Kalėdinė eglė stovės neužbaigtoje Prisikėlimo aikštėje

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Nors Pri­si­kė­li­mo aikš­tė­je kol kas dar sta­ty­bos aikš­te­lė, val­džia ža­da, kad Ka­lė­dų eg­lės įžie­bi­mo iš­va­ka­rė­se tvo­ros jau bus nu­griau­tos.
Šiau­liai ir šie­met neat­si­liks nuo ki­tų did­mies­čių ir mies­to ka­lė­di­nę eg­lę įžiebs jau lapk­ri­čio 30 die­ną. Šven­ti­nė eg­lė su­žibs re­konst­ruo­to­je Pri­si­kė­li­mo aikš­tės da­ly­je, o sta­ty­bos aikš­te­lės tvo­ros grius tik šven­tės iš­va­ka­rė­se.

Eg­lę sta­tys sta­ty­bos aikš­te­lė­je

Val­džios pa­ža­das, kad aikš­tė bus už­baig­ta iki lapk­ri­čio 15 die­nos, liks neį­vyk­dy­tas. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis aiš­ki­no, kad sta­ty­bi­nin­kai aikš­tę per­duos ka­lė­di­nės šven­tės ren­gė­jams lapk­ri­čio 20 die­ną, ta­čiau sta­ty­bos lai­ko­tar­pis jo­je pra­tęs­tas jau ant­rą kar­tą, šį­kart dar dviem mė­ne­siams.

Ka­dan­gi nuo gruo­džio 15 iki ko­vo 15 sta­ty­bos dar­bai ne­vyks­ta dėl tech­no­lo­gi­nės per­trau­kos, aikš­tės už­bai­gi­mo ter­mi­nas nu­kel­tas į ba­lan­džio 15 die­ną, o ša­lia ka­ted­ros esan­ti ka­rių pa­lai­do­ji­mo vie­ta bus re­konst­ruo­ta iki ba­lan­džio 30 die­nos.

"Ran­go­vai pa­ti­ki­no, kad iki lapk­ri­čio 20 die­nos su­da­rys vi­sas są­ly­gas at­vyk­ti eg­lės sta­ty­to­jams. Elekt­ra ir te­ri­to­ri­ja bus su­tvar­ky­ta. 30 die­nai bus nuim­tos vi­sos tvo­ros, pa­nai­kin­ta sta­tyb­vie­tė, ne­bus jo­kios grės­mės vaikš­čio­ti šia­me ob­jek­te ir gy­ven­to­jai ga­lės sau­giai atei­ti į aikš­tę", – ti­ki­no di­rek­to­rius.

Anot A. Bar­tu­lio aikš­tė­je liks ne­pil­nai įreng­tas ap­švie­ti­mas, neuž­baig­ta ma­žo­ji ar­chi­tek­tū­ra – suo­liu­kai, šiukš­lių dė­žės ir pa­na­šiai.

Taip pat neį­reng­ta ir už­da­ry­ta lan­ky­to­jams liks ap­žval­gos sie­na. Sta­ti­ny­je dar neį­reng­tas lif­tas, ki­ti nu­ma­ty­ti ak­cen­tai. Pa­ti aikš­tė jau bus eksp­loa­tuo­ja­ma.

Links­my­bės ir ki­taip pa­puoš­ta eg­lė

Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­ja Dai­na Kin­či­nai­tie­nė in­for­ma­vo, kad kar­ka­si­nė ka­lė­di­nė mies­to eg­lė bus įžieb­ta lapk­ri­čio 30 die­ną 17 va­lan­dą. Mies­tie­čius svei­kins se­ne­lis Ka­lė­da, links­mins sma­gi "Te­le­bim­bam" kom­pa­ni­ja, o "Vi­du­ram­žiai LT" meist­rai pa­ro­dys ug­nies šou-mis­te­ri­ją "Le­gen­da apie Ka­lė­dų ser­gė­to­jus". Šven­tės me­tu veiks ka­lė­di­nis pa­štas, o švie­ti­mo įstai­gos su­rengs pa­ra­mos ak­ci­ją "Lai­mės kek­siu­kai".

Ve­dė­ja sa­kė, kad nors eg­lė bus tra­di­ciš­kai sta­to­ma kar­ka­si­nė, ta­čiau jos pa­puo­ši­mas bus ki­toks nei per­nai. Bus pa­puoš­ti ap­lin­ki­niai me­džiai. Kad aikš­tė­je bū­tų dau­giau švie­sos, pla­nuo­ja­ma su­mon­tuo­ti tū­ri­nius švie­čian­čius ak­cen­tus.

Komentarai

miestietis    Ket, 2019-11-14 / 11:43
Užpirkime mišias, kad tik pavasarį gautume užbaigtą aikštę, nes Šiaulių plentui giltinė savo dalgiu jau barbena į kontoros langus- duokdie, kad atsikabintu.Gaila, kad prie pat finišo paduso, bet gal prieš naujaką bent ištiesins tuos baisius gandralizdžius. Vot kaip būna su tom išgirtom firmom.
miestietis    Ket, 2019-11-14 / 11:59
Girdėjau- reikia gerų pasiūlymų miestui, tai siūlau- atsisakyti butaforinei karkasinei plastmasinei karikatūrai(eglei) skirti daugiatūkstantines eurų sumas iš miesto biudžeto, o nepanaudotus pinigus skirti mažiau pasiturintiems miestelėnams, tuo parodysime, kad Kalėdų dvasia mums nėra tik plastmasių įsisavinimas. Nedabaigtai aikštei labai bus pats tas ir natūrali eglė, kurią, vis pastoviai padovanoja koks privatininkas ar urėdija.
:))))    Ket, 2019-11-14 / 12:20
Prisikėlimo aikštėje piketai darbų nestabdė, prie medžių niekas neprisirakino, o darbų pabaigos kaip nėra, taip nėra.. ir net nėra ką kaltinti miesto valdžiai - tik save.. bet kažko su atsiprašymais neišstoja, prie raudų sienos galvų pelenais nesibarsto, tik slapčiom darbų pabaigą vis nukelia.. tai kas iš tikro trukdo miesto atsinaujinimui? ar tie, kurie nori kad miestas atsinaujintų išsaugodamas kuo daugiau esamos žalumos, ar tie, kurie išplauna projektų pinigėlius ir neprižiūri darbų atlikimo kokybės bei terminų?
taigi taigi    Ket, 2019-11-14 / 13:13
ir Draugystės prospekto niekaip per tris metus nesutvarko, kapstosi ir kapstosi, pabaigos nesimato - gal galėtų pranešti kokiam penkmetyje darbus užbaigs? O tai atvažiavę iš užsienio klausia: ar čia karui su rusais ruošiatės, kad aplinkui vien apkasai!
Makumba    Ket, 2019-11-14 / 17:01
Koks skirtumas - mums viskas sueis, nes kaip Caras pasakys, taip ir bus - demokratišku kirviu - bac.
:(    Pen, 2019-11-15 / 00:06
Įveiklinta Raudų aikštė. Net trys renginėliai per mėnesį. Ir jokio koncerto Naujiesiems. Po liepų pjovimo neliko lėšų? A, ponas Medžidovai?
Birutė    Pen, 2019-11-15 / 16:38
Tiek daug gražių eglių augo gyvų, o dabar ant betono statysim brangiai kainuojančias nukirstas eglės. Labai turtingi esame.

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.