Obeliską Tautos laisvei siūloma leisti statyti V. Rudokui

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Pri­si­kė­li­mo aikš­tės ir jos priei­gų re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to au­to­rius Vy­te­nis Ru­do­kas ir Lie­tu­vos ar­chi­tek­tų są­jun­gos Šiau­lių sky­riaus pir­mi­nin­kė Rū­ta Stuo­pe­lie­nė pri­sta­tė ar­chi­tek­tų iš­va­das, kaip ga­lė­tų vyk­ti pa­mink­lo Tau­tos Lais­vei pri­sta­ty­mas.
Po neį­vy­ku­sio kon­kur­so pa­mink­lo Tau­tos lais­vei Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je Ar­chi­tek­tų są­jun­gos Šiau­lių sky­rius rug­sė­jo mė­ne­sį ini­ci­ja­vo dvi kon­fe­ren­ci­jas ir siū­lo­mų idė­jų pri­sta­ty­mą. Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je šio skyriaus pirmininkė Rūta Stuopelienė paviešino ar­chi­tek­tų iš­va­das. Siū­lo­ma leis­ti aikš­tės pro­jek­to au­to­riui Vy­te­niui Ru­do­kui pa­čiam rea­li­zuo­ti obe­lis­ko idė­ją.

Se­na­mies­tis – kaip kul­tū­ri­nis gink­las

Ar­chi­tek­tai kons­ta­ta­vo, kad to­kia ini­cia­ty­va ki­lo dėl ke­lių prie­žas­čių. Vi­sų pir­ma, ar­chi­tek­tū­ri­nių ir ur­ba­nis­ti­nių pro­ce­sų val­dy­mas Šiau­lių mies­te yra ne­pa­ten­ki­na­mas. Dėl silp­no vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sri­ty­je ky­la ne­su­sip­ra­ti­mų tarp mies­tie­čių ir mies­to po­li­ti­kų. Ne­su­si­kal­bė­ji­mo kul­mi­na­ci­ja įvar­di­ja­ma is­to­ri­ja su me­džiais Šiau­lių bul­va­re. Ten, kur, anot ar­chi­tek­tų, tu­ri bū­ti prio­ri­te­tas se­na­mies­čiui, rei­ka­lau­ja­ma žel­dy­nų. Ma­no­ma, kad taip at­si­ti­ko dėl to, kad ne­vyks­ta dis­ku­si­ja mies­to for­ma­vi­mo klau­si­mais.

"Ne­pai­sant to, kad Pri­si­kė­li­mo aikš­tė yra bai­gia­ma rea­li­zuo­ti, vis dar ky­la abe­jo­nių dėl kai ku­rių spren­di­nių tiks­lin­gu­mo, pa­mink­lo vie­tos ir pa­na­šiai. Is­to­ri­nio mies­to pa­grin­di­nės aikš­tės erd­vė trak­tuo­ja­ma kaip ei­li­nio skve­ro ko­mu­na­li­nio su­tvar­ky­mo at­ve­jis. Iš to ky­la daug ne­su­sip­ra­ti­mų ir dėl nu­ma­to­mo sta­ty­ti pa­mink­lo „Tau­tos lais­vei“", – ra­šo­ma iš­va­do­se ir re­ko­men­da­ci­jo­se mies­to val­džiai.

"Mies­tai kon­ku­ruo­ja tar­pu­sa­vy­je, to­dėl mes la­bai ati­džiai tu­rė­tu­me gal­vo­ti, ką mes da­ro­me, ką no­ri­me pa­siek­ti, kaip pri­trauk­ti tu­ris­tus, su­tvar­ky­ti sa­vo se­na­mies­tį, nes tai yra kul­tū­ri­nis gink­las", – sa­kė R. Stuo­pe­lie­nė.

