Šiaulių universitetas – partneris per prievartą?

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Šiau­lių uni­ver­si­te­tas jau nuo lie­pos 1 die­nos tu­rė­tų tap­ti Vil­niaus uni­ver­si­te­to Šiau­lių aka­de­mi­ja, ta­čiau su­si­jun­gi­mo pro­ce­sas stringa.
Vy­riau­sy­bei pra­kal­bus apie ša­lies uni­ver­si­te­tų skai­čiaus ma­ži­ni­mą, vie­ni pir­mų­jų apie ga­li­mą su­si­jun­gi­mą pra­kal­bo Vil­niaus ir Šiau­lių uni­ver­si­te­tai. Jau šiais me­tais ke­tin­ta vyk­dy­ti bend­rą stu­den­tų priė­mi­mą. Ta­čiau pro­ce­sas nu­kel­tas į 2020 me­tų lie­pos 1 die­ną. Lai­kas bė­ga, ta­čiau dvi aukš­to­sios mo­kyk­los vis dar tryp­čio­ja vie­to­je. Vyks­ta aukš­čiau­sio ly­gio su­si­ti­ki­mai, ta­čiau, kaip sa­kė Sei­mo na­rys Sta­sys Tu­mė­nas, vil­nie­čiai vis su­ran­da nau­jų kur­pai­čių, ku­rias tu­ri su­ne­šio­ti Šiau­lių uni­ver­si­te­tas, kad tap­tų pres­ti­ži­nės aukš­to­sios mo­kyk­los pa­da­li­niu. Vil­niaus uni­ver­si­te­to rek­to­rius Ar­tū­ras Žu­kaus­kas tei­gia, kad šiau­lie­čiai turi pa­da­ry­ti na­mų dar­bus.
Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Sei­mo na­rys Sta­sys Tu­mė­nas pik­ti­no­si, kad Vil­niaus uni­ver­si­te­tas šiau­lie­čiams lie­pia su­dė­vė­ti vis nau­jų kur­pai­čių.

Pro­ce­sas ant plau­ko

Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas ma­no, kad Šiau­lių uni­ver­si­te­to (ŠU) su­si­jun­gi­mas su Vil­niaus uni­ver­si­te­tu (VU) mies­to aukš­ta­jai mo­kyk­lai nau­din­gas, nes tik taip Šiau­liuo­se iš­liks uni­ver­si­te­ti­nis cent­ras. Ta­čiau me­rui stab­te­lė­jęs su­si­jun­gi­mo pro­ce­sas ke­lia ne­ri­mą. Jo ma­ny­mu, su­si­jun­gi­mas ka­bo ant plau­ko.

A. Vi­soc­ko ini­cia­ty­va Švie­ti­mo, moks­lo mi­nis­te­ri­jo­je vyks­ta su­si­ti­ki­mai, ku­riuo­se da­ly­vau­ja Vy­riau­sy­bės, mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai, Sei­mo na­riai, uni­ver­si­te­tų va­do­vai.

Po spa­lio 15 die­ną vy­ku­sio to­kio su­siė­ji­mo, me­ras sa­ko, kad at­si­ra­do vil­tis, jog bus pa­si­ra­šo­mi konk­re­tūs do­ku­men­tai ir rei­ka­lai pa­ju­dės.

Vis nau­ji rei­ka­la­vi­mai

"Man tas su­si­ti­ki­mas bu­vo dau­giau nei grau­dus. Toks įspū­dis, kad Vil­niaus uni­ver­si­te­tas tik kal­ba apie nau­jas kur­pai­tes, ku­rias rei­kia su­ne­šio­ti Šiau­lių uni­ver­si­te­tui, kad juo pa­si­ti­kė­tų", – įver­ti­no Sei­mo na­rys Sta­sys Tu­mė­nas.

Jis pri­mi­nė, kad Šiau­lių me­ro ini­cia­ty­va, pa­na­šus su­si­ti­ki­mas vy­ko prieš mė­ne­sį. S. Tumė­nas ti­ki­no, kad Vy­riau­sy­bė uni­ver­si­te­tų su­si­jun­gi­mui pri­ta­rė ir suin­te­re­suo­ta, kad jis grei­čiau įvyk­tų. Bu­vo su­tar­ta su­si­tik­ti po mė­ne­sio ir kad per tą lai­ką bū­tų baig­ta reng­ti uni­ver­si­te­tų jung­ti­nė su­tar­tis.

Sei­mo na­rys pik­ti­no­si, kad po mė­ne­sio Vil­niaus uni­ver­si­te­to at­sto­vai į mi­nis­te­ri­ją at­vy­ko tuš­čio­mis ran­ko­mis ir pa­reiš­kė, kad ne­gau­na rei­ka­lin­gų do­ku­men­tų iš Šiau­lių, nors šiau­lie­čiai tiki­no vis­ką siun­čian­tys ir ne po kar­tą.

S. Tu­mė­nas pa­sa­ko­jo, kad Vil­niaus uni­ver­si­te­to rek­to­rius Ar­tū­ras Žu­kaus­kas po­sė­dy­je pa­reiš­kęs, kad VU yra pres­ti­ži­nis ir taip leng­vai sa­vo var­do ne­lip­do. Jei ei­na į vie­ną šei­mą – tu­ri gau­ti tva­rius fi­nan­sus.

