"Busturo" pirkimai žlunga vienas po kito

Re­dak­ci­jos ar­chy­vo nuo­tr.
Šie "SG du­jos" au­to­bu­sai, sam­dy­tų "Bus­tu­ro" vai­ruo­to­jų par­vai­ruo­ti į Pa­ne­vė­žį su­kė­lė įta­ri­mų, kad jie par­va­ry­ti "Bus­tu­rui" dar prieš jam pa­skel­biant kon­kur­są.
Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės val­do­mai ak­ci­nei bend­ro­vei "Bus­tu­ras" ne­pa­vy­ko pra­slys­ti pro Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos dė­me­sį ir įsi­gy­ti 20 nau­do­tų au­to­bu­sų pa­žei­džiant įsta­ty­mus bei ga­li­mai iš anks­to su­si­ta­rus su tie­kė­ju. VPT įpa­rei­go­jo įmo­nę nu­trauk­ti ne­skaid­rų pir­ki­mą. Tai jau ant­ras kon­kur­sas šį mė­ne­sį, ku­rį VTP "Bus­tu­rą" įpa­rei­go­jo nu­trauk­ti. Užuot su­si­rū­pi­nu­si įmo­nės da­ro­mais pa­žei­di­mais Sa­vi­val­dy­bė ją gi­na.

Tas pa­ts tie­kė­jas ir au­to­bu­sų pa­rū­pin­tų, ir du­jų įpil­tų

Praė­ju­sių me­tų gruo­džio mė­ne­sį Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba pra­dė­jo pa­tik­ri­ni­mą dėl dvie­jų įta­ri­mų su­kė­lu­sių vie­šų­jų pir­ki­mų, ku­riuos or­ga­ni­za­vo "Bus­tu­ras" – „Ne­nau­jų trans­por­to prie­mo­nių (au­to­bu­sų) pir­ki­mas“ ir „Gam­ti­nių du­jų, su­spaus­tų iki 220 bar slė­gio, tie­kia­mų per sta­cio­na­rų gam­ti­nių du­jų tech­no­lo­gi­nių įren­gi­mų komp­lek­są (su už­pil­dy­mo įran­ga), pri­tai­ky­tą au­to­bu­sų du­jų ba­lio­nų re­zer­vua­rų pil­dy­mui pir­ki­mas“.

Kiek anks­čiau VPT Ri­zi­kų val­dy­mo sky­riaus ve­dė­jas Lai­mis Kuk­lie­rius ko­men­ta­vo, kad įta­ri­mų su­kė­lė tai, jog abiems pir­ki­mams pa­siū­ly­mus pa­tei­kė tik vie­nas ir tas pa­ts tie­kė­jas, nors pir­ki­mų ob­jek­tai iš es­mės sky­rė­si. Tar­ny­ba nu­spren­dė įver­tin­ti pro­ce­dū­ras.

VPT nu­sta­tė, kad "Bus­tu­ras" dirb­ti­nai ri­bo­jo kon­ku­ren­ci­ją, o 440 tūks­tan­čių eu­rų ver­tės nau­do­tų au­to­bu­sų pir­ki­mo kon­kur­so są­ly­gos bu­vo su­ra­šy­tos taip, kad jas ati­ti­ko tik vie­nin­te­liai MAN A21 au­to­bu­sai. Pa­siū­ly­mą įsi­gy­ti bū­tent to­kius au­to­bu­sus pa­tei­kė tik vie­nas tie­kė­jas – UAB „SG du­jos“. Ta pa­ti įmo­nė vie­nin­te­lė da­ly­va­vo ir gam­ti­nių du­jų pir­ki­me, ku­rį VPT jau praė­ju­sią sa­vai­tę pa­va­di­no "kon­kur­so imi­ta­ci­ja" ir įpa­rei­go­jo nu­trauk­ti.

Tar­ny­bos eks­per­tai kons­ta­ta­vo, kad 20 au­to­bu­sų tu­rė­jo bū­ti per­ka­mi da­li­mis, ne­pri­si­ri­šant prie vie­no tie­kė­jo. Ne­nau­jos trans­por­to prie­mo­nės ga­li bū­ti įsi­gy­ja­mos tik ant­ri­nė­je rin­ko­je pa­gal to lai­ko­tar­pio pa­siū­lą – pa­pras­tai pa­gal tuo me­tu vyks­tan­čius trans­por­to prie­mo­nių nu­ra­šy­mus iš ki­tų au­to­bu­sų par­kų.

