Trylika paminklo idėjų - kas toliau?

Vizualizacija
Timotiejaus Norvilos (Morfai), dailininko-dizainerio iš Kauno idėja.
Šiau­liuo­se Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je iš­kil­sian­čio pa­mink­lo "Tau­tos lais­vei" idė­jos, ku­rių 13-a bu­vo pa­teik­ta vie­šai ap­žiū­rai, ket­vir­ta­die­nį api­bend­rin­tos ar­chi­tek­tų su­reng­to­je dis­ku­si­jo­je.
Pro­fe­sio­na­lai pa­si­sa­ko už ver­ti­ka­lę, obe­lis­ką ir XX am­žiaus tau­tos ko­vų įpras­mi­ni­mą. To­kia yra re­ko­men­da­ci­ja Sa­vi­val­dy­bei.
Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Sta­ty­ti ap­link obe­lis­ką skulp­tū­ri­nę kom­po­zi­ci­ją pasiū­lė bro­liai skulp­to­riai Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis ir Min­dau­gas Lu­ko­šai­tis. Bet idėjai įgy­ven­din­ti rei­kė­tų per­pro­jek­tuo­ti skve­rą.
Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Diskutuoja tarpusavyje dviejų idėjų autoriai Algirdas Ulčinas (kairėje) ir Vilius Puronas, jų klausosi verslininkas Liudas Navickas.

Lai­mė­to­jo ne­rin­ko – ne tas tiks­las

Sa­vi­val­dy­bės po­sė­džių sa­lė­je į pa­mink­lo idė­jų ga­lu­ti­nį ap­ta­ri­mą atė­jo au­to­riai, mies­to ar­chi­tek­tai ir bend­ruo­me­nės at­sto­vai.

Lie­tu­vos ar­chi­tek­tų są­jun­gos Šiau­lių sky­rius kvie­tė teik­ti pa­mink­lo idė­jas ir jų ap­žiū­rą ini­ci­ja­vo po to, kai žlu­go Sa­vi­val­dy­bės skelb­tas kon­kur­sas pa­mink­lui sta­ty­ti. 13 idė­jų bu­vo pri­sta­ty­tos ir in­ter­ne­te, jos eks­po­nuo­ja­mos Vil­niaus gat­vės bul­va­re bu­vu­sio­se di­zai­no įmo­nės "Go­ri­los" vit­ri­no­se.

Ren­gi­nio ve­dė­jas ar­chi­tek­tas pro­fe­so­rius Al­gis Vyš­niū­nas ak­cen­ta­vo, jog "nie­ko čia mes ne­ren­ka­me ir neiš­rink­si­me".

"Yra ste­bė­ji­mo eta­pas, kur esa­me ir kur to­liau ei­ti, – sa­kė A. Vyš­niū­nas, pa­brėž­da­mas ne tik pa­mink­lo for­mos, bet ir tu­ri­nio svar­bą. – Ar tik­rai vie­no­dai su­pran­ta­me, apie ką kal­ba­me: ar lais­vės ko­vo­to­jams pa­mink­las sta­to­mas, ar apie re­zis­ten­ci­jos tu­ri­nį kal­ba­me? Jei­gu ne­sta­to­me pa­mink­lo lais­vės ko­vo­to­jams, tai ką ta­da da­ro­me?"

Jis pri­mi­nė, jog pa­ts Pri­si­kė­li­mo aikš­tės pa­va­di­ni­mas su­si­jęs su par­ti­za­nų Pri­si­kė­li­mo apy­gar­da.

Idė­jų ap­žiū­ra ir ap­ta­ri­mas iš es­mės bu­vo su­reng­tas pa­tvir­tin­ti ar pa­neig­ti aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos au­to­riaus Vy­te­nio Ru­do­ko kon­cep­ci­jai. Pa­gal ją pa­mink­lui pa­rink­ta vie­ta skve­re­ly­je prieš Sa­vi­val­dy­bę, o aikš­tės kom­po­zi­ci­jai baig­ti bū­ti­nas ver­ti­ka­lus ak­cen­tas.

