Šiaulių iždo nepakaks visiems projektams

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis aiš­ki­no, kad nu­spręs­ta ki­tą­met fi­nan­suo­ti tik tuos dar ne­pra­dė­tus įgy­ven­din­ti pro­jek­tus, ku­riuos spau­džia eu­ro­pi­nio fi­nan­sa­vi­mo ter­mi­nai.
Pa­ma­žu ryš­kė­ja, koks bus 2020 me­tų mies­to iž­das. Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis konk­re­čių skai­čių įvar­din­ti dar ne­no­ri, bet sa­ko, kad mies­to biu­dže­tas bus pa­na­šus kaip ir šių me­tų – apie 156 mi­li­jo­nus eu­rų.

Vals­ty­bės ran­ka sa­vi­val­dy­bių ki­še­nė­je

Di­rek­to­rius ža­da, kad dar šių me­tų gruo­džio 23 die­ną biu­dže­to pro­jek­tas bus pa­vie­šin­tas Sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je ir iki sau­sio 13 die­nos bus lau­kia­ma pa­sta­bų iš vi­suo­me­nės.

"Jei­gu tik neį­vyks tai, kas įvy­ko", – per­spė­ja di­rek­to­rius. O įvy­ko tai, kad Vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tui pir­mą kar­tą nu­ke­lia­vus į Sei­mą, jis bu­vo grą­žin­tas at­gal Vy­riau­sy­bei ko­re­guo­ti. Po ko­rek­ci­jos, sa­vi­val­dy­bių fi­nan­sa­vi­mas bu­vo su­ma­žin­tas 40 mi­li­jo­nų eu­rų, o konk­re­čiai Šiau­lių mies­tui – 1,2 mi­li­jo­no.

"Sa­vi­val­dy­bės, de­ja, pri­si­dė­jo so­li­da­riai, nes Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja ne­be­ra­do vi­di­nių iš­tek­lių, kaip pa­ten­kin­ti ūki­nin­kų, gais­ri­nin­kų, mo­ky­to­jų, ad­vo­ka­tų ir vi­sų ki­tų, ku­rie strei­ka­vo pa­sku­ti­nė­mis sa­vai­tėms, po­rei­kius. Tai mi­nis­te­ri­ja įki­šo ran­ką į sa­vi­val­dy­bių krep­še­lį", – ap­gai­les­ta­vo Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas.

Ka­dan­gi 2020 me­tų biu­dže­tas braš­ka per vi­sas siū­les, A. Bar­tu­lis pri­pa­ži­no, kad 1,2 mi­li­jo­no su­ma­žė­ji­mas mies­tui la­bai skaus­min­gas. Te­ko dar kar­tą vis­ką per­si­skai­čiuo­ti, pa­si­spaus­ti.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui dar kol kas ne­ra­mu, kad šios ko­rek­ci­jos iš cent­ri­nės val­džios ga­li bū­ti ne pa­sku­ti­nės, nes dar des­pe­ra­tiš­kai ieš­ko­ma 40 mi­li­jo­nų gais­ri­nin­kų po­rei­kiams pa­ten­kin­ti.

"Jei ga­li ne­pra­dė­ti, ne­pra­dėk"

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas mies­to Ta­ry­bai bus tei­kia­mas tvir­tin­ti va­sa­rio 6 die­ną.

A. Bar­tu­lis sa­kė, kad di­džiau­sią rū­pes­tį ke­lia įsi­pa­rei­go­ji­mų pri­va­čiam in­ves­tuo­to­jui "Avia­tic MRO" vyk­dy­mas dėl Šiau­lių oro uos­to plėt­ros. Tai bus di­džiau­sias Sa­vi­val­dy­bės pro­jek­tas ki­tais me­tais.

"Da­ro­mi tam tik­ri žings­niai įei­ti į Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos fi­nan­sa­vi­mą, nes tai yra reikš­min­gas inf­rast­ruk­tū­ri­nis pro­jek­tas, ku­rio įgy­ven­di­ni­mo me­tu per du eta­pus bus įkur­ta apie 140 dar­bo vie­tų. Gal vie­ną-ki­tą mi­li­jo­ną pri­si­trauk­si­me ir iš Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos vyk­do­mų pro­jek­tų", – spė­lio­jo di­rek­to­rius.

Jis vi­lia­si, kad vi­sų 10 mi­li­jo­nų oro uos­to inf­rast­ruk­tū­rai įreng­ti 2020 me­tais ne­pri­reiks. Šiuo me­tu vyks­ta sta­ty­bos dar­bų ran­go­vo kon­kur­sas, pla­nuo­ja­ma sau­sį jau tu­rė­ti nu­ga­lė­to­ją. Di­rek­to­rius aiš­ki­no, kad jei ne­bus įša­lo, dar šią žie­mą ran­go­vas ga­lės im­tis se­nos be­to­ni­nės dan­gos de­mon­ta­vi­mo. A. Bar­tu­lis ma­no, kad ki­tais me­tais pa­vyk­tų at­lik­ti dar­bų už 5-7 mi­li­jo­nus.