To­dėl tar­ny­ba lai­ko ne­ra­cio­na­liu pri­si­ri­ši­mą prie vie­nos au­to­bu­so mar­kės ir vie­no ga­min­to­jo. Ver­tin­to­jų neį­ti­ki­no "Bus­tu­ro" ar­gu­men­tai, kad vie­nos mar­kės au­to­bu­sų eksp­loa­ta­ci­ja pi­ges­nė, ne­rei­kia ap­mo­ky­ti dar­buo­to­jų.

"Per­kan­ty­sis su­bjek­tas sa­vo au­to­bu­sų par­ke šiuo me­tu nau­do­ja apie 10 ga­min­to­jų au­to­bu­sus, to­dėl jau da­bar mo­ka už priei­gą prie duo­me­nų ba­zės ga­min­to­jams ar­ba jų at­sto­vams bei jau tu­rė­jo bū­ti ap­mo­kęs už re­mon­tą at­sa­kin­gus sa­vo dar­buo­to­jus", – ra­šo­ma ver­ti­ni­mo iš­va­do­je.

Au­to­bu­sus par­si­va­rė prieš pa­skel­biant kon­kur­są

Tar­ny­ba kons­ta­ta­vo, kad UAB "SG du­jos" siū­lo­mus au­to­bu­sus įsi­gi­jo dar prieš pa­skel­biant kon­kur­są.

"Pa­žy­mė­ti­na, kad re­mian­tis pa­ties tie­kė­jo pa­teik­to­mis tran­zi­ti­nių nu­me­rių kor­te­lių ko­pi­jo­mis, mi­nė­tus au­to­bu­sus jis įsi­gi­jo ir per kai­my­ni­nės vals­ty­bės te­ri­to­ri­ją trans­por­ta­vo 2019 m. spa­lio mė­ne­sį t. y., dar prieš pa­skel­biant apie pir­ki­mą, kas tar­ny­bos nuo­mo­ne, lei­džia spręs­ti apie ga­li­mus išanks­ti­nius su­si­ta­ri­mus", – pa­žy­mė­ta ver­ti­ni­mo iš­va­do­je.

Ne­se­niai ra­šė­me, kad "Bus­tu­ro" vai­ruo­to­jai pri­va­čiu už­sa­ky­mu par­va­rė iš Ry­gos apie 20 nau­do­tų šve­diš­kų MAN au­to­bu­sų. Ke­li ne­va­žiuo­jan­tys au­to­bu­sai esą bu­vo par­vež­ti "Bus­tu­ro" tra­lu. Tik šie au­to­bu­sai ne­bu­vo at­va­ry­ti į Šiau­lius, o pa­lik­ti Pa­ne­vė­žy­je.

"Bus­tu­ro" ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vai­das Sei­rac­kas ta­da pa­tvir­ti­no, jog įmo­nės vai­ruo­to­jai au­to­bu­sus par­va­rė.

"UAB „Bus­tu­ras“ tei­kia ne tik ve­ži­mo, bet ir ki­tas, ko­mer­ci­nes pa­slau­gas, to­kias kaip tech­ni­nė pa­gal­ba, vai­ruo­to­jų, au­to­bu­sų, nuo­mos ir ki­tas. Už vi­sas "Bus­tu­ro" tei­kia­mas pa­slau­gas yra iš­ra­šo­mos są­skai­tos fak­tū­ros. Prii­mant už­sa­ky­mą pa­slau­gai už­sa­ko­vas nė­ra įpa­rei­go­tas paaiš­kin­ti, kaip ir "Bus­tu­ras" iš­siaiš­kin­ti, ko­kios konk­re­čiai trans­por­to prie­mo­nės bus ga­be­na­mos (vai­ruo­ja­mos)", – tei­gė V. Sei­rac­kas.

Anot va­do­vo, spa­lio mė­ne­sį UAB „Bus­tu­ras“ tu­rė­jo ko­mer­ci­nius už­sa­ky­mus iš Ry­gos tech­ni­nės pa­gal­bos ir vai­ruo­to­jų pa­slau­goms. Už su­teik­tas pa­slau­gas už­sa­ko­vui są­skai­tos iš­ra­šy­tos ir už­sa­ko­vų ap­mo­kė­tos. Kas bu­vo už­sa­ko­vas V. Sei­rac­kas nein­for­ma­vo.

