Šiaulių universitetas – partneris per prievartą?

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių uni­ver­si­te­tas jau nuo lie­pos 1 die­nos tu­rė­tų tap­ti Vil­niaus uni­ver­si­te­to Šiau­lių aka­de­mi­ja, ta­čiau su­si­jun­gi­mo pro­ce­sas stringa.
Vy­riau­sy­bei pra­kal­bus apie ša­lies uni­ver­si­te­tų skai­čiaus ma­ži­ni­mą, vie­ni pir­mų­jų apie ga­li­mą su­si­jun­gi­mą pra­kal­bo Vil­niaus ir Šiau­lių uni­ver­si­te­tai. Jau šiais me­tais ke­tin­ta vyk­dy­ti bend­rą stu­den­tų priė­mi­mą. Ta­čiau pro­ce­sas nu­kel­tas į 2020 me­tų lie­pos 1 die­ną. Lai­kas bė­ga, ta­čiau dvi aukš­to­sios mo­kyk­los vis dar tryp­čio­ja vie­to­je. Vyks­ta aukš­čiau­sio ly­gio su­si­ti­ki­mai, ta­čiau, kaip sa­kė Sei­mo na­rys Sta­sys Tu­mė­nas, vil­nie­čiai vis su­ran­da nau­jų kur­pai­čių, ku­rias tu­ri su­ne­šio­ti Šiau­lių uni­ver­si­te­tas, kad tap­tų pres­ti­ži­nės aukš­to­sios mo­kyk­los pa­da­li­niu. Vil­niaus uni­ver­si­te­to rek­to­rius Ar­tū­ras Žu­kaus­kas tei­gia, kad šiau­lie­čiai turi pa­da­ry­ti na­mų dar­bus.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Sei­mo na­rys Sta­sys Tu­mė­nas pik­ti­no­si, kad Vil­niaus uni­ver­si­te­tas šiau­lie­čiams lie­pia su­dė­vė­ti vis nau­jų kur­pai­čių.

Pro­ce­sas ant plau­ko

Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas ma­no, kad Šiau­lių uni­ver­si­te­to (ŠU) su­si­jun­gi­mas su Vil­niaus uni­ver­si­te­tu (VU) mies­to aukš­ta­jai mo­kyk­lai nau­din­gas, nes tik taip Šiau­liuo­se iš­liks uni­ver­si­te­ti­nis cent­ras. Ta­čiau me­rui stab­te­lė­jęs su­si­jun­gi­mo pro­ce­sas ke­lia ne­ri­mą. Jo ma­ny­mu, su­si­jun­gi­mas ka­bo ant plau­ko.

A. Vi­soc­ko ini­cia­ty­va Švie­ti­mo, moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je vyks­ta su­si­ti­ki­mai, ku­riuo­se da­ly­vau­ja Vy­riau­sy­bės, mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai, Sei­mo na­riai, uni­ver­si­te­tų va­do­vai.

Po spa­lio 15 die­ną vy­ku­sio to­kio su­siė­ji­mo, me­ras sa­ko, kad at­si­ra­do vil­tis, jog bus pa­si­ra­šo­mi konk­re­tūs do­ku­men­tai ir rei­ka­lai pa­ju­dės.

Vis nau­ji rei­ka­la­vi­mai

"Man tas su­si­ti­ki­mas bu­vo dau­giau nei grau­dus. Toks įspū­dis, kad Vil­niaus uni­ver­si­te­tas tik kal­ba apie nau­jas kur­pai­tes, ku­rias rei­kia su­ne­šio­ti Šiau­lių uni­ver­si­te­tui, kad juo pa­si­ti­kė­tų", – įver­ti­no Sei­mo na­rys Sta­sys Tu­mė­nas.

Jis pri­mi­nė, kad Šiau­lių me­ro ini­cia­ty­va, pa­na­šus su­si­ti­ki­mas vy­ko prieš mė­ne­sį. S. Tumė­nas ti­ki­no, kad Vy­riau­sy­bė uni­ver­si­te­tų su­si­jun­gi­mui pri­ta­rė ir suin­te­re­suo­ta, kad jis grei­čiau įvyk­tų. Bu­vo su­tar­ta su­si­tik­ti po mė­ne­sio ir kad per tą lai­ką bū­tų baig­ta reng­ti uni­ver­si­te­tų jung­ti­nė su­tar­tis.