Pats ar­chi­tek­tas siū­lo obe­lis­ką, kaip kla­si­ki­nį per­ga­lės sim­bo­lį. Jo nuo­mo­ne, šian­die­ni­nės kar­tos pa­rei­ga ir prie­vo­lė yra įpras­min­ti ženk­lais lais­vės ko­vas, ku­rių liu­di­nin­kais bu­vo mū­sų tė­vai, se­ne­liai, ir mes pa­tys.

To­kių ženk­lų pra­smę ak­cen­ta­vo ir LAS Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kė Rū­ta Stuo­pe­lie­nė, ir ki­ti eks­per­tai.

Sim­bo­lių amp­li­tu­dė

V. Ru­do­kas, kaip aikš­tės re­konst­ruk­ci­jos au­to­rius, iš­sa­kė nuo­mo­nę apie pa­teik­tas idė­jas.

Pats jis tei­kė ap­žiū­rai tris obe­lis­ko va­rian­tus. Vie­nas iš jų – su mo­ters skulp­tū­ra, sim­bo­li­zuo­jan­čia Lie­tu­vą, ki­tą – su vals­ty­bės sim­bo­liais – Vy­čio kry­žiu­mi ir Ge­di­mi­no stul­pais, iš ku­rių "išau­ga" obe­lis­kas, tre­čią –"šva­rų" obe­lis­ką su vals­ty­bės at­kū­ri­mo ak­tų, lais­vės dek­la­ra­ci­jų įra­šais.

Dau­gu­ma au­to­rių taip pat siū­lė ver­ti­ka­lę. Iš 13 idė­jų de­vy­nios, su­si­ju­sios su obe­lis­ko ar ko­lo­nos for­ma.

Lais­vės sim­bo­liai trak­tuo­ja­mi įvai­riai: ran­kos, nu­trau­kian­čios spyg­liuo­tas vie­las, ba­lan­džiai, gul­bė, an­ge­las, fe­nik­sas, rai­te­lis, skro­džian­tis per sau­lę, ka­la­vi­jas, įsmeig­tas į že­mę, trium­fo ar­ka iš tri­jų kry­žių, kar­dų ir kry­žių pi­ra­mi­di­nė kom­po­zi­ci­ja, tris­pal­vis švie­sos stul­pas.

Sta­ty­ti ap­link obe­lis­ką skulp­tū­ri­nę kom­po­zi­ci­ją, įpras­mi­nan­čią ke­tu­rias is­to­ri­nes as­me­ny­bes, siū­lė bro­liai skulp­to­riai Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis ir Min­dau­gas Lu­ko­šai­tis.

Pa­sak A. Vyš­niū­no, skulp­to­riai stip­rūs sa­vo idė­ja, tik jai įgy­ven­din­ti rei­kė­tų per­pro­jek­tuo­ti skve­rą.

Al­gir­das Ul­či­nas, tei­kęs ran­kų, nu­trau­kian­čių spyg­liuo­tas vie­las idė­ją, kal­bė­jo ne apie ją, o apie siū­ly­mą sta­ty­ti ka­la­vi­ją.

"Esu ka­riš­kis, to­dėl skulp­to­riams tu­riu pa­sa­ky­ti, jog įsmeig­tas į že­mę ka­la­vi­jas sim­bo­li­zuo­ja pra­lai­mė­ji­mą, pa­si­da­vi­mą", – pa­brė­žė A. Ul­či­nas.

Šiau­liai ga­li ro­dy­ti pa­vyz­dį

Nuo­mo­nes iš­sa­kė eks­per­tai – ur­ba­nis­tai Da­lia Di­jo­kie­nė, Aud­rys Ka­ra­lius, skulp­to­rius Ge­di­mi­nas Ka­ra­lius.