Per 20 šių au­to­bu­sų iš­ri­kiuo­ti gre­ta Pa­ne­vė­žio au­to­bu­sų par­ko. Šios įmo­nės va­do­vas pa­tvir­ti­no, kad šie au­to­bu­sai nė­ra skir­ti Pa­ne­vė­žio au­to­bu­sų par­kui.

Nors tei­gia­ma, kad au­to­bu­sai yra šve­diš­ki, jie yra su lat­viš­kais nu­me­riais.

UAB "SG du­jos" va­do­vas Vi­das Kor­sa­kas ne­nei­gė, kad tai jo va­do­vau­ja­mos įmo­nės au­to­bu­sai.

"Mes tu­ri­me dau­giau nei 20 au­to­bu­sų. Mū­sų ei­na skel­bi­mai, mes juos par­duo­da­me ir už vi­sai ki­tą kai­ną. Šiuo me­tu mes par­duo­si­me juos tiems, ku­rie mums su­mo­kės di­džiau­sią kai­ną. Jie pa­leis­ti į lais­vą rin­ką", – aiš­ki­no V. Kor­sa­kas.

Pak­lau­sus, ko­dėl jie su lat­viš­kai nu­me­riais, ga­vo­me at­sa­ky­mą:

"O ko­dėl tai jus jau­di­na? To­kia yra ga­be­ni­mo tvar­ka. Jie nė­ra iš Lat­vi­jos", – tvir­ti­no įmo­nės va­do­vas.

Jo tei­gi­mu, ant­ri­nė­je rin­ko­je nė­ra ge­rų nau­do­tų du­ji­nių au­to­bu­sų, ka­dan­gi dėl kli­ma­to kai­tos vie­nas iš pa­grin­di­nių šio pro­ce­sų as­pek­tų – trans­por­to trans­for­ma­vi­mas nau­do­jant al­ter­na­ty­vų ku­rą. Vie­na iš il­giau­sių per­spek­ty­vų yra me­ta­nas – gam­ti­nės du­jos.

V. Kor­sa­kas sa­kė dar ne­ži­nąs, ar "SG du­jos" da­ly­vaus vie­šo­jo pir­ki­mo kon­kur­se, jei UAB "Bus­tu­ras" jį skelbs iš nau­jo. Spren­di­mą priims ta­da, kai kon­kur­sas bus pa­skelb­tas.

In­for­ma­ci­jos ne­ži­no, bet įmo­nę gi­na

Pap­ra­šius pa­ko­men­tuo­ti įsta­ty­mus pa­žei­džian­čius "Bus­tu­ro" vie­šuo­sius pir­ki­mus, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis pra­ne­šė, kad gerb­da­ma Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bą "Bus­tu­ro" va­do­vy­bė nu­trau­kė pir­ki­mą, kaip bu­vo rei­ka­lau­ja­ma, tai­so pir­ki­mo są­ly­gas pa­gal nu­ro­dy­tus kri­te­ri­jus ir pro­ce­dū­ras pra­dės iš nau­jo.

"Jei­gu kon­kur­so są­ly­gos bū­tų pri­tai­ky­tos konk­re­čiam X da­ly­viui, ta­da bū­tų pa­žei­di­mas. Bet to­kių ar­gu­men­tų, kad kon­kur­so są­ly­gos bū­tų pri­tai­ky­tos vie­nam nė­ra", – įsi­ti­ki­nęs Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas.

Di­rek­to­rius, ma­tyt, ne­bu­vo in­for­muo­tas, kad ver­ti­ni­mo iš­va­do­se tei­gia­ma: "Iš­nag­ri­nė­jus Eu­ro­po­je po­pu­lia­riau­sių ga­min­to­jų (...) skel­bia­mą in­for­ma­ci­ją apie 2009-2019 me­tais ga­min­tus au­to­bu­sus, ma­ty­ti, kad vi­sus tech­ni­nės spe­ci­fi­ka­ci­jos rei­ka­la­vi­mus ati­tin­ka tik MAN Truck & Bus SE ga­min­ti A21 mo­de­lio (skir­tin­goms rin­koms, skir­tin­gi pa­va­di­ni­mai) au­to­bu­sai, va­ro­mi su­spaus­to­mis gam­ti­nė­mis du­jo­mis".