Sei­mo na­rys pik­ti­no­si, kad po mė­ne­sio Vil­niaus uni­ver­si­te­to at­sto­vai į mi­nis­te­ri­ją at­vy­ko tuš­čio­mis ran­ko­mis ir pa­reiš­kė, kad ne­gau­na rei­ka­lin­gų do­ku­men­tų iš Šiau­lių, nors šiau­lie­čiai tiki­no vis­ką siun­čian­tys ir ne po kar­tą.

S. Tu­mė­nas pa­sa­ko­jo, kad Vil­niaus uni­ver­si­te­to rek­to­rius Ar­tū­ras Žu­kaus­kas po­sė­dy­je pa­reiš­kęs, kad VU yra pres­ti­ži­nis ir taip leng­vai sa­vo var­do ne­lip­do. Jei ei­na į vie­ną šei­mą – tu­ri gau­ti tva­rius fi­nan­sus.

Aki­vaiz­du, kad dvie­jų aukš­tų­jų mo­kyk­lų bend­rys­tės truk­dis – pi­ni­gai. Šiau­lių uni­ver­si­te­to re­zul­ta­tas – 400 tūks­tan­čių eu­rų de­fi­ci­tas, ir tai vil­nie­čiams ne­pa­tin­ka. Ne­bent Vy­riau­sy­bė už­tik­rin­tų tą mi­nu­są kom­pen­suo­ti.

Sei­mo na­rys tvir­ti­na, kad 400 tūks­tan­čių – vals­ty­bei įkan­da­ma fi­nan­si­nė naš­ta. Ta­čiau jau for­muo­ja­mas biu­dže­tas, rei­kia spren­di­mų, nes pi­ni­gų vi­du­ry­je me­tų paim­ti ne­bė­ra iš kur. Po­li­ti­kui ne­rim­ta, kad ši su­ma ga­li bū­ti pa­grin­di­nė prie­žas­tis, truk­dan­ti uni­ver­si­te­tų su­si­jun­gi­mui.

S. Tu­mė­nas be­da pirš­tu – ŠU mi­nu­sas už­ko­duo­tas fi­nan­sa­vi­mo sis­te­mo­je, nes vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mą gau­na tik kiek dau­giau nei pu­sė stu­den­tų, o pi­ni­gai ski­ria­mi uni­ver­si­te­tams, at­si­žvel­giant į krep­še­lius.

"Ne­ri­mą ke­lia tas tūp­čio­ji­mas vie­to­je. Atei­na rin­ko­da­ros dar­by­me­tis. Jei uni­ver­si­te­tai iki Ka­lė­dų ne­su­si­tars, bus kaip per­nai. Per­nai Vil­niaus uni­ver­si­te­tas įsi­žei­dė, nes mes ati­dė­jo­me me­tams su­jun­gi­mą, kad Šiau­lių uni­ver­si­te­tas tu­rė­tų kaž­ko­kius sau­gik­lius ir kad per vie­ną po­sė­dį VU ne­ga­lė­tų jo už­da­ry­ti. Per­nai vi­sa rin­ko­da­ra abi­tu­rien­tams bu­vo su­tvar­ky­ta taip, kad bū­tų bend­ras priė­mi­mas per Vil­niaus uni­ver­si­te­tą. Juos pa­va­sa­rį iš bend­ros sis­te­mos iš­me­tė, kai Šiau­lių uni­ver­si­te­tas ne­bes­pė­jo per­sio­rien­tuo­ti. Rei­kia grei­čiau ju­dė­ti, kad taip neat­si­tik­tų ir ki­tais me­tais", – nuo­gąs­ta­vo S. Tu­mė­nas.

Nea­pib­rėž­tu­mas ken­kia

Kad uni­ver­si­te­tų jun­gi­ma­sis stab­te­lė­jęs, pa­tvir­ti­no ir lai­ki­nai ei­nan­tis Šiau­lių uni­ver­si­te­to rek­to­riaus pa­rei­gas Da­rius Šiau­čiū­nas.

"Iki spa­lio pa­bai­gos tu­ri­me pa­si­reng­ti dar­bų pla­ną, nau­ją ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lą su konk­re­čio­mis da­to­mis, kaip ju­da­me, ir pa­si­ra­šy­ti su Vil­niaus uni­ver­si­te­tu", – ko­men­ta­vo rek­to­rius.

