Valdžios "kompromisas" dėl Nakvynės namų kainuos šimtus tūkstančių eurų

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to Ta­ry­ba nu­spren­dė nu­pirk­ti iš "Bus­tu­ro" šį pa­sta­tą už 58 tūks­tan­čius, dar už 400 tūks­tan­čių su­re­mon­tuo­ti, kad ten per­nak­vo­ti atei­nan­tys maž­daug 40 be­na­mių neer­zin­tų mies­to bend­ruo­me­nės.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė pirk­ti už 58 tūks­tan­čius eu­rų nu­gy­ven­tą sa­vo bend­ro­vės "Bus­tu­ras" pa­sta­tą ir ja­me įkur­din­ti be­na­mius. Iš vi­so su­kur­ti na­mus, ku­riuo­se ga­lė­tų per­nak­vo­ti apie 40 daž­niau­siai aso­cia­lių žmo­nių, Sa­vi­val­dy­bei ga­li kai­nuo­ti ne­to­li mi­li­jo­no. Val­džia sa­ko – to­kia komp­ro­mi­so su bend­ruo­me­ne kai­na.

Be­na­miams per­ka "Bus­tu­ro" ne­be­nau­do­ja­mą pa­sta­tą

Ne kar­tą ra­šė­me, kad Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė Šiau­liuo­se ke­ti­na įgy­ven­din­ti per 50 mi­li­jo­nų eu­rų in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą, įkur­din­ti nau­ją pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­ną. Ta­čiau ka­riuo­me­nei rei­ka­lin­go­je te­ri­to­ri­jo­je Pak­ruo­jo gat­vė­je sto­vi So­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro lai­ki­no­jo ap­gy­ven­di­ni­mo (nak­vy­nės na­mų) tar­ny­bos pa­sta­tas. Jau 2021 pa­va­sa­rį šį pa­sta­tą Sa­vi­val­dy­be tu­ri per­duo­ti ka­riuo­me­nei.

Klau­si­mas, kur iš­kel­ti Nak­vy­nės na­mų gy­ven­to­jus, ke­lia ir po­li­ti­nes, ir vi­suo­me­nės aist­ras. Dau­giau­siai prie­šiš­ku­mo kė­lė ga­li­ma aso­cia­lių be­na­mių kai­my­nys­tė, ku­rie su­da­ro maž­daug treč­da­lį Nak­vy­nės na­mų gy­ven­to­jų ir atei­na į šią įstai­gą tik per­nak­vo­ti. Sa­vi­val­dy­bei nu­spren­dus iš­kel­ti Nak­vy­nės na­mus į bu­vu­sios pra­di­nės mo­kyk­los pa­sta­tą Tie­sos gat­vė­je 3, dėl gy­ven­to­jų ra­my­bės su­ma­ny­ta be­na­miams paieš­ko­ti ki­tos vie­tos.

Neil­gai tru­kus, Sa­vi­val­dy­bė to­kią vie­tą ra­do. Tai Ša­rū­no gat­vė 2, "Bus­tu­ro" te­ri­to­ri­jo­je ne­be­nau­do­ja­mas maž­daug 500 kvad­ra­ti­nių met­rų pa­sta­tas. Po­li­ti­kai aiš­ki­no­si, ko­dėl pa­sta­tą rei­kia pirk­ti, ir siū­lė ki­tą ke­lią – tie­siog ta da­li­mi ma­žin­ti įmo­nės įsta­ti­nį ka­pi­ta­lą. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­tvir­ti­no, jog to­kį veiks­mą at­lik­ti drau­džia tei­sės ak­tai.

Ta­ry­bos na­rys Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis ti­ki­no, kad vis­kas yra ge­rai, pi­ni­gai teks "Bus­tu­rui", gal šis ko­kį nau­ją au­to­bu­są nu­si­pirks.

Ta­čiau dau­giau­siai aist­rų kė­lė ne pa­ties nu­dė­vė­to pa­sta­to pir­ki­mas, o įspū­din­gos pi­ni­gų su­mos, ku­rių šis su­ma­ny­mas dar pa­rei­ka­laus.

