Savivaldybė vėl piktina gyventojus dėl benamių nakvynės

Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Ra­gai­nės pro­gim­na­zi­jo­je su­si­rin­ku­sių gy­ven­to­jų prie­kaiš­tus iš­klau­sy­ti te­ko vi­ce­me­rui D. Griš­ke­vi­čiui, o ne „idė­jos au­to­riams“.
Šiau­lių Ra­gai­nės pro­gim­na­zi­jos sa­lė­je vy­ko emo­cin­gas gy­ven­to­jų su­si­ti­ki­mas su Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vais dėl pla­nų Kau­no gat­vė­je įkur­din­ti Nak­vy­nės na­mus. Nors mies­to Ta­ry­ba jau yra nu­ta­ru­si juos įkur­ti Ša­rū­no gat­vė­je, val­džios pla­nai kei­čia­si. Tai pa­pik­ti­no ir gy­ven­to­jus, ir vers­lo įmo­nes.
Giedriaus BARANAUSKO nuotr.
Vi­ce­me­ras D. Griš­ke­vi­čius ir vers­li­nin­kas D. Bal­čiū­nas sa­kė bran­gi­ną tar­pu­sa­vio drau­giš­ką bend­ra­vi­mą, ta­čiau lai­kė­si skir­tin­gų po­zi­ci­jų.

Vi­ce­me­ro ar­gu­men­tai neį­ti­ki­no

Sa­vi­val­dy­bę, kaip daž­niau­siai pa­sta­ruo­ju me­tu bū­na, ketvirtadienio vakarą vykusiame su­si­ti­ki­me su gy­ven­to­jais at­sto­va­vo me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius. Me­ras tuo me­tu kon­cer­ti­nė­je įstai­go­je "Sau­lė" tei­kė kul­tū­ros ir me­no pre­mi­jas ir klau­sė­si kon­cer­to.

D. Griš­ke­vi­čius ak­cen­ta­vo, kad iš­ke­liant Nak­vy­nės na­mus iš Pak­ruo­jo gat­vės (nes ši te­ri­to­ri­ja per­duo­da­ma Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės plėt­rai) bu­vo nu­spręs­ta juos iš­skai­dy­ti. Apie 120 lai­ki­no­jo ap­gy­ven­di­ni­mo vie­tų nu­ma­ty­ta įsteig­ti Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čia­me pa­sta­te Tie­sos gat­vė­je. Esą su bend­ruo­me­ne ras­tas su­ta­ri­mas, vė­liau pa­tiks­lin­ta, kad ne su vi­sa.

40 vie­tų lai­ki­no­sios nak­vy­nės pa­slau­gas aso­cia­liems be­na­miams nu­spręs­ta teik­ti Ša­rū­no gat­vė­je. Ta­čiau pa­sta­ra­sis su­ma­ny­mas bran­gus – rei­kia ne tik iš­pirk­ti iš įmo­nės pa­sta­tą, jį re­konst­ruo­ti, bet ir nu­ties­ti to­liau Pu­rie­nų gat­vę, nes nė­ra kaip į pa­sta­tą pa­tek­ti. Pre­li­mi­na­riais pa­skai­čia­vi­mais tai ga­li kai­nuo­ti apie 700 tūks­tan­čius eu­rų.

Nors Ta­ry­bos spren­di­mas dėl to jau priim­tas, ka­tast­ro­fiš­kai ki­tų me­tų biu­dže­te sto­ko­jan­ti lė­šų mies­to val­džia nu­spren­dė pa­tau­py­ti ir be­na­mius ap­nak­vyn­din­ti ša­lia ge­le­žin­ke­lio Kau­no gat­vė­je.

Iš pra­džių kant­riai klau­sę vi­ce­me­ro ar­gu­men­tų, ko­dėl be­na­miai ga­lė­tų nak­vo­ti Kau­no gat­vės 6 na­me, ku­rį Sa­vi­val­dy­bė pe­ri­ma iš "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių", žmo­nės grei­tai kant­ry­bę pra­ra­do.