Jis pa­tvir­ti­no, kad su­lau­kia iš vil­niš­kių ko­le­gų prie­kaiš­tų, kad ne vis­ką pa­da­ro. D. Šiau­čiū­no ma­ny­mu, du uni­ver­si­te­tai ne­su­si­kal­ba.

" Vil­nie­čiai rei­ka­lau­ja pa­si­da­ry­ti fi­nan­si­nį au­di­tą, bet jis ir taip mums pri­klau­so pa­gal Moks­lo įsta­ty­mą kiek­vie­nais me­tais. Rei­ka­lau­ja 5 me­tų tva­rios Šiau­lių aka­de­mi­jos veik­los pla­ną pa­si­da­ry­ti. Tai yra su­dė­tin­ga. Kaip su­pla­nuo­ti, kiek mes tu­rė­si­me stu­den­tų, kaip tai at­si­lieps įstai­gai", – aiš­ki­no va­do­vas.

Anot D. Šiau­čiū­no, ŠU ruo­šia­si 2020 me­tų lie­pos 1 die­nai.

"Tas nea­pib­rėž­tu­mas ken­kia. Strin­ga dar­bai, kai ku­rie yra il­ga­lai­kiai, ir jų ne­ga­li pra­dė­ti, nes ka­bo lie­pos 1-oji. Ką žmo­nėms pa­ža­dė­ti?", – ne­ri­ma­vo rek­to­rius.

Pa­dės reng­ti na­mų dar­bus

Vil­niaus uni­ver­si­te­to rek­to­rius Ar­tū­ras Žu­kaus­kas ka­te­go­riš­kas – ne­gau­na iš Šiau­lių uni­ver­si­te­to pa­ti­ki­mos in­for­ma­ci­jos dėl fi­nan­si­nių ro­dik­lių ir veik­lų. Jo tei­gi­mu, ŠU ne­pa­da­ro su­tar­tų dar­bų.

"Su­ta­rė­me iki lapk­ri­čio pra­džios pa­si­ra­šy­ti do­ku­men­tą, ku­riuo nu­sta­to­me, kaip vei­kia­me. Ne­si­gau­na ki­taip. Rei­kės kar­tu da­ry­ti na­mų dar­bus. Rei­kės pra­šy­ti, kad jie leis­tų mū­sų žmo­nėms dirb­ti ŠU. Mes taip su­pran­ta­me, kad gal ten va­dy­bi­nių iš­tek­lių trūks­ta, rei­kia jiems pa­gal­bos", – rek­to­rius ža­dė­jo pa­gal­bą.

VU rek­to­rius sa­kė prieš dvi sa­vai­tes pa­tvir­ti­nęs, kad dvie­jų uni­ver­si­te­tų su­si­jun­gi­mui yra abi­pu­sis in­te­re­sas.

Pa­sak jo, Vy­riau­sy­bė su­tin­ka ke­le­rius me­tus už­tik­rin­ti fi­nan­si­nį tva­ru­mą, bet bū­ti­na ži­no­ti, kam rei­kia tų pi­ni­gų. VU šian­dien Vy­riau­sy­bei ne­ga­li pa­grįs­ti, ko­kioms iš­lai­doms bū­si­mai Šiau­lių aka­de­mi­jai trūks­ta lė­šų. Pa­gal Sei­mo nu­ta­ri­mą VU su­da­rys su Vy­riau­sy­be su­si­ta­ri­mą ir lė­šos bus skir­tos, bet jas rei­kia aiš­kiai pa­grįs­ti.

"Iki šiol mes to pa­grin­di­mo nie­kaip ir ne­gau­na­me. Mums tik pa­sa­ko, kad tiek ir tiek trūks­ta. Pi­ni­gai ne­duo­da­mi šiaip sau. Pra­džio­je me­tų bu­vo 400 tūks­tan­čių de­fi­ci­tas (Šiau­lių uni­ver­si­te­to-aut.), bet mes ne­ma­to­me jo­kio pla­no, kaip su tuo de­fi­ci­tu bus tvar­ko­ma­si. Rei­kia ži­no­ti, ko­kių prie­mo­nių bus im­ta­si: gal op­ti­mi­zuo­ja­mos stu­di­jų pro­gra­mos, at­lei­džia­mi žmo­nės, iš­si­ver­čia­ma va­lan­di­niu dės­ty­mu... Yra dau­gy­bė veiks­nių, kaip re­gu­liuo­ti fi­nan­sus, tam rei­kia pla­no, kaip tuos įran­kius nau­do­ti", – aiš­ki­no VU va­do­vas.