"Mies­tas yra gi­lio­je dep­re­si­jo­je, bet ban­do­te pa­ro­dy­ti, kad in­te­li­gen­ti­jos li­ku­čių yra, – sa­kė A. Ka­ra­lius.– Kai ne­su­ge­ba­ma pa­mink­lo lais­vei pa­sta­ty­ti, tai gal mies­tas tos lais­vės ir ne­ver­tas? Su­tin­ku su Vy­te­niu Ru­do­ku, kad obe­lis­kas – tai am­ži­nas kla­si­ki­nis per­ga­lės, džiaugs­mo sim­bo­lis. Žmo­nės nė ne­su­si­mąs­to, ko­dėl įvei­kę var­žo­vą iš­ke­lia ran­kas į vir­šų, o tai na­tū­ra­li reak­ci­ja į per­ga­lę."

Jo žo­džiais, "ver­ti­ka­lė įti­ki­na", o ne tai, kas "pri­spaus­ta prie že­mės – kas pri­spaus­ta, tas prie­spau­da".

"Šiau­liuo­se ga­li­te pa­mink­lą tu­rė­ti anks­čiau ne­gu Vil­nius Lu­kiš­kių aikš­tė­je", – lin­kė­jo A. Ka­ra­lius.

Skulp­to­rius Ge­di­mi­nas Ka­ra­lius sa­kė: "Esu pri­trenk­tas, kiek to­li mes esa­me nu­to­lę nuo sa­vo sa­vas­ties! Kas ga­li pri­tar­ti Vil­niaus Lu­kiš­kių aikš­tės "bun­ke­riui" – tai tik ro­do mū­sų ne­ga­lią. O skulp­to­rius sa­ko, jog mo­kė­si 17 me­tų."

Jo žo­džiais, esa­me "su­blū­di­ję", kai kei­čia­mos tra­di­ci­jos ir nau­jais lais­vės ženk­lais tam­pa "neuž­mirš­tuo­lės", "kar­de­liai" ir "kei­čia­mos ly­tys".

"Rei­kė­tų su­si­kaup­ti, jei­gu dar yra pa­trio­tiš­kos dva­sios, ir Šiau­liuo­se sta­to­mu ženk­lu su­jung­ti praei­tį ir su da­bar­ti­mi, o jei­gu to ne­pa­da­ry­sit – tra­giš­ka", – re­ziu­ma­vo skulp­to­rius.

LAS Šiau­lių sky­rius teiks idė­jų ap­žiū­ros iš­va­das, kaip pro­fe­sio­na­lų nuo­mo­nę, mies­to Sa­vi­val­dy­bei. To­liau nuo jos spren­di­mo pri­klau­sys, ar bus skel­bia­mas kon­kur­sas, ar pa­čiam V. Ru­do­kui bus pa­ves­ta rea­li­zuo­ti pa­mink­lo idė­ją.

Ne­ma­žas bū­rys trem­ti­nių at­sto­vų klau­sė­si dis­ku­si­jos. Po jos Po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­gos Šiau­lių fi­lia­lo pir­mi­nin­kė Va­le­ri­ja Jo­kū­baus­kie­nė "Šiau­lių kraš­tui" sa­kė, jog trem­ti­niai pa­lai­ko tris idė­jas: V. Ru­do­ko, Al­gir­do Ul­či­no ir skulp­to­rių G.ir M. Lu­ko­šai­čių.

Rei­kė­tų su­si­kaup­ti, jei­gu dar yra pa­trio­tiš­kos dva­sios, ir Šiau­liuo­se sta­to­mu ženk­lu su­jung­ti praei­tį ir su da­bar­ti­mi, o jei­gu to ne­pa­da­ry­sit – tra­giš­ka.

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Žinomas skulptorius Gediminas Karalius šiauliečius ragino "susitelkti, jeigu dar yra patriotiškos dvasios, ir daryti".