So­cia­li­nių pa­slau­gų cent­ro di­rek­to­rei Vi­dai Šal­nie­nei su­si­rin­ku­sie­ji vos lei­do pa­sa­ky­ti ke­le­tą žo­džių. Di­rek­to­rė pa­brė­žė, kad be­na­miai sau­gu­mo pro­ble­mų ne­ke­lia, o daž­niau pa­tys nu­ken­čia nuo ki­tų. Nors ji pa­ti­ki­no, kad atei­nan­tys nak­vo­ti tu­ri pri­sta­ty­ti pa­žy­mas, kad ne­ser­ga tu­ber­ku­lio­ze, čia pat kal­bė­jo, kad gu­lin­čius gat­vė­se juos pai­ma grei­to­ji pa­gal­ba ir pri­sta­to į nak­vy­nės vie­tą. Var­gu, ar jie to­kios bū­se­nos pa­tei­kia pa­žy­mas.

D. Griš­ke­vi­čius aiš­ki­no, kad svars­ty­tas va­rian­tas sta­ty­ti nau­ją pa­sta­tą, bet ne­pa­vy­ko ras­ti tin­ka­mo skly­po.

Vi­ce­me­ras ža­dė­jo, kad šia­me ra­jo­ne bū­tų die­gia­mos pa­pil­do­mos prie­mo­nės – ap­švie­ti­mas, ka­me­ros.

Dar vie­nas D. Griš­ke­vi­čiaus ar­gu­men­tas – tie be­na­miai žmo­nės jau ir da­bar yra šia­me ra­jo­ne. Jie glau­džia­si po via­du­ku.

Šal­tuo­ju pe­rio­du be­na­miai ga­li bū­ti lai­ki­nos nak­vy­nės vie­to­je vi­są pa­rą, šil­tuo­ju me­tu – die­no­mis tu­ri išei­ti. Anot vi­ce­me­ro, nak­vo­jan­čių žmo­nių skai­čiaus vi­dur­kis – apie 30.

Kam jūs mums pud­ri­na­te sme­ge­nis ir gal­vo­ja­te, kad mes esa­me to­kie pat dur­ne­liai kaip prieš 20 me­tų? Bai­ki­te tas ne­są­mo­nes.

Neiš­veng­ta po­li­ti­ka­vi­mo

Prie­šin­tis val­džios spren­di­mui bend­ruo­me­nę bu­rian­tis vers­li­nin­kas Da­rius Bal­čiū­nas tei­gė, jog sklei­džia­mi mi­tai, esą šio ra­jo­no gy­ven­to­jai – be­na­mių prie­šai, jų ne­si­gai­li.

"Sup­ran­ta­me, kad tiems žmo­ge­liu­kams su gy­ve­ni­mu ne­pa­si­se­kė. Ras­ta jiems vie­ta Ša­rū­no gat­vė­je. Ta­ry­ba bu­vo ap­si­spren­du­si. Grįž­kit prie Ša­rū­no gat­vės. Mes su­ne­ša­me pi­ni­gė­lius į biu­dže­tą – tiek vers­las, tiek gy­ven­to­jai. Kal­ba­ma apie su­tau­po­mus nie­kin­gius biu­dže­to mas­tu 700 tūks­tan­čius eu­rų, o gal ir ma­žiau. Kie­no są­skai­ta su­tau­py­sit? Žmo­nių, vai­kų, moks­lei­vių? Ne­pa­mirš­ki­me, kad ir mes esam rin­kė­jai. Vi­si tu­ri bū­ti svar­būs svar­būs – ir mes, ir tie ki­ti žmo­nės", – sa­kė D. Bal­čiū­nas, už ku­rio įmo­nės "Pra­mušt­gal­vis" tvo­ros įsi­kur­tų be­na­miai.