Rek­to­rius ma­no, kad iki Nau­jų me­tų tu­ri bū­ti iš­spręs­ti fi­nan­si­niai klau­si­mai, ta­da pa­si­ra­šo­ma jung­ti­nės veik­los su­tar­tis.

"Op­ti­mis­tiš­kai žiū­rint ki­tais me­tais priė­mi­mą jau ga­lė­tų vyk­dy­ti VU. Prik­lau­sys, kaip sek­sis na­mų dar­bus pa­ruoš­ti", – aiš­ki­no A. Žu­kaus­kas.

"Mes jau­čia­me at­sa­ko­my­bę už vi­sos Lie­tu­vos aukš­to­jo moks­lo rai­dą. Ma­nom, kad Šiau­rės Lie­tu­vo­je bū­ti­na tu­rė­ti ge­ro ly­gio uni­ver­si­te­ti­nį cent­rą. Ga­lų ga­le, ma­to­me, kad ne­sto­ja ir į Vil­niaus uni­ver­si­te­tą iš šio re­gio­no. Reiš­kia yra di­de­lės švie­ti­mo pro­ble­mos. Pir­miau­sia orien­tuo­ja­mės į mo­ky­to­jų ren­gi­mą. Vie­ti­niam vers­lui rei­kia pa­ra­mos", – ak­cen­ta­vo A.Žu­kaus­kas.

Ko­men­ta­ras. Pro­ce­sas lė­tes­nis, nei no­rė­tų­si

Šiau­lių ir Vil­niaus uni­ver­si­te­tų su­si­jun­gi­mo pro­ce­so pro­ble­ma­ti­kos svars­ty­muo­se da­ly­vau­jan­ti Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­ja Unė Kau­nai­tė at­siun­tė sa­vo pa­ste­bė­ji­mus:

"Aukš­tų­jų mo­kyk­lų su­si­jun­gi­mo pro­ce­sai vi­sa­da yra la­bai su­dė­tin­gi ir ge­ro­ji už­sie­nio pra­kti­ka ro­do, kad sėk­min­gi jun­gi­mai tik­rai neį­vyks­ta per me­tus. Be abe­jo­nės, šiuo at­ve­ju jun­gi­mą­si sun­ki­na ir ne­su­ba­lan­suo­tas Šiau­lių uni­ver­si­te­to biu­dže­tas. To­dėl pro­ce­sas yra lė­tes­nis, nei no­rė­tų­si, ta­čiau ju­da į prie­kį, ieš­ko­me spen­di­mo bū­dų.

Šią sa­vai­tę vy­ku­sio su­si­ti­ki­mo me­tu abu uni­ver­si­te­tai tei­gė ma­tan­tys Šiau­lių uni­ver­si­te­to pri­jun­gi­mo prie Vil­niaus uni­ver­si­te­to pra­smę ir no­ri ju­dė­ti to­liau. To­dėl ti­ki­mės, kad - kaip ir su­pla­nuo­ta - ki­tais me­tais Šiau­lių uni­ver­si­te­tas taps Vil­niaus uni­ver­si­te­to da­li­mi. Šiuo me­tu abu uni­ver­si­te­tai yra įsi­pa­rei­go­ję reng­ti in­for­ma­ci­ją, rei­ka­lin­gą jung­ti­nės veik­los su­tar­čiai, ku­rią su­da­ry­ti pa­siū­lė Sei­mas. To­dėl šiuo me­tu lau­kia­me smul­kes­nių duo­me­nų bei veik­los pla­nų, ku­rie leis to­liau ju­dė­ti link su­si­jun­gi­mo pro­ce­so".

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Lai­ki­nai ei­nan­tis Šiau­lių uni­ver­si­te­to rek­to­riaus pa­rei­gas Da­rius Šiaul­čiū­nas ap­gai­les­ta­vo, kad su­si­jun­gi­mo pro­ce­se Vil­niaus uni­ver­si­te­tas ke­lia nau­jus rei­ka­la­vi­mus.
vu.lt nuotr.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to rek­to­rius Ar­tū­ras Žu­kaus­kas tei­gia, kad jun­gi­mui­si su Šiau­lių uni­ver­si­te­tu ko­ją ki­ša šiau­lie­čių ne­pa­da­ry­ti na­mų dar­bai.