis.

Or­ga­ni­za­to­riai tu­rė­jo idė­ją pa­ro­dą reng­ti Zu­bo­vų rū­muo­se, kur anks­čiau vei­kė Me­nų fa­kul­te­tas, iš ku­rio išė­jo daug ži­no­mų dai­li­nin­kų, bet šios min­ties kol kas te­ko at­si­sa­ky­ti.

Pla­nuo­ja­ma, kad šiau­lie­čių že­mai­čių pa­ro­do­je bus pri­sta­ty­ta apie 18 au­to­rių. Bus neuž­mirš­ti išė­ju­sie­ji ana­pi­lin: Do­na­tas Lu­ko­še­vi­čius, Ro­ma­nas Vil­kaus­kas, Vac­lo­vas Zig­man­tas.

Pla­nuo­ja­ma iš­leis­ti ir pa­ro­dos ka­ta­lo­gą.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.