"Busturas" ir toliau naudosis naujaisiais autobusais

Gied­riaus BA­RA­NAUS­KO nuo­tr.
12-kai nau­jų mies­to au­to­bu­sų ne­rei­kės pa­lik­ti "Bus­tu­ro" ga­ra­žų, jais ir to­liau nau­do­sis ši įmo­nė.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bė­je pa­si­ra­šy­ta nau­ja su­tar­tis dėl ke­lei­vių ve­ži­mo vie­ti­nio re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo au­to­bu­sų marš­ru­tais Šiau­lių mies­te. Vež­ti pen­kiais marš­ru­tais bus skir­ti per­nai įsi­gy­ti nau­ji au­to­bu­sai. Kon­kur­se da­ly­va­vo du po­ten­cia­lūs ve­žė­jai, jų siū­ly­ti vie­no ki­lo­met­ro įkai­niai sky­rė­si be­veik du kar­tus.

Praė­ju­sių me­tų pra­džio­je UAB "Bus­tu­ras" gy­rė­si, kad į įmo­nės ga­ra­žus at­vy­ko nau­ju­tė­lai­čiai du­jo­mis va­ro­mi mies­to au­to­bu­sai "MAN Lion's Ci­ty". 12 to­kių au­to­bu­sų nu­pirk­ta įgy­ven­di­nant vals­ty­bi­nį eko­lo­giš­ko trans­por­to įsi­gi­ji­mo pro­jek­tą pen­kiuo­se di­džiuo­siuo­se ša­lies mies­tuo­se. Be­veik 3 mi­li­jo­nus kai­na­vu­sio pir­ki­nio di­džio­ji da­lis ap­mo­kė­ta iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų skir­tos pa­ra­mos. Apie 400 tūks­tan­čių pri­si­dė­jo pa­ti įmo­nė.

Vi­dur­va­sa­ry­je Sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo pra­neš­ta, kad šie au­to­bu­sai yra ne "Bus­tu­ro", o Sa­vi­val­dy­bės ir jais ke­lei­viai ve­ža­mi ga­li bū­ti tik po "kon­ku­ren­ciš­kos pro­ce­dū­ros". "Bus­tu­rui" au­to­bu­sai pa­ti­kė­ti lai­ki­nai, at­li­kus ap­lin­ki­nių au­to­bu­sų par­kų ap­klau­są.

Lie­pos vi­du­ry­je bu­vo pa­skelb­tas kon­kur­sas pen­kiems Šiau­lių mies­to marš­ru­tams ap­tar­nau­ti nau­jai­siais au­to­bu­sais. Kon­kur­sas tu­rė­jo baig­tis rugp­jū­tį, ta­čiau bu­vo nu­trauk­tas. Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis in­for­ma­vo, kad kon­kur­sas bu­vo nu­trauk­tas, nes jo da­ly­viai pa­ste­bė­jo klai­dų kon­kur­so są­ly­go­se.

Me­tų pa­bai­go­je kon­kur­sas pa­skelb­tas iš nau­jo. Ja­me da­ly­va­vo du da­ly­viai: UAB „Bus­tu­ras“ ir 3 įmo­nių gru­pė – UAB „Trans­por­to cent­ras, UAB „Ole­go trans­por­tas“, UAB „Rid­vi­ja“. Kon­kur­so lai­mė­to­jas nu­sta­ty­tas pa­gal eko­no­mi­nio nau­din­gu­mok­ri­te­ri­jus, kur di­džiau­sią reikš­mę tu­rė­jo ve­žė­jų pa­siū­ly­ta 1 ki­lo­met­ro kai­na. UAB „Bus­tu­ras“ pa­siū­lė 0,88 eu­ro už 1 ki­lo­met­rą įkai­nį, o įmo­nių gru­pė pa­tei­kė 1,63 eu­ro įkai­nį. Pa­gal nau­ją su­tar­tį „Bus­tu­ras“ ke­lei­vius pra­dės vež­ti nuo va­sa­rio pra­džios.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis pa­si­ra­šė su­tar­tį su UAB „Bus­tu­ras“ va­do­vu Vai­du Sei­rac­ku dėl ve­ži­mo pen­kiais Šiau­lių mies­to marš­ru­tais: Nr. 2, 8, 14, 20 ir 24.

Pa­gal su­tar­tį, kon­kur­są lai­mė­ju­siam ve­žė­jui bus mo­ka­ma tik už ki­lo­met­rus, nu­va­žiuo­tus šiais marš­ru­tais. Su­tar­tis yra su­da­ry­ta 2 me­tams su ga­li­my­be ją pra­tęs­ti iki 5 me­tų bend­ro ter­mi­no.

A. Bar­tu­lis pa­brė­žė, kad da­bar mies­te eg­zis­tuos du vie­šo­jo mies­to trans­por­to ap­skai­tos mo­de­liai. Šis Sa­vi­val­dy­bei esą kai­nuos pi­giau ir bus ge­ne­ra­li­nė re­pe­ti­ci­ja pe­rei­nant vi­sam mies­to trans­por­tui į to­kią sis­te­mą, kai ve­ži­mo pa­slau­ga at­skir­ta nuo jos ope­ra­vi­mo. Sa­vi­val­dy­bė tu­rės skelb­ti kon­kur­są ir ki­tiems marš­ru­tams.