Komentarai

miestietis    Šeš, 2019-09-28 / 14:20
Kaip ir įtariau, taip ir atsitiko- nieko apčiuopiamai naudingo tas laisvas konkursas nedavė, taip kaip, kiekvienas turi dirbti savo darbą, duonos kepėjas- minkyti tešlą, o meno žmonės- kurti meną. Kaip visada visu gražumu pasirodė dizaineris, nufyrines iš kažkur varžybų prizą ir bandęs įgelti lyg tai savivaldybei, bet galutinai diskreditavo save, nes, suprask, buvo pastumtas pašalin su savo neišbaigtu projektu, aišku, iš skardos, iš ko gi daugiau.. Apie kitą nestabilios psichikos senjorą, kuris visuomet jaučia pareigą viešai parodyti savo ligą, čia nesiplėtosiu, bet manau, kad tokiam tipui yra ne vieta oficialiame renginyje. Gerb. Rudoko smailė šiuo metu yra be konkurencijos tarp kitų darbų, bet išskėstų rankų žmogaus siluetą esu kažkur tai jau matęs, ar tik ne Maskvos Hovanės kapinėse didžiausio mafijozo silvestro paminkle, bet čia ne esmė, nes tas motyvas yra universalus ir gana priimtinas. Ir dar vienas pastebėjimas. Esu iš vieno užsieniečio girdėjęs priekaištą, kad mano tauta yra unikali, nes sugeba mirtinai susipykti tarpusavyje, bestatydama paminklus, tad linkiu, kad to šįkart neįvyktu ir paneigtume tą mitą.
Justinas    Šeš, 2019-09-28 / 17:27
Man gražiausias projektas, kuriame į žemę įsmeigtas kalavijas.
Gerb.Ulčinai, jūs pasakėte nesąmonę !    Šeš, 2019-09-28 / 17:31
"Esu ka­riš­kis, to­dėl skulp­to­riams tu­riu pa­sa­ky­ti, jog įsmeig­tas į že­mę ka­la­vi­jas sim­bo­li­zuo­ja pra­lai­mė­ji­mą, pa­si­da­vi­mą", – pa­brė­žė A. Ul­či­nas.
Dana    Šeš, 2019-09-28 / 17:58
Kalavijas įsmeigtas į žemę, nesimbolizuoja pralaimėjimo. TAI SIMBOLIZUOJA MŪŠIO PABAIGĄ IR TAIKĄ.
Algis    Šeš, 2019-09-28 / 20:13
V.Purono išpuolis prieš diskusijos dalyvius buvo labai negražus. Atvilko kažkokį sovietinių laikų prizą, bandė replikuoti ir kalbėti kvailystes apie paminklo konkursą. Apgailėtinas pajacas
Pritariu Algiui    Šeš, 2019-09-28 / 20:57
Tikrai taip, Puronas jau suvaikėjęs pasakų senelis, Šiaulių miesto blėkorius.
Siaulietis    Šeš, 2019-09-28 / 22:32
Noretusi ne paminklu o sviecencio - grojancio fontano ,kad galetu ne tik siaulieciai grozetis
A.Ulčinas - atsakau    Sek, 2019-09-29 / 00:37
jeigu paminklas bus statomas "Tautos laisvei" tai į žemę įsmeigtas kalavijas simbolizuoja nugalėtą priešininką. Vieninteliai trys įsmeigti kalavijai Norvegijoje simbolizuoja kovų pabaigą tarp Skandinavijos vikingų, kurie iš gentinių formų išsivystė į savarankiškas Valstybes. Atminkime Žalgirio mūšio pradžią, kai Jogaila specialiai delsė pradėti kovą, kad vokiečių riteriai išvargtų. Tada kryžiuočių Magistras atsiuntė du kalavijus ir įsmeigė į žemę, pakelkite ir kaukitės! Tuom pasakydamas - arba neturite su kuo kautis, arba bijote! Tai nuo seno karinėse tradicijose - kario kardas yra makštyje, kai nekovojama, o pasiruošiant kovai ištraukiamas iš makštų, bet nesmeigiamas į žemę, nebent parodoma, kad nesikausiu, pasiduodu. Net Nepriklausomoje Lietuvoje suteikiant pirmą karininko laipsnį buvo įteikiamas kardas ir sakoma: be reikalo nepakelk, be garbės nenuleisk! Pasidomėkite plačiau kitų šalių kriniais ženklais - koviniuose daliniuose kardas visada iškeltas. Jeigu mes norime pavaizduoti savo paminkluose pralaimėjimą, tai ir vaizduokime įsmeigtą kalaviją ar kardą į žemę. bet mano galvą mūsų partizanai žuvo, bet nepasidvė, jų nepalaužė, o tie kurie grįžo iš lagerių Nepriklausomybės siekį perdavė jaunajai kartai, kuri su Sąjūdžiu atkūrė Nepriklausomą Lietuvą.