Ta­ry­bos spren­di­mo aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te var­di­ja­ma, kad dar šiais me­tais be lė­šų pir­ki­mui (58 tūks­tan­čių eu­rų), dar rei­kės no­ta­ro pa­slau­goms ap­mo­kė­ti apie 150 eu­rų, tech­ni­nio pro­jek­to pa­ren­gi­mui – 30 tūks­tan­čių eu­rų. Ki­tų me­tų biu­dže­te bus rei­ka­lin­gi 400 tūks­tan­čių eu­rų pa­sta­to re­konst­ra­vi­mo dar­bams at­lik­ti. Ir tai dar ne vis­kas. Be­na­miams į sa­vo nak­vy­nės vie­tą per "Bus­tu­ro" te­ri­to­ri­ją vaikš­čio­ti nie­kas ne­leis. Ki­tas pa­te­ki­mo ten va­rian­tas – Pu­rie­nų gat­ve. Ta­čiau ši gat­vė bai­gia­si ties Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­sta­tu. Apie 150 met­rų gat­vės pa­klo­ti ir išas­fal­tuo­ti Sa­vi­val­dy­bė taip pat pa­si­ry­žu­si, nors dar ne­ži­no, kiek tai kai­nuos. Į po­li­ti­kų klau­si­mus Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis at­sa­kė, jog ke­lio įren­gi­mo kaš­tai – ne šio spren­di­mo klau­si­mas. Iš­lai­dų su­ma bus ži­no­ma tik pa­ren­gus tech­ni­nį pro­jek­tą, ku­ris ir­gi kai­nuos.

Mums rei­kia rink­tis, ar kaž­kiek bran­giau, bet su so­cia­li­ne įtam­pa, ar be so­cia­li­nės įtam­pos.

Už komp­ro­mi­są rei­kia su­si­mo­kė­ti

Po­li­ti­kai klau­sė, ar ieš­ko­ta ki­tų al­ter­na­ty­vų, gal pi­giau bū­tų nau­ją pa­sta­tą pa­sta­ty­ti ar­ba pa­nau­do­ti mo­du­li­nį sta­ti­nį, ar tai ne per di­de­li pi­ni­gai dėl maž­daug 40 per­nak­vo­ti su­si­ren­kan­čių be­na­mių? A. Bar­tu­lis pa­ti­ki­no, kad pa­si­rink­tas va­rian­tas yra pi­giau­sias.

"Ieš­ko­ta įvai­rių al­ter­na­ty­vų. Vi­sa pro­ble­ma yra šiau­lie­čių ne­pa­kan­tu­mas ar­ba pa­kan­tu­mas šiai vi­suo­me­nei da­liai. Tai vi­suo­me­nės da­lis, su ku­ria mes su­ta­rėm (Pu­rie­nų gat­vės ra­jo­nas). Šian­dien mes ne­tu­ri­me nei pi­ke­tų, nei gin­čų. Mums rei­kia rink­tis, ar kaž­kiek bran­giau, bet su so­cia­li­ne įtam­pa, ar be so­cia­li­nės įtam­pos", – sa­kė Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas.

Ta­ry­bos na­rė Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė pri­mi­nė me­rui, kad jis bu­vo vie­šai iš­reiš­kęs nuo­mo­nę, jog ne­pri­ta­ria se­no pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jai, nes tai yra bran­gu, kad ga­li­ma nau­ja sta­ty­ba yra pi­giau. Ar pa­si­kei­tė jo nuo­mo­nė? Me­ras pa­ža­dė­jo at­sa­ky­ti po­li­ti­kei per per­trau­ką.

"Ar jūs ne­ma­no­te, gal yra ki­tų al­ter­na­ty­vų, gal tą pu­sę mi­li­jo­no ge­riau pa­skir­ti be­na­mių edu­ka­ci­jai ir su­grą­žin­ti juos į gy­ve­ni­mą, nei da­bar į bu­vu­sią komp­re­so­ri­nę su­kiš­ti 400 tūks­tan­čių?" – klau­sė Mar­ty­nas Šiur­kus.

Me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius ak­cen­ta­vo, kad per­ka­mo "Bus­tu­ro" pa­sta­to ir jam ski­ria­mų pi­ni­gų ne­bū­tų rei­kė­ję, jei vi­si Nak­vy­nės na­mai bū­tų per­si­kė­lę į Tie­sos gat­vę.

"Kai mes dis­ku­ta­vo­me Tie­sos gat­ves klau­si­mu, ši­tie da­ly­kai bu­vo įvar­din­ti. Komp­ro­mi­sas su bend­ruo­me­ne ras­tas. Ta­da ta­po aiš­ku, kad ki­tai Nak­vy­nės na­mų da­liai, va­di­na­mie­siems be­na­miams, lė­šų rei­kės. Už tą komp­ro­mi­są da­bar tu­ri­me su­si­mo­kė­ti. Taip, tai yra bran­giau", – dės­tė vi­ce­me­ras.

Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis iš­kart opo­nen­tų pa­si­sa­ky­mą įver­ti­no kaip "rū­pes­tį", kad Šiau­liai ne­gau­tų 50 mi­li­jo­nų ka­riuo­me­nės in­ves­ti­ci­jų, ir vei­ki­mą prieš Šiau­lius.

