Aurelijus Veryga: "Labai mažai kas nuo manęs priklauso"

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga (dešinėje) Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je ap­si­lan­kė ir Priė­mi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riu­je.
Va­kar Res­pub­li­ki­nė­je Šiau­lių li­go­ni­nė­je ap­si­lan­kė svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga. Vi­zi­to tiks­las – su­si­tik­ti su li­go­ni­nės cent­rų ir kli­ni­kų va­do­vais, su­si­pa­žin­ti su gy­dy­mo įstai­gos si­tua­ci­ja, ap­tar­ti vyk­do­mas per­tvar­kas ir nau­jo­ves.

"Li­go­ni­nė po il­gos per­trau­kos pa­ga­liau tu­ri nau­ją va­do­vą, įstai­ga tu­rė­jo ir fi­nan­si­nių sun­ku­mų, ir įvai­riau­sių pro­ble­mų, tad ma­no tiks­las čia pa­ma­ty­ti, kaip se­ka­si nau­jam va­do­vui ir jo ko­man­dai dar­buo­tis. Re­zul­ta­tai, apie ku­riuos te­ko šian­dien iš­girs­ti, la­bai ge­ri. Li­go­ni­nė ju­da į prie­kį, ir tai ge­ra ži­nia ir pa­cien­tams, ir dar­buo­to­jams", – po su­si­ti­ki­mo su li­go­ni­nės va­do­vais sa­kė A. Ve­ry­ga.

Pa­sak mi­nist­ro, mi­nis­te­ri­ja yra suin­te­re­suo­ta, kad li­go­ni­nė­je bū­tų vyk­do­mi įvai­rūs pro­jek­tai. Vie­nas jų – Šiau­lių li­go­ni­nė­je pla­nuo­ja­mas įkur­ti 30 vie­tų ge­riat­ri­jos cent­ras. Šiam pro­jek­tui įgy­ven­din­ti rei­kia per 1,7 mi­li­jo­no eu­rų.

"Vi­suo­me­nė sens­ta, ir ge­riat­ri­jos pa­slau­gų atei­ty­je vis la­biau rei­kės. Kiek mi­nis­te­ri­ja ga­lės, tiek in­ves­tuos į šį pro­jek­tą", – ža­dė­jo mi­nist­ras.

Mi­nist­ro tei­rau­ta­si, ar pa­ju­dės ša­lies li­go­ni­nių per­tvar­kos pro­gra­ma, ku­ri prieš rin­ki­mus bu­vo su­stab­dy­ta.

"La­bai ma­žai kas nuo ma­nęs pri­klau­so, – sa­kė A. Ve­ry­ga. – Pa­ti Pre­zi­den­tė ve­ta­vo įsta­ty­mus, ku­rie bū­tų lei­dę jau to­li pa­ju­dė­ti efek­ty­vi­nant gy­dy­mo įstai­gas, jas tink­li­nant, kaip bu­vo pa­da­ry­ta Es­ti­jo­je, jas ap­jun­giant, pla­nuo­jant pa­cien­tų srau­tus, di­di­nant sau­gu­mą. Šian­dien tam ne­tu­ri­me tei­si­nių prie­lai­dų, nė­ra priim­ti spren­di­mai dėl pa­pil­do­mų stei­gė­jų for­mų, to­dėl net teo­riš­kai ne­drįs­čiau spė­lio­ti, ka­da ga­li­me ap­skri­tai ko­kių nors po­ky­čių su­lauk­ti."

Pa­sak mi­nist­ro, ne­ma­ža da­lis re­gio­ni­nių li­go­ni­nių ga­lė­tų gy­ven­to­jams teik­ti tas pa­slau­gas, ku­rių la­biau­siai rei­kia, pa­vyz­džiui, ge­riat­ri­jos, il­ga­lai­kės slau­gos.

"Ne kar­tą esu sa­kęs, kad ra­jo­nai yra pa­si­da­rę per ma­ži su­val­dy­ti srau­tus, rei­kia juos pla­nuo­ti re­gio­no mas­tu, bet šian­dien mes ne­tu­ri­me jo­kio me­cha­niz­mo, kaip tai pa­da­ry­ti", – sa­kė mi­nist­ras.

A. Ve­ry­ga sa­kė, kad ke­liau­da­mas per Lie­tu­vos gy­dy­mo įstai­gas iš­girs­ta įvai­rių bai­mių ir mi­tų.

"Pag­rin­di­nė bai­mė – kad už­da­rys li­go­ni­nę. Pa­leis­ta la­bai daug mi­tų, ku­rie ne­tu­ri rea­laus pa­grin­do. Ži­no­me, kad la­bai trūks­ta slau­gos pa­slau­gų, bet stai­ga slau­gos pa­slau­gos ima­mos stig­ma­ti­zuo­ti. Bet jei­gu trūks­ta slau­gos vie­tų, ko­dėl jų ne­pa­da­ry­ti? Jei­gu lai­ko­me tuš­čias pa­tal­pas, ku­rios jau ne­rei­ka­lin­gos kaž­ko­kioms pa­slau­goms teik­ti, bet ne­da­ro­me to, ko vi­suo­me­nei rei­kia, tai man keis­tos to­kios bai­mės", – sa­kė A. Ve­ry­ga.

Mi­nist­ras įsi­ti­ki­nęs, kad šią pro­ble­mą ga­li­ma iš­spręs­ti tik gy­vai bend­rau­jant, su­si­tin­kant su žmo­nė­mis, to­dėl yra su­pla­nuo­tas ne vie­nas vi­zi­tas į įvai­rias ša­lies gy­dy­mo įstai­gas, ir di­de­les, ir ma­žas.

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Mi­nist­ras Au­re­li­jus Ve­ry­ga (cent­re), su­si­ti­kęs su Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės va­do­vais, ap­ta­rė li­go­ni­nės si­tua­ci­ją, vyk­do­mus ir pla­nuo­ja­mus pro­jek­tus.