Nors kar­tu su D. Griš­ke­vi­čiu­mi at­vy­ko ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Vin­cas Ur­bo­na­vi­čius, ke­li Ta­ry­bos na­riai iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos, me­ro pa­ta­rė­jas Jus­ti­nas Švėgž­da, vi­si be­ve­li­jo pa­ty­lė­ti, iš­sky­rus Za­ki­rą Me­dži­do­vą. Už­tat opo­zi­ci­jos at­sto­vai rė­žė iš pe­ties.

"Tas spren­di­mas – tai pa­ts di­džiau­sias ab­sur­das. Jūs ir taip pri­va­lo­te įreng­ti (gy­ve­na­ma­ja­me ra­jo­ne) ap­švie­ti­mą, ka­me­ras – nes tai tie­sio­gi­nė jū­sų pa­rei­ga. Kam jūs ma­si­na­te žmo­nes tam tik­rais to­kiais da­ly­kais, ku­riuos ir taip tu­ri­te pa­da­ry­ti", – sa­kė Ta­ry­bos na­rys Ma­ri­jus Ve­lič­ka.

Jis aiš­ki­no, kad al­ter­na­ty­va – pa­sta­tas Ša­rū­no gat­vė­je ge­res­nis va­rian­tas.

Ki­tas po­li­ti­kas Mar­ty­nas Šiur­kus siū­lė iš­nuo­mo­ti kon­tei­ne­ri­nius na­me­lius ir pa­sta­ty­ti ke­lio­se mies­to vie­to­se, ne­kon­cent­ruo­jant be­na­mių į vie­ną vie­tą.

Kvie­tė vie­ny­tis

Ne­ri­ja Luns­kie­nė pri­si­sta­tė gy­ve­nan­ti Tie­sos gat­vės 3 kai­my­nys­tė­je ir pa­sa­ko­jo apie šios bend­ruo­me­nės pa­tir­tį ban­dant pa­si­prie­šin­ti Sa­vi­val­dy­bės spren­di­mams.

"Mus va­di­na ant­žmo­giais, nes mes pa­prieš­ta­ra­vom Nak­vy­nės na­mams. Kiek ta­me pa­sta­te Tie­sos 3 vis­ko bu­vo, bet mes nie­ka­da ne­bu­vo­me prieš. Mes su­pran­ta­me, kas yra neį­ga­lus žmo­gus, kas yra nu­ken­tė­jęs ir kas yra po­ten­cia­liai pa­vo­jin­gas. Ka­dan­gi ne­pri­ta­rian­čių yra daug, mes taip pat rin­ko­me pa­ra­šus, ren­gė­me pe­ti­ci­jas, ban­dė­me už­kirs­ti ke­lią Ta­ry­bos spren­di­mo priė­mi­mui. Ta­čiau ten yra vi­siš­kas bul­do­ze­ri. Mes esa­me pa­da­vę į teis­mą (ap­skun­dė Ta­ry­bos spren­di­mą). Sau­sio mė­ne­sį vyks teis­mas", – kal­bė­jo šiau­lie­tė.

Ji kvie­tė Ža­liū­kių bend­ruo­me­nę vie­ny­tis ir prie­šin­tis Sa­vi­val­dy­bės spren­di­mams kar­tu.

Mo­te­riai kal­bant, D. Griš­ke­vi­čius šyp­te­lė­jo. Tai su­kė­lė su­si­rin­ku­sių­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą. "Žmo­gus tak­tiš­kai kal­ba, o jūs vai­po­tės". Lie­po­rių bend­ruo­me­nės at­sto­vė sa­kė, kad jie prie to­kio val­džios el­ge­sio jau yra įpra­tę.

Val­dau sau

"Sa­vi­val­dy­bė – sau val­dau. Dus­kit, jūs – neį­do­mūs. Sau val­dy­ti yra daug sma­giau. Jau jie (po­li­ti­kai) pa­kil­no­jo ran­ku­tes už Ša­rū­no gat­vę. Vėl blaš­ky­ma­sis. Jūs pa­ga­liau su­pras­kit, kad jus iš­rin­ko žmo­nės ir dirb­ki­te jiems vi­siems. Kam jūs mums pud­ri­na­te sme­ge­nis ir gal­vo­ja­te, kad mes esa­me to­kie pat dur­ne­liai kaip prieš 20 me­tų? Bai­ki­te tas ne­są­mo­nes", – ra­gi­no D. Bal­čiū­nas.