Aki­vaiz­du, kad dvie­jų aukš­tų­jų mo­kyk­lų bend­rys­tės truk­dis – pi­ni­gai. Šiau­lių uni­ver­si­te­to re­zul­ta­tas – 400 tūks­tan­čių eu­rų de­fi­ci­tas, ir tai vil­nie­čiams ne­pa­tin­ka. Ne­bent Vy­riau­sy­bė už­tik­rin­tų tą mi­nu­są kom­pen­suo­ti.

Sei­mo na­rys tvir­ti­na, kad 400 tūks­tan­čių – vals­ty­bei įkan­da­ma fi­nan­si­nė naš­ta. Ta­čiau jau for­muo­ja­mas biu­dže­tas, rei­kia spren­di­mų, nes pi­ni­gų vi­du­ry­je me­tų paim­ti ne­bė­ra iš kur. Po­li­ti­kui ne­rim­ta, kad ši su­ma ga­li bū­ti pa­grin­di­nė prie­žas­tis, truk­dan­ti uni­ver­si­te­tų su­si­jun­gi­mui.

S. Tu­mė­nas be­da pirš­tu – ŠU mi­nu­sas už­ko­duo­tas fi­nan­sa­vi­mo sis­te­mo­je, nes vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mą gau­na tik kiek dau­giau nei pu­sė stu­den­tų, o pi­ni­gai ski­ria­mi uni­ver­si­te­tams, at­si­žvel­giant į krep­še­lius.

"Ne­ri­mą ke­lia tas tūp­čio­ji­mas vie­to­je. Atei­na rin­ko­da­ros dar­by­me­tis. Jei uni­ver­si­te­tai iki Ka­lė­dų ne­su­si­tars, bus kaip per­nai. Per­nai Vil­niaus uni­ver­si­te­tas įsi­žei­dė, nes mes ati­dė­jo­me me­tams su­jun­gi­mą, kad Šiau­lių uni­ver­si­te­tas tu­rė­tų kaž­ko­kius sau­gik­lius ir kad per vie­ną po­sė­dį VU ne­ga­lė­tų jo už­da­ry­ti. Per­nai vi­sa rin­ko­da­ra abi­tu­rien­tams bu­vo su­tvar­ky­ta taip, kad bū­tų bend­ras priė­mi­mas per Vil­niaus uni­ver­si­te­tą. Juos pa­va­sa­rį iš bend­ros sis­te­mos iš­me­tė, kai Šiau­lių uni­ver­si­te­tas ne­bes­pė­jo per­sio­rien­tuo­ti. Rei­kia grei­čiau ju­dė­ti, kad taip neat­si­tik­tų ir ki­tais me­tais", – nuo­gąs­ta­vo S. Tu­mė­nas.

Nea­pib­rėž­tu­mas ken­kia

Kad uni­ver­si­te­tų jun­gi­ma­sis stab­te­lė­jęs, pa­tvir­ti­no ir lai­ki­nai ei­nan­tis Šiau­lių uni­ver­si­te­to rek­to­riaus pa­rei­gas Da­rius Šiau­čiū­nas.

"Iki spa­lio pa­bai­gos tu­ri­me pa­si­reng­ti dar­bų pla­ną, nau­ją ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lą su konk­re­čio­mis da­to­mis, kaip ju­da­me, ir pa­si­ra­šy­ti su Vil­niaus uni­ver­si­te­tu", – ko­men­ta­vo rek­to­rius.

Jis pa­tvir­ti­no, kad su­lau­kia iš vil­niš­kių ko­le­gų prie­kaiš­tų, kad ne vis­ką pa­da­ro. D. Šiau­čiū­no ma­ny­mu, du uni­ver­si­te­tai ne­su­si­kal­ba.

" Vil­nie­čiai rei­ka­lau­ja pa­si­da­ry­ti fi­nan­si­nį au­di­tą, bet jis ir taip mums pri­klau­so pa­gal Moks­lo įsta­ty­mą kiek­vie­nais me­tais. Rei­ka­lau­ja 5 me­tų tva­rios Šiau­lių aka­de­mi­jos veik­los pla­ną pa­si­da­ry­ti. Tai yra su­dė­tin­ga. Kaip su­pla­nuo­ti, kiek mes tu­rė­si­me stu­den­tų, kaip tai at­si­lieps įstai­gai", – aiš­ki­no va­do­vas.

Anot D. Šiau­čiū­no, ŠU ruo­šia­si 2020 me­tų lie­pos 1 die­nai.

"Tas nea­pib­rėž­tu­mas ken­kia. Strin­ga dar­bai, kai ku­rie yra il­ga­lai­kiai, ir jų ne­ga­li pra­dė­ti, nes ka­bo lie­pos 1-oji. Ką žmo­nėms pa­ža­dė­ti?", – ne­ri­ma­vo rek­to­rius.

