Kultūros dieną skambėjo tango ritmai

Ja­ni­nos ŠA­PAR­NIE­NĖS nuo­tr.
Kul­tū­ros die­na Pak­ruo­jy­je bu­vo skir­ta tan­go.
Kul­tū­ros die­na Pak­ruo­jy­je pa­mi­nė­ta iš­kė­lus Tai­kos vė­lia­vą. Va­ka­re vi­suo­me­nė bu­vo pa­kvies­ta į sa­vi­veik­li­nin­kų kon­cer­tą ir tarp­tau­ti­nę dai­lės pa­ro­dą "Tan­go rit­mu".

Pa­sak Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rės Re­na­tos Bud­rie­nės, vi­sa­me pa­sau­ly­je po­pu­lia­rus aist­rą reiš­kian­tis tan­go ren­gi­nio leit­mo­ty­vu pa­si­rink­tas, nes kar­tais lie­tu­viams pri­trūks­ta aist­ros gy­ven­ti.

Apie šio šo­kio is­to­ri­ją da­ly­viams pa­sa­ko­jo kul­tū­ros cent­ro cho­reog­ra­fė Si­gu­tė Ma­li­naus­kie­nė. Tan­go šo­ko jos va­do­vau­ja­mo liau­diš­kų šo­kių an­samb­lio "Re­ke­tys" sa­vi­veik­li­nin­kai.

Ke­lias de­šim­tis pa­veiks­lų tan­go te­ma nu­ta­pė Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro, Šiau­lių bei Run­da­lės (Lat­vi­ja) dai­lės stu­di­jų (va­do­vės Lai­mu­tė Ve­lič­kie­nė, Zi­ta Vi­lu­ty­tė ir Lau­ra Ma­til­da Iker­te) lan­ky­to­jai: nuo rea­lis­ti­nių kū­ri­nių iki sim­bo­li­nių dro­bių ir abst­rak­ci­jų.

Tan­go gro­jo akor­deo­ni­nin­kų due­tas iš Šiau­lių – Ka­ro­lis Vi­soc­kis bei No­jus Rim­kus, pa­kruo­jiš­kiai mu­zi­kan­tai Gin­tau­tas Gvaz­daus­kas ir Ro­lan­das Si­rei­ka. Dai­na­vo Re­gi­na Šo­pie­nė, G. Gvaz­daus­kas ir Ra­mu­nė Pet­rai­tie­nė, Pak­ruo­jo kul­tū­ros cent­ro mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis (va­do­vė Lau­ra Dud­ni­kie­nė).

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.