Pa­siū­lė pro­fe­si­nę nuo­mo­nę

Praė­jus mė­ne­siui po rug­sė­jo 4 die­ną vy­ku­sios kon­fe­ren­ci­jos „Šiau­lių mies­to kul­tū­ri­nė tra­di­ci­ja. Tarp is­to­ri­jos ir gam­tos“, ar­chi­tek­tų or­ga­ni­za­ci­ja pa­tei­kė mies­to val­džiai api­bend­ri­ni­mus ir re­ko­men­da­ci­jas.

"La­bai nuo­šir­džiai pra­dė­jo­me kal­bė­tis su Sa­vi­val­dy­be ir lai­kas mums pa­siū­ly­ti, kaip mes ma­to­me išei­tį (...). Siū­lo­me sa­vo pro­fe­si­nę nuo­mo­nę, ku­ria mies­to val­džia ga­li pa­si­rem­ti ir teik­ti pa­grįs­tu­mą sa­vo spren­di­niams", – kal­bė­jo Pri­si­kė­li­mo aikš­tės ir jos priei­gų re­konst­ruk­ci­jos pro­jek­to au­to­rius Vy­te­nis Ru­do­kas.

Abu ar­chi­tek­tai pa­brė­žė, kad kon­fe­ren­ci­jų me­tu ne­bu­vo pa­neig­ta pir­mi­nė­je pro­jek­to idė­jo­je pa­siū­ly­ta ver­ti­ka­lios smai­lės idė­ja. Iš pa­teik­tų 13 pa­mink­lo siū­lo­mų va­rian­tų, 9 sie­ti­ni su ver­ti­ka­le.

Jei­gu sa­vi­val­dy­bė nu­spręs­tų iš nau­jo skelb­ti kon­kur­są pa­mink­lui, pro­ce­sas iš­si­tęs­tų lai­ke. Anot V. Ru­do­ko, toks kon­kur­sas ga­lė­tų įvyk­ti ne anks­čiau nei 2021 me­tų pa­va­sa­rį. Tik neaiš­ku, kuo jis baig­tų­si. Pri­si­kė­li­mo aikš­tės pro­jek­to au­to­rius no­rė­tų už­baig­ti sa­vo kū­ri­nį ir jam rei­kia 20-25 met­rų aukš­čio ver­ti­ka­laus ak­cen­to.

Sky­riaus pir­mi­nin­kė R. Stuo­pe­lie­nė ak­cen­ta­vo, kad Sa­vi­val­dy­bei pa­teik­to­se iš­va­do­se siū­lo­ma su­teik­ti ga­li­my­bę aikš­tės pro­jek­to au­to­riui V. Ru­do­kui, lai­mė­ju­siam Pri­si­kė­li­mo aikš­tės su­tvar­ky­mo idė­jos kon­kur­są 2015 me­tais ir pa­siū­liu­siam konk­re­čią obe­lis­ko idė­ją, kar­tu su bend­raau­to­riais da­ly­va­vu­siam ren­giant Pri­si­kė­li­mo aikš­tės de­ta­lų­jį pla­ną, už­baig­ti ar­chi­tek­tū­ri­nį aikš­tės an­samb­lį be pa­pil­do­mo kon­kur­so. Jei to­kios ga­li­my­bės ne­bū­tų, re­ko­men­duo­ja­ma skelb­ti me­ni­nį obe­lis­ko už­bai­gi­mo kon­kur­są konk­re­čio­je nu­ro­dy­to­je vie­to­je, nu­ro­dant konk­re­tų aukš­tį ir pa­na­šiai. LAS Šiau­lių sky­rius siū­lo vi­so­ke­rio­pą pa­gal­bą or­ga­ni­zuo­jant kon­kur­są.

Ne­ga­li­ma pirk­ti pi­giau­sio me­no

R. Stuo­pe­lie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad pa­pil­do­mo kon­kur­so obe­lis­kui ne­be­rei­kia, nes vi­si žings­niai ro­do, kad žmo­nių lū­kes­čiai – ver­ti­ka­lė. Ta­čiau to­liau jau ar­chi­tek­tas tu­rė­tų dirb­ti su skulp­to­riu­mi ir obe­lis­ką įpras­min­ti me­niš­kai.