Pa­dės reng­ti na­mų dar­bus

Vil­niaus uni­ver­si­te­to rek­to­rius Ar­tū­ras Žu­kaus­kas ka­te­go­riš­kas – ne­gau­na iš Šiau­lių uni­ver­si­te­to pa­ti­ki­mos in­for­ma­ci­jos dėl fi­nan­si­nių ro­dik­lių ir veik­lų. Jo tei­gi­mu, ŠU ne­pa­da­ro su­tar­tų dar­bų.

"Su­ta­rė­me iki lapk­ri­čio pra­džios pa­si­ra­šy­ti do­ku­men­tą, ku­riuo nu­sta­to­me, kaip vei­kia­me. Ne­si­gau­na ki­taip. Rei­kės kar­tu da­ry­ti na­mų dar­bus. Rei­kės pra­šy­ti, kad jie leis­tų mū­sų žmo­nėms dirb­ti ŠU. Mes taip su­pran­ta­me, kad gal ten va­dy­bi­nių iš­tek­lių trūks­ta, rei­kia jiems pa­gal­bos", – rek­to­rius ža­dė­jo pa­gal­bą.

VU rek­to­rius sa­kė prieš dvi sa­vai­tes pa­tvir­ti­nęs, kad dvie­jų uni­ver­si­te­tų su­si­jun­gi­mui yra abi­pu­sis in­te­re­sas.

Pa­sak jo, Vy­riau­sy­bė su­tin­ka ke­le­rius me­tus už­tik­rin­ti fi­nan­si­nį tva­ru­mą, bet bū­ti­na ži­no­ti, kam rei­kia tų pi­ni­gų. VU šian­dien Vy­riau­sy­bei ne­ga­li pa­grįs­ti, ko­kioms iš­lai­doms bū­si­mai Šiau­lių aka­de­mi­jai trūks­ta lė­šų. Pa­gal Sei­mo nu­ta­ri­mą VU su­da­rys su Vy­riau­sy­be su­si­ta­ri­mą ir lė­šos bus skir­tos, bet jas rei­kia aiš­kiai pa­grįs­ti.

"Iki šiol mes to pa­grin­di­mo nie­kaip ir ne­gau­na­me. Mums tik pa­sa­ko, kad tiek ir tiek trūks­ta. Pi­ni­gai ne­duo­da­mi šiaip sau. Pra­džio­je me­tų bu­vo 400 tūks­tan­čių de­fi­ci­tas (Šiau­lių uni­ver­si­te­to-aut.), bet mes ne­ma­to­me jo­kio pla­no, kaip su tuo de­fi­ci­tu bus tvar­ko­ma­si. Rei­kia ži­no­ti, ko­kių prie­mo­nių bus im­ta­si: gal op­ti­mi­zuo­ja­mos stu­di­jų pro­gra­mos, at­lei­džia­mi žmo­nės, iš­si­ver­čia­ma va­lan­di­niu dės­ty­mu... Yra dau­gy­bė veiks­nių, kaip re­gu­liuo­ti fi­nan­sus, tam rei­kia pla­no, kaip tuos įran­kius nau­do­ti", – aiš­ki­no VU va­do­vas.

Rek­to­rius ma­no, kad iki Nau­jų me­tų tu­ri bū­ti iš­spręs­ti fi­nan­si­niai klau­si­mai, ta­da pa­si­ra­šo­ma jung­ti­nės veik­los su­tar­tis.

"Op­ti­mis­tiš­kai žiū­rint ki­tais me­tais priė­mi­mą jau ga­lė­tų vyk­dy­ti VU. Prik­lau­sys, kaip sek­sis na­mų dar­bus pa­ruoš­ti", – aiš­ki­no A. Žu­kaus­kas.

"Mes jau­čia­me at­sa­ko­my­bę už vi­sos Lie­tu­vos aukš­to­jo moks­lo rai­dą. Ma­nom, kad Šiau­rės Lie­tu­vo­je bū­ti­na tu­rė­ti ge­ro ly­gio uni­ver­si­te­ti­nį cent­rą. Ga­lų ga­le, ma­to­me, kad ne­sto­ja ir į Vil­niaus uni­ver­si­te­tą iš šio re­gio­no. Reiš­kia yra di­de­lės švie­ti­mo pro­ble­mos. Pir­miau­sia orien­tuo­ja­mės į mo­ky­to­jų ren­gi­mą. Vie­ti­niam vers­lui rei­kia pa­ra­mos", – ak­cen­ta­vo A.Žu­kaus­kas.

Ko­men­ta­ras. Pro­ce­sas lė­tes­nis, nei no­rė­tų­si

Šiau­lių ir Vil­niaus uni­ver­si­te­tų su­si­jun­gi­mo pro­ce­so pro­ble­ma­ti­kos svars­ty­muo­se da­ly­vau­jan­ti Mi­nist­ro Pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­ja Unė Kau­nai­tė at­siun­tė sa­vo pa­ste­bė­ji­mus:

"Aukš­tų­jų mo­kyk­lų su­si­jun­gi­mo pro­ce­sai vi­sa­da yra la­bai su­dė­tin­gi ir ge­ro­ji už­sie­nio pra­kti­ka ro­do, kad sėk­min­gi jun­gi­mai tik­rai neį­vyks­ta per me­tus. Be abe­jo­nės, šiuo at­ve­ju jun­gi­mą­si sun­ki­na ir ne­su­ba­lan­suo­tas Šiau­lių uni­ver­si­te­to biu­dže­tas. To­dėl pro­ce­sas yra lė­tes­nis, nei no­rė­tų­si, ta­čiau ju­da į prie­kį, ieš­ko­me spen­di­mo bū­dų.