Ba­čiū­nų gat­vę pla­nuo­ja­ma ki­tais me­tais su­re­mon­tuo­ti iki Poil­sio gat­vės. Šio pro­jek­to 5-6 eta­pai kel­sis į 2021 me­tus, ne­bent ki­tą­met at­si­ras­tų pa­pil­do­mų fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių.

"Lai­kė­mės prin­ci­po, jei ga­li­ma 2020 me­tais ne­pra­dė­ti nau­jo pro­jek­to, tai ir ne­pra­dė­ki­me", – biu­dže­to for­ma­vi­mo prin­ci­pus at­sklei­dė di­rek­to­rius.

Ta­čiau ne­nei­gė, kad yra pro­jek­tų, ku­riuos pra­dė­ti ki­tą­met bū­ti­na, nes jau 2021 me­tais bai­gia­si fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tis ir ga­li nu­plauk­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šos. Tai P. Vi­šins­kio gat­vės ir jos priei­gų, Auš­ros alė­jos re­konst­ruk­ci­ja ir ki­ti pro­jek­tai.

Ant­rus me­tus iš ei­lės ma­ži­na­mas nu­ma­ty­tas fi­nan­sa­vi­mas Dau­šiš­kių ka­pi­nių įren­gi­mui. Anot A. Bar­tu­lio, jei fi­nan­sa­vi­mas bū­tų pa­kan­ka­mas, skir­tų 1,5 mi­li­jo­no, ta­čiau da­bar nu­ma­to­ma vos 400 tūks­tan­čių eu­rų. Di­rek­to­rius pa­tvir­ti­no, kad lai­do­ji­mo vie­tos jau rei­ka­lin­gos, tad ki­tais me­tais da­lį ka­pi­nių vis tik pla­nuo­ja­ma ati­da­ry­ti.

Šiais me­tais 700 tūks­tan­čių ne­pa­nau­do­tų sko­lin­tų Sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gų, skir­tų Dau­šiš­kių ka­pi­nių įren­gi­mui bu­vo nu­kreip­ta į ki­tą pro­jek­tą. Dar­bus at­li­ko UAB "Šiau­lių plen­tas".

Pa­gal su­tar­tį su Sa­vi­val­dy­be ji 4,2 mi­li­jo­nų eu­rų ver­tės dar­bus tu­rė­tų pa­baig­ti iki ki­tų me­tų ru­dens, ta­čiau kol kas ne­pa­na­šu, kad Sa­vi­val­dy­bė tiek pi­ni­gų šiam pro­jek­tui su­rink­tų.

Komentarai

Nuomonė    Ant, 2019-12-17 / 08:26
Norint delioti finansus, pirmiausia reikia išmanyti finansus, ekonomiką. Ir kuris ten iš jų ekonomistas? :)))
bartuliui    Ant, 2019-12-17 / 08:51
Netikiu.. nemoki.. Gražinkitė pinigus už praloštus teismus.. aferistai
666    Ant, 2019-12-17 / 08:52
Ten visi turintys aukščiausius titulus - ekonomistai, o ypač tas ......
Dr. Mangele    Ant, 2019-12-17 / 09:15
Na ir kokiam neįvardytam projektui tie 700 tūkst. buvo skirti? Gražiai gražu... Vokietija ir tai nepatempė karo su visu pasauliu... o ten tvarka ir mąstymo pajėgumai su AV sąrašu nepalyginami buvo... Kaip supratau ne tik ko galima nepradės, bet ir kas nebaigta, nepabaigs.... Gėda.
Projektas    Ant, 2019-12-17 / 10:03
...biudzetas toks pat,kaip ir pernai,vadinas jokio progreso irgi pramones kilimo.Ale pamatysik,kokias valdinykai Kaledines premijas dalinsis ir tas pastoviai pezantis snukelis irgi saves nenusiskriaus.O gal jau pasidalino?.....
Projektinis projekc    Ant, 2019-12-17 / 10:29
A tai namą Mers spės pasistatyt a turės palaukt ? Algos padidėjima, nu.
Siaulietis    Ant, 2019-12-17 / 18:03
Juokina ta savivaldybe su savo planavimu. Kas jai tas sumazinimas is vyriausybes, kai kelis metus is eiles net nesugeba viso biudzeto panaudoti
ABC    Ant, 2019-12-17 / 19:03
Šiaulių vldziazmogiai ir toliau juokinga miestiečius - pabuvę trinkelių meistrais ir medkirciais nusprende tapti žiedų valdovais. Juk kaip naujieji Vaisiukai įgaus didmiesčio statusą, jei nebus transporto kamščių? Šiauliams niekaip nesiseka su valdžia - vis daugiau kvailių patenka į valdžią, vieni statė kosmodromą, dabartiniai - laukia Boingu, atskrendanciu į remonto gamyklą. Visa tai už mokesčių mokėtojų pinigus.
Mikis    Ant, 2019-12-17 / 19:26
Kai miestas daro tiek darbu naturalu, kad truksta ir truks pinigu visiems projektams. Jei miestui vadovautu toks kaip Velicka ar Simulikas pinigu taip pat truktu tik niekas nebutu daroma, nei nauju gatviu nei dviraciu taku.. Mero komanda vienintele per tiek metu kuri daro realius darbus!

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.