miestietis    Sek, 2019-09-29 / 01:29
Kas galite, pasufleruokite- kuriame valstybės laikotarpyje mes(mūsų protėviai) kovojome dėl tos vienintelės. Mano skurdžiu istorijos žinojimu, tai paskutinis garbingas kariavimas buvo Jono Karolio Chodkevičiaus Salaspilio 1605m.mūšis, na dar su turkais 1621m. Chotine, o daugiau tai gėdingas žingsnis po žingsnio link valstybingumo praradimo. Taip kad, jokie įbesti kalavijai neatspindi tikrovės, o labiausiai atspindi tai- dainos, dainos ir tik dainos, susikibus rankutėmis, ir tik tuomet mums pasiseka išsprūsti iš slibino nasrų, kuomet tas slibinas ir pats jau galuojasi sava mirtimi, tik laiku dar mes įspiriame jam į paširdžius. Liūdnai aš čia jums, bet ką dabar padarysi, meluoti sau neišeina.
ponui Ulčinui     Sek, 2019-09-29 / 09:13
Matau, kad taika jums netinka, netinka ir į žemę, nugalėto įsmeigtas durklas. Norite, kad jis būtu "iškeltas"... Tai su kuo ponuli dar ruošiatės "kovoti"...?!
miestietis    Sek, 2019-09-29 / 12:50
Gerb. A.Ulčino idėja graži, na gal tik kažkiek sentimentali, bet jis nepateikė nei objekto koncepcijos, nei formos anei medžiagos. Reikia suprasti, kad bendras požiūris į architektų kvietimą buvo ne itin subrendęs ir aiškiai neadekvatus tokio amžiaus vyrui. Ir dar. Siūlyčiau nesusidėti su pramonės dizaineriu, nes galima užsikrėsti pagieža, įžeidinėjimu ir neadekvatumu aplinkai.
A.Ulčinas - diskutuojame    Sek, 2019-09-29 / 14:29
James Stephens - "Neither a sword nor a thought would never be allowed to rust.'' (Nei kardui, nei minčiai niekada negalima leisti rūdyti). Tai nereiškia, kad diskutuodamas apie pakeltą kardą aš noriu karo. Kaip sakoma - geriau bloga taika, nei geras karas. Tik kas rašo, jog įsmeigtas kalavijas/kardas, tai taika, mūšio pabaiga. Ne, tai pralaimėjusio, nebekovojančio simbolis. Tautos laisvė buvo pasiekta kovose su bolševikais, bermontininkais, kariuomenės gėdą nuplovė 1941 m .birželio mėn. sukilėliai ir pokario partizanai. Toliau, tik moralinį pasipriešinimą tęsė disedentai platinę Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, dalyvavę Helsinkio grupės veikloje, viso to pasekoje lietuviai su Sąjūdžiu atkūrė Valstybės Nepriklausomybę. Taip kad, niekada mes nesitaikstėme su okupantu ir nebuvome sudarė su jais taikos ar pliaubų. Neminėsime čia tų, kurie dėl karjeros parsidavė. Miestiečiui atsakau - jeigu skaitėte mano idėjos aprašymą, tai rankos simbolizuoja tautos stiprybę ir valią pralaužiant "Geležinę uždangą" - spigliuotos vielos. Ranka išleidžia balandžius į laisvę, simbolizuoja žmogaus sielą, dvasią kuri nori būti laisva. Obeliską siūliau