Šią sa­vai­tę vy­ku­sio su­si­ti­ki­mo me­tu abu uni­ver­si­te­tai tei­gė ma­tan­tys Šiau­lių uni­ver­si­te­to pri­jun­gi­mo prie Vil­niaus uni­ver­si­te­to pra­smę ir no­ri ju­dė­ti to­liau. To­dėl ti­ki­mės, kad - kaip ir su­pla­nuo­ta - ki­tais me­tais Šiau­lių uni­ver­si­te­tas taps Vil­niaus uni­ver­si­te­to da­li­mi. Šiuo me­tu abu uni­ver­si­te­tai yra įsi­pa­rei­go­ję reng­ti in­for­ma­ci­ją, rei­ka­lin­gą jung­ti­nės veik­los su­tar­čiai, ku­rią su­da­ry­ti pa­siū­lė Sei­mas. To­dėl šiuo me­tu lau­kia­me smul­kes­nių duo­me­nų bei veik­los pla­nų, ku­rie leis to­liau ju­dė­ti link su­si­jun­gi­mo pro­ce­so".

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Lai­ki­nai ei­nan­tis Šiau­lių uni­ver­si­te­to rek­to­riaus pa­rei­gas Da­rius Šiaul­čiū­nas ap­gai­les­ta­vo, kad su­si­jun­gi­mo pro­ce­se Vil­niaus uni­ver­si­te­tas ke­lia nau­jus rei­ka­la­vi­mus.
vu.lt nuotr.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to rek­to­rius Ar­tū­ras Žu­kaus­kas tei­gia, kad jun­gi­mui­si su Šiau­lių uni­ver­si­te­tu ko­ją ki­ša šiau­lie­čių ne­pa­da­ry­ti na­mų dar­bai.

Komentarai

Smūgis dar tik bus    Pen, 2019-10-18 / 16:53
Ką daro žvejys kai pagauna stambų laimikį? Auką nuvargina, tempia laiką ir neskuba. O kai žuvis nusilpsta, tada smogia žeberklu.
Kiek?    Pen, 2019-10-18 / 18:30
Kiek studentų šiais metais įstojo į ŠU su krepšeliais, t. y. valstybės finansuojamas studijas? Rodos, mažiau nei 50. Vadinasi, amen ŠU, giedokite "Viešpaties angelą".
Matot, kaip darbininkai sulindę į pavėsį.    Pen, 2019-10-18 / 19:40
Matot, kaip darbininkai sulindę į pavėsį. O savivaldubės Buratinai sako, - kam tie medžiai, kam tas pavėsis ? - Važiuokit į mišką !
Petras    Pen, 2019-10-18 / 20:24
Po daugelio metų - laikraštyje "Šiaulių kraštas" palyginti neblogas straipsnis apie realią padėtį ŠU (ir tai dar užglaistytas). O tai iš esmės tik eilę metų buvo perspausdinami Studijų prorektorių (beje, kaip dabar ir dabartinės) pasakymai: "studentų skaičius nemažėja". Taip "nemažėjant" jis sumažėjo nuo 12000 iki...1600 (vos ne 10 kartų). Iš straipsnio ir kitų šaltinių aišku: 1.Į tokią situaciją tam tikra reikšminga dalimi privedė "Vilniaus politika" - pradedant liūdnai pagarsėjusiais Steponavičiumi ir Putinaite, baigiant kitais 2.Dabartinė ŠU administracija, Rektoratas, Senatas, Taryba - silpni. "Nukraujavo" ne tik profesūra, pedagoginis personalas, bet ir vadyba 3.ŠU dabar neatlieka "namų darbų". Gal pagelbės "desantas" iš VU, o gal ir ne. 4.Jeigu ŠU priešinsis dar radikalesniems "apkarpymams", etc, VU nepriglaus ŠU, tai ŠU - bankrotas. 5.Šalutinis, bet svarbus veiksnys - vyriausybės finansinė injekcija VU, kad jam ŠU prisijungimo pasekmės būtų švelnesnės.
Petrai, koks jūs gilus ir ačiū, kad paaiškinot    Pen, 2019-10-18 / 20:54