Ne­bu­vo A. Bar­tu­lis gir­dė­jęs ir apie tai, kad VPT su­rink­ta in­for­ma­ci­ja jai lei­džia spręs­ti apie ga­li­mus išanks­ti­nius su­si­ta­ri­mus, vy­ku­sius dar prieš kon­kur­so pa­skel­bi­mą.

Di­rek­to­rius aiš­ki­no, kad nuo­lat do­mi­si "Bus­tu­ro" pir­ki­mų si­tua­ci­ja, ta­čiau įmo­nę gi­na. Jis tei­gė, kad ir dau­giau ins­ti­tu­ci­jų ga­vo ano­ni­mi­nius skun­dus dėl įmo­nės veik­los, ta­čiau ver­ti­na juos kaip kon­ku­ren­ci­nę ko­vą.

Per­nai au­to­bu­sai pirk­ti taip pat pa­žei­džiant įsta­ty­mus

2019 me­tų lapk­ri­tį VPT įver­ti­no ir praė­ju­sių me­tų pra­džio­je pirk­tų 15 nau­do­tų au­to­bu­sų pir­ki­mo pro­ce­dū­ras bei nu­sta­tė, kad "Bus­tu­ras" du kar­tus, pa­si­ra­šy­da­mas pa­pil­do­mus su­si­ta­ri­mus su tie­kė­ju "BTS Vil­nius" pra­tę­sė pre­kių pri­sta­ty­mo ter­mi­ną, tai yra pa­kei­tė su­tar­tį, tie­kė­jui nu­sta­tant pa­lan­kes­nes są­ly­gas.

Tei­gia­ma, kad taip įmo­nė at­li­ko es­mi­nį su­tar­ties pa­kei­ti­mą ir pa­žei­dė įsta­ty­mų rei­ka­la­vi­mus – neuž­tik­ri­no skaid­ru­mo prin­ci­po bei vie­šų­jų pir­ki­mų tiks­lo – ra­cio­na­laus lė­šų nau­do­ji­mo.

Tar­ny­ba pri­pa­ži­no, kad su­tar­tis tu­rė­tų bū­ti nu­trauk­ta, ta­čiau ji tuo me­tu jau bu­vo be­veik įvyk­dy­ta, ne­pris­ta­ty­tas bu­vo tik vie­nas iš 15 au­to­bu­sų, to­dėl ap­si­ri­bo­jo ver­ti­ni­mu.

Komentarai

miestietis    Ant, 2020-02-18 / 11:52
Net ir diletantai žino, kad drožta technika, tai nėra kaip nuo konvejerio- didesnis, mažesnis vargelis yra užkoduotas, bet konkrečiu atveju skaičiai patys skelbia už save- 440000 jevrų už 20 vnt. autobusų- kur problema?! Gal ankstesnių maklių pasiilgote ar veikėją Tomuką pamiršote?
miestietis    Ant, 2020-02-18 / 12:04

In reply to by ???

Lenciūginis yra pakastas- nesupratime, skunduose, gal pavyde ir nemaža dalimi viešųjų pirkimų specialistų darbe, o už viską atsako bendrovės direktorius, už kurį irgi galvos neguldyčiau, nes iš paskos nevaikščiojau.
jo?    Ket, 2020-02-20 / 15:33