keturių pusių, gali būti simboliai su datomis, ar bareljefai, viena pusė pagerbia Nepriklausomybės 1918 m. paskelbimą, kovas, kita pusė partizanų 1949 m. vasario 16 d. deklaraciją, iš Katedros obelisko pusė - pagerbti disedentus Katalikų kronikos platintojus, pusė atgręžta į Svivaldybės pastatą Sąjūdžio signatarų 1990 m. aktu atkūrtą Valstybės Nepriklausomybę. Medžiagas tam turi pasiūlyti profesionalai, parašoma buvo tik idėja, kurią ir pasiūliau. O ką pasirinkti tegul sprendžia komisija. Tik mano galva visuose šiose laikotarpiuose aktyviai dalyvavo šiauliečiai, ar Šiaulių krašto žmonės. Gaila tik, jog tiek metų šiauliečiai nesugeba, dėl intersų ar ambicijų, tarpusavyje susitarti. Mieste mes tam žmonių turime, tik reikia be pykčio susėsti ir padaryti pagaliau šį darbą. Net nereikia kitų iš pašalies. Ir dar miestiečiui - bendrauju su visokių pažiūrų ir įsitikinimų žmonėmis, visas idėjas išklausau, stengiuosi su niekuo nesipykti, tai kenkia bendravimui!
A.Ulčinas - dar atsakau dėl kalavijo/kardo    Sek, 2019-09-29 / 14:49
Kaip keltų simbolis, kalavijas susijęs su Nuada, pirmuoju Tuatha De Danann karaliumi. Puikus Nuada kardas yra laikomas vienu iš keturių keltų lobių (kardas, akmuo, ietis, katilas). Nuada buvo siejama su antgamtinėmis povandeninės sferos jėgomis . Šiandien archeologija atskleidžia daugybę senovės keltų kardų, rastų po vandeniu. Tai gali būti aukojimai Nuadai, kuriuos padarė senovės keltai, tai pagerbdami. Krikščionybėje kardų simbolika susijusi su apsauga, teisumu ir teisingumu. Matome arkangelą Mykolą, pavaizduotą krikščioniškoje dailėje, turintį kardą (taip pat ir su svarstyklėmis), kuris sustiprina tiesos, grynumo, pusiausvyros ir teisingumo, apreikšto Kristaus šviesoje, sampratą. Be to, mes matome kardą (dažnai liepsnojantį), blokuojantį Edeno vartus, kaip apsaugos ženklą - į jį patekti gali tik tyros širdies . Trumpas simbolinis kalavijo/kardo reikšmių sąrašas: agresija, apsauga, drąsa, stiprumas, veiksmas, vienybė, teisingumas, vadovavimas, sprendimas, dvilypumas .
Paminklas turi būti "Nežinomam emigrantui"    Sek, 2019-09-29 / 15:14
Paminklas turi būti "Nežinomam emigrantui" : skausmingas jaunos lietuvių šeimos išsiskyrimas oro uoste. Pavaizduota apsiašarojusi motina su vaikeliu, išlydinti vyrą su lagaminu uždarbiauti į užsienį. Per šventes papuošiama ES vėliava... Nes įgyvendintas Laisvas darbo jėgos judėjimas, neapsikentus Lietuvos darbdavių mokamų varganų atlyginimų.
miestietis    Sek, 2019-09-29 / 15:53
Kadangi A.Ulčinas mieste yra žinoma ir gerbiama asmenybė, ir net turiu bendrų pažįstamų, tai nepatingėsiu keletą pastebėjimų- jokiu būdu negalime nusileisti iki kiek pabodusio sentimentalumo monumentalioje skulptūroje, tuo labiau, kad ir ta visa mūsų valstybės istorija buvo yra gana atšiauri bei, nesuklysiu pasakęs, žiauri. Visas mūsų sugebėjimas priešintis priešui visada buvo pavėluotas ir ne laiku, kuomet pergalės koziriai jau kitos pusės rankose, o toliau tik desperacija ir ašaros, išdavystės, parsidavimas ir beveik visuotinas