In reply to by Petras

nerealiai, Petriukas, dešimt rašom, nes visi skaitytojai analfabetai, ačiū, kad sukonspektavote - mokykloje ketvirtos klasės mokytoja mokė taip tekstus perpasakot kadaise? Miela. Iš kart vat taip viskas aišku ir pasidarė. O ypač, kad žinote KITUS ŠALTINIUS. Žinomos pirtikės gal vadybininkas būsit ??? Ne? O gaila :) Ir, Petrai, palinkėjimas - MAŽIAU PAVYDO.
Petras    Pen, 2019-10-18 / 21:46
Kad nėra ko pavydėti. O sarkastiškas, žemo lygio "tekstukas", aišku, iš vienos dabartinės ŠU administracijos/rektorato darbuotojos. Štai ir atsiskleidžia mentalitetas. Būtų juokinga, jeigu nebūtų liūdna. P.s. Šaltiniai - buvę ir dabartiniai ŠU darbuotojai.
Petras    Pen, 2019-10-18 / 21:52
Beje, Jūsų "tekstas" - iš principo ad hominem išpuolis. Žema...P.s. Savo sakinį "O sarkastiškas, žemo lygio "tekstukas", aišku, iš vienos dabartinės ŠU administracijos/rektorato darbuotojos" taisau į Kas gali paneigti, kad "sarkastiškas, žemo lygio "tekstukas" ne iš iš vienos dabartinės ŠU administracijos/rektorato darbuotojos ar darbuotojo".
adukas    Pen, 2019-10-18 / 23:10
Tai kad šiemet priėmimas sumažėjo dar 30 proc. O skola tai tikrai ne 400 tūkst., o ko gero jau dvigubai didesnė.
miestietis    Šeš, 2019-10-19 / 01:08
Jau dabar ir arkliui matosi, kad laukiama naujų Seimo rinkimų, po to savaime suprantama- naujos vyriausybės, o jau tuomet viskas bus sustabdyta, idėja iškoneveikta ir visas triūsas sutryptas su žemėmis. ŠU bus kaip karvė ant ledo- nei pirmyn, nei atgal, po to logiškai keisis rektorius ir vėl kryžkelė ir bedugnė.. Toje kryžkelėje siūlyčiau dar likusiam akademiniam universiteto kolektyvui stumtis link mokytojų seminarijos(instituto) statuso, nes aiškiau ir būti negali, kad miestas jokiam universitetui net netempia, o ir niekada netempė, o tik prekiavo diplomais. Nesu nieko girdėjęs apie šios mokslo įstaigos mokslo tyrinėjimus, išskyrus kalbeles apie žiedadulkių grėsmę pavasarį, botanikos sodo "pasaulinius pasiekimus " ir chiromantijos skandalą, o apie mokslo darbų copy- paste, jau net nekalbu, nes per bjauru. Tarp kitko- komentatoriui Petrui siūlyčiau susireikšminusiom sijonuotom gąsdintojom nurodyti populiarią kryptį judėjimui, nes nieko tokio įžeidžiančio net su žiburiu nematau, bet matyt buvo užkliudyta skaudi tema.
O nebūtų paprasčiau?    Šeš, 2019-10-19 / 10:42
Baigti konvulsijas konstatuojant faktą, kad Lietuva po įstojimo į euroatlantines struktūras tapo objektu. Tai reiškia, kad sprendimo galios administraciniam vienetui vadinamam Lithuania daugiau nepriskiriamos, kad ir iš kokios čia vis dar veikiančios struktūros jos eitų. Pasakymas kad VU PRESTIŽINĖ mokymo įstaiga, turėtų būti privalomai lydimas komentaro, nurodant to prestižiškumo ribas, kurios sutampa su šiandien egzistuojančiomis Lietuvos sienomis. Galėtų Lietuvos valdžia pagaliau susikaupti ir atvirai pasakyti, kad mokytojų valstybei daugiau nereikia. Reikia Black Hawk, Boxerių, Stingerių, bet mokytojų ne. Net specialistų aptarnauti aukščiau išvardintais technikai nereikia - NATO specialistai su tuo susitvarkys. Lietuviams, jei labai pasiseks, bus leista grįžti ten, kur jie visuomet ir buvo - prie žemės. Tai gal ir ant Karbauskio nereikėtų labai varyti, kas žino, gal artimoje perspektyvoje tai vienintelis nacionalinis darbdavys, o dar ir kultūros mecenatas.
Saulius    Šeš, 2019-10-19 / 19:28

In reply to by O nebūtų paprasčiau?

