Nutraukta "Busturo" viešojo pirkimo imitacija

Gied­riaus BAR­ANAUS­KO nuo­tr.
"Bus­tu­ro" ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui Vai­dui Sei­rac­kui ne­pa­vyks­ta už­tik­rin­ti, kad jo įmo­nė­je vi­si vie­šie­ji pir­ki­mai bū­tų vyk­do­mi lai­kan­tis įsta­ty­mų.
Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba (VPT) at­li­ko Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės Ak­ci­nės bend­ro­vės "Bus­tu­ras" gam­ti­nių du­jų, su­spaus­tų iki 220 ba­rų slė­gio, tie­kia­mų per sta­cio­na­rų gam­ti­nių du­jų tech­no­lo­gi­nių įren­gi­mų komp­lek­są (su už­pil­dy­mo įran­ga), pri­tai­ky­tą au­to­bu­sų du­jų ba­lio­nų re­zer­vua­rų pil­dy­mui, pir­ki­mo ver­ti­ni­mą.

"Bus­tu­ras", pla­na­vęs per me­tus įsi­gy­ti 3,2 mi­li­jo­no na­tū­ra­lių ku­bi­nių met­rų su­spaus­tų gam­ti­nių du­jų, kon­kur­so są­ly­go­se įra­šė, kad gam­ti­nės du­jos tu­ri bū­ti tie­kia­mos Ša­rū­no gat­vė 2 (Vai­do­to gat­vė 42B) Šiau­liuo­se įreng­to­je sta­cio­na­rio­je su­spaus­tų gam­ti­nių du­jų pil­dy­mo ko­lo­nė­lė­je.

VPT nu­sta­tė, kad mi­nė­tu ad­re­su jau yra įreng­ta sta­cio­na­ri su­spaus­tų gam­ti­nių du­jų pil­dy­mo ko­lo­nė­lė. Kar­tu su įmo­ne, ją val­do UAB „SG du­jos“, ku­ri ir bu­vo vie­nin­te­lė pa­tei­ku­si pa­raiš­ką da­ly­vau­ti skelb­to­se de­ry­bo­se.

Tar­ny­ba pa­ste­bi, kad re­mian­tis pa­ties tie­kė­jo vie­šai skel­bia­ma in­for­ma­ci­ja, mi­nė­ta ko­lo­nė­lė yra vie­nin­te­lė pre­kiau­jan­ti su­spaus­to­mis gam­ti­nė­mis du­jo­mis Šiau­lių ra­jo­ne.

"At­siž­velg­da­ma į tai, kas aukš­čiau iš­dės­ty­ta, tar­ny­ba kons­ta­tuo­ja, kad pir­ki­mo pro­ce­dū­ros tik imi­tuo­ja­mos, nes kon­ku­ren­ci­ja yra dirb­ti­nai su­ma­žin­ta pir­ki­mo do­ku­men­tų rei­ka­la­vi­mais ne­pag­rįs­tai su­da­rius pa­lan­kes­nes są­ly­gas UAB „SG du­jos“, – ra­šo­ma ver­ti­ni­mo iš­va­do­se.

Tar­ny­bos duo­me­ni­mis, gam­ti­nių du­jų tech­no­lo­gi­nių įren­gi­mų komp­lek­sai ga­li bū­ti ne­sun­kiai trans­por­tuo­ja­mi. To­dėl įmo­nė ga­lė­jo vyk­dy­ti pir­ki­mą at­si­žvelg­da­ma į ki­tas įsta­ty­mais nu­ma­ty­tas prie­mo­nes – re­gu­lia­rų orie­tan­ci­nį skel­bi­mą, rin­kos da­ly­vių kon­sul­ta­ci­jas, tech­ni­nių spe­ci­fi­ka­ci­jų pro­jek­tus, ypač orien­tuo­tus į kai­my­ni­nių ša­lių tie­kė­jus.

Pas­te­bė­ta, kad įmo­nė apie pla­nuo­ja­mą gam­ti­nių du­jų pir­ki­mą skel­bė me­ti­nia­me pir­ki­mų pla­ne, ta­čiau ja­me klai­din­gai nu­ro­dė sie­kia­mų įsi­gy­ti du­jų slė­gį.

At­siž­velg­da­ma į įsta­ty­mų pa­žei­di­mus šio "Bus­tu­ro" pir­ki­mo pro­ce­dū­ras Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba nu­trau­kė.

Tai ne vie­nin­te­lis "Bus­tu­ro" vie­ša­sis pir­ki­mas, ku­ris vyk­do­mas pra­si­len­kiant su įsta­ty­mais.

VPT įver­ti­no praė­ju­sių me­tų pra­džio­je pirk­tų 15 nau­do­tų au­to­bu­sų pir­ki­mo pro­ce­dū­ras ir nu­sta­tė, kad "Bus­tu­ras"du kar­tus, pa­si­ra­šy­da­mas pa­pil­do­mus su­si­ta­ri­mus su tie­kė­ju pra­tę­sė pre­kių pri­sta­ty­mo ter­mi­ną, tai yra pa­kei­tė su­tar­tį, tie­kė­jui nu­sta­tant pa­lan­kes­nes są­ly­gas.

Taip įmo­nė at­li­ko es­mi­nį su­tar­ties pa­kei­ti­mą ir pa­žei­dė įsta­ty­mų rei­ka­la­vi­mus – neuž­tik­ri­no skaid­ru­mo prin­ci­po bei vie­šų­jų pir­ki­mų tiks­lo – ra­cio­na­laus lė­šų nau­do­ji­mo.

Lapk­ri­čio 14 die­ną pa­teik­to­je ver­ti­ni­mo iš­va­do­je ra­šo­ma, kad dėl įsta­ty­mo pa­žei­di­mų su­tar­tis su au­to­bu­sų tie­kė­ju tu­rė­tų bū­ti nu­trauk­ta. Ta­čiau tar­ny­ba įver­ti­no tai, kad su­tar­tis bu­vo pra­ktiš­kai įgy­ven­din­ta, ne­pris­ta­ty­tas 1 au­to­bu­sas iš 15, to­dėl ją nu­trauk­ti bu­vo ne­pro­por­cin­ga ir ne­ra­cio­na­lu. Dėl šios prie­žas­ties tar­ny­ba ap­si­ri­bo­jo at­lik­tu ver­ti­ni­mu.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba taip pat su­stab­dė ir 2019 me­tų ru­de­nį "Bus­tu­ro" pa­skelb­tą 20 nau­do­tų au­to­bu­sų pir­ki­mo pro­ce­dū­rą. Kol kas vis dar at­lie­ka­mas šio pir­ki­mo ver­ti­ni­mas.