kolaboravimas bei susitaikymas(su mažomis išimtimis). Kadangi esu matęs ir pats patyręs, kaip buvo ruošiami priešo kariai, tai labai bijau dėl ateities, nes tai kas dedasi šiuolaikinėje mūsų kariuomenėje, o ir bendrai visuomenėje, tai optimizmas yra tik simbolinis, ir beveik žinau kas gali nutikti dieną X, tik nenoriu čia skleisti negatyvo. Jei grįžti į konkurso temą, tai aš netgi siūlyčiau neskubėti ir konkurso organizatoriams padaryti pertrauką bei leisti geroms idėjoms ateiti be spaudimo.Gerb. Ulčinai- dėl dizainerio draugijos aš pajuokavau, nes kiek pažįstu, tai užkratai Jus neveikia.
jokių kardų,gana ginklų    Pir, 2019-09-30 / 10:06
Statykite obeliską tik ne KARDUS // Pergalę simbolizuoja ir kiti paminklai, padėkite kardus į muziejų
Liucija    Pir, 2019-09-30 / 10:19
Man gražiausias projektas tas, kuriame kardas įsmeigtas į žemę, o jo ašmenys papuošti lietuviškais ornamentais. Man tai simbolizuoja Lietuvos didybę ir istoriją, užbaigtą mūšį ir taiką. Ir visiškai nesutinku su A.Ulčino išvedžiojimais.
geras    Pir, 2019-09-30 / 10:22
Galėtų būti paminklas, o aplink jį vertikaliai trykštančios fontano srovės ir dar su muzika ir šviesomis, tai būtų traukos objektas ir šiauliečiams ir turistams. Nepaskeskime amžinam liudesy ir rimtume su tais statiskais paminklais.
miestietis    Pir, 2019-09-30 / 10:22
Beveik sutinku, kad afišuoti ginklus, kad ir stilizuotus, vargu ar logiška bei etiška. Dar konkurso organizatoriams norėčiau priminti, kad visus tuos būsimus meninius objektus stengtųsi įgyvendinti iš tokių medžiagų, nuo kurių lengvai nusivalo grafičių dažai, nes šiandieninis Vilniaus aikštės meninio blindažo(ar kaip ten) nuterliojimas dažais, tikrai yra ne vienetinis, o dažnai pasikartojantis. Taigi- medžiaga turi būti dažų neįgerianti, nes svetimi mums dabar jau nuostolių ir vargo nebesukelia, tai šiuolaik reikia saugotis saviškių, su kuriais gatvėse prasilenkiame kiekvieną dieną.
Ei    Pir, 2019-09-30 / 10:27
Asilo uodegą aštuonių metrų pastatykite iš polistirolio. Tegul pro langą gėrisi šią kadenciją.
taigi taigi    Pir, 2019-09-30 / 10:27
jeigu mes laisvę suprantame, kaip nuogomis krūtimis moterį, tai taip - lietuvaitės laisvos skelbti užsienio bernams - ateikite ir paimkite mane :)
Blogiau nei pasakoje     Pir, 2019-09-30 / 10:48
apie auksinę žuvelę. Tiksliai žinom, kad labai norim ir, galbūt, net labai reikia, tik nežinom ko. Gal vertėtų pasikliauti išbandyta Šiauliuose tradicija statyti biliaką, nes vis vien tai niekam neįdomu. Aušra, paminklai Murkai, Frenkeliui, Višinskiui, Greimui emocijų nekelia, traukos objektais netapo. Kažkiek populiaresnis Šaulys ir, žinoma, absoliuti čempionė Lapė. Ypatingas statusas akmeninės kolonos su varpu viršūnėje Vilniaus ir Varpo gatvių kampe - valstybinių švenčių metu miestelėnai ir svečiai gauna progą už virvelės patampyti, bet žymiai svarbesnė funkcija galimybė praeinantiems šunims koją prie pagrindo pakelti. Tai per daug ir šiuo atveju emocijų. Vertikalė ten bus ar horizontalė, emigrantas ar jo mama, o gal tik lagaminas - jokio skirtumo. Paminklai gyvena savarankiškus gyvenimus nuo pastatymo dienos iki nugriovimo ir dar po to šiek tiek. Ir tie gyvenimai gali labai skirtis nuo to ką statytojai norėjo pasakyti.
