Moliūgų šventės dalyviai galės aukoti vaikų žieminiams batams

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Mo­liū­gus kvie­čia­ma skaptuoti links­mus.
Šį ket­vir­ta­die­nį Šiau­lių Ch. Fren­ke­lio vi­los par­ką nu­švies iš mo­liū­gų su­kur­ti ži­bin­tai. Jau ket­vir­tą kar­tą Mo­liū­gų šven­tę mies­to vai­kams su Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės pa­gal­ba or­ga­ni­zuo­ja mies­to Ro­ta­ry klu­bai.

Ro­ta­ry klu­bų pre­zi­den­tai Al­vy­das Še­džius, Zig­man­tas Vait­ke­vi­čius ir Gied­rė Braz­laus­kai­tė bei ro­ta­rie­tis Au­ri­mas Žvi­nys pir­ma­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pa­si­džiau­gė, kad šven­tė kas­met gau­sė­ja. Da­ly­vau­ti ren­gi­ny­je pa­no­ro per 60 švie­ti­mo įstai­gų. Jiems va­kar iš­ve­žio­ta 460 mo­liū­gų. Ži­bin­tus vai­kai skap­tuos tre­čia­die­nį, o jau ket­vir­ta­die­nį jie pa­puoš vi­los kie­mą. Me­ni­nius ži­bin­tus iš mo­liū­gų kurs Šiau­lių me­no mo­kyk­los ir Ge­gu­žių pro­gim­na­zi­jos vai­kai bei mo­ky­to­jai.

Skel­bia­ma, kad Ch. Fren­ke­lio vi­los par­ke lan­ky­to­jai ga­lės net tik pa­si­gro­žė­ti mo­liū­gų-ži­bin­tų švie­se­lių jū­ra, bet ir tu­rės ga­li­my­bę iš­girs­ti X fak­to­riaus da­ly­vio, daug­kar­ti­nio dai­nų kon­kur­sų nu­ga­lė­to­jo ir at­li­kė­jo Eval­do Vai­ka­so dai­nų bei pa­si­vai­šin­ti Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos Pak­ran­čių ap­sau­gos pa­sie­nio rink­ti­nės pa­rei­gū­nų ir Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų ka­rių iš­vir­ta mo­liū­gų sriu­ba bei karš­ta ar­ba­ta, o S.Dau­kan­to gim­na­zi­jos mo­ki­niai kvies pa­ska­nau­ti jų iš­vir­tos mo­liū­gų uo­gie­nės.

A. Še­džius pri­sta­tė, kad šis ren­gi­nys yra bend­ro tri­jų Ro­ta­ry klu­bo pro­jek­tas "At­rask". Pir­ma­sis jo eta­pas – Mo­liū­gų šven­tė. Nors jos me­tu vi­sos at­rak­ci­jos bus ne­mo­ka­mos, šiau­lie­čiai bus kvie­čia­mi paau­ko­ti pi­ni­gų kil­niems tiks­lams. Už su­rink­tas lė­šas ke­ti­na­ma nu­pirk­ti mies­to die­nos cent­rus lan­kan­tiems vai­kams žie­mi­nius ba­tus.

A. Žvi­nys sa­kė, jog or­ga­ni­za­to­riai su­lau­kę prie­kaiš­tų, kad anks­tes­nė­se šven­tė­se iš­drož­ti mo­liū­gai bu­vo liūd­ni, o He­lo­vi­no šven­tė lie­tu­viams yra sve­ti­ma kul­tū­riš­kai, to­dėl šį­met mo­liū­gų dro­ži­mo te­ma – Lie­tu­vių liau­dies pa­sa­kos, šyp­se­nos ir gė­rį spin­du­liuo­jan­tys dro­ži­niai.

Šven­tė­je da­ly­vaus ir pa­sa­kų he­ro­jais per­si­ren­gę ro­ta­rie­čiai. Z. Vait­ke­vi­čius sa­kė, kad ren­gi­nio me­tu ne tik su ma­žai­siais kar­tu dro­ži­nė­ja mo­liū­gus, juos links­mi­na per­si­ren­gę per­so­na­žais, bet ir pa­tys įgy­ja pui­kaus pa­ty­ri­mo, bend­rau­da­mi su vai­kais.

Ro­ta­rie­čiai sa­kė Mo­liū­gų šven­tę jau ge­ro­kai užau­gi­nę, į ją su­si­ren­ka tūks­tan­čiai da­ly­vių ir žiū­ro­vų, tad jau trūks­ta or­ga­ni­za­ci­nių pa­jė­gu­mų. Atei­ty­je ke­ti­na šį ren­gi­nį per­duo­ti or­ga­ni­zuo­ti mies­to Sa­vi­val­dy­bei, pa­si­lik­da­mi par­tne­rių ir fi­nan­si­nių rė­mė­jų vaid­me­nį.

Vi­ta­lio LE­BE­DŽIO nuo­tr.
Šiau­lių Ro­ta­ry klu­bų at­sto­vai (iš kai­rės) Zig­man­tas Vait­ke­vi­čius, Al­vy­das Še­džius, Au­ri­mas Žvi­nys ir Gied­rė Braz­laus­kai­tė kvie­tė į ket­vir­tą kar­tą or­ga­ni­zuo­ja­mą Mo­liū­gų šven­tę Ch. Fre­n­ke­lio vi­los kie­me.

Susijusios naujienos