Kalėdinė eglė stovės neužbaigtoje Prisikėlimo aikštėje

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Nors Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je kol kas dar sta­ty­bos aikš­te­lė, val­džia ža­da, kad Ka­lė­dų eg­lės įžie­bi­mo iš­va­ka­rė­se tvo­ros jau bus nu­griau­tos.
Šiau­liai ir šie­met neat­si­liks nuo ki­tų did­mies­čių ir mies­to ka­lė­di­nę eg­lę įžiebs jau lapk­ri­čio 30 die­ną. Šven­ti­nė eg­lė su­žibs re­konst­ruo­to­je Pri­si­kė­li­mo aikš­tės da­ly­je, o sta­ty­bos aikš­te­lės tvo­ros grius tik šven­tės iš­va­ka­rė­se.

Eg­lę sta­tys sta­ty­bos aikš­te­lė­je

Val­džios pa­ža­das, kad aikš­tė bus už­baig­ta iki lapk­ri­čio 15 die­nos, liks neį­vyk­dy­tas. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis aiš­ki­no, kad sta­ty­bi­nin­kai aikš­tę per­duos ka­lė­di­nės šven­tės ren­gė­jams lapk­ri­čio 20 die­ną, ta­čiau sta­ty­bos lai­ko­tar­pis jo­je pra­tęs­tas jau ant­rą kar­tą, šį­kart dar dviem mė­ne­siams.

Ka­dan­gi nuo gruo­džio 15 iki ko­vo 15 sta­ty­bos dar­bai ne­vyks­ta dėl tech­no­lo­gi­nės per­trau­kos, aikš­tės už­bai­gi­mo ter­mi­nas nu­kel­tas į ba­lan­džio 15 die­ną, o ša­lia ka­ted­ros esan­ti ka­rių pa­lai­do­ji­mo vie­ta bus re­konst­ruo­ta iki ba­lan­džio 30 die­nos.

"Ran­go­vai pa­ti­ki­no, kad iki lapk­ri­čio 20 die­nos su­da­rys vi­sas są­ly­gas at­vyk­ti eg­lės sta­ty­to­jams. Elekt­ra ir te­ri­to­ri­ja bus su­tvar­ky­ta. 30 die­nai bus nuim­tos vi­sos tvo­ros, pa­nai­kin­ta sta­tyb­vie­tė, ne­bus jo­kios grės­mės vaikš­čio­ti šia­me ob­jek­te ir gy­ven­to­jai ga­lės sau­giai atei­ti į aikš­tę", – ti­ki­no di­rek­to­rius.

Anot A. Bar­tu­lio aikš­tė­je liks ne­pil­nai įreng­tas ap­švie­ti­mas, neuž­baig­ta ma­žo­ji ar­chi­tek­tū­ra – suo­liu­kai, šiukš­lių dė­žės ir pa­na­šiai.

Taip pat neį­reng­ta ir už­da­ry­ta lan­ky­to­jams liks ap­žval­gos sie­na. Sta­ti­ny­je dar neį­reng­tas lif­tas, ki­ti nu­ma­ty­ti ak­cen­tai. Pa­ti aikš­tė jau bus eksp­loa­tuo­ja­ma.

Links­my­bės ir ki­taip pa­puoš­ta eg­lė

Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja Dai­na Kin­či­nai­tie­nė in­for­ma­vo, kad kar­ka­si­nė ka­lė­di­nė mies­to eg­lė bus įžieb­ta lapk­ri­čio 30 die­ną 17 va­lan­dą. Mies­tie­čius svei­kins se­ne­lis Ka­lė­da, links­mins sma­gi "Te­le­bim­bam" kom­pa­ni­ja, o "Vi­du­ram­žiai LT" meist­rai pa­ro­dys ug­nies šou-mis­te­ri­ją "Le­gen­da apie Ka­lė­dų ser­gė­to­jus". Šven­tės me­tu veiks ka­lė­di­nis pa­štas, o švie­ti­mo įstai­gos su­rengs pa­ra­mos ak­ci­ją "Lai­mės kek­siu­kai".

Ve­dė­ja sa­kė, kad nors eg­lė bus tra­di­ciš­kai sta­to­ma kar­ka­si­nė, ta­čiau jos pa­puo­ši­mas bus ki­toks nei per­nai. Bus pa­puoš­ti ap­lin­ki­niai me­džiai. Kad aikš­tė­je bū­tų dau­giau švie­sos, pla­nuo­ja­ma su­mon­tuo­ti tū­ri­nius švie­čian­čius ak­cen­tus.