Na kodėl VU prestižinis tik ant Lietuvos ? O kur studentai iš Libano, Eritrėjos, Dramblio Kaulo Kranto ?
Svečias    Šeš, 2019-10-19 / 11:37
Panaśu į Kombodźą, kurioje buvo išnaikinta inteligentija. Vien uź tai, kad neśioji akinius galėjo nušauti. Mūsų caras irgi nemėgsta protingesnių. Jam užtenka pakalikų.
Mantas    Šeš, 2019-10-19 / 21:20
Nenuostabu, kad jaunimas nestoja į ŠU... Studijų programos menkavertės, mažai praktinių dalykų, gerų dėstytojų, į kuriuos norėtųsi lygiuotis, vienas kitas, juokingos stipendijos...
Petras    Sek, 2019-10-20 / 11:38
Grasintojai ar grasintojui: Prašau. Konsultavausi su advokatu - Jūsų grasinimas beviltiškas (mano tekstukas - nepersonifikuotos nuomonės pareiškimas). Šiaip, būtų neblogai - teisme paaiškėtų grasintojo tapatybė.
miestietis    Sek, 2019-10-20 / 11:51
Petrui ir vienai iš ŠU- baikit kiškių karą, kai dangus griūva!
Ech ponas Tumėnai,    Sek, 2019-10-20 / 12:01
koks jūs lengvai prognozuojamas - kai artėja Seimo rinkimai, jums beveik pusė milijono mokesčių mokėtojų pinigų yra visiška smulkmena. O kur dar galimybė "pasipikiruoti" kaip iškiliam regiono gelbėtojui... Bet žmonės nebėra tokie naivūs ir puikiai supranta, kad pinigų kišimas į ŠU yra tikrų tikriausias jų deginimas galimai leidžiant kažkam ir toliau pasipinigauti. Ir finansinis auditas čia nepadės. Finansus kaip bevartyk - "skylė" didelė ir gali būti, kad ji tik didėja. Kur kas naudingesnis būtų veiklos auditas. Nesuprantama, kodėl Valstybės kontrolei visiškai neįdomios viešosios įstaigos skolos ir jų atsiradimo priežastys? Juolab jau eilę metų neatliekančios vidaus audito. Kaip gali rektorius pateikti kokį nors bent kiek realistišką finansų tvarumą užtikrinantį planą, jei jis nežino (o gal nenori žinoti?) netvarumo priežasčių? Tai gal imkit, ponas Tumėnai ir padarykit kažką tikrai reikšmingo Šiauliams - paskatinkit valstybės institucijas pasidomėti ŠU veikla per paskutiniuosius 5 m. ir išsiaiškinti netvarumo priežastis. Sutaupykit mūsų (mokesčių mokėtojų) pinigus, bent jau tuos 400 tūkst., ir būsit tikrai labai pagerbtas ne tik Šiauliuose, bet ir visoje šalyje.
miestietis    Sek, 2019-10-20 / 12:27
O iš ko paimti tas lėšas, jei biudžetinių krepšių nėra, o iš Dramblio Kaulo neatvažiuoja tiek, kiek reiktų padengti bet minimaliai sąnaudas. Sakiau ir sakysiu- ta įstaiga pradėjo nuo seminarijos, tai ir baigs panašiai tokio statuso(gal akademija, gal institutas) , bet ir dėl tokių statusų(pavadinimų) dabar jau reikės smarkiai paplušėti. O dėl tumėnų ir kitų tokių panašių popierinių karžygių, tai viskas aiškiau ir būti negali, nes jų darbotvarkė sudaryta yra nuo vienų rinkimų iki kitų ir tik pažadų sakiniuose žodžius pakeičia vietomis ir tiek to veikimo, tuo labiau, kad, matyt, tų valstiečių saulelė benusileidžianti, tuomet svarbiausia yra pačiam žadėtojui vėl prie kito kokio naujo sėkmingo vedlio prisišlieti, kad atgimti naujai Seiman ketveriems metams.
kiek     Sek, 2019-10-20 / 15:00
daug burnotųjų ir demagogų, iš kur tiek pykčio ir neteisingų interpretacijų? Turbūt savo laiku kažkas komentatoriams buvo užminęs ant uodegos. Strategiškai mąstantys žmonės supranta, kad jei norime tvarios regiono plėtros universitetas būtinas. Atlikite tyrimą ir pamatysite kokia dalis mokytojų, verslo ir viešojo sektoriaus darbuotojų įgijo išsilavinimą būtent čia. Juk regiono ūkiui būtini specialistai, kurie čia gyventi iš didmiesčių nevažiuoja. Mėtyti akmenis kiekvienas gali, bet kovoti už idėją- ne.
be pykčio    Sek, 2019-10-20 / 16:01

In reply to by kiek

na, dar didesnės demagogijos kaip tamstos rašliavoje reikėtų ilgai ieškoti... Ko gali išmokyti viešojo sektoriaus "specialistai", kurie nesugeba be skolų tvarkytis savo universitete? Galiausiai, tegul ir su skolomis, bet bent suprasti iš kur tos skolos atsiranda? Apie kokias idėjas tamsta kalbate? Kaip neskaičiuojant išlaidauti, o paskui virkauti kad didmiesčiai kalti dėl regioninio universiteto sužlugdymo? O gal reikėtų pasidomėti, ar tokius specialistus rengiate ir ar reikia jų parengimui tokio skaičiaus profesorių. XXI a. Lietuvoje atstumai praktiškai neturi reikšmės apsirūpinimui reikiamais specialistais. Turi Šiauliai, ačiū dievui, gydytojų (kurių patys nerengia), turės ir viešojo sektoriaus specialistų. O tamsta ar tik nebūsi kovotojas (-a) už savo "sėdynės" išsaugojimo idėją prasiskolinusiame universitete?
nepraskolintas dar    Sek, 2019-10-20 / 20:17

