Valdžios "kompromisas" dėl Nakvynės namų kainuos šimtus tūkstančių eurų

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių mies­to Ta­ry­ba nu­spren­dė nu­pirk­ti iš "Bus­tu­ro" šį pa­sta­tą už 58 tūks­tan­čius, dar už 400 tūks­tan­čių su­re­mon­tuo­ti, kad ten per­nak­vo­ti atei­nan­tys maž­daug 40 be­na­mių neer­zin­tų mies­to bend­ruo­me­nės.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė pirk­ti už 58 tūks­tan­čius eu­rų nu­gy­ven­tą sa­vo bend­ro­vės "Bus­tu­ras" pa­sta­tą ir ja­me įkur­din­ti be­na­mius. Iš vi­so su­kur­ti na­mus, ku­riuo­se ga­lė­tų per­nak­vo­ti apie 40 daž­niau­siai aso­cia­lių žmo­nių, Sa­vi­val­dy­bei ga­li kai­nuo­ti ne­to­li mi­li­jo­no. Val­džia sa­ko – to­kia komp­ro­mi­so su bend­ruo­me­ne kai­na.

Be­na­miams per­ka "Bus­tu­ro" ne­be­nau­do­ja­mą pa­sta­tą

Ne kar­tą ra­šė­me, kad Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė Šiau­liuo­se ke­ti­na įgy­ven­din­ti per 50 mi­li­jo­nų eu­rų in­ves­ti­ci­nį pro­jek­tą, įkur­din­ti nau­ją pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­ną. Ta­čiau ka­riuo­me­nei rei­ka­lin­go­je te­ri­to­ri­jo­je Pak­ruo­jo gat­vė­je sto­vi So­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro lai­ki­no­jo ap­gy­ven­di­ni­mo (nak­vy­nės na­mų) tar­ny­bos pa­sta­tas. Jau 2021 pa­va­sa­rį šį pa­sta­tą Sa­vi­val­dy­be tu­ri per­duo­ti ka­riuo­me­nei.

Klau­si­mas, kur iš­kel­ti Nak­vy­nės na­mų gy­ven­to­jus, ke­lia ir po­li­ti­nes, ir vi­suo­me­nės aist­ras. Dau­giau­siai prie­šiš­ku­mo kė­lė ga­li­ma aso­cia­lių be­na­mių kai­my­nys­tė, ku­rie su­da­ro maž­daug treč­da­lį Nak­vy­nės na­mų gy­ven­to­jų ir atei­na į šią įstai­gą tik per­nak­vo­ti. Sa­vi­val­dy­bei nu­spren­dus iš­kel­ti Nak­vy­nės na­mus į bu­vu­sios pra­di­nės mo­kyk­los pa­sta­tą Tie­sos gat­vė­je 3, dėl gy­ven­to­jų ra­my­bės su­ma­ny­ta be­na­miams paieš­ko­ti ki­tos vie­tos.

Neil­gai tru­kus, Sa­vi­val­dy­bė to­kią vie­tą ra­do. Tai Ša­rū­no gat­vė 2, "Bus­tu­ro" te­ri­to­ri­jo­je ne­be­nau­do­ja­mas maž­daug 500 kvad­ra­ti­nių met­rų pa­sta­tas. Po­li­ti­kai aiš­ki­no­si, ko­dėl pa­sta­tą rei­kia pirk­ti, ir siū­lė ki­tą ke­lią – tie­siog ta da­li­mi ma­žin­ti įmo­nės įsta­ti­nį ka­pi­ta­lą. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pa­tvir­ti­no, jog to­kį veiks­mą at­lik­ti drau­džia tei­sės ak­tai.

Ta­ry­bos na­rys Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis ti­ki­no, kad vis­kas yra ge­rai, pi­ni­gai teks "Bus­tu­rui", gal šis ko­kį nau­ją au­to­bu­są nu­si­pirks.

Ta­čiau dau­giau­siai aist­rų kė­lė ne pa­ties nu­dė­vė­to pa­sta­to pir­ki­mas, o įspū­din­gos pi­ni­gų su­mos, ku­rių šis su­ma­ny­mas dar pa­rei­ka­laus.

Ta­ry­bos spren­di­mo aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te var­di­ja­ma, kad dar šiais me­tais be lė­šų pir­ki­mui (58 tūks­tan­čių eu­rų), dar rei­kės no­ta­ro pa­slau­goms ap­mo­kė­ti apie 150 eu­rų, tech­ni­nio pro­jek­to pa­ren­gi­mui – 30 tūks­tan­čių eu­rų. Ki­tų me­tų biu­dže­te bus rei­ka­lin­gi 400 tūks­tan­čių eu­rų pa­sta­to re­konst­ra­vi­mo dar­bams at­lik­ti. Ir tai dar ne vis­kas. Be­na­miams į sa­vo nak­vy­nės vie­tą per "Bus­tu­ro" te­ri­to­ri­ją vaikš­čio­ti nie­kas ne­leis. Ki­tas pa­te­ki­mo ten va­rian­tas – Pu­rie­nų gat­ve. Ta­čiau ši gat­vė bai­gia­si ties Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­sta­tu. Apie 150 met­rų gat­vės pa­klo­ti ir išas­fal­tuo­ti Sa­vi­val­dy­bė taip pat pa­si­ry­žu­si, nors dar ne­ži­no, kiek tai kai­nuos. Į po­li­ti­kų klau­si­mus Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis at­sa­kė, jog ke­lio įren­gi­mo kaš­tai – ne šio spren­di­mo klau­si­mas. Iš­lai­dų su­ma bus ži­no­ma tik pa­ren­gus tech­ni­nį pro­jek­tą, ku­ris ir­gi kai­nuos.