"Tra­di­ci­ja, kad vie­šų­jų pir­ki­mų bū­du nu­pirk­ti pi­giau­sią pa­siū­ly­mą, me­ne ne­ga­lio­ja. Ne­ga­li nu­pirk­ti pi­giau­sio me­no kū­ri­nio. Tu­rė­tų bū­ti kal­ba apie pa­si­rin­ki­mą pa­ties ge­riau­sio", – pik­ti­no­si ar­chi­tek­tė.

Ji siū­lė pa­si­ti­kė­ti au­to­riu­mi ir leis­ti jam pa­baig­ti dar­bą.

"Aš ei­čiau dar to­liau. Sa­ky­čiau, kad au­to­rius tu­rė­tų pa­ts pa­si­rink­ti skulp­to­rių ir kar­tu pa­baig­ti dar­bą", – siū­lė pir­mi­nin­kė ir čia pat pa­ste­bė­jo, kad tai ga­li kirs­tis su vie­šų­jų pir­ki­mų rei­ka­la­vi­mais.

V. Ru­do­kas pa­skai­čia­vo, kad to­kiu at­ve­ju, pa­mink­las aikš­tė­je ga­lė­tų iš­kil­ti iki ki­tų me­tų Ka­lė­dų.

Ar­chi­tek­tė pri­mi­nė pui­kų to­kio bend­ro dar­bo re­zul­ta­tą – Sau­lės laik­ro­džio aikš­tę. "Ar­chi­tek­tai pa­si­rin­ko skulp­to­rių, su ku­riuo ra­do bend­rą kal­bą, ir šian­dien tu­ri­me ver­ty­bę".

"Tik­rų­jų mo­nu­men­ta­lis­tų skulp­to­rių, ku­rie tik­rai ge­ba ir ga­li tai pa­da­ry­ti, li­ko la­bai ne­daug. Jie jau yra sen­jo­rai. Kai su jais kal­bi, jie sa­ko: jo­kios biu­rok­ra­ti­jos, jo­kių kon­kur­sų. Duok už­duo­tį, aš pa­da­rau. Jie nei­na į kon­kur­sus", – ap­gai­les­ta­vo V. Ru­do­kas.

R. Stuo­pe­lie­nė sa­kė, kad apie ar­chi­tek­tų iš­va­das ir re­ko­men­da­ci­jas kal­bė­jo­si su mies­to val­džia, ta­čiau "Sa­vi­val­dy­bės va­dai da­bar tu­ri vi­so­kių rei­ka­lų". Ti­ki­si dar su­si­tik­ti ir pa­dis­ku­tuo­ti.

"Šiau­liai tu­ri šan­są bū­ti pir­mi, ku­rie komp­lek­siš­kai už­bai­gė aikš­tę su vi­sais rei­ka­lin­gais me­ni­niais ak­cen­tais.", – ti­ki­no R. Stuo­pe­lie­nė.

V. Ru­do­kas pa­ste­bė­jo, kad aikš­tė­je yra įreng­tas "plac­dar­mas", kur ant 8 pa­ky­lų tu­rė­tų at­si­ras­ti Šiau­lių is­to­ri­jos ak­cen­tai. Tad kū­rė­jai dar tu­rės, kur pa­dir­bė­ti.

Pas­ku­ti­nis žo­dis – Ta­ry­bos

Šiau­lių mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas Do­mas Griš­ke­vi­čius aiš­ki­no, kad ar­chi­tek­tų pa­siū­ly­mai bus ver­ti­na­mi tiek ju­ri­diš­kai, tiek fi­nan­siš­kai. Pas­ku­ti­nį žo­dį tars mies­to Ta­ry­ba, ku­ri skirs lė­šas pa­mink­lo sta­ty­bai.