In reply to by nuoskauda

nieko jinai netrynė, turėjo savo kabinetą. Bet matyt kai kam problema buvo, kad nemokėjo pataikauti kaip ir visas Viešųjų ryšių skyrius. Povas nemėgsta gražesnių ir protingesnių už save. Dabar pats trina ne tik kabinetus ir koridorius, bet regalijas, mašinas ir kelias kėdes.
Artas    Ant, 2020-02-18 / 13:56
Aš tai norėčiau VPT paklausti , o kas siūlė pigiau arba iš ko atsisakė pirkti , arba koks autobusų parkas nusipirko pigiau , bet jiems gi tas pats , kad mieste važinės dar senesni dyzeliniai autobusai , arba pagal tą įstatymą išeitų taip , kad miesto transportas galėtų būti , kad ir visi autobusai skirtingo gamintojų svarbiausia , kad įstatymo raidę atitiktų.
Vairuotojas    Ant, 2020-02-18 / 14:05
Su visocku geri draugeliai,viena ranka musa.Net tarybos pagalba keicia vidines taisykles.Nusalinimi seni darbuotojai,motyvuodami kad vienokios arkitokios pareigos nereikalingos siai dienai.Ir sustatomi savo aplinkos zmones.Einama palengva prie privatizacijos.Sena tema.FNTT reiketu labiau pasigilint.
Taip    Ant, 2020-02-18 / 15:12
O kur A. Bartulis, - ten gero nelauk... Nepamirškim Mažeikių naftos privatizavimo skandalo. Jis privatizavimo meistras.
Tamsta    Ant, 2020-02-18 / 16:20

In reply to by Taip

Tamsta ne A.Bartulio parašas yra ant Mažeikių naftos pardavimo sutarties. O tuo metu buvusio 1999-2000 m. – Ministras Pirmininkas dešimtojoje Vyriausybėje - Andrius Kubilius. Va kieno parašas. Mažeikių naftos pardavime.
Svečias    Ant, 2020-02-18 / 15:47
Tas ale verslininkas Korsakas istisai Busture .jis ir pirmasias Volvo markės senus autobusus isperkamaja nuoma isiūlė dar prie Tomuko .visai supuvusios geldos vargas .dar zallias volvas irgi nevaziuojancios .vis remonte ir remonte dabar vel is švedijos metalo lauzo pripirkt sumanė
Tamstos    Ant, 2020-02-18 / 16:10
Kodėl tokių nebuvo skandalų prieš tai buvusių merų? Pirko už kiek norėjo ir viskas buvo gerai. Kažkoks ANONIMAS įskundė? Kažkam užkliuvo miesto atsinaujinimas? Prie miesto medžių neišėjo prisikabinti. Tai čia išėjo išpusti didelį,didelį burbulą. Čia visi tokie įstatymų žinovai susirinkę. Tai kas trukdo siekti "Busturo" direktoriaus posto siekti? Per pusę metų bankrutuotų ši įmonė nuo jūsų įstatymo žinovų.
Tamsta tamsta    Tre, 2020-02-19 / 12:48

In reply to by Tamstos

Kas tamstai smegenis praplovė? Meruko nuolatiniai virkavimai veidaknygėje, kaip juos visi skriaudžia? Iš kurių tamsta: pagyvenusių moterėlių ar vaikučių po vidurinės? Kitiems daugiau mažiau aišku, kas čia vyksta.
Tamsta    Ant, 2020-02-18 / 16:33