Kal­bė­ję gy­ven­to­jai la­biau­siai ne­ri­ma­vo dėl sa­vo vai­kų ir anū­kų.

"Bu­vo­me jau­ni, pa­tys gy­nė­mės nuo nar­ko­ma­nų – kvie­tė­me po­li­ci­ją, pa­tys vai­kė­me. Iš­si­va­lė­me. Da­bar pa­tys au­gi­na­me vai­kus, ve­da­mės juos pa­si­žiū­rė­ti trau­ki­nių. Kaip paaiš­kin­ti vai­kui vaiz­dus, ku­riuos ma­ty­sim? Ša­rū­no gat­vė­je ša­lia – po­li­ci­ja ir be­na­miai pa­tys ten tu­rė­tų pa­si­temp­ti", – kal­bė­jo šia­me ra­jo­ne užau­gęs Aud­rius Kaz­laus­kas.

"Aš dir­bu sa­vo dar­bą, gau­nu už tai pi­ni­gus. Ar jūs gal­vo­ja­te, kad mes kaž­ko­kie sa­do­ma­zo­chis­tai ir mums pa­tin­ka prieš jus sto­vė­ti ir vi­są ši­tą "grū­zą" klau­sy­ti? Aš su ma­lo­nu­mu bū­čiau šei­mo­je ir žais­čiau su vai­kais. Bet aš dir­bu sa­vo dar­bą ir ne­si­skun­džiu", – pra­trū­ko D. Griš­ke­vi­čius.

Vi­ce­me­ro bu­vo pa­pra­šy­ta at­sa­ky­ti, jei šia­me ra­jo­ne tu­rė­tų na­mą, ar bal­suo­tų drą­siai "už"? Vi­ce­me­ras neat­sa­kė, pa­si­gir­do plo­ji­mai.

Gy­ven­to­jai kal­bė­jo, kad vi­ce­me­ras ne­ga­li bal­suo­ti pa­gal sa­vo nuo­mo­nę: "Jūs tu­ri­te tu­rė­ti žmo­nių nuo­mo­nę".

Žmo­nės kė­lė klau­si­mą, ko­dėl ka­riuo­me­nė, pe­rim­da­ma Nak­vy­nės na­mų pa­sta­tą Pak­ruo­jo gat­vė­je, ne­ga­li pri­si­dė­ti lė­šo­mis prie nau­jų pa­tal­pų šiais įstai­gai su­tvar­ky­mo.

Gy­ven­to­jau jau su­rin­ko 900 pa­ra­šų, rei­ka­lau­jan­čių ne­priim­ti spren­di­mo įkur­ti Kau­no gat­vė 6 lai­ki­no­jo ap­nak­vin­di­ni­mo pa­slau­gų tar­ny­bos. Ke­ti­na­ma ak­ty­viai da­ly­vau­ti Ta­ry­bos po­sė­dy­je ki­tą sa­vai­tę.

D. Bal­čiū­nas pa­ste­bė­jo, kad vi­ce­me­ras ver­tas pa­gar­bos, nes atė­jo pas žmo­nes, kai idė­jos au­to­riai ra­miai šil­do­si na­muo­se. Idė­jos at­kel­ti be­na­mius į Kau­no gat­vę au­to­riu­mi bu­vo įvar­din­tas Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis. D. Griš­ke­vi­čius po su­si­ti­ki­mo paaiš­ki­no, kad di­rek­to­rius tuo pa­čiu me­tu bu­vo su­si­ti­kęs su Auš­ros alė­jos dau­gia­bu­čio na­mo gy­ven­to­jais, ku­rie ne­si­džiau­gia Sa­vi­val­dy­bės ke­ti­ni­mais jų na­me įkur­din­ti dve­jus bend­ruo­me­ni­nius vai­kų glo­bos na­mus 16 vai­kų.