In reply to by be pykčio

Skolų dar nėra, galimai tik bus metų gale. Per anksti vadinti praskolintu. Praskolinta visa Lietuva ir dauguma žmonių butus, mašinas pasiėmę už paskolas. Visi panašiam reikale sėdim, jei neužtenka duonai, o ne pramogoms. Dėl to, kad sugeba, dar nebankrutavo tiek metų vis mažėjant finansavimui ir studentų skaičiui. Pasidomėkite kitais universitetais, kaip tvarkosi ir kur leidžia, tai kad jie gauna daug pinigų, nereiškia, kad gali nekelti kokybės, nes kaip reitingų apačia taip apačia net ir su biudžetu, ir su studentais, ir su kapitaliniu mokslu. Kur tie NOBELIO laureatai? Kur tie užsienio dėstytojai? Visi supranta, kad už tokias algas neatvažiuos jokie Einšteinai. Pagal jūsų logiką praskolintomis buvo visos uždarytos regionuose ligoninės, policijos biurai ir t.t. Nebuvo, tiesiog sumažino finansavimą iki tiek, kad tapo neįmanoma išsilaikyti. Viskas. Tas pats atsitiko ŠU. Šiemet biudžetą sumažino beveik mln. Darbuotojai nuolat atleidinėjami, likusiems krūvis dideja. Bet, spėju, jūsų pasiūlytas veiklos auditas patars atsivežti iš kažkur vergų, kurie dirbs už eurą per dieną.
kažkam atrodo, kad neskaičiuojant gali išlaidauti    Sek, 2019-10-20 / 20:20

In reply to by nepraskolintas dar

"neskaičiuojant išlaidauti" jau perlenkta lazda žiauriai. Ką ten išlaidavimu vadinate? Akademinio personalo darbo užmokestį ir infrastruktūrą, kuri privalo būti pagal teisės aktus? Vien biblioteka kainuoja 300 000 eurų per metus - ir NE, jos uždaryti negalima, nes visi universitetai privalo turėti duomenų bazes ir akademines bibliotekas atitinkamo lygio, o ne karmūrkę rūsio gale, kurių net kaimuose jau nebėra, nes atvažiuos programų ekspertai ir uždarys programas, jei nebus bibliotekos. 85 proc. išlaidų yra dėstytojų darbo užmokestis. Dėstytojai ir taip dirba padidintais krūviais, nes grupėse minimali kvota studentų. Pasidomėkite kitų universitetų krūvių skaičiavimo metodikomis - jos prieinamos internete - nustebsite - kai kur rojus žemėje. Bet krūviai SU dar didės, nes kito kelio nėra - todėl visi ramiu veidu ieškosi naujų įstaigų, vergais žmonės nepasiruošę būti prie jokio Rektoriaus ir jokio ten VU.
čia panašu buvo ŠU studento komentaras    Sek, 2019-10-20 / 21:28

In reply to by nepraskolintas dar

na ką jus čia rašote: "biudžetą sumažino beveik mln."? Kas jį sumažino ir kodėl, gal ufonautai atskridę? Universiteto finansavimas yra planuojamas pagal veiklos rezultatus ir numatomą studentų skaičių. Jei studentų sumažėjo, tai ir finansavimas sumažėjo. "Darbuotojai nuolat atleidinėjami, likusiems krūvis dideja". Tai jei studentų mažiau, tai kaip tiems likusiems dėstytojams krūvis didėja? Dėl tokio finansinio neraštingumo ir atsiranda tokios pasakos apie tai, kad kažkas turi dengti atsiradusius įsiskolinimus. O kur jie dings metų pabaigoje, jei rektorius neturi net plano kaip tą skirtumą panaikinti? Ir prie ko čia darbas už vieną eurą per dieną? Greičiau jau likus 1 studentui - vis dar bus reikalaujama tokio pat finansavimo, nes gi neįmanoma bus išsilaikyti (administruoti tokį "universitetą" vis tiek reikės). Veiklos auditas ir padeda tokiems nesiorientuojantiems finansuose (arba nenorintiems susiorientuoti) surasti tas vietas, kur išlaidos viršija finansavimą bei subalansuoti biudžetą.
miestietis    Sek, 2019-10-20 / 23:15

In reply to by čia panašu buvo ŠU studento komentaras

Vieno pažįstamo ŠU studento klausiu- ar labai susigrūdę klausotės paskaitų(mano metais, tai nebuvo kur uodui nutūpti), o tas- sėdime trys visoje auditorijoje. Daugiau neturiu ką pridurti- patys suprantat kokiuose emiratuose gyvenam ,bet ŠU mokslo guzams, turintiems vadybos profesorių, niekaip neprišyla kodėl minusas riebėja.
a kur garsieji Dagilio šokėjai    Sek, 2019-10-20 / 19:36
važiavo ŠU ponai šokti į Tailandą, ieškojo neva mainais studentų /Už valdiškus pinigus ponai iš ŠU pramogavo Tailende Che che
Nesipykit žmonės    Pir, 2019-10-21 / 12:25
Lietuvai Šiaulių universiteto nereikia. Šiandien metas pradėti svarstyti, kada Lietuvai nereikalingu taps Šiaulių dramos teatras - tai juk taip pat “našta biudžetui”. O ir šiauliečiai mielai palaiko miesto naikinimo iniciatyvas. Pats įdomiausias pavyzdys RailBatica vėžė. Tuo metu, kada galimai buvo sprendžiamas klausimas dėl jos maršruto (pro Panevęžį ar Šiaulius), gal net “ Šiaulių krašte” pasirodė labai piktas Medelyno bendruomenės laiškas apie tai, kokį triukšmą kelia pravažiuojantys traukiniai, dėl ko labai blogėja gyvenimo aplinka, nuvertėja NT ir pan. Kitu metu Zoknių rajono ir Šilėnų kaimo gyventojai staiga pastebėjo, kad NATO naikintuvų keliamas triukšmas nepalyginamai baisesnis nei buvusių iki jų. Ar verta prisiminti su kokiu entuziazmu buvo kovojama prieš “menų fabriką”. Taigi universiteto uždarymą laikykime miesto bendruomenės pergale prieš neracionalų lėšų švaistymą ir pasirinkime, ką dar galėtume sunaikinti. (Miesto mežių neminėsiu, tai tokia smulkmė, reikia radikalesnių projektų).
miestietis    Pir, 2019-10-21 / 15:53