Mums rei­kia rink­tis, ar kaž­kiek bran­giau, bet su so­cia­li­ne įtam­pa, ar be so­cia­li­nės įtam­pos.

Už komp­ro­mi­są rei­kia su­si­mo­kė­ti

Po­li­ti­kai klau­sė, ar ieš­ko­ta ki­tų al­ter­na­ty­vų, gal pi­giau bū­tų nau­ją pa­sta­tą pa­sta­ty­ti ar­ba pa­nau­do­ti mo­du­li­nį sta­ti­nį, ar tai ne per di­de­li pi­ni­gai dėl maž­daug 40 per­nak­vo­ti su­si­ren­kan­čių be­na­mių? A. Bar­tu­lis pa­ti­ki­no, kad pa­si­rink­tas va­rian­tas yra pi­giau­sias.

"Ieš­ko­ta įvai­rių al­ter­na­ty­vų. Vi­sa pro­ble­ma yra šiau­lie­čių ne­pa­kan­tu­mas ar­ba pa­kan­tu­mas šiai vi­suo­me­nei da­liai. Tai vi­suo­me­nės da­lis, su ku­ria mes su­ta­rėm (Pu­rie­nų gat­vės ra­jo­nas). Šian­dien mes ne­tu­ri­me nei pi­ke­tų, nei gin­čų. Mums rei­kia rink­tis, ar kaž­kiek bran­giau, bet su so­cia­li­ne įtam­pa, ar be so­cia­li­nės įtam­pos", – sa­kė Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas.

Ta­ry­bos na­rė Dan­guo­lė Mar­tin­kie­nė pri­mi­nė me­rui, kad jis bu­vo vie­šai iš­reiš­kęs nuo­mo­nę, jog ne­pri­ta­ria se­no pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jai, nes tai yra bran­gu, kad ga­li­ma nau­ja sta­ty­ba yra pi­giau. Ar pa­si­kei­tė jo nuo­mo­nė? Me­ras pa­ža­dė­jo at­sa­ky­ti po­li­ti­kei per per­trau­ką.

"Ar jūs ne­ma­no­te, gal yra ki­tų al­ter­na­ty­vų, gal tą pu­sę mi­li­jo­no ge­riau pa­skir­ti be­na­mių edu­ka­ci­jai ir su­grą­žin­ti juos į gy­ve­ni­mą, nei da­bar į bu­vu­sią komp­re­so­ri­nę su­kiš­ti 400 tūks­tan­čių?" – klau­sė Mar­ty­nas Šiur­kus.

Me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius ak­cen­ta­vo, kad per­ka­mo "Bus­tu­ro" pa­sta­to ir jam ski­ria­mų pi­ni­gų ne­bū­tų rei­kė­ję, jei vi­si Nak­vy­nės na­mai bū­tų per­si­kė­lę į Tie­sos gat­vę.

"Kai mes dis­ku­ta­vo­me Tie­sos gat­ves klau­si­mu, ši­tie da­ly­kai bu­vo įvar­din­ti. Komp­ro­mi­sas su bend­ruo­me­ne ras­tas. Ta­da ta­po aiš­ku, kad ki­tai Nak­vy­nės na­mų da­liai, va­di­na­mie­siems be­na­miams, lė­šų rei­kės. Už tą komp­ro­mi­są da­bar tu­ri­me su­si­mo­kė­ti. Taip, tai yra bran­giau", – dės­tė vi­ce­me­ras.

Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis iš­kart opo­nen­tų pa­si­sa­ky­mą įver­ti­no kaip "rū­pes­tį", kad Šiau­liai ne­gau­tų 50 mi­li­jo­nų ka­riuo­me­nės in­ves­ti­ci­jų, ir vei­ki­mą prieš Šiau­lius.

"Jei ta­ve gat­vė­je ap­lo­ja šuo, juk ne­si­klau­pi ant ke­tu­rių ir ne­lo­ji at­gal", – at­sa­kė ko­le­gai Ma­ri­jus Ve­lič­ka.

Ta­ry­bos na­rys Eduar­das Bi­vai­nis jau ne pir­mą kar­tą opo­zi­ci­jai pri­mi­nė, kad nuo jų spren­di­mai ne­prik­lau­so.

"Da­bar vyks­ta dar­bas pub­li­kai, trans­lia­ci­jai. Ši­to­je si­tua­ci­jo­je di­džiau­sią at­sa­ko­my­bę pri­sii­ma dau­gu­ma. Kaip mes įgy­ven­din­sim, kaip at­si­lieps ap­lin­ki­niams – tai įver­tins rin­kė­jai", – sa­kė E. Bi­vai­nis.