Šiaulių iždo nepakaks visiems projektams

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius A. Bar­tu­lis aiš­ki­no, kad nu­spręs­ta ki­tą­met fi­nan­suo­ti tik tuos dar ne­pra­dė­tus įgy­ven­din­ti pro­jek­tus, ku­riuos spau­džia eu­ro­pi­nio fi­nan­sa­vi­mo ter­mi­nai.
Pa­ma­žu ryš­kė­ja, koks bus 2020 me­tų mies­to iž­das. Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis konk­re­čių skai­čių įvar­din­ti dar ne­no­ri, bet sa­ko, kad mies­to biu­dže­tas bus pa­na­šus kaip ir šių me­tų – apie 156 mi­li­jo­nus eu­rų.

Vals­ty­bės ran­ka sa­vi­val­dy­bių ki­še­nė­je

Di­rek­to­rius ža­da, kad dar šių me­tų gruo­džio 23 die­ną biu­dže­to pro­jek­tas bus pa­vie­šin­tas Sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­to sve­tai­nė­je ir iki sau­sio 13 die­nos bus lau­kia­ma pa­sta­bų iš vi­suo­me­nės.

"Jei­gu tik neį­vyks tai, kas įvy­ko", – per­spė­ja di­rek­to­rius. O įvy­ko tai, kad Vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tui pir­mą kar­tą nu­ke­lia­vus į Sei­mą, jis bu­vo grą­žin­tas at­gal Vy­riau­sy­bei ko­re­guo­ti. Po ko­rek­ci­jos, sa­vi­val­dy­bių fi­nan­sa­vi­mas bu­vo su­ma­žin­tas 40 mi­li­jo­nų eu­rų, o konk­re­čiai Šiau­lių mies­tui – 1,2 mi­li­jo­no.

"Sa­vi­val­dy­bės, de­ja, pri­si­dė­jo so­li­da­riai, nes Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja ne­be­ra­do vi­di­nių iš­tek­lių, kaip pa­ten­kin­ti ūki­nin­kų, gais­ri­nin­kų, mo­ky­to­jų, ad­vo­ka­tų ir vi­sų ki­tų, ku­rie strei­ka­vo pa­sku­ti­nė­mis sa­vai­tėms, po­rei­kius. Tai mi­nis­te­ri­ja įki­šo ran­ką į sa­vi­val­dy­bių krep­še­lį", – ap­gai­les­ta­vo Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas.

Ka­dan­gi 2020 me­tų biu­dže­tas braš­ka per vi­sas siū­les, A. Bar­tu­lis pri­pa­ži­no, kad 1,2 mi­li­jo­no su­ma­žė­ji­mas mies­tui la­bai skaus­min­gas. Te­ko dar kar­tą vis­ką per­si­skai­čiuo­ti, pa­si­spaus­ti.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui dar kol kas ne­ra­mu, kad šios ko­rek­ci­jos iš cent­ri­nės val­džios ga­li bū­ti ne pa­sku­ti­nės, nes dar des­pe­ra­tiš­kai ieš­ko­ma 40 mi­li­jo­nų gais­ri­nin­kų po­rei­kiams pa­ten­kin­ti.

"Jei ga­li ne­pra­dė­ti, ne­pra­dėk"

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas mies­to Ta­ry­bai bus tei­kia­mas tvir­tin­ti va­sa­rio 6 die­ną.

A. Bar­tu­lis sa­kė, kad di­džiau­sią rū­pes­tį ke­lia įsi­pa­rei­go­ji­mų pri­va­čiam in­ves­tuo­to­jui "Avia­tic MRO" vyk­dy­mas dėl Šiau­lių oro uos­to plėt­ros. Tai bus di­džiau­sias Sa­vi­val­dy­bės pro­jek­tas ki­tais me­tais.

"Da­ro­mi tam tik­ri žings­niai įei­ti į Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos fi­nan­sa­vi­mą, nes tai yra reikš­min­gas inf­rast­ruk­tū­ri­nis pro­jek­tas, ku­rio įgy­ven­di­ni­mo me­tu per du eta­pus bus įkur­ta apie 140 dar­bo vie­tų. Gal vie­ną-ki­tą mi­li­jo­ną pri­si­trauk­si­me ir iš Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos vyk­do­mų pro­jek­tų", – spė­lio­jo di­rek­to­rius.

Jis vi­lia­si, kad vi­sų 10 mi­li­jo­nų oro uos­to inf­rast­ruk­tū­rai įreng­ti 2020 me­tais ne­pri­reiks. Šiuo me­tu vyks­ta sta­ty­bos dar­bų ran­go­vo kon­kur­sas, pla­nuo­ja­ma sau­sį jau tu­rė­ti nu­ga­lė­to­ją. Di­rek­to­rius aiš­ki­no, kad jei ne­bus įša­lo, dar šią žie­mą ran­go­vas ga­lės im­tis se­nos be­to­ni­nės dan­gos de­mon­ta­vi­mo. A. Bar­tu­lis ma­no, kad ki­tais me­tais pa­vyk­tų at­lik­ti dar­bų už 5-7 mi­li­jo­nus.

Ba­čiū­nų gat­vę pla­nuo­ja­ma ki­tais me­tais su­re­mon­tuo­ti iki Poil­sio gat­vės. Šio pro­jek­to 5-6 eta­pai kel­sis į 2021 me­tus, ne­bent ki­tą­met at­si­ras­tų pa­pil­do­mų fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­nių.

"Lai­kė­mės prin­ci­po, jei ga­li­ma 2020 me­tais ne­pra­dė­ti nau­jo pro­jek­to, tai ir ne­pra­dė­ki­me", – biu­dže­to for­ma­vi­mo prin­ci­pus at­sklei­dė di­rek­to­rius.

Ta­čiau ne­nei­gė, kad yra pro­jek­tų, ku­riuos pra­dė­ti ki­tą­met bū­ti­na, nes jau 2021 me­tais bai­gia­si fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tis ir ga­li nu­plauk­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šos. Tai P. Vi­šins­kio gat­vės ir jos priei­gų, Auš­ros alė­jos re­konst­ruk­ci­ja ir ki­ti pro­jek­tai.

Ant­rus me­tus iš ei­lės ma­ži­na­mas nu­ma­ty­tas fi­nan­sa­vi­mas Dau­šiš­kių ka­pi­nių įren­gi­mui. Anot A. Bar­tu­lio, jei fi­nan­sa­vi­mas bū­tų pa­kan­ka­mas, skir­tų 1,5 mi­li­jo­no, ta­čiau da­bar nu­ma­to­ma vos 400 tūks­tan­čių eu­rų. Di­rek­to­rius pa­tvir­ti­no, kad lai­do­ji­mo vie­tos jau rei­ka­lin­gos, tad ki­tais me­tais da­lį ka­pi­nių vis tik pla­nuo­ja­ma ati­da­ry­ti.

Šiais me­tais 700 tūks­tan­čių ne­pa­nau­do­tų sko­lin­tų Sa­vi­val­dy­bės pi­ni­gų, skir­tų Dau­šiš­kių ka­pi­nių įren­gi­mui bu­vo nu­kreip­ta į ki­tą pro­jek­tą. Dar­bus at­li­ko UAB "Šiau­lių plen­tas".

Pa­gal su­tar­tį su Sa­vi­val­dy­be ji 4,2 mi­li­jo­nų eu­rų ver­tės dar­bus tu­rė­tų pa­baig­ti iki ki­tų me­tų ru­dens, ta­čiau kol kas ne­pa­na­šu, kad Sa­vi­val­dy­bė tiek pi­ni­gų šiam pro­jek­tui su­rink­tų.