"Jei ta­ve gat­vė­je ap­lo­ja šuo, juk ne­si­klau­pi ant ke­tu­rių ir ne­lo­ji at­gal", – at­sa­kė ko­le­gai Ma­ri­jus Ve­lič­ka.

Ta­ry­bos na­rys Eduar­das Bi­vai­nis jau ne pir­mą kar­tą opo­zi­ci­jai pri­mi­nė, kad nuo jų spren­di­mai ne­prik­lau­so.

"Da­bar vyks­ta dar­bas pub­li­kai, trans­lia­ci­jai. Ši­to­je si­tua­ci­jo­je di­džiau­sią at­sa­ko­my­bę pri­sii­ma dau­gu­ma. Kaip mes įgy­ven­din­sim, kaip at­si­lieps ap­lin­ki­niams – tai įver­tins rin­kė­jai", – sa­kė E. Bi­vai­nis.

Komentarai

Įsitempęs socialiai    Pen, 2019-10-04 / 07:24
Kodėl Šiaulių duona Kepyklos pastato šalia savivaldybės neperka? Naujo menu fabriko istorija?
Liucija    Pen, 2019-10-04 / 09:25
Koks "kompromisas"? Taryba bijo savo paties nutarimų, trypčioja, matyt ieško kur būtu galima daugiau pinigų išleisti? Yra pastatas Tiesos gatvėje ir Nakvynės namai ten turi įsikelti, visi ir su visais gyventojais, ateinančiais vienai nakčiai ar pastoviai ten gyvenančiais. Dabar ieškoma, kaip iš vienų namų padaryti dvejus. Savaime aišku, turės dvigubėti darbuotojų skaičius. Atsipeikėkite savivaldybės klerkai !
Taigi    Pen, 2019-10-04 / 09:55
Demokratija kainuoja. Tiems kaip "svecias" ir panasiems kitiems visada bus negerai, ka bedarysi. Priezastis, manau, kad jie nevykeliai.
Ona    Pen, 2019-10-04 / 10:31
Kiek ilgai dar bus tos nesamones, pinigu svaistymas, yra pastatas Tiesos 3 ir nakvynes namai turi kur kraustytis, ten sutilps visi ir nereikia pataikauti ponui Velickai, taip norejusiam buti meru, bet negavus sio posto ir dabar kaisiojanti pagalius i savivaldybes ratus, kirsinanti Tiesos gatves gyventojus.
op    Pen, 2019-10-04 / 16:02
oi brangiai atseina mokesciu moketojams benamiu nakvynes... i buvusi pietinio policijos pastata lai sukelia
Paulina    Pen, 2019-10-04 / 16:07
Man atroda kad ir Lieporiu zmones nebeprotestoja kad benamei giventu Tiesos gavei nes ateja i prota
miestietis    Pen, 2019-10-04 / 20:34
Kaip pastebiu, tai dabar visas valdžios dėmesys yra skiriamas visuomenės apačioms, taip kaip, ir socialiniai būstai kaip ponams duodami, valgydinami, miesto valdžia ponams- benamiams, kalėjimų kamščiams apartamentus ruošia pagal paskutinį komforto žodį, o ir centrinė valdžia jau ruošia teisės aktus, kad senjorai be darbo stažo(suprask- veltėdžiai ir turginiai spekuliai) gautu šalpos pensijas beveik tokio dydžio, kaip ir senjorai su dideliu darbo stažu. Vienžo- sąžiningi piliečiai kaip visada lieka su nosimi, ir taip jau nebe pirmą kartą.
Kompromisas - Tiesos 3    Šeš, 2019-10-05 / 07:26
Kam dar ieškoti, jeigu viskas atrasta. Nakvynės namams yra skirtas didžiulis pastatas Tiesos 3, ko jums dar reikia.
Jo    Šeš, 2019-10-05 / 10:15
Aišku naujuosius gimdymo namus reikėjo parduoti ir nugriauti. Ar ne, buratinai?
tam Jo     Šeš, 2019-10-05 / 11:54
Besmegeni, šiandien, prieš pusvalandį važiavau pro naujuosius gimdymo namus, jie stovi kaip stovėję. Šiandien ne balandžio 1-oji.
trumparegis    Pen, 2019-10-11 / 09:45
Na proto bokste,pajunk atminti, kokios paskirties visai arti dabartinio motinos ir vaiko pastato stovejo nauji gimdymo namai,beje beveik vienu metu statyti? Per laika leista isvokti ,supudyti ir nugriauti ta pastata.O gal tuomet benamiu nebuvo ar vienisu seneliu?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.