Chaimo Frenkelio vilos parke švietė moliūgai

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
Mo­liū­gai švie­tė pa­sa­kų he­ro­jų vei­dais.
Ket­vir­ta­die­nį Šiau­lių Chai­mo Fren­ke­lio vi­los par­kas nu­švi­to oran­ži­ne spal­va – ket­vir­tą kar­tą vy­ko "Mo­liū­gų šven­tė".

Šven­tė su­lau­kė di­džiu­lio su­si­do­mė­ji­mo – žmo­nės į vi­los par­ką rin­ko­si dar ne­su­te­mus.

Po par­ko te­ri­to­ri­ją bu­vo iš­dė­lio­ta apie 700 iš­skap­tuo­tų švie­čian­čių mo­liū­gų. Juos iš­gra­ži­no Šiau­lių mo­kyk­los bei dar­že­liai, vai­kų die­nos cent­rai, Res­pub­li­ki­nės Šiau­lių li­go­ni­nės bend­ruo­me­nė, mies­to or­ga­ni­za­ci­jos, pa­vie­niai kū­rė­jai.

Or­ga­ni­za­to­riai kvie­tė mo­liū­gus puoš­ti lie­tu­vių liau­dies pa­sa­kų mo­ty­vais. Mo­liū­gų skap­tuo­to­jų iš­mo­nė vien lie­tu­vių pa­sa­ko­mis neap­si­ri­bo­jo, bu­vo ga­li­ma at­pa­žin­ti ir po­pu­lia­rių už­sie­nio pa­sa­kų, ani­ma­ci­nių fil­mų he­ro­jus.

Mo­liū­gus iš­pieš­ti, iš­pjaus­ty­ti bu­vo ga­li­ma ir vi­los par­ko pa­la­pi­nė­je, kur vy­ko edu­ka­ci­ja.

Šven­tės da­ly­vius svei­ki­no ro­ta­rie­čiai, Šiau­lių vys­ku­pas Eu­ge­ni­jus Bar­tu­lis. Kon­cer­ta­vo dai­ni­nin­kas, X fak­to­riaus da­ly­vis Eval­das Vai­ka­sas.

Šven­tės da­ly­viai bu­vo vai­ši­na­mi karš­ta ar­ba­ta, Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Pri­si­kė­li­mo apy­gar­dos 6-osios rink­ti­nės ka­riai iš­vi­rė mo­liū­gų sriu­bos, S. Dau­kan­to gim­na­zi­jos mo­ki­niai – mo­liū­gų uo­gie­nės.

Šiau­lių "Ro­ta­ry" ir Šiau­lių "Auk­si­nio Ra­to Ro­ta­ract" klu­bai, vyk­dan­tys pro­jek­tą "At­rask", ra­gi­no šven­tės da­ly­vius au­ko­ti – už su­rink­tas lė­šas bus per­ka­mi žie­mi­niai ba­tai die­nos cent­rų vai­kams.

Mo­liū­gus vi­los par­ke ga­li­ma ap­žiū­rė­ti iki lapk­ri­čio 1 die­nos.