In reply to by Nesipykit žmonės

Trumpai- niekada nebūčiau pagalvojęs, kad Šiaulių Dramos teatras savo pragyvenimui teužsidirba tik trečdalį visų reikalingų lėšų, taigi- vadybos prasme tai yra lavonas, bet kadangi jis šeriamas valstybės biudžeto, tai aš bent jau niekada negirdėjau, kad kas nors iš mūsų miesto į tą įstaigą būtų nusitaikęs sunaikinimui. RAIL BALTIK vėžė nuo Šiaulių nusisuko tik dėl to, kad Vilniaus proto bokštai apsigraibė, jog jei ji neis pro sostinę, tai iš vis tas projektas nebus rentabilus ir prasmingas, o kadangi iš Rygos į Vilnių pro Šiaulius traukiniui darosi kilpa, tai reikia būti labai dideliu ežiuku, kad priekaištauti, jog vėžė eina pro Panevėžį. Dėl karinių naikintuvų, tai net nežinau ką žmogui net pasakyti ir jei tai laikoma ekonomine investicija ir nauda miestui tai aš pasiduodu, ir tik graudu darosi- kiek žmonės supranta apie tikrą kuriamąją ekonomiką. Apie Menų inkubatorių tai aš neturiu labai tvirtos nuomonės, bet žinau, kad jei tas projektas būtų įgyvendintas, tai ilguoju periodu, gal ir būtų kažkokios tai naudos ,bet ir miesto mokesčių mokėtojai turėtų primokėti tai įstaigai po milijoną eurų kasmet išlaikymui ,jei čia viskas liuks, tai ir man liuks. Tai tiek trumpai.
godotojai    Pir, 2019-10-21 / 15:22
Kada suprasit, kad Lietuvai ne Šiaulių universiteto nereikia, bet neefektyviai valdomo universiteto nereikia. Susigaudykit bent dėl ko tas biudžetas deficitinis, ir tik tada eilinį kartą kaulykit pinigų..
Keista    Ant, 2019-10-22 / 20:44
Nėra kažkokie neįmanomo VU Rektoriaus reikalavimai. Normalūs vadybos žingsniai. Kaip tik keista girdėti kažkokius atsikalbinėjimus, kažkokias nepagrįstas viltis, lyg kažkas kažką dėk kažko Šiauliams turėtų duoti. Keista pozicija, kai vietoj to, kad dirbtų, planuotų, mykia pasiteisinimus, kad nieko nedaryti. Ponai šiauliškiai, čia kalba eina universitetą, ne kaimo UAB'ą. Išeitis viena, dirbti arba mirti. Kol kas jūsų verkšlenimai veda link antro kelio...
audit    Tre, 2019-10-23 / 13:13
sugaudyti biudžeto deficito priežastis nėra labai sunku. Kiek man žinoma, tokiose organizac. yra trys pagrindinės finansų disbalanso rizikos: 1) išlaidų padidėjimas dėl vnf studentų "virtimo" į vf. Priežastys įvairios - nuo teisiškai pagrįstų iki suktybių; 2) išlaidų padidėjimas dėl mokslo darbų dvigubo finansavimo. Rizika didėja, kai mokslo darbuotojai dirba keliuose padaliniuose ir galimai rodo tą pačią mokslo produkciją. Institucija gi finansuojama tik vieną kart. Gali būti žioplumas, bet neatmestinas ir sąmoningas veikimas; 3) per ataskaitinį laikotarpį išaugęs aukštesnės kvalif. darbuotojų skaičius (pav. , suintensyvėjęs doc. "virtimas" į prof.). Rizika didėja, kai vyksta neeilinės atestacijos, ypač kai "neeiliniai" atestuojasi darbuot., susiję su vadyba. Kitas rizikos veiksnys - darbuot. pokyčiai vadyboje. Persikelia ir į kitų išlaidų augimo rizikas - daugiau vidaus ir užsienio komandiruočių, priedų atsiradimo tikimybės ir pan. Jokiu būdu neteigiu, kad ten vyksta kažkas blogo, bet pratestavus per šias rizikas, manu, kad priežastis galima būtų nustatyti gana tiksliai. Pagrindinis klausimas yra - ar apsimoka? Jei deficitą dengia vos apsiašarojus, tai kam stengtis?

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.