In reply to by visockinis

Pirma baik gal 3 - 4 kl. Kur moko šio žodžio rašybos"Acigauna" Vien už tai mokytoja parašytu 2 ir dar su minusu.
Specialistas     Ant, 2020-02-18 / 18:47
Skusk Vaidai VPT sprendima teismui, nes ju sprendimus teismai daznai naikina.
Siauliečiams    Ant, 2020-02-18 / 23:07
Įmonės "Mažeikių nafta" privatizavime dalyvavę ir piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi bei tarnybinių įgaliojimų viršijimu kaltinti Sigitas Kaktys, Rimantas Didžiokas bei Antanas Bartulis gali atsipūsti – Vilniaus apygardos teismas nutraukė bylą dėl suėjusio senaties termino. Patys kaltinamieji sako esą nepatenkinti tokia bylos baigtimi, nes tikėjosi išteisinimo.
artas    Tre, 2020-02-19 / 08:05
Vieša paslaptis, kad visi čia draugeliai ir prie kavos pasidėlioja ką ir kaip surašyt sąlygose. Iš to išeina geras biznis visiem.
tiesa    Tre, 2020-02-19 / 08:11
Autobusas ne duona, jei biznieris nebus tikras ar laimės sutartį, tai nemanau, kad prisipirks tiek autobusų iš anksto. Juk pinigai kokie.
specialists    Tre, 2020-02-19 / 11:36
Viešieji pirkimai yra blogis ir kenkimas valstybei. Ten pertekliniai reikalavimai. Kiek jau rašėt apie visokius blogus pirkinius ir blogai nupirktas paslaugas, o vis nepasimokot, kad tai, kas perkama iš nepažįstamų, t.y. per viešą konkursą yra rizika ir blogis. Rimtas pirkėjas (ne valstybinis) pasirenka kelias įmones, nuvažiuoja, viską pažiūri, įsitikina ir atsirenka geriausius. O viešuose pirkimuose ant popieriaus gali visko prirašyti, kad atitiktum konkurso reikalavimus, o rezultate turėsi fufelį. Taip ir su tais autobusais. Matau, kad protingai buvo daryta. Surasti ir autobusai, ir juos aptarnaujanti ta pati įmonė, kas yra labai gerai ir ekonomiška. Bet ne, reikia pakišti kiaulę ir ap....ti. Kam nuo to geriau? Keleiviams, kurie dar ilgiau turės kratytis senais nudrengtais autobusais? Kieno interesą gina viešieji pirkimai? Tai institucija, išlaikoma iš biudžeto pinigų ir reikalinga tik pati sau bei sukčiams, nes jei tavo prekė ir paslauga gera, tu ir be viešųjų pirkimų rasi klientą. O per viešuosius pirkimus visokius brokdarius prakišti galima, kad tik popieriai gerai sutvarkyti būtų. AR NE DĖL VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ CENTRINĖ ŠIAULIŲ AIKŠTĖ BROKDARIŲ SUGADINTA? Jei būtų leidę rinktis laisvai, kažin, ar tokius kreivarankius kas nors būtų samdęs.
specialistui    Tre, 2020-02-19 / 11:43
Sutinku su jūsų nuomone, kad viešuosiuose pirkimuose "prikeliama" daug betikslių reikalavimų, bet nesutinku, kad gali laisvai rinktis įmones ( nors ir per viešuosius tą daro, nustatydami reikalavimus, tinkančius tik vienai įmonei), tai tada visus darbus dirbs ir prekes pardavinės tik "švogeriai" arba priklausantys jų aplinkai, o ir kaina bus neadvekati. P.S. O kas darė Centrinę aikštę - ar tik ne pagrindiniai miesto "rėmėjai" ???
specialists    Tre, 2020-02-19 / 11:58

In reply to by specialistui

Ne GALI, o TURĖTŲ laisvai rinktis įmones, prekes ir paslaugas. "Vieni švogeriai" puikiai manipuliuoja viešai pirkimais, galit būti ramūs. O teisės rinktis tinkamą tiekėją valstybės ir savivaldybių įstaigoms labai apribotos. Tai, mano galva, yra labai blogai.
>taigi    Ket, 2020-02-20 / 10:10

In reply to by taigi

Aš mero darbą įsivaizduoju kitaip: atsakomybė, įžvalgumas, perspektyvos numatymas ir darnus darbas su komanda. Tai - sunki našta, aš nebepavešiu, senas jau... :)
miestietis    Tre, 2020-02-19 / 13:04
« Specialists » pasakė daug tiesos, ir tai suprasti sugeba tik tie, kurie nors krašteliu buvo prisilietę prie viešųjų pirkimų, o visi kiti- klaviatūros profesoriai, skaitykite ką rašo protingas žmogus. Aš čia nekalbu, kad nereikia tokių pirkimų ir(ar), kad viskas blogai, bet, kaip kažkada yra pasakęs vienas protigas žmogas- VISKĄ LEMIA KADRAI.
Taip    Tre, 2020-02-19 / 14:31
Taip Busturu ir savivaldybe privalo užsiimti prokuratūra. O specialistas grynas sovietinis vagis.
miestiečiui    Tre, 2020-02-19 / 16:08
Esu labai daug susidūręs su viešaisiais pirkimais ir galiu drąsai teigti, kad savivaldybėms ir valstybinėms įstaigoms jie BŪTINI, nes kitaip dirbs vien "savi", nors, kaip buvo minėta, sugebama ir per viešuosius surašyti tokias sąlygas, kad laimėtų tik "savi". Teisingai "Šiaulių rėmėjai" įvardijo pagrindinius rėmėjus, bet jie ir visus konkursus laimi, tai gali būti tokie "dosnūs".

Komentuoti

Paprastas tekstas

  • HTML žymės neleidžiamos.