!    Pir, 2019-09-30 / 11:16
Tik ne kalavijas! Fontanas, o jis gali būti papuoštas simboliais, kokio nors judesio suteikite skverui, o tai vėl betonas..
!    Pir, 2019-09-30 / 11:19
tie visuomenininkai beraščiai "valdžioje" visai nuo proto nušoko, buvo normali aikštė, tai vėl jiems maža, ardo, drasko...
Kaimas    Pir, 2019-09-30 / 11:35
Gal gali ta nesąmonę, kur nors prie salduves kalno statyt, o ne pačiam centre.
Tik ne fontanas !    Pir, 2019-09-30 / 11:39
Ačiū, fontaną jau turėjome ir tai buvo "ne ryba i ne miaso". O spalvoti fontanai su muzika, tai jau ne naujiena, jų pilna visur, kurkime savo.
Petronelė    Pir, 2019-09-30 / 12:53
Būtu pigu ir gražu padaryti tvenkinį ir, kad po jį plaukiotu gulbės ir antys. Malonu būtu ir patiems, ir svečiams, ir vaikas pažiūrėti.
vėl tie patys triumfuoja    Pir, 2019-09-30 / 13:04
Kodėl neišklausote Šiaulių žmonių nuomonės??? Vėl ,,prakišite" alia verkiančią mergaitę ar dar kokią ,,galvą"
Marginalas    Pir, 2019-09-30 / 13:05
Gerbiu partizaninę kovą ir žuvusius.Tai tikri didvyriai.Negalima apsiriboti vien jų pagerbimu.Reikia įsigilinti į žodžio "prisikėlimas" prasmę.
mišrainė pasakoriams    Pir, 2019-09-30 / 16:25
nepainiokite monumentalius paminklus su mažaisiais išoriniais dailės kūriniais :)
kazimieras    Pir, 2019-09-30 / 17:00
Pastatykit runkeli smaugenti musu dap...a valdininka,nors atitiks tikrove
tata    Pir, 2019-09-30 / 19:57
praeis metų gal 50, gal 70 ir tuos visus šiuolaikinius laisvės ar nelaisvės paminklus nugriaus. Tad geriausia daryti fontanus.
Liucija    Pir, 2019-09-30 / 20:39
Gražiausias projektas tas, kuriame kardas įsmeigtas į žemę, o jo ašmenys papuošti lietuviškais ornamentais. Man tai simbolizuoja Lietuvos didybę ir istoriją, užbaigtą mūšį ir taiką. Ir visiškai nesutinku su A.Ulčino išvedžiojimais.
Moteris    Pir, 2019-09-30 / 22:02

In reply to by Liucija

Tik ne kardas ar kalavijas, įsmeigtas į žemę. Jokia čia laisvė, tai pasidavimas, pabaiga. Turi būti obeliskas, simbolizuojantis kilimą į viršų, jo viršūnėje moters skulptūra, kaip balerina, lengva, kylanti į viršų, vaizduojanti LIETUVĄ
skiedra    Pir, 2019-09-30 / 22:20
O gal paminklas Medžiui? Iš armatūros. Paskutiniam medžiui, nukirstam ir mero vadinamu biomase :)
Vantuzas    Ant, 2019-10-01 / 08:32
Lietuviškieji kryžiai - liaudies mažosios architektūros sakralinio krikščioniškojo (pokario metais - ir pasaulietinio turinio) statiniai, sudaryti iš architektūrinių, dekoratyvinių, skulptūrinių formų, kurių paskirtį ir prasmę nusako jų turinys, sukūrimo motyvai ir intencijos bei pastatymo vieta. Kryžių statyba susijusi su tam tikrais papročiais ir tikslais: jie statomi kaip paminklai mirusiesiems arba kaip dvasinės apsaugos ženklai tam tikrose vietose, norint išprašyti malonių ar už jas padėkoti.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.